Pensjonert professor i utviklingsbiologi; Richard Ennon fra Universitetet i Edinburgh har undersøkt vaksine-bivirkningsdata fra den britiske regjeringens database C-19 Vaccine Yellow Card. Ved bruk av samme type metode som helsemyndighetene bruker for å påvise sikkerhetsalarm for bivirkninger, har han kommet til at det er utvetydige beviser for helseskader på blod, hjerte og kvinners underliv som følge av C19 vaksinen.

 

Denne artikkelen omhandler hva Dr. Ennon oppdaget og som ble publisert på nettstedet Dailysceptic.org den 18 januar 2023.

I  hele 18 måneder hadde helsemyndighetene i England  nektet media innsyn i vaksinedata som var samlet i datasystemet C19 Vaccine Yellow Card. Da rådata ble tilgjengelig  viste det seg at en halv million bivirknger innrapportert til databasen, noe som tilsvarte en bivirkning pr 100 person som var vaksinert.

Lavere antall meldte bivirkninger enn det som trolig forekommer: Ennon skriver at antallet med rimelig sikkerhet er langt lavere enn det reelle antallet fordi leger ofte har motvillighet mot å medgi at en vaksineskade kan skyldes en injeksjon de selv har satt.

Videre viser erfaring at eldre og kronisk syke ikke er flinke til å rapportere fordi COVID vaksine bivirkninger ofte fortolkes som ett eller flere sykdomssymptomer på alder eller kronisk sykdom. Kvinner rapporterer tre ganger så ofte som menn fordi de har mere fokus på helse. De som får alvorlige bivirkninger er flinkere til å si i fra enn de med mildere bivirkninger. Dødsfall underrapporteres fordi pårørende ofte er opptatt med andre forhold enn å varsle legen.

For å vurdere alvorligheten av bivirknger i databasen har Ennon bruk den såkalte PRR (Proporsjonal Registrerings Ratio )  som brukes av helsemyndigheter over hele verden for å vurdere alvorligheten av  bivirkninger. PRR metoden er nøye forklart i foregående artikkel om CDC data i USA; men kort repetert beregnes det slik_

 

  Spesifikk bivirkning Alle andre bivirkninger
Spesifikk vaksine         a        b
Sammenliknings vaksinedata        c        d

 

PRR =  ( a/( a+b )) / ( c / (c+d))

 

Man kan som sammenlikning bruke data fra en vaksine mot en annen ; Pfizer mot Moderne, eller man kan sammenlikne   Pfizer og Moderne mot alle andre vaksiner på markedet. Når PRR er 2 eller høyere utløser dette en sikkerhetsvarsling.

Hvordan garantere at en bivirkningsøkning ikke er tilfeldig:  For å være sikker på at PRR økningen ikke er en tilfeldig variasjon utføres en Chi-kvadrat test som en analyse som er slik at dersom tallet er 4 eller høyere er det 95% sjanse mer for at økningen i PRR ikke er tilfeldig.

Sammenlikning mellom COVID vaksiner :Ennon har ved analyse brukt sammenlikning mellom mRNA vaksinene Pfizer og Moderna mot Astra-Zeneca som er en DNA vaksine som ikke lenger er like populær i England og som er forbudt i Norge. Astra Zeneca har en høy forekomst av alvorlige bivirkninger Ved å sammenlikne med Astra Zeneca vil det derfor være slik at om Pfizer eller Moderna har høyere PRR tall en Astra Zeneca kan man vær sikker på at det foreligger en betydelig alvorlighetsgrad for en gitt bivirkning!

PRR statistikken som Ennon gjennomførte sentrerte seg rundt tre helseproblemer; alvorlige sykdommer i blod og lymfesystem, hjerteproblemer og sykdommer i kvinners underliv. For alle disse sykdomsgruppene var det høye PRR verdier som med 95% sannsynlighet eller mer var oppstått som konsekvens av mRNA vaksinene. Her følger en kort oppsummering av data.

Alvorlige forandringer i blod og lymfesystem: Pfizer hadde høye PRR verdier for begge kjønn; unntatt for de eldste over 80 år. For de yngste aldersgruppene var PRR verdien over 8 dvs at vaksinebivirkningen var 8 ganger hyppigere enn for  Astra Zeneca. For Moderna var det lavere tall, men fortsatt over 2 for kvinner opp til 70 år og for menn opp til 50 år. Denne situasjonen var erkjent av helsemyndighetene; men ikke nevnt i helsemyndighetenes rapport om vaksinebivirkninger. Med andre ord en situasjon som er parallell til den man har hatt i USA der helsemyndighetene har holdt tilbake sine PRR tall og unnlatt å reagere på egne varselsignaler.

Alvorlige hjerteproblemer: For Pfizer var PRR=2 for kvinner i aldersgruppen 30-80 år og for menn en verdi over 2 for 10-50 år, med høye verdier for aldersgruppen 20-40 år. For Moderna er verdiene for menn mellom 10-60 år, for kvinner er verdiene rundt 2 for 50-80 år. De vanligste hjerteproblemene er betennelse på hjerte (myokarditt og perikarditt). Heller ikke her har helsemyndighetene reagert på egen sikkerhetsalarm.

Sykdom i kvinners underliv: For Pfizer er det høye verdier for kvinner mellom 10-40 år og for Moderna for aldersgruppen 10-20 år. De vanligste problemene har vært forstyrrelse i menstruasjonssyklus og unormalt sterke og vedvarende blødninger. Helsemyndighetene har her reagert og bedt produsentene opplyse om sterke menstruasjonsblødninger.

Hva mener Dr. Richard Ennon om vaksinesikkerhet? Ennon hevder at myndighetene bevislig har unnlatt å unnlatt å publisere sikkerhetsdata i sin vaksine oppsummering av data fra C19VYC databasen, en oppsummering som er lik den Statens Legemiddelverk publiserer i Norge. Ved å unnlate å opplyse om varselsignaler har man fratatt legene mulighet for å vurdere vaksinebivirkningers alvorlighet og for derved å kunne rådgi sine pasienter. Ennon går endatil så langt som til å  mene at myndighetene i England  har vært mer villige til å beskytte vaksinene enn publikum.

NB- Om man skal la seg vaksinere eller ikke er alltid noe man bør drøfte med sin fastlege ut fra ens egen helsetilstand og risikoprofil for å kunne utvikle bivirkninger.

Kilde: Ricard Ennon : Unequivocal Safety Signals for Heart, Blood and Reproduction Found in Yellow Card Vaccine Data, Says Top Scientist, DailySceptic.org  18 Januar 2023

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.