I følge en fagfellvurdert, vitenskapelig artikkel av professor i sosialøkonomi: Dr.philos. Mark Skidmore ved Michigan State Universitet, finnes det data som indikerer at vaksinasjonsprogrammet kan ha bidratt til overdødelighet under pandemien som ikke skyldes COVID-19. Undersøkelsen har ført til stor debatt på internett, derfor omtales den her slik at leserne selv kan vurdere innholdet.

Professor Skidmore`s spørreundersøkelse. I desember 2021 startet professor Mark Skidmore og bank-økonom Catherine Austin Fitts opp et prosjekt for å kartlegge hvorledes publikums holdninger til COVID vaksinering ble bestemt av alder, etnisitet, politiske holdninger og hva de hadde av informasjon om vaksine bivirkninger fra egen familie, vennekrets, sosiale nettverk og kirke-samfunn.

Fitts betalte statistikkfirma Dynasta for å ut et spørreskjema til et representativt utvalg av 3000 personer fra ulike delstater i USA og databehandle svarene. Deltagerne ble blant annet spurt om de kjente alvorlig sykdom og død fra COVID-19 eller COVID-19 vaksine og hvordan dette hadde påvirket deres holdning til vaksineprogrammet.

Hva var det professor Skidmore lette etter?: Ut fra svar gitt av de 2840 personene som besvarte spørsmålene, fremgikk det at flere kjente til død etter vaksinering enn det man skulle forvente ut fra myndighetenes statistikker.

Dette førte til at Skidmore brukte de innsamlede svarene om død etter vaksiner og av COVID-19 til å skrive en egen avhandling om problemet død av vaksiner som i 2023 ble publisert på nettstedet BMC Infectious Diseases.

For å prøve å forstå hvorfor hans tall og myndighetenes tall var så vidt forskjellige; formulerte Skidmore to mulige hypoteser:  CDC (Centre of Disease Control) har de sannferdige data og at forhold mellom vaksine død  dividert med COVID-19 død er det riktige. Dette forholdstallet vil derfor gjenfinnes i tallene fra spørreundersøkelsen.

Den andre hypotesen er at CDC ikke har riktige tall for død av vaksiner. Derfor vil forholdstallet mellom: vaksinedød og COVID-19 død når man bruker CDC´s tall være vesentlig lavere enn det man fant ved spørreundersøkelsen.

 De offisielle dødsfall som følge av COVID og vaksiner: I følge CDC  var det rapportert 839.993 COVID-19 dødsfall i løpet av hele pandemien frem til 24.12.2022 var det rapportert inn to ulike  antall døde av vaksinene til VAERS (Vaccine Adverse Events Report System ) ,men bare 9 dødsfall  av disse var godkjent av CDC som å være bevist fremkalt  av vaksinering!!

Forhold mellom vaksinedød og COVID-19 død i følge offisielle tall pr 24/12-2022

Kilde Død av vaksine Død av vaksine/ 839.993 døde av C19 sykdom
VAERS Open 21.549 0.026
VAERS State & DC 8.023 0.0096
Godkjent av CDC  9 0.000001

 

Hva fortalte publikum om vaksinedød? I følge CDC `offisielle, godkjente tall har bare 9 døde i hele USA i løpet av 2 år. Var dette riktig ville de 3000 spurte ikke finne opplysninger om eneste dødsfall i sin familie eller sosiale nettverk! Det viste seg ikke å være tilfelle.

De spurte kjente til  150 død av COVID-19  og hele 55 dødsfall av vaksinering. Dette gir et forhold mellom antall døde av vaksinering i forhold til antall døde av COVID på 55/150 = 0.36. Dette betyr antagelsen om at CDC har de riktige tallene og at disse bekrefter spørreundersøkelsen må være feil.

Den alternative hypotesen som sier at CDC har for lave tall i forhold til hva spørreundersøkelsen avslørte, må være riktig.

De beregnende tallene for vaksinedød: Gitt at tallene fra spørreundersøkelsen er korrekte, skulle det ved første beregning ha dødd 0.3667x 839.993 = 308.025 personer av vaksiner.

Siden tallene i spørreundersøkelsen belagt med usikkerhet kan man ikke bruke dette tallet uten videre; man må bruke en statistisk metode som kalles bootstrapping som anvendes når man undersøker store befolkninger med små utvalg. Skidmore kom da frem til det med 95% sikkerhet dødd et sted mellom 215018 – 391.410 personer av vaksinebivirkninger.

Fordi det hele tiden dør personer av akutt hjerteproblemer og hjerneblødninger må dette trekkes fra i de beregnende tallene og Skidmore mener derfor at et velbegrunnet middeltall for død av vaksiner må ligge på 278.000 personer fra pandemiens start til desember 2022.

Er overdødelighet som ikke skyldes COVID-19 forklart? I følge CDC var det altså dødd 839.993 av COVID-19. I følge Skidmore’s beregninger har det dødd 278.000 av vaksiner, tilsammen 1.117.993 dødsfall.

Det totale antall overdødelighet i USA i samme tidsperiode var  1.1 millioner personer. Avhandlingen forklarer derved de 25% overdødelighet som følge av andre årsaker enn COVID-19.

Er 278.000 døde av vaksiner et høyt tall ?: I følge statistikkdatabasen rodillo.org er det frem til 2023 satt hele 669.600.804 vaksinedoser. Det betyr at risiko for død etter en enkelt vaksinering i følge Skidmore´s analyse er 0.042 %.

Kan man tro på Skidmore´s tall? Avhandlingen som er fagfellevurdert og publisert i tidsskriftet BMC Infectious Diseases har flere svakheter som Skidmore selv opplyser om.

  • Spørreundersøkelsen omfatter bare 2840 personer og er derfor en liten undersøkelse. Statistiske analyser av så små tall er derfor belagt med stor usikkerhet.
  • COVID-19 død og vaksine død i undersøkelsen er ikke bekreftet på sykehus.
  • Mange av svarene er påvirket (“biased”) av utdanning, kultur, familiære forhold og politiske holdninger.

Legger man sammen alle disse begrensinger ender man i følge Skidmore opp med følgende konklusjon: Undersøkelsen er ingen endelig sannhet og myndighetene bør undersøke nøyere hvorfor deres data avviker så sterkt fra en spørreundersøkelse.

Om man bør vaksineres eller ikke er utenfor denne bloggens debattområde. Det er noe enhver bør ta opp med sin fastlege ut fra ens individuelle risikoprofil.

 Kilder : Intervju med professor Mark Skidmore på nettstedet  Lighthouse Economics  fra 2021.

Mark Skidmore: The role of social circle COVID-19 illness and vaccination experiences in COVID-19 vaccination decisions: an online survey of the United States population BMC Infectious .Diseases

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.