Siste del i vår artikkelserie om hormonelle lidelser og depresjoner. Denne delen fokuserer på pasienter med hormon-verdier i grenseområdet. Vi tenker da spesielt på subklinisk hypothyreose, dvs. syke pasienter, med verdier av thyroid-hormoner innen referanse, men i et område som ikke er optimalt ut fra individets behov! Disse har som oftest TSH utenfor grenseområdet, noen kan ha TSH innen grensene, men ikke i optimale områder!

 

Nye råd fra verdens beste endokrinologer: Guidlines (2002) utgitt av American Association for Clinical Endocrinology og skrevet av Baskin et al enhver lege mistenke subklinisk hypothyreose ved depresjoner!

Deprimerte har svekket evne til å reagere på thyroidhormoner: I følge litteratursøk fra Hage og Azar kunne man også se depresjon som ble bedre ved thyroidhormon terapi hos pasienter med euthyreote verdier ( TSH , T3 og T4 innen referanse ).

Hos pasienter med avvikende verdier, klinisk hypothyreose og depresjon kunne depresjonen fortsette selv om de fikk T4 i store nok doser til at laboratorie-verdiene ble normale. Dette fenomenet tilskriver moderne forskning D2 og OATPC1 genet, dvs. at det foreligger en cellulær resistens overfor hormonbinding.

Selektiv hjerne-hypothyreose gir opphav til depresjoner: En annen forklaring på hvorfor det forekommer neuro-psykiatriske lidelser som responderer positivt på thyroidhormonterapi blant personer med euthyreote verdier synes å være at det kan eksistere hypothyreose i hjernen, uten at blodverdier perifert fanger det opp ( GM Sullivan et al: American Journal of Psychiatry, May, 1999, 156(5),710-15). Forklaringen kan være defekte reseptorer i hjernen for thyroidhormoner (Pihatsch m et al Behavior Brain research 2010. Desember 25, 214 )

Ved dyreforsøk er det identifisert at det finnes en THR a1 reseptor defekter som gjør at man får samme depresjonstype som ved overt hypothyreose selv ved normale eller høyere verdier av thyroidhormoner enn hos friske!! Mutasjon i MTC8 genet kan være en forklaring på reseptor-defekter.

T4 fordeling i virkeligheten.Slett ikke symmetrisk og pen.

For å nå anti-depressiv effekter må individer med en slik defekt bringes opp i serumverdier av thyroidhormoner som hos friske som ikke har gendefekter ville ha fremkalt klinisk hypertyreose.

Defekt transport av thyroid-hormon i hjernen utløser depresjoner : Den biologiske effekten av thyroidhormoner er i høyeste grad spørsmål om reseptorer og transport av hormoner. Dersom transporten er defekt og/eller reseptorer er defekt oppstår hypothyreose ved euthyreote verdier. Målte verdier av T3,T4 og TSH er da ikke til hjelp for å vurdere hvem som trenger terapi!

Reseptordefekter er alt nevnt. Transport besørges av to proteiner TBG og Transtyretin. Undersøkelser har vist personer med depresjon og CFS ( ME/Kronisk Utmattelses Syndrom ) har redusert Transtyretin i Cerebro Spinal Væske (CFS ). Derved oppstår det hjerne-hypothyroidisme uten at dette gjenspeiler seg i blodprøver!

Sub Klinisk og euthyreote behandlingstrengende Deprimerte: Ny viten (som enda ikke har nådd allmennleger og en del eldre endokrinologer) gjør at klinikere heretter må rette større grad av fokus på thyroidhormonkjemi pasienter med depresjon og kognitiv svikt.

Overt hypothyreose er lett å identifisere og å behandle, men det nye er: Thyroid trengende deprimerte finner man hyppigst hos SCH :subklinisk hypothyreose og man finner det også blant mange med euthyreote verdier (”verdier innenfor det normale”)

Således heter det nå i Guidlines (2002) utgitt av American Association for Clinical Endocrinology og skrevet av Baskin et al enhver lege mistenke subklinisk hypothyreose ved depresjoner!

