Mange mennesker har helsesvikt de mener stammer fra underfunksjon i thyroidkjertelen, men langtfra alle mener seg rett forstått og behandlet hos sine leger. Her starter en kortfattet historisk gjennomgang av problemet, med synspunkter/erfaringer fra ulike leger som mener de har de rette svarene…

Kortfattet ABC for stoffskiftesyke.

Thyroid-sykdommer var fra starten av en klinisk vitenskap. Det var ikke en labmessig vitenskap uten en klinisk vurdering. Dette forklarer en historisk utvikling om hvorfor det oppstod to skoler innen thyroid-sykdommer og hvorfor den eldre skolen som var rent klinisk ikke ble harmonisert med utviklingen av den nyere varianten som etterhvert ble 100% målbasert og ifølge den eldre skolen til sist tok avstand fra klinikk!

Før man begynner må man definere en del fundamentale begreper:

 1. Klinisk= legens evne til notere ned pasientens sykdomsopplevelse (symptomer), se eller også måle endringer av vekt, utseende, pasienters talemåte, adferd (tegn).
 2. Laboratorie medisin= Alt det en lege ikke gjør i samhandling med pasienten! Det vil si den aktivitet laboratorieutdannet personale/leger utøver når de måler kjemiske substanser eller ved bruk av mikroskopivurdering av kroppsvev og kroppsvæsker. Undersøkelser som EKG og GSR er labmessig undersøkelser, men med pasienten tilstede.
 3. Stoffskifte= Cellers evne til å utføre arbeid!!!
 4. Stoffskiftesykdom= En stor gruppe lidelser kjennetegnet ved enten økt stoffskifte i cellene (hyper-tilstander) eller redusert stoffskifte (hypo-tilstander)
 5. Thyroidea= en kjertel på halsen som lager hormon-sekret som sendes ut i blodet og som når det ankommer cellene kan øke cellenes energi-produksjon og derved øke deres stoffskifte!
 6. Thyroid-Hormonene: er kjemiske stoffer som lages i Thyroid-kjertelen. I alt er det identifisert tre typer man har forståelse av for hvordan de virker: T2(2-jod-tyronin), T3(3-jod-tyronin) og T4(Thyroxin). Effekten av T2 er dårlig kjent, men man vet den er viktig i deler av hjernen.
 7. TSH : er et signalhormon som lages i hypofysen og aktiverer produksjonen av hormoner i thyroidkjertelen.
 8. Forskjellen på T4 og T3: Den biologiske effekten av T3 er 3-4 ganger kraftigere enn T4 og mesteparten av T4 omdannes til T3 i cellene.
 9. Stoffskifte- økningen i cellene : avhenger dels av mengden thyroidhormoner (T2,T3,T4) som tilføres cellene og dels hvordan cellene reagerer på den hormonmengden som tilføres. Det pasienten opplever er derfor ikke uten videre mengden av hormon som tilføres cellene, men cellenes evne til å reagere på den tilførte mengden!
 10. Thyroid Hormon resistens: En stor gruppe lidelser der cellenes evne til å reagere på en viss mengde Thyroidhormoner er svekket slik at personer som lager like mye hormon som friske får symptomer slik som de som lager nok hormoner, men har friske celler.

Punkt 1-3 var kjent allerede for 150 år siden. Punkt 4-7 ble gradvis erkjent etter 1970 tallet og gradvis implementert i medisinsk hverdag. Mens punkt 9-10 nå gradvis erkjennes men enda ikke er allment kjent blant leger som arbeider spesielt med problemene nevnt i punkt 10.   ( Lowe 2000).

Pasientene faller stort sett mellom to skoler. Den eldre skolen er ikke lenger i drift av mange grunner, man har jo laboratoriemedisin ! Den nyere labmessig baserte (4-5)  ser i stor grad bort fra den eldre skolens kliniske erfaringer og bygger i størst mulig grad på laboratorie-prøver. Den nye integrerte skolen som i særlig grad stammer fra leger som Lowe omfatter alle faktorer (1-10) . Utkomme av en pasients skjebne er derfor ikke bare avhengig av legens utdannelse og labprøver, men også hans/hennes ståsted! (Lowe 2000)

I et forsøk på å forstå en utvikling har vår artikkel prøvd å lage en oversikt, uten å påstå at man vet ”hva som er best” fordi den enkelte pasienten er et landskap av mange faktorer som kun den enkelte lege kan uttale seg om etter nøye vurdering av den syke. Det man ønsker å få frem er hvorfor de som jobber med integrert hormonforståelse (Lowe og medarbeidere) ønsket å bevare erfaringen fra den eldre skolen og hvorfor de mener at de kan bedre helsen til flere syke, enn de som nå råder grunnen. Vi overlater til leserne å bedømme.

