Når språkbruk hindrer legen å forstå ditt lave stoffskifte.

Vi ønsker å  stille et spørsmål: Er legers  bruk av språk til hinder for at hypothyreose-syke får rett diagnose og nødvendig terapi?Mye tyder på at dette kan være en årsak til den økende «stoffskifte-krigen» mellom de med lavt stoffskifte som ikke får hjelp og deres leger som mener seg å handle rett «etter boken».På tide med en fredspipe ved å gå språket etter i sømmene og bli fri en gang for alle–??

Fem vanskelige valg.

 

 

I 1958 kom det første stabile syntetiske thyroxin-produktet som er en av de viktige thyroid-hormonene som lages i thyreoidkjertelen . Legene trodde dette skulle helbrede all hypothyreose. Det var feil nummer en.

I 1970 kom de første kommersielle testene for å måle thyroxin, deretter T3 og så TSH. Legene mente nå at de forstod ”alt”. Dette ble feil nummer to.

Mange syke fikk vite at dersom de ikke ble bedre av syntetisk Thyroxin var det ikke hypothyreose. Det var feil nummer tre.

.Mange med  klinisk lavt stoffskifte (myxødem) hadde normale lab tester og fikk vite at  deres laboratorietester viste at de hadde samme verdi som friske -De ble da fortalt at de ikke led av lavt stoffskifte på tross av deres klare helseplager .Dette var feil nummer fire.

De fleste av de med  klinisk lavt stoffskifte og normale lab-tester  ble fortalt at thyroid-hormoner ikke var en del av problemet—- selv om pasientene kunne fortelle noe annet fordi de hadde vært hos leger som arbeidet etter den gamle metoden: Å gi terapi etter kliniske tilstand og notere om terapien gav bedring .Gjør man ikke det fratar man folk mulighet for god helse. Det var feil nummer fem.

Dette var tilstanden i perioden 1970 og utover og starten på en langvarig,tilspisset konflikt kalt laboratorie basert medisin   mot «klinikere» eller:Hvem skal hjelpe?

Hvorfor gikk det så galt etter 1970 spurte mange klinikere??

Hvordan kunne det gå så galt. Vi skal ikke derved anklage ”leger” under ett og si at ”leger gjør feil”. Vi skal bare analysere hva vi leger lærer og tror med litt selvransakelse og bitter erkjennelse av egen tilkortkommenhet,.

For også jeg som skriver dette og er lege tok i mange år feil angående troen laboratorieprøvers ufeilbarlighet hva angår thyroidhormon .Men jeg reformerte meg da jeg selv ble syk. Og det er sykdommers gode side: Legen begynner å tenke som pasient! Og legen begynner å tenke :Hvorfor blir jeg ikke bedre av den medisin jeg selv foreskriver??

Noen blir stående på sitt og går under som leger, andre endrer forståelse og begynner å utforske naturen, mennesket og tar kontakt med de som vet mer.

Når legers språkbruk ikke beskriver din virkelige verden.

Så i denne episoden av fortellingen om thyroidsykdom, husk hva du lærte før:

1.Lavt stoffskifte (hypo-metabolisme) er svikt i cellenes evne til å utføre arbeid som i siste instans gjenspeiler cellers energiproduksjon.

2.Hypothyreose er sviktende produksjon av en eller flere av thyroid-hormonene (T2, T3 eller T4).Siden thyroidhormoner er ”gasspedalen” i energiproduksjonen vil hypothyreose lede til energisvikt dvs lavt stoffskifte-

3.Hypothyoreose er ikke synonymt med Lavt stoffskifte :Men siden også andre hormoner, kjemiske stoffer og nervesignaler regulere energiproduksjonen så kan du få lavt stoffskifte av en rekke andre forhold og det er derfor helt, totalt feil å si at hypothyreose er synonymt med fenomenet  lavt stoffskifte.  Hypothyreose er bare en  av flere årsaker til lavt stoffskifte… men i følge mange forskere; den viktigste, men ikke den eneste.

Thyroid hormon resistens = hypothyreose type II.

Dernest lært du noe i forrige artikler du bør merke deg nå: Mange andre årsaker til lavt stoffskifte kan lede til det ubehagelige forhold at effekten av thyroidhormoner svekkes.

Klarer ikke legen å finne denne feilen og gjøre noe med den, oppstår en situasjon at legen får en oppfatning at cellene er resistente mot thyroidhormoner” (THR), fordi disse syke faktisk blir bedre/bra av tilskudd av thyroid-hormoner selv om de ikke har hypothyreose!!

Dette skremmer leger flest ,fordi de tror at dersom de gir thyroid-hormoner til den prosenten syke som har lavt stoffskifte og normale verdier av thyroid-hormoner; så gjør de folk syke.Men dette er en laboratorie-antakelse!!!Er legen i tvil er det kun et klinisk forsøk, at legen gir den syke terapi,kan avgjøre om handlingen er rett eller galt for—-den syke!!!

Men erfaringene fra historiske dokumenter og fra forskningen til en rekke flinke leger i USA , Frankrike  og en rekke andre teknologisk avanserte land har vist oss noe viktig : Noen av verdens beste thyroid-eksperter behandler THR med thyroidhormoner fordi det gjør syke friske.

Men når det er sagt må syke og leger huske: Det er ingen tvil om at THR finnes, men forklaringen på fenomenet har tatt to retninger! Den gamle forståelsen som professor Samuel Refetoff står for har kun  inkludert en meget liten gruppe syke med genfeil!! Mens nyere forskning har vist at en rekke kjemiske forhold kan fremkalle forbigående eller endog permanent THR selv om syke i utgangspunktet ikke har noen genfeil!! Mye av arbeidet for å forklare dette kan vi takke legene Lowe og Starr for.Vi kunne  kalle dette for ikke-gentisk-THR for å adskille det fra de som kun fokuserer på genetikk som eneste mulige forklaring.(Mer om dette i senere blogger)

Diagnose etter hvilken terapi som gjør deg frisk.

Og det var dette leger gjorde før man fikk lab tester: de behandlet mennesker med lavt stoffskifte med thyroidhormoner og så om folk ble bedre og gjorde de det gjorde de en terapeutisk rett handling, men gav sykdommen feil navn: De kalte alt som ble bedre av thyroid-hormon-terapi  for hypothyreose!!

Det de skulle ha gjort og som vi må gjøre heretter er: Vi må skille mellom to grupper lidelser:

 1. Lavt stoffskifte på grunn av thyroidhormon- produksjons svikt og blir derfor bedre av thyroidhormoner og skal kalles ekte hypothyreose!!
 2. Lavt stoffskifte på grunn av  en rekke forhold gjør at cellene ikke å reagere slik de skal på thyroidhormoner selv når de ankommer i store nok mengder sammenliknet med friske. Disse blir bedre/bra når de får thyroidhormoner. Men de har ikke hypothyreose!!! Dette var hva de gamle legene forstod i praksis, men ikke forstod på cellenivå fordi de manglet tester til å analysere hormonene.(Lowe 2007, Starr 2005: Sjekk også  de andre linkene ovenfor)

Da normalitetsbegrepet ble til et dogme.

