Vitaminer i tilstrekkelige mengder er livsviktige for å vedlikeholde god helse livet ut. Dersom man mangler ett eller flere vitaminer i nødvendige mengder utvikler man over tid mangelsykdommer som kan arte seg på høyst ulike måter; herunder bidra til økt sjanse for å utvikle kreft. . Her er noen fakta.

Er vitaminmangel en årsak til kreft? Kreft har mange årsaker; gener, miljøforurensninger, livsstil, stress, kosthold med mer. Hvor kommer så vitaminer inn? Under kosthold! Daglig tilskudd av vitaminer er ment for å tilføre kroppen det som det ikke er nok av i kostholdet.

Troen på at vitamininnholdet i moderne matvarer er nok for å bevare helsen er mer en antagelse helsemyndigheten gjør, fremfor et fakta som bevises studier av hva som skjer når man måler de faktiske mengdene av vitaminer i blodet hos befolkningen i et bestemt samfunn.

Gjør man målinger vil man erkjenne at personer som har lave eller for lave verdier av visse vitaminer i snitt har lettere for å utvikle kreft av ulike typer enn personer som inntar nok vitaminer via mat og kosttilskudd. Her er noen viktige vitenskapelige beviste dokumentasjoner over hvilken krefttyper man har økt sjanse for å få, dersom man inntar for lite av visse vitaminer i forhold individuelle behov.

Vitamin B1(Tiamin): Vitamin B1 hører med til de vannløselige vitaminene. For lavt inntak av Tiamin i maten i forhold til individuelle behov (gener, alder, sykelighet, stress mm) vil over tid lede til nervesykdommen Beriberi og hjerneskaden kjent som Wernicke’s encefalopati. Siden vitamin B1 er viktig for energiproduksjon i cellene er det forskning som tyder på at mangel på vitamin B1 kan bidra til å påskynde utvikling av kreft, dersom andre forhold ligger til rette for sykdommen. Det er derimot ikke sikkert at vitamin B1 mangel alene leder til økt fare for kreft.

Har man først fått kreft er situasjonen noe mer sammensatt. Vitenskapelige studier viser en høy forekomst av  sykdomsfremkallende vitamin B1  mangel blant kreftsyke. I en undersøkelse blant 217 kreftsyke hadde 55.3% av pasientene Tiamin mangel; noe som leder til Beriberi og  Wernicke´s Encefalopati. Flere av disse hadde såpass uttalte mentale symptomer at de be antatt å lide av psykiatrisk sykdom .Bare 10,3% av disse pasientene i undersøkelsen fikk målt Tiamin nivåene i blodet og gitt den riktige terapien: tilskudd av Tiamin i tablettform.

Men hvor mye Tiamin bør man gi dersom man har kreft, for å unngå å komme i en slik situasjon? Man bør gi så store doser at nivåene av Tiamin i blodet blir normaliserte og symptomene på Tiamin mangel forsvinner. Gir man derimot for høye doser Tiamin for å behandle tilstanden så fort som mulig kan dette påskynde utviklingen av kreft!!

Vitamin B2 (Riboflavin): Lave verdier av vitamin B2 øker sjansene for å utvikle kreft i tykktarm, endetarm, spiserør og prostata[i] .Hvor mye man skal innta er et åpent spørsmål; men i følge kostholdsundersøkelsene til tannlegen Weston Price[ii] fra 1936 hadde sykdomsfrie befolkningsgrupper et inntak av B-vitaminer som var 10 ganger høyere enn det som en vanlig amerikaner hadde den gangen. Siden da har ikke kostholdet blitt bedre, snarere dårligere, derfor burde en dagsdose på 5-10 milligram vitamin B2 være i samsvar med forskning.

Vitamin B3 ( Niacin ) : Det er bevist at daglig inntak av 0.5gram vitamin B3 pr. dag reduserte forekomst av hudkrefttypen basal cellecarcinom, I en undersøkelse utført ved Calgary Universitet i Canada ble det i 2021 bevist at inntak av Niacin reduserte veksten av hjernekreft av typen glioblastom. I følge professor Werbach´s lærebok[iii] er det videre bevist at inntak av 1-2 gram vitamin B3 pr dag sammen med en tablett Aspirin (Albyl-E) kan forebygge tilbakefall av blærekreft!

