Den 2 desember 2020 godkjente FN bruk av CBD -oljer utvunnet av hamp og  Marijuana til bruk i medisinsk behandling utført av leger. Oljene har vist seg å ha gunstige innvirkninger på ulike helseproblemer.Blant pasienter som har vist seg å kunne ha nytte av slik  CBD oljer er barn med  Autisme Spektrum Forstyrrelser   Her er oppdatert forskning  fra ulike deler av verden.

                                                    Problemstilling

                                      Autisme Sektrum Forstyrrelse .

1% av norske barn fødes med  Autisme Spektrum  Forstyrrelse(ASD) som er en lidelse som oppstår på grunn av ufullstendig funksjon i dypere hjertelag . Inntil for få tiår siden var ASD en sjelden diagnose Antall nye tilfeller er  har imidlertid vært økende økende. Noen mener at økningen skyldes økt kunnskap blant leger; andre mener det er en reell økning.

Det finnes pr dato ingen gode forklaringer for hvorfor barn fødes med ASD. En meget kontroversiell teor som fikk mye oppmerksomhet var en artikkel skrevet av dr. Andrew Wakefield  1998 der han og hans medarbeidere hevdet  å ha bevis for at  ASD kunne være en senskade av MMR vaksine. Wakefield ble i 2010 anklaget for å ha jukset med forskningsdata og teorien ble lagt død.

Den kjente Mayo Klinikken i USA oppgir følgende mulige årsaker til ASD : virusinfeksjoner, miljøforurensinger og gener.

Manifestasjonene av ASD kan variere sterkt fra meget midle tilfeller med gode utsikter til god sosial og individuell funksjon   til  barn med større utfordringer.De to vanligste uttrykksformene er Barneautsime og Aspergers syndrom.Det finnes eksempler på  barn med  ASD/Asperger syndrom som  har anlegg for og ved riktig pedagogikk og trening kan bli blant de beste eller bedre  innen skuespilleryrke , datafag, spill, visuell kunst, musikk , matematikk og vitenskap.

Barn som lider av barneautisme  har ofte disse fellestrekk:

  •  Utfordringer med språk: kan arte seg som forsinket språkutvikling og redusert språkforståelse.
  • Utfordringer  med å tolke  ikke -verbal kommunikasjon med andre.

Disse vanskene kan bedres og blir normalisert  ved pedagogikk og sosial  trening. Foruten disse  kjerneproblemene har  barn med barneautvisme ha tilleggsproblemer  slik som :

For å løse alle disse utfordringene og helseproblemene benytter foreldre og leger tradisjonelle metoder som trening,pedagosik intervensjon og medisiner. Men forbløffende nok oppgav  54% av i  alt 9540 spurte foreldre at de også brukte alternativ og komplementær terapi  til vanlig skolemedisin for å bedre barnas helse( Höfer et al, Sage Journal, 25/5-2016)

                                 CBD -oljer til medisinsk bruk.

Bruke av oljer fra cannabisplanter (ham og Marijuana) har i de senere årene fått  økt interesse  blant leger.Det viser seg at disse oljene kan ha en positiv innflytelse på  kjerneproblemet og   tilleggsproblemer som  ASD barn har , samtidig som de tolereres godt og har få bivirkninger.

 CBD oljer med og uten 9-THC.  I 1963 oppdaget  de to israelske forskerne Mechoulam og Shvo  en olje i cannabis og hamp som ble døpt CBD (Cannabidiol ). CBD oljen viste seg med årene å ha en positiv virkning på ulike sykdoms-symptomer hos mennesker og dyr   uten å gi noen form for rus.

Året etter oppdaget  Mechoulam og Gaoni stoffet  9-Tetra Hydro Cannabinol (9-THC) som forklarer hvorfor  oljer, uttrekk og røyking av cannabis i store nok mengder gir en rusfølelse. I årene som fulgte er det i alt isolert hele 540 ulike kjemiske stoffer fra cannabisplantene med , hvorav mange med potensielt positiv virkning på helsen.

Forskjellen mellom CBD og 9-THC er forklart i tabellen nedenfor.

De biologiske effektene av CBD og 9-THC.