Hva angår gruppen euthyreote : Thyroidhormon-terapi kan kurere dyp depresjon: 15 pasienter med refraktær depresjon hadde moderat forhøyet TSH men T4 og T3 innenfor normalområdet (CI 95%). Alle pasienter hadde klinisk hypothyreose: overvektig, redusert kognitive evner, dyp depresjon. 6 av disse hadde Subklinisk hypothyreose (SCH) med forhøyet TSH, men T4 og T3 innenfor referanse. Resten hadde verdier innenfor det normale! (Hage og Azar 2011)

Bruk av Thyroid-hormoner i moderne organisk orientert psykiatri.

Sammendrag av ny vitenskaplig forskning: De forhold som er nevnt ovenfor gir en liten smakebit av eldre og ny vitenskaplig erkjennelse av sammenheng mellom depresjon, kognitiv svikt og thyroidhormonkjemi. Denne vitenskapelige erkjennelse/oppdagelse /forståelse kan forkortes ned slik:

  1. Hjernens funksjon er avhengig av thyroidhormoner til de fleste funksjoner.

  2. Redusert produksjon gir ofte opphav til depresjoner.

  3. De som er mest utsatt er personer med SCH : Subklinisk Hypothyreose.

  4. Også personer med euthyreote verdier kan trenge behandling fordi det kan foreligge ulike genfeil/skader som gir redusert transport og defekt reseptor-feste for thyroidhormoner.

Gode klinikere har i 140 år visst at personer med kliniske tegn på stoffskiftesvikt og depresjon reagerer på thyroidhormoner. Innføring av laboratorieverdier på 1970 tallet gjorde at man en periode satte likhetstegn mellom subklinisk og euthyreote verdier og mental sunnhet, derfor kom til å anse det man før erfarte som terapitrengende depresjon for å være noe annet.

Nyere genetisk og neurokjemiske forskning med vekt på hjernestruktur, hjernekjemi og interaksjon hjerne kroppskjemi gjør at moderne forskere i en viss grad må gi gamle klinikere rett: Det finnes de deprimerte /kognitiv svikt så målemessige i veneblod oppviser moderate subklinisk og euthyreote verdier som faktisk trenger thyroidterapi for å bli bra/bedre.

Thyroidhormoner bedrer effekter av antidepressiva. I følge Hage of Azar samleartikkel har bruk av thyroidhormon for å bedre tilstanden hos deprimerte vært brukt siden 1960 tallet. Det har også vært brukt for å å øke effektene av anti-depressiv. Nedenfor er noen eksempler fra en rikholdig, engelskspråklig litteratur:

Thyroidhormonterapi øker effekten av antidepressiv medisinen Imipramin A. J. Prange Jr., I. C. Wilson, A. M. Rabon, and M. A. Lipton, “Enhancement of imipramine antidepressant activity by thyroid hormone,” American Journal of Psychiatry, vol. 126, no. 4, pp. 457–469, 196)

Thyroidhormonterapi akselerer effekter av trisykliske antidepressiva. Effekten var størst hos kvinner (L. L. Altshuler, M. Bauer, M. A. Frye et al., “Does thyroid supplementation accelerate tricyclic antidepressant response? A review and meta-analysis of the literature,” American Journal of Psychiatry, vol. 158, no. 10, pp. 1617–1622, 2001 )

Thyroidhormoner øker effekten av SSRI (Lykkepiller ) hos deprimerte ( Papakostas, R. Cooper-Kazaz, B. C. Appelhof et al., “Simultaneous initiation (coinitiation) of pharmacotherapy with triiodothyronine and a selective serotonin reuptake inhibitor for major depressive disorder: a quantitative synthesis of double-blind studies,” International Clinical Psychopharmacology, vol. 24, no. 1, pp. 19–25, 2009)

@COPYRIGHT Øverbye

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.