Gausskurve,ikke alltid uttrykk for det normale

 

Så til dagens tema når du husker dette. Hva i alle dager betyr så normale verdier?? Begrepet normalt i medisinen gir inntrykk av at legen vet noe du ikke vet, nemlig hva som skal være rett og riktig i dine tanker, adferd og kroppskjemi. Dette er bare delvis sant og noen ganger helt feil. Normalt betyr ikke i lab-skjema: slik det skal være for alle og enhver. Det kommer av ordet ”norm” og en norm er en målestokk laget av mennesker ved studier av seg selv og naturen.

For å lage en målestokk i gamle dager var det nok at konger ,keisere, faraoer bestemte hva som skulle være rett. De gamle målesystemene med tommer og fot er laget av kroppsmål fra engelske konger !

Innen  naturvitenskapene har man et annet syn på sakene, man gjør gjentatte målinger av en og samme fenomen og erkjenner at hver måling dessverre ikke er like en annen. Men gjør man nok målinger vil man erkjenne at med en bestemt målemetodikk vil alle målingene ligge innenfor et visst område; dvs ha en nedre og en øvre grense.

Setter man opp statistikk  over hvor mange ganger målingen lander på samme verdi får vi en grafisk fremstilling som i prinsippet kan ha en hvilken som helst form.——

Fortsettelse neste uke—–

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

 

Wayne`s Indeks: test om du tar for mye thyroidhormon!

 

Noen pasienter føler seg bedre uten at de anser seg som overdosert når de tar såpass med thyroidhormoner at legen mener de er overdosert ut fra laboratorietestene. I et forsøk på å forstå dette paradokset har forskere innført begrepet Hypothyreose Type 2 og Thyroid Hormon Resistens. Hva om det fantes en enkel test alle kunne ta som fortalte om de var overdosert? Kan Sir Edward Wayne`s indeksen være en løsning??

 

En test uten bruk av laboratorietester.

Graves sykdom med Struma

Wayne-indeksen ble lansert av  Sir Edward Wayne og hans medarbeidere Crooks og Murray i 1959 for å avgjøre om pasienter hadde thyreotoxikose, dvs. Graves Sykdom (også kalt Basedow-Flajani sykdom).

I slike tilstander lager tyreoidkjertelen så høye verdier av thyroidhormoner at pasientene blir fysisk syke. Ved å analysere symptomer  hos et stort antall syke  med kjent overproduksjon, såkalt thyreotoxikose, o Graves -Basedow-Flajani’s sykdom fant de tre forskerne at leger kunne avgjøre sykdommen ved et enkelt spørreskjema.

Testen har den fordelen at den kan gjøres på legens kontor før legen tar blodprøver og pasienten kan gjøre den hjemme!

Mens Graves sykdom = thyreotoxicose  oppstår av overaktiv kjertel,bruker nå mange leger begrepet thyreotoxikose dersom pasienter som har hypothyreose tar så mye hormon-tabletter at deres blodverdier blir som ved Graves sykdom/thyreotoxikose.

Krig på legekontoret!!!

Hva skjer ?

Legene råder da selvsagt de syke til å redusere dosen. Dette er OK for de fleste… men det er tilkommet et problem leger ikke har forutsett!! Mange syke mener at legens råd er feil og har ved selvmedisinering oppdaget at de  føler seg bedre når de tar så mye at blodverdiene blir som ved mild thyretoxikose (Lav TSH og lett forhøyet FriT4). Det viser seg at mange leger, spesielt i USA og Frankrike har vært klar over problemet i over 60år!! Pasientene har hørt om dette, og et «spøkelse fra fortiden» har begynt å plage oss leger.

Dette  kan  tidvis lede til heftige diskusjoner mellom bekymrede leger og pasienter, når pasientene påstår at «–endelig har jeg funnet en dose som gjør meg bra!!»

De fleste leger blir da redde for at pasientene er på ville veier og sier at pasientene må redusere dosen fordi de mener at pasientene har thyrotoxikose!!

Det har derved kommet en uforutsett krig inn på legekontorene mange leger er ubekvemme med. Ja noen leger er så ubekvemme at de ikke lenger vil behandle disse pasientene.

Vi forstår dette til en viss grad – men det er vanskelig å motsi det fåtall pasienter som blir bedre når de er høyt dosert og som påstår at de blir dårligere på doser som gir labverdier slik som hos friske!!

Så hva skal vi leger gjøre…?

Pasientene det gjelder har sin oppfatning basert på erfaring og henviser nettsider, bøker skrevet av pasienter og til leger i utlandet med lang fartstid som støtter de. Vi leger må ta dette på alvor! Vi kan ikke avfeie deres erfaringer ved bare å henvise til labverdier og tale nedlatende om forskere i andre land som har viet hele sitt liv til å løse problemene.

En forsker ved navn John C. Lowe.

John C Lowe

For å løse dette mysteriet har forskere som den verdenskjente hormonforskeren John C. Lowe innført begrepet Thyroid Hormon Resistens: redusert følsomhet for thyroid hormoner i cellene. Ifølge Lowe må disse pasientene ta såpass med hormoner at deres lab-verdier viser en mild thyreotoxikose før de blir klinisk bra. Problemet med forskere som Lowe er at hans hovedverk er på over 1000 sider og selv en indremedisiner vi har snakket med før vi skriver dette, innrømmer åpenhjertig at de ikke har tid eller energi til å sette seg inn i så omfattende forskning.

Vi har, og det tok noen måneder med iherdig lesning for å få med alle detaljene og sjekke viktige referanser. Men det er verd strevet. Anbefalingen sendes derfor her via denne bloggen.

Kan Wayne Indeksen løse en fastlåst konflikt?

En pasient som følte seg bedre på høye doser hormoner  tipset vårt

Exofthalmus ved Graves sykdom

nettsted på denne ideen som vi bringer videre: Vedkommende har etter lange diskusjoner med sin lege kommet over en 58 år gammel klinisk test  «Wayne Indeksen» etter den kjente britiske endokrinologen Sir Edward Wayne. Pasienten tenkte «kan det være man kan også bruke Wayne indeksen for å avgjøre om man er overdosert? dvs tablettfremkalt thyreotoxikose ? Vedkommende og dennes lege hadde så testet ut dette en stund og fant den nyttig.

Dette er å bruke testen til noe annet enn det den var tiltenk,  men det er allikevel relevant fordi testen avgjør de kliniske manifestasjonene av for mye thyroidhormoner. Nedenfor er en oppdatert versjon av Wayne`s orginale test.

 

Symptom Dersom tilstede Symptom Dersom tilstede Dersom ikke tilstede
Tungpustet ved anstrengelse +1 Forstørret kjertel(1) +3 -3
Hjertebank +2 Arterie lyd(2) +2 -2
Liker det varmt -5 Utstående øyne(Exoftalmus) +2
Liker det kjølig +5 Øyenlokk trukket bakover +2
Svetter mye +3 Van Graefes tegn(3) +1
Nervøs/anspent +2 Varme hender +2 -2
Økt appetitt +3 Svetter i handflatene +1 -1
Redusert appetitt -3 Normal puls -3
Vekttap +3 Puls over 90 +3
Økt vekt -3 Hjerteflimmer +4
Mye trett +2 Hyperkinese(4) +4 -2
 • Hos de med ekte Graves sykdom er tyreoidkjertelen forstørret, hos de som tar tabletter (Naturthyroid eller levaxin), er kjertelen enten normal eller liten. Det kan selvsagt være at de som har hypothyreose har struma, men dette funnet regnes altså ikke inn ved overdosering av thyroid-legemiddel!
 • Arterielyd: dette er sterk pulsering i halsarterien som legen hører med stetoskop, men man kan også høre det selv.
 • Van Graefes tegn : Øyenlokkene trekkes bakover når man ser ned, skyldes av øynene presses frem og blir utsående, såkalt exoftalmus(se bilde).
 • Hyperkinese: musklene reagerer raskt og ens reflekser er uvanlig raske. Dette kan legen avgjøre ved å slå Akilles-sene refleksen som da er raskere enn normalt.

