Jordbruket bidrar massivt til miljø-ødeleggelser og klimakrise. Hele systemet for matproduksjon står foran en verdensomspennende revolusjon kalt The Great Food Reset /New Food Order for å redde planeten.Men hvem brakte oss dithen? Og er løsningen som foreslås noe vi bør ønske velkommen? Og hvorfor vil ikke arkitektene bak den kommende revolusjonen ønske et 100% giftfritt, bærekraftig jordbruk velkommen ? Er det noe du bør vite som media ikke snakker høyt om ? Her er fakta til ettertanke.

Dette er ikke et politisk innlegg eller bidrag til en konspirasjonsteori om landbruk og økonomi ; det er faktabasert informasjon hentet fra kilder som lesere selv kan sjekke og bekrefte at det som beskrives faktisk er slik som det gjengis.

Er klimakrisen delvis skapt av moderne landbruk ? Eller er det en fiksjon skapt for å skremme verdens befolkning? Dessverre for deg som leser dette er det en klima og miljø-katastrofe der landbruket er en av de største bidragsyterne. I følge Our World In Data er det estimert (men ikke målt ) at 26 % av verdens klimagasser omregnet i CO2 ekvivalenter kommer fra all verdens samlede landbruket og at 50% av all potensielt dyrkbar mark alt er unyttet av jordbruket. 70% av ferskvann brukes i jordbruk og 78% av all forurensing i havene antas å komme fra landbruk. Mye av dette er forårsaket av husdyrhold; men mye kommer også fra plantedyrking.

Hvem startet jordbruket som bidragsyter til klimakrisen ? Var det «grådige bønder» som hensynsløst begynte å beslaglegge stadig mere jord til dyrking og husdyrhold og uten omtanke forurenset landbruket? I flere blogger er det forklart ved faktabaserte kilder at det landbruk vi har i dag hvordan Rockefeller Foundation ,Ford Foundation og firmaer i USA skapte en landbruksmetode kalt den Den Grønne Revolusjon basert på erfaringene fra Mexico.

Metoden bestod av økt mekanisering (landbruksmaskiner ) ,HYVs( planter med høy avkastning),sprøytemidler, kunstgjødsel og økt bruk av vanning.Den nye metoden ble eksportert til land i mange deler av verden;herunder Norge ,uten at man forutså de negative følgende!

Hva var drivkraften bak dette Den Grønne Revolusjon : Likesom alle katastrofer, hadde også denne en indre indre drivkraft. Hovedmotivet var ; mere planteprodukter (korn,mais, soya mm) pr dekar for å kunne brødfø flere mennesker ,øke bondens fortjeneste og lette hans arbeid .Til å begynne med var dette revolusjonens edle motiv. Samtidig begynte firmaer som solgte varene til bonden å tjene mere penger etterhvert som flere bønder kjøpe «full pakke» .Etterhvert ble fortjeneste et hovedmotiv.

Hvordan Den Grønne Revolusjon til sist skadet miljøet : Det var dette høyeffektive ,kjemisk baserte landbruket som slapp ut klimagasser ,forbrukte miljøet, ødela jordsmonnet, forgiftet natur og vannkilder, utryddet artsmangfold og produserte næringsfattig matvarer som fremkalt sykdommer. Det gikk fra krise til katastrofe. Det hele ble mange ganger forverret da de samme metoder for å øke produktivitet (se denne videoen) også bredte seg til husdyrhold.

Matvarebransjen som en pådriver for Den Grønne Revolusjon: I kjølvannet av økt råvareproduksjon vokste det fram store, mektige og etterhvert multinasjonale matvarefirmaer som oppfordret folk til økt inntak av et stigende antall matvareprodukter ; rike på fett,sukker, smak, men fattige på næringsinnhold. Firmaer som McDonald startet som en hamburgerbod i California til i løpet av få tiår til å bli en multi-milliardbedrift som solgte hamburgere som veide like mye eller dobbelt så mye som Dr. Stordalens EAT-Lancet dietten anser at man trenger pr uke. Konsumerisme ble krisens drivkraft.Ved å oppfordre til mere inntak, oppfordret industrien bonden til enda mer produksjon av råvarer som ble frembragt i større mengder enn samfunnet som helhet behøvde.

Hva Den Grønne Revolusjon skadet vår helse ? Mere mat av det feil slaget førte til økt forekomst av fedme, hjerte kar sykdommer, diabetes-2 og kreft. Legemiddelindustrien fulgte med ved å be myndighetene om flere sykehus, flere leger, flere forskere og industrien tilbød stadig flere legemidler mot sykdommer hvis årsak lå i et forurenset, feil sammensatt matfat og som kunne vært løst ved sunn, giftfrimat, med minimalt med animalske produkter.

