Fjorårets C19 mediesak om vaksiner i USA var at Centre of Disease Control lenge hadde benektet at de utførte pålagt varsling som forteller når en COVID vaksinebivirkning er så alvorlig at den bør underkastes spesiell utredning. Etter ett år med mas fra vaksinemotstandere, en senator i kongressen og en av verdens største nettaviser ble data til sist publisert. Det viste seg da at mRNA vaksiner har flere bivirkninger enn alle andre vaksiner tilsammen. Her er historien.

Et spørsmål om hvor trygge mRNA vaksiner er? En tilbakevendende debatt på nettet er om vaksinene fra Pfizer og Moderna er mindre trygge enn vanlige vaksiner. Tall man ønsker svar på er: Risiko for alvorlige bivirkninger og om disse forekommer oftere ved COVID-19 vaksiner enn for konvensjonelle vaksiner.

I Norge ivaretas C19-bivirkninger av Statens Legemiddelverk som fører uke-rapporter over vaksinene. Tallene er rådata over alt hva leger og publikum opplever /tror og antar kan skyldes vaksinene, men som enda ikke er endelig beviste. Legemiddelverket skriver derfor om denne type rådata:” Antall meldinger rapportert til Legemiddelverket kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller mange bivirkninger en vaksine kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom vaksiner”.

To typer datasanking: Så til USA. Man har et eget register for rådata kalt VAERS (Vaccine Adverse Event Register System) der leger og enkeltpersoner kan legge inn uønskede hendelser (AE= Adverse Events) som omfatter vaksinebivirkninger og andre type uønskede hendelser rundt vaksiner og vaksinering.

CDC driver så data-mining fra VAERS der man sammenlikner forekomst av en AE for en gitt vaksine med forekomsten av de samme AE fra andre vaksiner i perioden 2009 til dato, enten enkeltvis eller mot alle andre vaksiner på markedet. Systemet kalles PRR, Proporsjonal Rapporterings Ratio .

Overvåkningsprosedyrer for COVID-19 vaksiner beskrives i en egen forskrift : Standard Operating Procedure (SOP) for COVID-19, den 29 januar 2021.

Hva avslører PRR statistikk ?: I følge SOP beregnes PRR slik: Relativ forekomst av en gitt AE for en gitt mRNA vaksine divideres med den relative forekomsten AE for all vaksine FDA har godkjent fra 2009 til dato.

CDC sammenlikner også Pfizer med Moderna i forhold til hverandre, for å avgjøre hvem som har minst bivirkninger.

PRR kalkulering drøftes på ukentlig basis.

Dersom PRR= 1 er frekvensen av en gitt AE for Pfizer eller Moderna den samme som frekvensen av den samme AE for alle andre vaksinetyper. Er PRR større enn 1 er forekomsten høyere for mRNA vaksinene enn for alle andre vaksinetyper man har sammenliknet med.

Hvordan avgjøres det om en AE er tilfeldig eller ikke? Samtidig utføres også en såkalt Chi-kvadrat-Test som avgjør om data man studerer er avvikende ved en tilfeldighet eller ikke. Jo høyere Chi-kvadrat-test verdien er; jo mindre sannsynlighet er det for den avvikende verdien er oppstått ved en ren tilfeldighet.

CDC er pålagt å føre en slik statistikk for alle typer vaksiner.

Når blinker varsellampene? I følge SOP for overvåkning skal det lyse en varsellampe dersom kriterier er oppfylt: En bivirkning/uønsket hendelse inntrer dersom ”.. PRR  på minst 2 ,- Chi-kvadrat-statistikk på minst  4 og 3 eller flere uønskede hendelser/bivirkninger etter at man har fått en vaksine ”. Dette er et varselsignal. Vaksinens sikkerhet skal følges opp ved at det igangsettes kontrollerte vitenskapelige undersøkelser utført av leger for å innhente kvalitetssikrede data om den gitte bivirkningen. Blir dette bekreftet så pålegges produsentene å legge denne opplysningen inn i pakningsvedlegget med diagnose og prosentvis forekomst.

Ved telefon til Legemiddelverket ble det opplyst at de samme prosedyrer følges over hele verden, også i Norge. Foreløpig til å forstå.

CDC nektet for at de drev PRR kontroll av mRNA-vaksiner: Egentlig skulle ikke dette være noe å lage sak på. Men slik er det ikke i USA. Det begynte å sirkulere rykter om at CDC ikke tok PRR data på alvor. Med andre ord; det lyste varsellamper, men skeptikere mente at det ikke resulterte i at saken ble fulgt opp. Den 19 oktober 2021 henvendte faktasjekkere på nettstedet News Guard seg til CDC og spurte om det det var hold i ryktene. Svaret fra CDC ble aldri publisert. Slikt forsterket bare ryktene om at CDC forsøkte å skjule noe.

