I perioden 1938-91 beviste professor Paul G Seeger at kreft starter som en svikt i cellers energiproduksjon . Oppdagelsene forklarte hva andre med lignende ideer hadde oppdaget og hadde flere praktiske konsekvenser. Her er andre del av historien om Seeger og hans oppdagelser.

Kreft som en elektrisk feilfunksjon: Professor Seeger gjorde oppdagelsen at levende celler har elektriske og magnetiske egenskaper og at kreftceller adskille seg fra normale celler ved at de har et gradvis sammenbrudd i sine elektriske egenskaper; fremkalt av et samtidig sammenbrudd i sin evne til å lage energi

I en fagfellevurdert artikkel i tidsskriftet GMJ Medicine (3,2019,145-48) skriver professor Ramesh Singh Chouhan som er en verdenskjent kreftforsker : « Kreft er en elektrisk feilfunksjon. Den elektriske spenningen over cellemembranen må korrigeres før de muterende cellene kan slutte å dele seg. Den eneste måten å stoppe (kreft-) cellene fra å dele seg ,er få cellene til å oppføre seg annerledes ..»

Energi er kjemisk/elektrisk : Men hvorfor begynner kreftceller å miste sine elektriske egenskaper?  Hva betyr dette i kampen mot kreft og for helbredelse av sykdommen ? Svaret er slik : All energi cellene lager er i siste instans elektrisk. Celler har evnen til å hente energirike elektroner fra næringsstoffene glukose, fettsyrer og proteiner og bruke disse til å lade opp spesielle molekylære batterier som ATP, NADH2 og FADH2. Disse molekylære miniatyrbatteriene transporteres så fra sine produksjonssteder i cellens cellevæske (cytoplasma) og de molekylære energifabrikkene som kalles mitokondrier til de utallige kjemiske prosessene der energien brukes for å drifte cellenes livsprosesser.

Praktiske konsekvenser : De kjemiske næringsstoffene til produksjon av energi kommer fra kosthold.Et fullverdig, giftfritt kosthold, rent vann og ren luft er derfor basis for alt liv. Kostholdsforskeren Weston Price rapporterte i 1936 at folkegrupper som levde på fullverdig ,giftfritt kosthold i ren natur aldri utviklet kreft! Så snart slike grupper gikk over til «moderne kosthold» med prosessert mat, sukker ,alkohol oppstod kreft innen få år.Denne observasjon er siden bekreftet av andre kostholdsforskere.

Utvinning av energi i normale celler : Den primære energikilden i celler er glukose som omvandles til elektrisk energi i en totrinnprosess. Første trinn nedbrytes glukose til pyruvat uten tilførsel av Oksygen . Prosessen lager to enheter energirikt ATP. Dette skjer i cellens cellevæske (cytoplasma)

Det andre trinnet skjer når pyruvat strømmer inn i cellenes energigeneratorer, mitokondriene, som omvandler pyruvat til 36 enheter elektrisk ladet ATP ved tilførsel av Oksygen.

Begge trinn forbruker vitaminer og mineraler som tilføres via et fullverdig kosthold.

Praktiske konsekvenser: Siden alle levende celler også er elektriske maskiner lar de seg påvirke av ytre elektromagnetiske felter. Dette forklarer hvorfor personer som bor nær kraftlinjer, mobilmaster, radiomaster eller som jobber i miljøer med mye elektromagnetisk utstyr har en økt risiko for visse kreftformer enn andre. Problemet kalles «elektrosmog» eller «elektroforgiftning» og er et tiltagende problem i det moderne samfunn.

Kreftceller gjærer : I 1924 oppdaget professor Dr. Scient Otto Warburg at kreftceller adskilte seg fra normale celler ved at energiutbytte fra det andre trinnet i glukosenedbrytning sviktet. I stedet for å omvandle pyruvat til energi med Oksygen begynner cellene å utvinne mesteparten av sin energi ved energifattig fermentering .Pyruvat blir omdannet til melkesyre i stedet for energi i mitokondriene. Oppdagelsen ble senere døpt til «Warburg-effekten»

Praktiske konsekvenser: En direkte konsekvens av dette er at kreftceller må tilføres mindre glukose. Kreftsyke må derfor ha et kosthold fritt for raffinert sukker og i stedet få sitt glukose fra langkjedede sukkermolekyler som bare finnes i planteriket. Videre har nyere forskning vist at også fruktose kan bidra til Warburg-effekten. Professor Seeger oppdaget også at tilførsel fortynnet D-Laktat (Sanuvis ) og behandling med Ozon kunne redusere ukontrollert fermenteringen

Oppdagelsen av hvorfor Mitokondriene svikter: I 1938 fant professor Paul G Svaret på hvorfor det var slik at mitokondriene´s energiproduserende sviktet. De energimvandlende enzymene; cytokrom a/a3 var helt eller delvis skadet av miljøgifter! Kreftgåten var i følge Seeger løst: Kreft er en stoffskiftesvikt på grunn av en enzymskade fremkalt av miljøgifter. Denne oppdagelsen blir i dag etter Seegers død støttet av Nobelprisvinner professor Dr. Med zur Hausen, sjef for Kreftforskningssentrert i Heidelberg som uttalte : « miljøgifter er årsak til 90% av alle kreftformer «.

Praktiske konsekvenser: Seeger beviste ved forsøk at mitokondriene kunne få tilbake sin evne til å lage energi ved tilførsel vitamin C, Betazyan fra rødbetejuice, vitamin B kompleks. I tillegg anbefalte Seeger avgiftningsterapi og overgang til giftfri mat.