Biologisk observert effekt   Ren 9-THC  Ren CBD olje uten 9-THC
 Demper betennelser + +
Bedrer immunresponsen + +
Krampehemmende + ++
Muskelavslappende + +
Demper angst +/- ++
Rusfølelse Rus  –Ingen rus
Antipsykotisk ++
Antioksidant for nervevev + ++

 

CBD motvirker flere av negative virkningene av 9-THC, blant annet følelse av angst, rus og sedasjon; samtidig som CBD har alle de positive effektene som 9-THC har.-Fordi CBD olje fra cannabisplanten hemmer 9-THC effekten kan denne oljen brukes til å hjelpe rusavhengige til reparere noen av skadene som er påført ved langvarig bruk av marijuana.

            Legers erfaring ved å gi CBD oljer til  barn med ASD

Cannabisoljer helbreder i likhet med medisiner ikke ADS; men har vist seg både å bedre kjerne -symptomene ;  sviktende sosialisering og kommunikasjon og tilleggsproblemer som søvnvansker,epilepsi og motorisk uro..Her er noen vitenskaplige undersøkelser  til ettertanke.

To tyrkiske leger Serap Bilge og Bans Eikici  behandlet 33 barn med  autsime med   full spektrum CBD olje som inneholdt mindre enn 3 % 9 THC . Pasientene ble fulgt opp i 2 år (2018-20).Gjennomsnittlige dose var 0,7 milligram  full spektrum CBD olje pr kilo legemsvekt pr dag. Resultatene var som følgende: 6 barn hadde ingen nytte av terapien, 10 barn hadde bedret adferd, 4 barn fikk bedret kognitive evner,3 barn fikk bedret sosiale ferdigheter og 1 barn ble mindre stereotyp i sin adferd.

I en brasiliansk studie utført av 5 leger ble 15  barn med ASD behandlet med full spektrum CBD olje med  1,3 % 9 THC. 8 av pasientene hadde epilepsi. Alle pasientene hadde en bedring i epileptiske anfall, ADHD adferd, søvnkvalitet, sosial interaksjon og evne til å kommunisere. 10 av pasientene gikk på legemidler og 9 av disse kunne redusere eller slutte med legemidler til fordel for CBD olje.

I en israelsk  undersøkelse  ble 53 barn med ASD  alder 4-22 år, med autisme  behandlet med full spektrum CBD olje. Legene og barnas foreldre registrerte en rekke positive resultater. 34 barn fikk reduksjon i selvskading, 38 fikk mindre hyperaktiv adferd, 21 fikk bedret søvn og 17 fikk mindre angst. Men ikke alle hadde nytte av behandlingen ; et mindretall ble forverret og måtte avbryte behandlingen.

I en annen israelsk randomisert  dobbelt blidforsøk undersøkelse som omfattet 150 barn og voksne med ASD i alderen 5-21 år fikk deltagerne enten placebo eller  full spektrum CBD olje med 9-THC i forhold 20:1.Hver dråpe CBD olje inneholdt således 0.3 milligram 9-THC og 5,7 CBD olje-. Blant de 82 barna som fikk CBD olje og som fullførte 6 måneders terapien  hadde  alle en bedring  i sosialisering og evne til å kommunisere.Artiklen ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

I en tredje israelsk undersøkelse ble 60 barn med ASD , 5-18 år, behandlet med full spektrum CBD olje. 61% av barna fikk en bedring i adferd, 14% fikk dårligere søvn , 9 % ble derimot mer irritable, 9% fikk dårligere appetitt og ett barn fikk en forbigående psykotisk anfall.Denne artiklen koster dessverre 400 kroner å  nedlaste ;derfor er resultatene  basert på et gratis sammendrag.

Ut fra undersøkelser som disse er det vitenskapelig grunnlag for foreldre til barn med Autsime å drøfte med barnelege om å utprøve fullt spektrum CBD olje under medisinsk tilsyn. Ikke alle kan forventes å bli bedre og noen kan bli forbigående verre, noe som opphøre når man slutter med CBD olje.

Bruk av CBD oljer  i behandling av sykdom  er ikke det samme som støtte til bruk av cannabis som rusmiddel.

 

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.