Del II: Thyroidsykdommenes ukjente historie!

Tidlig historikk: nedenfor en kort historisk oversikt for interesserte:

 1. 2700-900 F. Kr.: Tang og tare  brukes mot struma(forstørret tyreoidkjertel) i Asia !!!
 2. 40 F.Kr. Romerske leger bruker hav-tang for å helbrede struma (forstørret thyroidea-kjertel)
 3. Du vil knapt tro dette: i År 961 beskriver  arabiske kirurger hvordan man utfører vevsprøver fra thyroid-kjertlen  og fjerner struma kirurgisk!!!Det skulle gå 930 år før europeiske leger gjorde dette.
 4. 1543 anatomen Vesalius beskriver kjertelen på halsen som senere fikk navnet thyroidea-
 5. 1656 Thomas Warton gir kjertelen navnet thyroidea.
 6.  1811 Courtois oppdager Iod i havtang og i 1820 begynner  Coindet   behandler struma med Iod utvunnet fra tang og tare.
 7. 1831 leger forebygger struma ved å gi folk Jod !
 8. 1834 Dr. Graves beskriver en tilstand som får navnet Graves sykdom. Mange år senere erkjennes det at Graves sykdom skyldes hyperaktiv thyroidkjertel (1884).
 9. 1850 Dr. Curling beskriver utvikling av kretinisme (en tilstand ikke ulike Downs syndrom som bedres ved tilførsel av thyroidhormon) hos barn uten tyreoidkjertel. I 1860 mener professor Wirchow at tyreoidkjertel-svikt er årsaken til kretinisme.
 10. 1877 beskrives kretinisme hos voksne kvinner.
 11. 1882 professor Ord beskriver tilstanden myxedema det vi i dag kaller langtkommen hypothyreose. 1883 oppdager professor Kocher at når man fjerner tyreoidkjertelen oppstår myxedema. Samme året beskrives utvikling av kretinisme etter samme type operasjon.
 12. 1884 fra dette året forstod opplyste leger at Graves sykdom var fremkalt av sykdom i (overaktiv) tyreoidkjertel.
 13. 1888 den russiske forskeren Rogowitch oppdager at hypofysen begynner å øke når man fjerner tyreoidkjertelen og etablerer derfor den første forbindelse mellom thyroid-kjertelen og hypofysen.
 14. 1891 Dr. Murray man begynner å behandle myxedema med vev fra thyroid hos sau med klinisk observerbar effekt!!
 15. 1892 Howitz, McKenzie og Fox beskriver gode resultater med denne terapien.
 16. 1893 Den britiske Legeforeningens Tidsskrift :BMJ, lovpriser behandlingen av myxedem med tabletter laget av thyroidkjertel fra husdyr som en av de største bedrifter i datidens medisin. I ettertid ble slike tabletter kalt NDT (Naturlig Dessikrert Thyroid).
 17. 1894 E Merck lager de første kjente kommersielt tilgjengelige NDT-tabletter av thyroid-kjertelvev for bruk på syke. To år etter var det tilbud på markedet i USA fra ulike apotek.
 18. Etter 1894 er det uklart hvor mange apotek som lagde piller av thyroidkjertel fra husdyr, men de fantes, ifølge historiske kilder.
 19. 1896 man oppdager at tyreoidkjertelen inneholder Jod!!
 20. 1902 dr. Quervain beskrivelse av betennelse i tyreoidkjertelen.
 21. 1910 dr. Mayo innfører begrepet hyper-thyroidisme.
 22. 1912 man oppdager at thyroid-funksjonen er viktig for utvikling av insekter, dvs. har organstimulerende funksjon.
 23. 1914 Kendall isolerer hormonet thyroxin og kommer i handelen i 1917 i USA for svimlende 350 Dollar grammet den gang, tilsvarende noe slikt som 3.500 Dollar grammet etter dagens kurs! Først i 1923 ble hormonets oppbygging forstått.
 24. 1923 kommersielt  NDT laget av tørket vev fra tyreoidkjertel hos ku kommer i handelen.
 25. 1926-29 det gjøres sammenliknende studier av effekten av NDT versus injeksjon med rent T4, begge ble ansett å ha lik effekt. (T4 tabletter var enda ikke kommersielt tilgjengelig).
 26. 1931 Leger oppdager TSH hormonet i hypofysen som er ansvarlig for å stimulere tyreoidkjertelen. I 1949 be samspillet med hypofyse og tyreoidkjertel forstått.
 27. 1934 stor produksjon av  NDT laget av tørket kjertelvev kommer i gang under merkevaren Westhroid. Siden kom det produkt ved navnet Armour fra firma Forster.
 28. 1936-52  undersøkelser bekrefter at leger får forutsigbare helseforebedringer i behandling av hypothyreose med kommersielle NDT produkter.
 29. 1952-54 oppdagelsen av hormonet T3 i thyroidea. I 1954 lages syntetisk T3.
 30. 1965- Kommersielt syntetisk T4(thyroxin)i tablettform blir tilgjengelig i USA og deretter andre land.
 31. 1967 legene Refetoff, de Groot og de Wind oppdager thyroid-hormon resistens, dvs. at celler har nedsatt evne til å reagere på thyroidhormoner og at man derfor får hypothyreose ved normale verdier av thyroid-hormoner i blodet.
 32. 1970 oppdagelse av thyroid kjertel reseptorer og hvordan T4 omdannes til T4. I samme periode kunne laboratorier begynne å tilby målinger av hormonene T3,T4 og TSH i blodet hos pasienter.
 33. Samme tidsperiode begynner leger å bruke stadig mer syntetisk T4, T3 og justerer dosen etter målinger av TSH,T4 og T3 i blodet. Legene oppdager da at tørket thyroid vev (desikrert vev) også kalt Natur Thyroid produkter fører til økt T3 i blodverdier.
 34. 1980 leger begynner å definere hyperthyreose laboratoriemessig som lav TSH og /eller samtidig forhøyede verdier av enten T4 eller T3 og T4 samtidig. Det oppstår nå en endring i holdning til pasienter ved at labmessig vurdering begynner å gå foran klinisk.
 35. 2000 Dr. john C Lowe publiserer sitt hovedverk Metabolic Treatment of Fibromyalgia som setter Thyroid Hormon resistens på dagsorden som et underkjent fenomen.
 36. 2005 -Mark Starr innfører et nytt begrep for thyroid hormon resistens: Hypothyrese type 2. Logikken er: Diabetes type 2 er sviktende effekt av insulin i cellene fordi cellene er skadet slik at selv høye verdier av insulin gir diabetes. Derfor Hypothyreose type 2 er klinisk hypothyreose med normale eller høye verdier av thyroidhormon i blodet.
 37. etter 2005:  Ikke lenger fred mellom stridende parter. Pasientene lider.