Hvordan tolke svarene.

Svarene nedenfor må tolkes med varsomhet og sammen med din lege!

-25 opp til +11:  Klinisk normal. Dersom du ikke tar thyroidhormoner, men mistenker ekte Graves sykdom, så er dette området regnet for normalt. Har du diagnosen hypothyreose og tar thyroid-tabletter regnes dette området slik at du ikke er klinisk overdosert! Men det utelukker ikke at blodprøver kan vise noe annet!!

+12 til +19: Vanskelig å avgjøre, dvs. gråsone hvor man ikke kan fatte endelig avgjørelse. Har du diagnosen hypothyreose og tar thyroid-tabletter regnes dette området slik at du muligens er klinisk overdosert, men det er ikke sikkert! Det utelukker ikke at blodprøver kan vise noe annet! men i dette området vil selvsagt blodprøvenes verdi spille stadig større rolle.

+20 til +45: Thyreotoxikose: Bruker du ikke tabletter har du en ekte  Graves sykdom  fremkalt av overaktiv kjertel. Dersom du har diagnosen hypothyreose og  tar thyroid-tabletter for hypothyreose så er du overdosert.

Waynes indeks gir rett diagnose i forhold til laboratorieverdier i 85 av 100 tilfeller.

Dr. Starr og Hypothyreose Type 2.

Van Graefs tegn

Men hva om du scorer som normalt og lab testene viser at du er overdosert?  dvs. for lav TSH eller/og samtidig for høy FriT4? Da har du en situasjon der du ikke er klinisk overdosert (thyreotoxikose), men bare er lab-messig høy. En slik situasjon kaller forskere som John C. Lowe for  THR :Thyroid Hormon Resistens ! (Lowe 2000) dette er det samme som Doktor Mark Starr kaller det Hypothyreose type II (Starr 2005).

Før du trekker forhastede konklusjoner: ta med denne testen til legen din og drøft med han/henne hva du skal gjøre! Husk syke skal alltid rådføre seg med kvalifisert lege før man gjør noe med dosering av legemidler.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2017

Disclaimer

Natur Thyroid (NDT) ved hypothyreose. Historiske fakta.

I perioden 1892-1958 fantes kun ett legemiddel mot stoffskiftesvikt: Naturlig desikrert Thyroid (NDT). Legene definerte i denne perioden lavt stoffskifte som en gruppe lidelser man kunne identifisere via pasientens symptomer og grundig legearbeid og som ble bra eller bedre med NDT. Her er hvordan man tenkte den gangen:

En  klargjøring: Kjærlighet til kunnskap!

Selve Problemet

La det være klart fra starten av: Dette er ikke et nettsted med reklame for bruk av Natur Thyroid (NDT) til fordel for syntetiske hormoner. Når vi tar opp temaet NDT er det ene og alene fordi vi søker etter kunnskaper om hvorfor fortidens leger kunne rapportere så mange positive resultater med NDT før man i det hele tatt fikk kommersielt tilgjengelige syntetiske hormoner.

Når bruken av syntetisk hormoner kom i allment bruk er uklart. Men det er kjent at  Thyroxin Natrium ble registrert i Norge i 1950 og Synthyroid  i  USA 1958 .

Tillot norske myndigheter dårlig legemiddel i 8 år??

Så i Norge regnes 1950 som året da «den nye tiden startet».  Dette årstallet er beheftet med en noe besynderlig opplysning. Ifølge Amerikansk Legemiddelkontroll : FDA var Thyroxin-Natrium et ikke FDA-godkjent legemiddel før år 2000 fordi dets virkemåte var dårlig. Dette  kan bety at Norsk Legemiddelkontroll i 8 år tillot brukt et ikke FDA-godkjent legemiddel av dårlig kvalitet for hypothyreose? Enda mer underlig: Det ser ut til at myndighetene i mange delstater tross dette tillot salg av Thyroxin-Natrium.

I  dag 50 år senere anser man i USA at først i  1958 kom det syntetisk thyroxin av god kvalitet på markedet som kunne konkurrere med NDT. Det gode produktet ble kalt Synthyroid. (Steven B Johnson, Division of Pharmaceutical Evaluation Phase II-FDA, 13 March 2003)

Vi har derfor i dette nettstedet valgt å bruke 1958 som året da pålitelig syntetisk thyroxin(T4) ble kommersielt tilgjengelig, som det året da NDT fikk en troverdig konkurrent.

Et problem som bygger på en misforståelse.

Bidragsyter til NDT

Utgangspunktet for vår søken er å forstå hvilken type lege-arbeid man bedrev i perioden 1892- 1958 da NDT var det eneste terapitilbudet og som førte legene til å si at de observerte bedringer hos stoffskiftesyke. Hva var det de gjorde som ledet til helt andre konklusjoner enn det motstandere av NDT kommer med nå i nyere tider?

I denne sammenheng gjør vi en klar reservasjon: Vi tror ikke på enhver lovprisning fra fortiden.Vi tar takhøyde for datidens begrensede laboratorietjenester. Vi innser at dagens «gullstandard» dobleplacebo-kontrollerte blindforsøk ikke var mulig å gjennomføre fordi:

 1. Man hadde bare ett preparat av god kvalitet mot stoffskiftesvikt: NDT frem til 1958. ( Thyroxin Natrium kom på markedet i Norge i 1950, men i USA angis  årstallet : «på 50 tallet»)
 2. Placebo-testing  ble ikke brukt, da det ville  bli avslørt med en gang, fordi har man hormonsvikt merker man at det dreier seg om narrepiller fordi de ikke kan fremkalle en hormon-effekt.

Vi kan derfor ikke som mange gjør, klandre fortidens leger for ikke å gjøre som i dag. Situasjonen var rent ut sagt helt forskjellig-

Det som fantes  av forskning  må kun vurderes hvorvidt det var godt eller dårlig legearbeid. Det er det resultatene fra de legene som drev med det gode legearbeidet vi vil undersøke for å se om de kunne gi oss svar på hvor bra NDT var.

Trofasthet mot bevisbare fakta.

Myxoedema,i behov for NDT(1892-1958)

Men det er noe som slår en når man leser de positive uttalelsene til fordel for NDT  fra 1920 og fremover da leger som O.P.Kimball(1933), G.K. Wharton(1939), og siden B. Broda Barnes(1976) og en rekke andre fremragende leger gjorde sine observasjoner, nemlig dette ene faktum: De gode legene var trofaste mot en yrkes-etikk som gikk på trofasthet mot virkeligheten!

De flinke legene  var tro mot virkeligheten ved at de hadde tiltro til de sykes fortellinger og endringene de så i pasientens kropp som de betegnet som myxedema i en eller annen utgave/grad.