Hva skjer når cellenes stoffskifte forandres ? Fermenteringen fører til produksjon av store mengder melkesyre og CO2 . Syre er et overskudd positivt ladd hydrogenkjerner (H+). Den store mengden positive fungerer som elektronstjelende som fører til at cellens indre blir stadig mindre elektrisk ladet.

Mens en normal celle har en indre negativ elektrisk landing på 60-100 millivolt i forhold til utsiden har kreftceller bare 15 millivolt negativ elektrisk ladning i sitt indre. Dette gjør at cellemembranen ikke lenger fungerer slik den skal. . Kreftcellen begynner som følge av dette å lekke Kalium, Zink, Magnesium og Calcium og holde tilbake positivt ladd Natrium.

Praktiske konsekvenser: Pasientene må ha saltfattig mat og tilskudd av Zink, Kalium , Magnesium og Calcium. Videre må pasientene tilføres antioksidanter fra plantekost som kreftcellene og deres nærmiljø kan bruke dels til å nøytraliser de store mengdene syre og dels til å fange opp giftstoffene som har frembrakt skadene på cellenes membraner og mitokondrier og cellekjernen.

Hvorfor deler kreftceller seg uhemmet ?: Celledelingsteorien påstår at skader på DNA molekylene i arvestoffet leder til ukontrollert celledeling . Den kjemisk-elektriske stoffskifte teorien som Seeger oppdaget og som nå støttes av stadig flere forskere har en komplementær og mer fullverdig forklaring. Når energiproduksjonen svikter endres cellens kjemi og elektriske egenskaper. Cellene holder tilbake Natrium og den elektriske spenningen i cellemembranen faller. Dette er et signal til cellen om å dele seg. Fordi cellen ikke lenger arbeider normalt bremses ikke celledeling og det oppstår en ukontrollert vekst av avvikende celler som overlever på fermentering i et stadig mer forurenset lokalmiljø.( Shaymaa Moustafa: The Electrical Properties Of Cancercells, Mansoura University, 2014,Research Gate)

Praktiske konsekvenser: De samme som forklart ovenfor.

De elektrisk endrede kreftcellene lager støysignaler: Alle livsprosesser i cellen er ledsaget av vandringer av elektrisk ladde molekyler, atomer og elektroner. Allerede på 1920 tallet oppdaget den franske ingeniøren Georges Lakhowski at alle levende celler i dyre og planteriket er konstruert som små radiostasjoner som utsender radiobølger og mottar radiobølger med forskjellig bølgelengde.

Disse signalene bruker cellene som informasjon for kunnskap og regulering av sine egne funksjoner og for å kommunisere med andre celler i nærmiljøet.

Hver celletype utsender ulike frekvenser og reagerer på signaler som er typisk for hva slags organer eller vev de befinner seg i.

På grunn av skadene i kreftceller, mister disse evnen til å sameksistere med normale friske celler. De syke cellene begynner i stedet å danne en autonom svulst som vokser ukontrollert, stadig mer uavhengig av omgivelsene.

Praktiske konsekvenser: Oppdagelsen av levende cellers radiofrekvente egenskaper ble gjort av den franske ingeniør Georges Lakhowski på 1920 tallet.Tross relativt primitive elektronisk teknologi lykts det han å lage en svært avansert maskin han døpte MWO (Multi Wave Oscillator) som utsendte frekvenser på 8 ulik bølgeband. Frekvensene ble plukket opp av såvel syke som friske celler og stimulerte deres normale elektriske funksjon. Det ble gjort forsøk på kreftsyk i Paris med stort hell. Lakhowski publiserte sine funn i flere bøker . Etter hans brå og uventede død i New York i 1941 har andre ingeniører prøvd å lage kopier av MWO. Andre forskere har prøvd å gå langs andre veier til samme mål, en er professor Barbault i Spania som har identifisert hele 1524 ulike frekvenser i forskjellige bølgeband som får kreftceller til å tilbakedannes. Forskerne behandlet 163 kreftsyke med ulike svulster med ulikt utfall.

En annen forsker Dr. Stupp ved universitetet i Zurich har sammen med ingeniører utviklet et elektromagnetisk terapiapparat til bruk på pasienter med glioblastom på hjernen, en av de verst tenkelig kreftformer. 466 pasienter fikk cellegift og elektromagnetisk terapi, 229 fikk cellegift. Resultatene viste at elektromagnetisk terapi gav en ekstra fordel, men ikke så gode at det er snakk om helbredelse.

All kreft må behandles ved sykehus. Noen av disse oppdagelsene kan nyttegjøre som et tillegg til konvensjonell kreft-terapi i samarbeid med lege dersom det passer inn i behandlingsregimet.

Appendiks : En oversikt over noen viktige oppdagelser om hvordan kreft oppstår

Oppdagelser om årsaker til kreft Først oppdaget Nyttig for å forebygge kreft Nyttig for å behandle kreft
Mutasjonsteorien: kreft er en celledelingsfeil Flere forskere 1920 tallet Kunnskap om muterende giftstoffer Ingen konsekvens ble trukket for behandling
Kreft er en feil i genene Flere forskere 1970 tallet Kunnskap om muterende giftstoffer Ingen konsekvens ble trukket for behandling
Kreft er fremkalt av en pleomorf mikrobe Roy Rife 1924

Livingston-Wheeler 1950

Via kosthold. Vaksiner Elektromagnetisk terapi, vaksiner
Kreftfremkallende virus Dr. Peyton Rous 1911 Vaksiner. Vaksiner
Kreft er en stoffskiftesvikt Professor Warburg 1924 ,Professor Seeger 1938 Kunnskaper om giftstoffer Professor Seeger,s 10 punkts program
Kreft er en kjemisk-elektrisk feilfunksjon i celler Professor Seeger 1938 Kunnskap om giftstoffer Professor Seeger,s 10 punkts program

@ COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.