Del III: Hva er egentlig riktig terapi av lavt stoffskifte?

En av de mest fundamentale sider ved stoffskiftelidelsenes historie er at legene allerede på slutten av 1800 tallet hadde beskrivelser på hva som skjedde når pasienter hadde thyroid-sykdom.

Den ene kilden til kunnskap var kliniske beskrivelser av tilstanden hos pasienter med struma: forstørret men under-fungerende tyreoidkjertel.

Den andre kilden til kunnskap var at man på slutten av 1800 tallet begynte å operere ut tyreoidkjertel hos pasienter med struma, men uten at man kunne tilby terapi og fikk se den kliniske endringen pasientene gjennomgikk når de ikke lenger hadde tyreoidkjertel.

På dette tidspunktet visste man at tyreoidkjertelen var viktig for helsa,  men man kjente ikke til den kliniske effekten av mangel på kjertel, noe man altså først hadde bevis for da man opererte ut kjertelen hos strumasyke og de med kreft i kjertelen……….. Les resten av denne spennende artikkelen på vår betal-tjeneste My health Club  om 2 dager fra i dag.

DISCLAIMER

Kilder(klikk på hyperlink og finn kildene)

Broda Barnes: Hypothyreoidism The Unsuspected Illness

John C Lowe:NDT; Dr. Richard Guttlers False Claims about it..Thyroid Science 4 ,9, 2009

John C Lowe: The Metabolic Treatment of Fibromyalgia

Mark Starr: Hypothyroidism Type 2-The Epidemic

The Clark T Sawin Resource Center: Thyroid Hisotroy Timeline.

Wikipedia: Desiccrated Thyroid Extract

Bjørn J Øverbye: Lavt stoffskifte, Veiviseren Forlag

Copyright Bjørn J Øverbye 2017                                        

Forfatteren  kan kontaktes via postkassen på denne Websiden.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.