Dernest anså de det som deres moralske forpliktelser å bruke det legemiddel de hadde tilgjengelig: NDT i slike doser at de observerte gradvis forbedring hos de syke(Barnes 1976).

For det tredje: Legene arbeidet forsatt i en tidsalder da legevitenskap ikke ble betalt av legemiddelindustrien for å bevise at bestemte kjemiske industriprodukter skulle ha et fortrinn overfor andre produkter. Det fantes kun NDT!

Først observere så konkludere.

Legene som drev forskning og noterte erfaringer med NDT  beskriver hvordan  de vurderte effekten ved å lytte til hva pasientene fortalte om subjektive bedringer(symptomene)(Barnes sid24)

Videre iakkta og berøre pasientene beskriver de hvordan observere endringer i pasientens kroppsform og  kroppens konsistens(tegn).Videre å måle muskelstyrke.

For det tredje beskriver de hvilke målinger de gjorde for å søke målbare effekter av terapi slik som:

 1. Vekt
 2. Måle Blodtrykk.
 3. Lytte på hjertet
 4. Ta EKG (EKG var tilgjengelig allerede for 120 år siden)
 5. Woltman tegn: Forsinket  hel-sene-refleksene (oppdaget 1870!)
 6. Måle temperaturen(siden 1920 tallet)
 7. Gjøre målinger av visse blodverdier som endrer seg med stoffskifte slik som kolester, kalk-indeksen, blodsukker-belastningskurven mm.

Legene hadde således gode metoder for å observere endringer som følge av inntak av NDT og de doserte tablettene slik at endringene ble stadig mer lik det vi ser hos friske!

Hormontester i blodet kom først mye senere!!

Kommersielle målinger av thyroxin i blodet kom først på 1960 tallet. Fri Thyroxin test kom i 1965. 1975 kom kommersielle tester for TSH, men først i 1985 ble TSH testene brukbare. Men så sent som 1992 var det stor uenighet blant kjemikere og leger om det mest brukte Fri T4 testene – om de i det hele tatt var brukbare i klinisk arbeid!!

Diskusjonen om Fri T4 og TSH var i samsvar med fakta fortsatte helt frem til 2009 (John Midgely 2014). Dette betyr at helt inn i vårt århundre var mye av såkalt «moderne thyroidforskning» beheftet med store problemer og at det å feste all tillit til labverdier ikke var så godt som mange idag tror.

Leger må lære av atomfysikken.

De første generasjoner thyroid- leger var derfor avhengige av å  observere resultater av handlinger. Dette er også i samsvar med en annen oppdagelse som ble gjort i slutten av det 19ende århundre innen atom-fysikken og som gjorde fysikken til en strålende suksess:

Fysikeren innså at man ikke kunne uttale seg om noe før det har skjedd!( Feynmann 1963)

I fysikken ble man klar over at ingen kan forutsi hva som skal skje på atomnivå uten målinger. Dette var grunnen til mange oppfinnsomme atomteorier som ble laget før man hadde gode målinger ble forkastet fordi de oppfinnsomme teoretikerne ikke kunne fremlegge målinger som støttet deres antagelser.(Feynmann 1963)

Fysikerne forstod at man må måle det man skal uttale seg om, hva enn det måtte være. 

Kvante-mekanikkens far

Dette ble grunnpillaren i fysikken: Man kan ikke lage en teori/tankebilder ledsaget av matematiske modeller, før man har måledata. Derfor var samtidens fysikere forferdet da Einstein uttalte at mystiske opplevelser var en vei til erkjennelse! Derfor fikk ikke Einstein Nobelpris for sine relativitets-teorier fordi han hevdet å ha laget den på prinsipper som enda ikke var forklart ved måling. Han fikk det kun for: forklaringen på Planck`s foto-elektriske forsøk.

Medisin er ikke vitenskap før man har observert.

Dette vil nødvendigvis også gjelde medisinen: Man kan ikke uttale seg om et legemiddel før man har målt dets effekt på den enkelte pasient.Deretter må observasjonene kunne beskrives i et forstålig språk som peker hen på en erkjennbar virkelighet( Korzybski 1994)

Før og etter terapi.

Siden menneskers evne til å reagere på et legemiddel avhenger av en rekke faktorer, vil den målte og observerte effekt avhenge helt og holdent av hva pasienten opplever og legen registrerer.

Det er derfor henimot umulig å bedrive medisinsk virksomhet og dosere syke med standard-doser og glemme basis for objektiv, materialistisk vitenskap: iakttagelsesevne. Legen må derfor å lære opp syke til å forstå hva som skjer i egen kropp slik at pasienten kan meddele til legen hva som skjer. Dernest må legen iakkta det som skjer. ( Skrabanek og McCormick).

Man kan ikke  føre noen meningsfylt samtale om NDT kontra Thyroxin og hvorvidt det ene er bedre enn det andre. Man kan kun fastslå de observasjoner som er gjort av den syke selv og av legen med lege-verktøy!!

Derfor i følge professor Broda Barnes og flere med ham : uten nøyaktig observasjon gjort av syke og av lege med lege-verktøy  ingen grunnlag for troverdig meningsytring i en debatt eller i argumentasjon overfor pasienter og kolleger. Er du enig ?

Viderefører vi denne logiske betraktning, så spør vi deg som leser dette enda noen spørsmål : Blir en person bedre med syntetisk hormoner enn NDT ? hva skal denne personen da ha?

Blir en annen bare bedre med NDT og ikke av syntetisk hormon, hva skal denne personen ha ?

Vi overlater her konklusjonene til leserne, fordi dette bare var ment som en oppsummering av historiske fakta og ikke en diskusjon om det ene kontra det andre.

De som ønsker mer informasjon bør lese alle linkene i denne  artikkelen og spesielt for helse-personell  F.Loch, 1968

NB.Har du helseproblemer forhold deg alltid til kvalifisert leges råd og gjør ikke eksperimenter på egen hånd med legemidler.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

DICLAIMER

 

Hva er riktig diagnose og terapi for hypothyreose del 2

Utviklingen av hvordan man skal  forstå følgene av en svikt i thyroidkjertelen har pågått i 160 år. Rett terapi har vært kjent i 126 år. For å forstå hvorfor så mange syke hevder de ikke får rett diagnose og rett terapi så må man kjenne hele historien om hvorfor det gikk så galt i forståelse av deres lidelser. Det hele  burde jo vært så enkelt å løse om man hadde kunnet historien bak det hele…

Myxedema: Hypothyreose før 1900.

Hvor lenge har Europeiske leger kjent til sammenhengen mellom sykdom og svikt i thyroidkjertelen? Er kunnskapen av ny dato? Er det først i våre dager at leger kan nok til å forstå det hele? Var fortidens leger uvitende? Les dette og bli forbauset over hvor mye man egentlig visste for over 150 år siden. Her er den første beskrivelsen :

Den klassiske beskrivelse av Myxedema: Redusert mentale evner, mye trøtt, hoven tunge, nedsatt yteevne, svake muskler, hevelser, redusert blodsirkulasjon, opphoping av gele-liknende vev under huden. Pasientene hadde skadet tyreoidkjertel. Basert på beskrivelser fra legene Curling, Gull og Ord 1848- 1878.