En foreslått løsning i 12 time : Alle som leser om dette ;forstår uten å være medisinsk utdannet, at prosessen har gått for langt. Løsningen som foreslås av de som fremkalte krisen kalles Den Andre Grønne Revolusjon (GR 2.0) The New Food Order og maten vi skal spise når husdyrhold skal nedtrappes til et minimum kalles The Great Food Reset. Den anbefalte kokeboken basert på det som blir tilbake av landbruk i nær framtid og som ble fremlagt i 2019 kalles : EAT-Lancet universal dietten.

Men mye av det som skapte krisen skal fortsette: Det som er radikalt nytt er altså at husdyrhold av alle slag må reduseres i stor stil. Professor Schwab ,grunnleggeren av til The World Economic Forum foreslår at insekter skal bli det nye husdyrene. Investor Bill Gates foreslår av vegeburger og syntetisk kjøtt skal erstatte kjøtt fra dyr. Det som ikke skal forandres er plantedyrking : GMO , GE (Gen Editing ) , plantevernmidler og kunstgjødsel ; som i sin tid skapte GR1.0 skal fortsette. Tilhengere av denne utviklingen hevder at dette vil ytterligere øke avkastningen og gange flere bønder over hele verden. Kritikere hevder at det dreier seg om eierskap til planter og kjemikalier som kan selges med fortjeneste til stadig flere kunder. Med andre ord: fortsatt en profittdrevet utvikling. 

Hva vi virkelig trenger er noe totalt annerledes . Kritiske temmer hevder at vi ikke trenger mer av det som skapte krisen . Vi trenger et annerledes og 100% reinere landbruk uten sprøytemidler ved vekster som eies av bonden, som ivaretar naturen, vann og som produserer næringsrike,giftfrie matvarer. Finnes et slikt jordbruk ? Svaret er: Ja det finnes og det har eksistert i generasjoner og heterorganisk/økologisk jordbruk. Problemet er at The New Food Order ikke ønsker det velkomment fordi det tar makten bort fra toppen av den økonomiske pyramiden og gir det tilbake til bunnen: de 40% av verdens små bønder som lever å dyrke mat for mennesker med eierskap til egen produksjon.

Men kan økologisk landbruk kan løse matvarekrisen? I følge talspersoner for The New Food Order ar et slikt landbruk gammeldags,uproduktivt og veksten de bruker vil ikke tåle et barskere klima. Vi må i stedet ha GMO som spesialtilpasset til individuelle klimautfordringer.Men alt dette er feil !

Økologisk landbruk har vist seg å kunne utrette mesteparten av hva industrielt landbruk utretter; uten å skade miljø,vann ,andre vekster , dyrearter, fugler og polliniserende inntekter (humler,bier )Alt dette kan man lese om i forrige blog den 3.8.023.

Videre: Forsøk utført ved Rodale Institute for økologisk landbruk i Pennsylvania /USA over en periode a 40 år har vist i tørkeperioder og perioder med oversvømmelse ; gir økologisk dyrkning opptil 40% mer avkastning enn GMO planter. Det har også vist at etter en 5 års periode der jorda gjenvinner sin naturlige skaperkraft vil økologisk jordbruk ha avkastninger som kan måle seg med konvensjonelt jordbruk, og bonden vil tjene bedre fordi landbruksmetodene er billigere å drifte.

Hvorfor bør en moderne opplyst leser vite noe om disse forhold ? Fordi det som skjer er dramatisk ,stort og omfattende.Det ene som skjer er at kostnadene ved å drifte industrielt landbruk er kostnadskrevende .Når gass, olje og strømpriser stiger stiger utgiftene og bondens fortjeneste faller..I Tyskland gå 6 bønder konkurs av disse årsaker hver dag . I Norge dør 2 landbruk pr dag. I USA forsvinner 700 dekar dyrkbar mark hver time !!

Den andre siden av tragedien er at ulike regjeringer vil bli pålagt å nedstenge driften for husdyrbønder. Allerede nå vil den nederlandske regjeringen tvangsnedlegge 3000 bondegårder der det drives med husdyrhold for å møte klimakravene fra EU; i stedet for å gi tilskudd til å omskolere bønder til å begynne å dyrke økologisk på den samme jorda.

Hold deg oppdater ved å lese om disse forhold på internett.Spre kunnskap om økologiske bærekraftige matvarer frembrakt på en måte som ganger miljø og folkehelsen.

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.