Da  CDC uttalte  til Washington Post  den 22 februar 2022 at de generelt ikke ville utgi  alle typer data fordi de fryktet at publikum ville misforstå de, ble tema enda mer interessant for vaksinemotstandere.

Den 9 mai 2022 skrev D. Dwivedi i antivaksine organisasjonen Children Health Defence til CDC og etterspurte PRR data for COVID-vaksiner. Svar ble avkrevd ved henvisning til Freedom Of Information Act. Den 16 juni gjentok CDC at PRR overvåkning ikke var noe man drev med, høyst sannsynligvis fordi de ikke ønsket bråk fra” fienden” (??) Forståelig nok førte det til det motsatte: mere bråk.

Senator Ron Johnson griper inn: I juni nådde CDC´s motvillighet Capitol Hill.  Senator og vaksineskeptiker  Ron Johnson(R) Wisconsin, skrev den 23 juni til sjefen for CDC Rochelle P Walensky og ba om  alle dokumenter og tall  i saken på vegne av det amerikanske folk. Fortsatt ingen svar. Så den 25 juli sendte Johnson et nytt brev, nå med ultimatum. I september ble det gitt svar der CDC skrev at de ikke var registrert økte varselsignaler.

Journalist Zachary Strieber på nettavisen Epoch Times begynte så å jobbe med sakens dokumenter og henvendte seg til CDC for å prøve å oppnå noe der andre feilet. Forløpet i hendelsene ble lagt ut på nett slik at avisens mange millioner lesere over hele verden kunne delta i såpeoperaen. Til sist gav CDC opp. Den 3 januar 2023 ble  Statistikkene i Excel -format ble lagt på Epoch Health. Ledelsen i CDC ble” skurkene ”, Zachary Strieber ble dagens helt.  2 dager etter at data var frigitt hendte dette:

Josh Guetzkow PhD analyse: er foreleser i sosiologi, antropologi og kriminologi ved Universitetet i Jerusalem. Guetzkow kastet seg over CDC data og la ut sin analyse på  www. Jackanapes.substack.com Interesserte bør lese hele artikkelen før man gjør seg opp en mening, her er bare noen ganske få” highlights”.

  • Det er økt faresignaler for blodpropp, hjertesykdom, neurologiske lidelser, immunproblemer og menstruasjonsblødninger hos voksne.
  • 5,5 ganger høyere forekomst av AE blant mRNA vaksinerte enn for alle andre vaksinetyper fra 2009 -2021.
  • Dobbelt så mange AE forekom blant mRNA vaksinerte enn blant alle andre vaksiner
  • 96 varselsignaler for 12-17 åringer herunder: myokarditt, perikarditt, ansiktslammelse, uregelmessig menstruasjon, tromboser og uregelmessig hjerterytme.
  • 66 varselsignaler for barn 5-11 år.

Artikkelen er ledsaget av gode grafiske fremstillinger.

 

Guetzkow´ svar til sine kritikere: Med så mye mediastøy har Guetzkows prøvd å komme kritikere imøte.

  • Hvem som helst kan rapportere til VAERS” : det er riktig, men CDC systemet er laget slik at det blant et stort antall data skal kunne pukke opp faresignaler.
  • Et stort antall varselsignaler oppstår fordi det er satt et enormt stort antall COVID vaksiner ”: Det er anslått at det er dosert ut 600 millioner influensavaksinedoser i USA som inngår i tallmaterialet man sammenlikner mRNA vaksinene med. I tillegg er PRR varslings-systemet laget slik at fanger opp et gitt AE blant alle AE for en gitt vaksine, noe som gjør at systemet ikke avhenger direkte av antall vaksinedoser man har satt.
  • ” COVID vaksiner gis for det meste til eldre med helseproblemer, mens andre vaksiner gis til yngre (med god helse)”CDC tallene er inndelt etter alder og selv med slike forbehold kommer tallene ikke ut til mRNA vaksinens fordel.
  • ” Man kan ikke stole på VAERS systemet”: Guetzkow hevder at alle seriøse datasankere og tidsskrifter bruker systemet.
  • ”AE skyldes COVID-19” Guetzkow hevder at han fjernet tilfeller der C19 var en mulig årsak, likevel kunne man ikke fornekte virkningen av mRNA vaksiner som årsak til det store antall varselsignaler.

Kunnskap av den type  som har fremkommet i denne artikkelen bør tilsi at det må forskes på hvilken medisinske og genetiske særegenheter som gjør at visse personer utvikler alvorlige bivirkninger, slik at disponerte personer kan tilbys et annet alternativ enn mRNA vaksiner. Leger kan da gjøre bedre valg for sine pasienter basert på kunnskap.

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.