 

Men også her er det verd å merke seg: nåtidens leger gir den sveitsiske kirurgen professor Kocher æren fordi han i 1883 beskrev myxedema som følge av thyroidkirurugi. Men han var ikke først,  han ropte høyest i datidens aviser og legeforsamlinger. For allerede i 1850 hadde de britiske kirurgene Addison og Curling skrevet en avhandling for British Royal Medical and Surgical Society of London om hvilke helseplager som følger når man mangler tyreoidkjertel.

Kretinisme: utviklings-hemming pga. hypothyreose.

Hvor mye visste man for 150 år siden om de psykiske effekter av hypothyreose?? Her er den kunnskapen legene hadde på den tiden. Forbauser det deg at man for mange generasjoner siden faktisk visste såpass mye om mentale og fysiske plager hos barn?

Den klassiske beskrivelse av Kretinisme: Redusert lengdevekst, mentalt tilbakestående, forsinket pubertet, redusert forplantningsevne. Ledsaget ofte av struma eller skadet tyreoidkjertel. Kjent i historisk tid siden Romersk tid,»gjenoppdaget» av Ord.

Men i pakt med et visst medisinsk sløvsinn så glemte deres kolleger det hele og først i 1873 beskrev Sir William Whithey Gull klart hypothyroidisme hos kvinner. Han kalte det kretinin-liknende tilstand, fordi kvinnene hadde problemer slik man så hos kretinin barn som manglet tyreoidkjertel. Men tro ikke at den engelske legestanden var først ute. Forbindelsen mellom Kretinisme og Thyroidsykdom ble beskrevet 300 år før av den nyskapende legen Paracelsus som i ettertid ble kritisert av samtiden fordi han mente at for mange av hans kolleger ikke kunne nok om det de uttalte seg om!

En kortfattet familie-historie.

Struma(illustrasjon)

I skrivende stund merker jeg meg at Gull  for 144 år siden noterte at pasientens væskeansamling og reduserte yteevne ikke kom fra nyre eller hjertesvikt, men måtte tilskrives thyroidproblemer. 90 år etter at Gull skrev dette fikk en venn av mine foreldre samme problemer. Hun og alle hennes søsken  hadde  grader av struma, men legen i min hjembygd mente det var nyresvikt og gav henne vanndrivende, hvoretter hun døde som følge av feil diagnose og medisiner…

At hun og alle hennes søsken hadde thyroid-problemer ble ikke tatt på alvor av leger anno 1960!!!  40 år senere da jeg begynte å studere thyroid-problemer innså jeg at både jeg selv og de fleste leger i min samtid ikke var ajour, derfor kom jeg for resten av mitt liv til å ville gjenopprette denne feilen ved min legegjerning og ved å spre faktabaserte kunnskaper via bøker og denne bloggen om et underkjent problem!!

Men det er ikke min filosofi  å hevde å  «ha rett eller gå til rette med uvitenhet»,  men å vekke kjærlighet til kunnskap, slik at alle som kan lite vil ønske å kunne mer. Bare slik blir verden bedre. Det er nok krig allerede om ikke krigen skal bre seg til legekontorene og ødelegge dialogen mellom legen og hans/hennes medborgere som tilfeldigvis har helseproblemer.

Professor Kocher og resultat av ikke å ha thyroidkjertel.

Emil T Kocher

Professor  Kocher  fikk Nobelprisen for å ha utviklet kirurgiske metoder for å fjerne en forstørret og/eller syk thyroidkjertel. Kocher fikk da se med egne øyne det Ord og Gull hadde beskrevet 40 år tidligere og som var blitt glemt, nemlig myxedema:  de  fysiske og psykiske lidelsene som er direkte følger av thyroidea-mangel.

Den Engelske Thyroid-revolusjonen.

I 1883 skjedde det noe enhver stoffskiftesyk bør lese med stor interesse:

Felix Semon

Den britiske legen doktor Felix Semon holdt da et foredrag der han hevdet at myxedema, kretinisme og cachexia strumipriva(Myxedema etter at tyreoidkjertelen er fjernet kirurgisk) var sykdommer som kom på grunn av manglende thyroid funksjon!!

Foredraget vakte stor latter blant enkelte i salen! Men i 1883 førte Semon`s foredrag etter hvert til noe positivt: etter foredraget ble det nedsatt en komité som skulle kontakte 118 kirurger i den kjente del av verden for å høre hva de erfarte hos pasienter som hadde fjernet tyreoidkjertelen .

64 av svarene var av god kvalitet og i 1888 utgav Clinical Society of London  den første  avhandlingen om følgene av mangelende thyroidfunksjon!!

Dette er begynnelsen på det som  ble om grunnlaget for virkelig thyroid-

Dr. Schiff

vitenskap som er ta syke på alvor. Avhandlingen  kom til å revolusjonere medisinen for de som forstod hva som var skrevet. Men avhandlingen manglet merkelig nok et viktig poeng: Den inneholdt ingen forslag til behandling!! Men den burde ha gjort det,  for allerede da fantes det forskning som kunne fortalt legene hva de skulle gjøre!

Den jødiske forskeren Moritz Schiff som da bodde i Bern , utførte i 1884 forsøk med å transplantere thyroidea fra friske dyr til dyr som hadde fått fjernet tyreoidkjertelen. Forsøkene bekreftet at dyrene fikk tilbake sin helse. Det skulle gå 7 år før dette ble brukt på mennesker. Å være tidlig ute betyr ikke alltid at man får fortjent ære.

 Dr. Murray: Behandlings-revolusjonen starter.

I 1891 beviste Dr. Murray at Myxedema lot seg behandle med NDT (Naturlig Desikrert Thyroid dvs. vev fra tyreoidkjertel). Fortsettelse om hvordan det først gikk veldig bra og deretter gikk mindre bra kommer i neste artikkel på bloggen i løpet av noen få dager.  Vil du ha de praktiske rådene må du inn på My Health Club der vi forteller hva du skal ha av utredning i denne moderne tid.

Disclaimer

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Hva er riktig diagnose og terapi for hypothyreose?

Mange mennesker har helsesvikt de mener stammer fra underfunksjon i thyroidkjertelen, men langtfra alle mener seg rett forstått og behandlet hos sine leger. Her starter en kortfattet historisk gjennomgang av problemet, med synspunkter/erfaringer fra ulike leger som mener de har de rette svarene…

Kortfattet ABC for stoffskiftesyke.

Thyroid-sykdommer var fra starten av en klinisk vitenskap. Det var ikke en labmessig vitenskap uten en klinisk vurdering. Dette forklarer en historisk utvikling om hvorfor det oppstod to skoler innen thyroid-sykdommer og hvorfor den eldre skolen som var rent klinisk ikke ble harmonisert med utviklingen av den nyere varianten som etterhvert ble 100% målbasert og ifølge den eldre skolen til sist tok avstand fra klinikk!