Vitamin B6(Pyridoxin): Undersøkelse av dyr og mennesker viser at de med lavt inntak av vitamin B6 har økt risiko for ulike krefttyper hos eldre personer og hos individer som har økt alkoholinntak.. De som regelmessig drikker alkohol bør selvsagt stoppe med dette. Eldre både i og utenfor institusjon burde med bakgrunn i vitenskapelige fakta få et daglig tilskudd av vitamin B-kompleks i tillegg til vanlig kosthold. Yngre bør også følge samme råd simpelthen fordi moderne kosthold ikke inneholder nok vitamin B i forhold til inntaket blant sykdomsfrie grupper

Vitamin B9 (Folat): I følge professor Werbach`s lærebok[iv] vil lave verdier av folat i kostholdet bidra til økt sjanse for å utvikle livmorhalskreft fremkalt av humant papilloma virus og andre årsaker, lungekreft og tykktarmskreft. Pasienter med sykdommen ulcerøs kolitt har økt fare for å utvikle tykktarmskreft og bør derfor innta daglig dose med folat og på denne måten bidra til redusert sjanse for kreft. Vitaminene folat, B6 og B12 forsterker effekten av hverandre gjensidig og bør derfor tas sammen for optimal effekt.

Vitamin B12(metyl-kobalamin): For lave verdier av B12 i blodet i forhold til individuelt behov fører til forandringer i blodet som kan likne på leukemi (blodkreft).Det er derfor viktig at personer som utredes for blodkreft får undersøkt verdier av B12 i blodet slik at man ikke får feil diagnose. Har man først fått blodkreft kan for høyt inntak av vitamin B12 forverre situasjonen[v]. For høye verdier av vitamin B12 (over 1milligram pr liter) øker sjansene for å utvikle ulike former for svulster og kan påskynde metastaser!!Rådet fra forskning er derfor at man holder vitamin B12 innenfor normalverdier og ikke overstiger disse.

Vitamin C (askorbinsyre):Det foreligger en rekke vitenskapelige studier som bekrefter at for lite inntak av vitamin C øker de fleste former for kreft og omvendt vil optimalt inntak av vitamin C redusere utvikling av ulike kreftformer. Årsakene til dette ligger på mange plan: Vitamin C har evnen til å nøytralisere giftstoffer, det øker cellenes produksjon av energi, reduserer skader på arvestoffet og øker immunsystemets kamp mot kreftceller[vi].En dagsdose på 1 gram askorbinsyre pr dag er å anbefale.

Har man først fått kreft kan daglig inntak av vitamin C både redusere krefttilveksten .I en undersøkelse av 100 terminale kreftpasienter i 1976 utført av Nobelprisvinneren Linus Pauling og dr. Cameron med høydose vitamin C var 23% av pasientene i live etter 1 år, mens pasienter som ikke fikk vitamin C var det bare 0.4% som var i live. Professor Werbach anbefaler 10-50 gram vitamin C pr dag. Med så høye dagsdoser er det absolutt fare for bivirkninger, man bør derfor alltid rådføre seg med fastlege før man iverksetter et slikt tiltak.

Vitamin D3(calcitrol) : Det er bevist at lave verdier av Vitamin D3 øker farene for ulike kreftformer slik som brystkreft, beinmargskreft, blodkreft, eggstokk-kreft, tykktarmskreft, endtarmskreft og prostatkreft! Ved daglig tilskudd av vitamin D3 kan pasienter med prostatkreft unngå operasjon i følge professor Werbach[vii].

Vitamin E(alfa-tokoferol ) ved daglig inntak av vitamin E som kosttilskudd reduserer man sjansene for følgende kreftformer [viii]: livmorhalskreft, brystkreft, hudkreft, kreft i mage /tarm, tykktarmskreft, endtarmskreft, prostatkreft, lungekreft, munnkreft og strupekreft.

Konklusjon: Daglig tilførsel av Vitaminer i store nok doser til at de har effekt på helsen sammen med et sunt kosthold og en sunn livsstil ellers burde borge for reduksjon av sjansene for å utvikle kreft. Har man først fått kreft bør legene som behandler en sjekke vitaminnivåene, spesielt Tiamin, og tilpasse et vitaminprogram som sørger for å vedlikeholde god allmenhelse under hele behandlingsperioden.

[i] Werbach M: Textbook of Nutritional Medicine, Third Line Press, Tarzana, 2000

[ii] Price Weston: Nutrition and Physical Degeneration, Price Pottenger Foundation

[iii] Se referanse i.

[iv] Samme kilde som i

[v] Samme kilde som i.

[vi] Samme kilde som i.

[vii] Samme kilde som i

[viii] samme kilde som i

@Copyright Øverbye 2022

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.