Disclaimer /Ansvarsfraskrivelse

Dette er en blogg viet til formidling av informasjon om helsespørsmål og naturvitenskap hentet fra ulike kilder: vitenskaplige undersøkelser  og litteratur. Vi prøver i størst mulig grad å bruke kilder som er kvalitetssikret; men når vi henter  fakta fra historiske kilder må vi av og til ta høyde at vitenskap slik det ble praktisert i fortid ikke er slik det praktiseres i dag. Dette gjelder spesielt hva angår historier om enkeltindivider; leger og naturleger, som har utmerket seg med spesielle resultater ved sykdommer det i deres tid ikke fantes gode behandlinger for.

Det er mulig at i moderne tid ville slike resultater ikke bli vurdert som holdbare dersom de ble underkastet selve «ildprøven» for medisinsk terapi: randomiserte, doble blind ,placebo kontrollerte undersøkelser.Men det ligger i sakens natur at mange terapi-metoder ikke kan vurderes slik:som eksempel kan nevnes kirurgi, fysikalsk terapi, kiropraktikk mm der man må heller bruke resultater oppnådd på et større antall personer som har behov for slik behandling.Å sammenlikne de med pasienter som ikke får behandling vill i slike tilfeller være uetisk om man vet at slike typer terapi ikke bare er nødvendig ,men endog kan være livreddende.

Etter som utviklingen innen medisin og behandler-kunst går fremover kan man imidlertid sammenlikne hva man oppnådde i fortid ,men hva man oppnår i dag.

Å skrive en blogg er således spørsmål om et  velge utvalg av kilder  som bygger på enkeltindividers  diagnose, situasjon, behov ,sosiale situasjon, alder, kjønn og arvelige forhold.Man må også ta med forhold som placebo, at terapeuters entusiasme bidrar til resultater. Det motsatte; nocebo; at terapeutens negative innstilling kan likeledes bidra til negativt resultat.

Bloggen er såldes ment å skulle bidra med balansert informasjon. Vi tilstreber at informasjon skal være mest mulig objektiv og unngå å blande inn politikk, kjønn, etnisitet, religion eller spesielle livsfilosofier. Vi har heller ingen tilknytning til medisinsk industri eller produsenter av  produkter eller naturmedisiner.Dette forhindrer ikke at man kan omtale slik i en vitenskapelig sammenheng.

Endelig må det poengteres at det vi legger ut ikke er anbefalinger om terapi for enkelt-mennesker med sykdom.Er man syk skal diagnose og terapi utføres hos lege og annet sertifisert medisinsk personell som er nødvendig i forhold til individets behov. Vi mener at normalt begavede personer forstår dette og er i stand til å bedømme informasjon som hva det er; informasjonsformidling.Mener en leser at noe av informasjonen er relevant for hans/hennes situasjon  skal dette alltid drøftes med fastlege  før man prøver ut hva forskning vi siterer har kommet til!

Bjørn J Øverbye