Før man begynner må man definere en del fundamentale begreper:

 1. Klinisk= legens evne til notere ned pasientens sykdomsopplevelse (symptomer), se eller også måle endringer av vekt, utseende, pasienters talemåte, adferd (tegn).
 2. Laboratorie medisin= Alt det en lege ikke gjør i samhandling med pasienten! Det vil si den aktivitet laboratorieutdannet personale/leger utøver når de måler kjemiske substanser eller ved bruk av mikroskopivurdering av kroppsvev og kroppsvæsker. Undersøkelser som EKG og GSR er labmessig undersøkelser, men med pasienten tilstede.
 3. Stoffskifte= Cellers evne til å utføre arbeid!!!
 4. Stoffskiftesykdom= En stor gruppe lidelser kjennetegnet ved enten økt stoffskifte i cellene (hyper-tilstander) eller redusert stoffskifte (hypo-tilstander)
 5. Thyroidea= en kjertel på halsen som lager hormon-sekret som sendes ut i blodet og som når det ankommer cellene kan øke cellenes energi-produksjon og derved øke deres stoffskifte!
 6. Thyroid-Hormonene: er kjemiske stoffer som lages i Thyroid-kjertelen. I alt er det identifisert tre typer man har forståelse av for hvordan de virker: T2(2-jod-tyronin), T3(3-jod-tyronin) og T4(Thyroxin). Effekten av T2 er dårlig kjent, men man vet den er viktig i deler av hjernen.
 7. TSH : er et signalhormon som lages i hypofysen og aktiverer produksjonen av hormoner i thyroidkjertelen.
 8. Forskjellen på T4 og T3: Den biologiske effekten av T3 er 3-4 ganger kraftigere enn T4 og mesteparten av T4 omdannes til T3 i cellene.
 9. Stoffskifte- økningen i cellene : avhenger dels av mengden thyroidhormoner (T2,T3,T4) som tilføres cellene og dels hvordan cellene reagerer på den hormonmengden som tilføres. Det pasienten opplever er derfor ikke uten videre mengden av hormon som tilføres cellene, men cellenes evne til å reagere på den tilførte mengden!
 10. Thyroid Hormon resistens: En stor gruppe lidelser der cellenes evne til å reagere på en viss mengde Thyroidhormoner er svekket slik at personer som lager like mye hormon som friske får symptomer slik som de som lager nok hormoner, men har friske celler.

Punkt 1-3 var kjent allerede for 150 år siden. Punkt 4-7 ble gradvis erkjent etter 1970 tallet og gradvis implementert i medisinsk hverdag. Mens punkt 9-10 nå gradvis erkjennes men enda ikke er allment kjent blant leger som arbeider spesielt med problemene nevnt i punkt 10.   ( Lowe 2000).

Pasientene faller stort sett mellom to skoler. Den eldre skolen er ikke lenger i drift av mange grunner, man har jo laboratoriemedisin ! Den nyere labmessig baserte (4-5)  ser i stor grad bort fra den eldre skolens kliniske erfaringer og bygger i størst mulig grad på laboratorie-prøver. Den nye integrerte skolen som i særlig grad stammer fra leger som Lowe omfatter alle faktorer (1-10) . Utkomme av en pasients skjebne er derfor ikke bare avhengig av legens utdannelse og labprøver, men også hans/hennes ståsted! (Lowe 2000)

I et forsøk på å forstå en utvikling har vår artikkel prøvd å lage en oversikt, uten å påstå at man vet ”hva som er best” fordi den enkelte pasienten er et landskap av mange faktorer som kun den enkelte lege kan uttale seg om etter nøye vurdering av den syke. Det man ønsker å få frem er hvorfor de som jobber med integrert hormonforståelse (Lowe og medarbeidere) ønsket å bevare erfaringen fra den eldre skolen og hvorfor de mener at de kan bedre helsen til flere syke, enn de som nå råder grunnen. Vi overlater til leserne å bedømme.

Del II: Thyroidsykdommenes ukjente historie!

Tidlig historikk: nedenfor en kort historisk oversikt for interesserte:

 1. 2700-900 F. Kr.: Tang og tare  brukes mot struma(forstørret tyreoidkjertel) i Asia !!!
 2. 40 F.Kr. Romerske leger bruker hav-tang for å helbrede struma (forstørret thyroidea-kjertel)
 3. Du vil knapt tro dette: i År 961 beskriver  arabiske kirurger hvordan man utfører vevsprøver fra thyroid-kjertlen  og fjerner struma kirurgisk!!!Det skulle gå 930 år før europeiske leger gjorde dette.
 4. 1543 anatomen Vesalius beskriver kjertelen på halsen som senere fikk navnet thyroidea-
 5. 1656 Thomas Warton gir kjertelen navnet thyroidea.
 6.  1811 Courtois oppdager Iod i havtang og i 1820 begynner  Coindet   behandler struma med Iod utvunnet fra tang og tare.
 7. 1831 leger forebygger struma ved å gi folk Jod !
 8. 1834 Dr. Graves beskriver en tilstand som får navnet Graves sykdom. Mange år senere erkjennes det at Graves sykdom skyldes hyperaktiv thyroidkjertel (1884).
 9. 1850 Dr. Curling beskriver utvikling av kretinisme (en tilstand ikke ulike Downs syndrom som bedres ved tilførsel av thyroidhormon) hos barn uten tyreoidkjertel. I 1860 mener professor Wirchow at tyreoidkjertel-svikt er årsaken til kretinisme.
 10. 1877 beskrives kretinisme hos voksne kvinner.
 11. 1882 professor Ord beskriver tilstanden myxedema det vi i dag kaller langtkommen hypothyreose. 1883 oppdager professor Kocher at når man fjerner tyreoidkjertelen oppstår myxedema. Samme året beskrives utvikling av kretinisme etter samme type operasjon.
 12. 1884 fra dette året forstod opplyste leger at Graves sykdom var fremkalt av sykdom i (overaktiv) tyreoidkjertel.
 13. 1888 den russiske forskeren Rogowitch oppdager at hypofysen begynner å øke når man fjerner tyreoidkjertelen og etablerer derfor den første forbindelse mellom thyroid-kjertelen og hypofysen.
 14. 1891 Dr. Murray man begynner å behandle myxedema med vev fra thyroid hos sau med klinisk observerbar effekt!!
 15. 1892 Howitz, McKenzie og Fox beskriver gode resultater med denne terapien.
 16. 1893 Den britiske Legeforeningens Tidsskrift :BMJ, lovpriser behandlingen av myxedem med tabletter laget av thyroidkjertel fra husdyr som en av de største bedrifter i datidens medisin. I ettertid ble slike tabletter kalt NDT (Naturlig Dessikrert Thyroid).
 17. 1894 E Merck lager de første kjente kommersielt tilgjengelige NDT-tabletter av thyroid-kjertelvev for bruk på syke. To år etter var det tilbud på markedet i USA fra ulike apotek.
 18. Etter 1894 er det uklart hvor mange apotek som lagde piller av thyroidkjertel fra husdyr, men de fantes, ifølge historiske kilder.
 19. 1896 man oppdager at tyreoidkjertelen inneholder Jod!!
 20. 1902 dr. Quervain beskrivelse av betennelse i tyreoidkjertelen.
 21. 1910 dr. Mayo innfører begrepet hyper-thyroidisme.
 22. 1912 man oppdager at thyroid-funksjonen er viktig for utvikling av insekter, dvs. har organstimulerende funksjon.
 23. 1914 Kendall isolerer hormonet thyroxin og kommer i handelen i 1917 i USA for svimlende 350 Dollar grammet den gang, tilsvarende noe slikt som 3.500 Dollar grammet etter dagens kurs! Først i 1923 ble hormonets oppbygging forstått.
 24. 1923 kommersielt  NDT laget av tørket vev fra tyreoidkjertel hos ku kommer i handelen.
 25. 1926-29 det gjøres sammenliknende studier av effekten av NDT versus injeksjon med rent T4, begge ble ansett å ha lik effekt. (T4 tabletter var enda ikke kommersielt tilgjengelig).
 26. 1931 Leger oppdager TSH hormonet i hypofysen som er ansvarlig for å stimulere tyreoidkjertelen. I 1949 be samspillet med hypofyse og tyreoidkjertel forstått.
 27. 1934 stor produksjon av  NDT laget av tørket kjertelvev kommer i gang under merkevaren Westhroid. Siden kom det produkt ved navnet Armour fra firma Forster.
 28. 1936-52  undersøkelser bekrefter at leger får forutsigbare helseforebedringer i behandling av hypothyreose med kommersielle NDT produkter.
 29. 1952-54 oppdagelsen av hormonet T3 i thyroidea. I 1954 lages syntetisk T3.
 30. 1965- Kommersielt syntetisk T4(thyroxin)i tablettform blir tilgjengelig i USA og deretter andre land.
 31. 1967 legene Refetoff, de Groot og de Wind oppdager thyroid-hormon resistens, dvs. at celler har nedsatt evne til å reagere på thyroidhormoner og at man derfor får hypothyreose ved normale verdier av thyroid-hormoner i blodet.
 32. 1970 oppdagelse av thyroid kjertel reseptorer og hvordan T4 omdannes til T4. I samme periode kunne laboratorier begynne å tilby målinger av hormonene T3,T4 og TSH i blodet hos pasienter.
 33. Samme tidsperiode begynner leger å bruke stadig mer syntetisk T4, T3 og justerer dosen etter målinger av TSH,T4 og T3 i blodet. Legene oppdager da at tørket thyroid vev (desikrert vev) også kalt Natur Thyroid produkter fører til økt T3 i blodverdier.
 34. 1980 leger begynner å definere hyperthyreose laboratoriemessig som lav TSH og /eller samtidig forhøyede verdier av enten T4 eller T3 og T4 samtidig. Det oppstår nå en endring i holdning til pasienter ved at labmessig vurdering begynner å gå foran klinisk.
 35. 2000 Dr. john C Lowe publiserer sitt hovedverk Metabolic Treatment of Fibromyalgia som setter Thyroid Hormon resistens på dagsorden som et underkjent fenomen.
 36. 2005 -Mark Starr innfører et nytt begrep for thyroid hormon resistens: Hypothyrese type 2. Logikken er: Diabetes type 2 er sviktende effekt av insulin i cellene fordi cellene er skadet slik at selv høye verdier av insulin gir diabetes. Derfor Hypothyreose type 2 er klinisk hypothyreose med normale eller høye verdier av thyroidhormon i blodet.
 37. etter 2005:  Ikke lenger fred mellom stridende parter. Pasientene lider.

Del III: Hva er egentlig riktig terapi av lavt stoffskifte?

En av de mest fundamentale sider ved stoffskiftelidelsenes historie er at legene allerede på slutten av 1800 tallet hadde beskrivelser på hva som skjedde når pasienter hadde thyroid-sykdom.

Den ene kilden til kunnskap var kliniske beskrivelser av tilstanden hos pasienter med struma: forstørret men under-fungerende tyreoidkjertel.

Den andre kilden til kunnskap var at man på slutten av 1800 tallet begynte å operere ut tyreoidkjertel hos pasienter med struma, men uten at man kunne tilby terapi og fikk se den kliniske endringen pasientene gjennomgikk når de ikke lenger hadde tyreoidkjertel.

På dette tidspunktet visste man at tyreoidkjertelen var viktig for helsa,  men man kjente ikke til den kliniske effekten av mangel på kjertel, noe man altså først hadde bevis for da man opererte ut kjertelen hos strumasyke og de med kreft i kjertelen……….. Les resten av denne spennende artikkelen på vår betal-tjeneste My health Club  om 2 dager fra i dag.

DISCLAIMER

Kilder(klikk på hyperlink og finn kildene)

Broda Barnes: Hypothyreoidism The Unsuspected Illness

John C Lowe:NDT; Dr. Richard Guttlers False Claims about it..Thyroid Science 4 ,9, 2009

John C Lowe: The Metabolic Treatment of Fibromyalgia

Mark Starr: Hypothyroidism Type 2-The Epidemic

The Clark T Sawin Resource Center: Thyroid Hisotroy Timeline.

Wikipedia: Desiccrated Thyroid Extract

Bjørn J Øverbye: Lavt stoffskifte, Veiviseren Forlag

Copyright Bjørn J Øverbye 2017                                        

Forfatteren  kan kontaktes via postkassen på denne Websiden.

Forskning: Thyroidhormon-terapi kan løse alvorlige depresjoner!

Siste del i vår artikkelserie om hormonelle lidelser og depresjoner. Denne delen fokuserer på pasienter med hormon-verdier i grenseområdet. Vi tenker da spesielt på subklinisk hypothyreose, dvs. syke pasienter, med verdier av thyroid-hormoner innen referanse, men i et område som ikke er optimalt ut fra individets behov! Disse har som oftest TSH utenfor grenseområdet, noen kan ha TSH innen grensene, men ikke i optimale områder!
 

Nye råd fra verdens beste endokrinologer: Guidlines (2002) utgitt av . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv
Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forbløffende fakta fra den lite kjente historien om hypothyreose!

For å forstå problemet lavt stoffskifte på grunn av hypothyreose må vi studere hvordan de beste legene i verden jobber med et problem. Det beste legene er etter min erfaring de som ut fra lang erfaring gjenkjenner sykdommer, tar prøver som bekrefter mistanken og deretter lager en behandling som er bygget på sykdommenes årsak og egenart, og følger opp pasientene til de er blitt friske. Her er historien om hvordan det hele begynte.

 

Myksødema;  det første navnet på hypothyreose.

thyroid-gland--cancerDersom du hadde oppsøkt en lege hvor som helst i Europa eller USA for 200 år siden ville legene den gang da ha forklart lidelsen som en opphopning av flegma (slim) i kroppen og forordnet ”purgative” det er avførende urter, klyster og årelating for å få ut ”dårlig blod” . Kuren hadde utvilsomt virket og fremkalt pasientens alt for tidlige død.

I 1869 foreslo den britiske legen Sir William Miller Ord[1] fra London å omdøpe tilstanden som Eva Vik led av fra flegma til myksødem. Myksødem er et moderne ord for opphoping av slim i kroppen; noe leger kunne se ved selvsyn når man obduserte liket av pasienter som hadde lidd en for tidlig død. Myksødem var dessverre ikke mer beskrivende enn flegma, det var bare mer moderne!

Det som var mer revolusjonerende var at Sir William Withey Gull[2] 4 år senere i 1873 skrev en avhandling der han forteller at han har observert at en pasient som omtales som fru B med skadet tyreoidkjertel hadde utviklet myksødem.

Gull´s beskrivelse inneholder mange gode observasjoner og det som er interessant når man leser hans avhandling er at han bruker tid på å beskrive pasientens tilstand med interesse og en god observasjonsevne som moderne leger kan lære noe av.  Her er de viktigste punktene fra Sir William Withey Gull´s avhandling[3]:

 1. Fru B’s vekt gikk opp.
 2. Hun fikk svakere muskler, begynte å reagere langsommere og ønsket å være mer i ro.
 3. Stemmen ble dypere.
 4. Tungen føltes tykkere og det ble vanskeligere å snakke.
 5. Hun ble mentalt mindre aktiv, ble uoppmerksom, men tapte ikke sin intelligens.
 6. Huden ble glattere, underhuden ble vannholdig og kinnene fikk en rosenrød farge.

Denne beskrivelsen betød ikke at legene hadde ”oppdaget noe nytt”; sykdommen de beskrev hadde alltid vært der. Det nye var at to observante leger Ord og Gull hadde beskrevet en tilstand som før hadde vært antatt å være en slimansamling (flegma), gitt det et nytt navn Myksødema og inspirert andre leger til å bli mer nøyaktige i sin observasjon av syke.

Professor Kocher og de to ulike variantene av hypothyreose.

Hpothyreose

Hpothyreose med klassisk myksødem-ansikt

10 år senere begynte den sveitsiske kirurgen Theodor Kocher å operere ut skjoldbruskkjertelen hos personer med struma (forstørret kjertel) og kreft i skjoldbruskkjertelen. Ved å påføre pasientene totalt mangel på tyreoidkjertel ved operasjon påførte Kocher samtidig pasientene myksødem. Kocher observerte dette hos 30 av de 100 pasientene han opererte. Dette lærer oss to viktige ting: Når thyroidkjertel fjernes helt oppstår det selvsagt hypothyreose. Dette vet vi i dag. Den gangen var det ikke så klart, fordi man enda ikke visste nok om kjertelens funksjon.

Men Kocher [4]oppdaget noe du bør tenke over. Når man fjerner thyroid-kjertelen helt iakttok Kocher at:

 1. 30% fikk alle tegn på myksødem (dvs klassisk hypothyreose)
 2. 70% endret seg slik Gull hadde beskrevet, men uten å utvikle typisk myksødem .

Kocher merket seg begge deler og ble en av de første sammen med de sveitsiske kirurgene Jacques- Louise og Auguste Reverdin og doktor Dawtrey fra London til å erkjenne at det finnes ulike grader av sykdom når skjoldbruskkjertelen fjernes eller bare er skadet/betent.

I 1888 nedsatt The Clinical Society i London en komité som leverte en 212 sider rapport om alle sider ved myksødemproblemet og konkluderte med at det var fremkalt av tap av tyroidkjertelens funksjon. Man forstod nå at skjoldbrusk-kjertelen utskilte et sekret (senere kalt hormon) som hadde en livsviktig funksjon for kroppen.

Natur-thyroid terapi ser dagens lys.

Hypothyreose:mange symptomer-enkel terapi:nok hormon.

Hypothyreose:mange symptomer-enkel terapi:nok hormon.

I 1891 ble forskningen fullbyrdet ved at en lege fra Newcastle : George Redmanye Murray helbredet myksødem med å gi pasienten en injeksjon med ekstrakt fra tyreoidkjertel hos sau. Kocher fikk høre om dette og foreslo en enklere løsning i 1893: som skulle revolusjonere medisinen en gang for alle. Han oppdaget at man like gjerne kunne gi pasienter med myksødem og andre former for helsesvikt på grunn av skjoldbruskkjertelsykdom tabletter med tørket tyroidkjertel istedet for injeksjoner. Tabletter var enkelt å lage og leger over hele Europa som hadde lært seg å gjenkjenne sykdommer på grunn av skadet/syk eller fjernet skjoldbruskkjertel kunne nå for første gang i Europeisk historie gi pasientene livet tilbake!

Revolusjonen fortsetter.

Det gikk nå raskt fremover og vi skal her bare ta for oss noen viktige punkter å lære av. Les dette og tenk over hvor mye leger visste for mer enn 100 år siden og som synes å være glemt i vår tid.

1895, bare 2 år etter at organisk thyroid-tabletter ble kjent, skrev den britiske legen Magnus-Levy [5]at når pasienter får organiske thyroid-tabletter (fra sau/gris eller kyr) øker pasientens metabolisme! Dette bør enhver leser få med seg: Metabolisme betyr: cellers evne til å gjøre arbeid.

Magnus-Levy kunne måle at cellenes opptak av oksygen økte, som er det direkte beviset for at cellene arbeider raskere og mer effektivt. Denne oppdagelsen skulle revolusjonere medisinen for de som forstod at heretter var det født kunnskap om et nytt syn på verden: sykdom som fravær av energiproduksjon!

Hypothyreose gir lavt stoffskifte,gir utmattelse.

Hypothyreose gir lavt stoffskifte,gir utmattelse.

I 1915 oppdaget professor Edward Kendall som var ansatt ved Mayo-klinikken i USA den endelige forklaringen: I kjertelen lages det et stoff som hører med til gruppen av kjemiske stoffer vi kaller hormoner. Kendall døpte det spesifikke hormonet i kjertelen for Thyroxin og han beviste at tilførsel av thyroxin fra kjertelvev hadde samme effekt som tørket kjertelvev på syke. Siden hormonet bestod av to aminosyrer Thyrosin og 4 Jod-atomer ble det i kortform kalt T4.

I 1926 oppdaget en annen forsker Harington[6] hvordan man kunne lage syntetisk thyroxin. Men det skulle gå nærmere 40 år før det ble mulig å lage kjemisk stabilt, syntetisk Thyroxin,  i mellomtiden fortsatte leger å bruke enten kjertelvev (naturlig thyroid tabletter) eller hormon ekstrahert fra kjertelvev (kun brukt i liten målestokk).

I 1952 oppdaget de britiske forskerne Gross og Pitt-Rivers[7] enda et hormon i skjoldbruskkjertelen; T3 (Tri-Jodo-thyronin), men selv i dag er det mange leger som forteller sine pasienter at dette hormonet ikke er viktig, at det er farlig å ta som tablett – eller at det aldri er bevist at tilskudd med T3 har noen betydning… det er skremmende for T3 er det mest aktive hormonet, det som skal gi energi.

[1][1][1] Ord W M. Report of a Committee of the Clinical Society of London nominated December 14, 1883, to Investigate the Subject of Myxoedema. Trans Clin Soc Lond 1888. 21 (supp)

[2] . Gull W W. On a cretinoid state supervening in adult life in women. Trans Clin Soc Lond. 1873– 1874. 7180–185.185

[3] Gull W W. On a cretinoid state supervening in adult life in women. Trans Clin Soc Lond. 1873– 18747180–185.185

[4] Kocher Th. Ueber Kropfexstirpation und ihre Folgen. Arch Klin Chir 1883;29:254-335

[5] http://www.medscape.com/viewarticle/433848

[6] Harington CR: Chemistry of thyroxine I. Isolation of thyroxine from the thyroid gland. Biochem J 1926; 20:293

[7] Gross J, Pitt-Rivers R: The identification of 3:5:3′-1 triiodo-thyronine in human plasma. Lancet 1952; 1:439

Copyright Bjørn Johan Øverbye  – 2016

Discliamer