Lavt stoffskifte: en revolusjon er på gang!

Dr. John C Lowe

Dr. John C Lowe

Det skjer en revolusjon innen stoffskifte forskning som er i ferd med å endre hele måten vi tenker på om helsesvikt.

Revolusjonen startet i USA og ble satt i system av den kjente hormonforskeren John C. Lowe. Helsebloggen tar opp tema og spør: Er ikke tiden moden for å gå fra fortiden til fremtiden for derved å multiplisere antall syke man kan hjelpe videre ?

Lavt stoffskifte: bevisstgjøringsrevolusjonen starter!

Etter å hatt en brennende interesse for lavt stoffskifte de siste 14 årene, dels ut fra egne motiver om å gjenvinne egen helse etter den gang ”uforklaret helsesvikt”, har jeg gjennom samtale med mer enn 2000 personer som har opplevd noe liknende erfart at jeg aldri måtte holde opp å lære. For meg var det ikke et poeng å bli ”berømt”, ”kjent”, ”anerkjent” eller fremtre som en ”ekspert» på noe som helst!! Jeg var og er drevet av ett eneste motiv: å forstå stadig mer og å anvende all min energi på prosjektet å hjelpe meg selv og alle med utbrenthet/energisvikt og lavt stoffskifte som ikke kunne hjelpes med de gamle tenkemåtene og teoriene. Sagt annerledes; jeg ville ikke bli en berømt arkitekt; jeg ville bli en praktisk snekker som kunne sette opp et hus til kundens tilfredshet med de materialer jeg kunne skaffe.

Veien frem har ikke vært enkel; det har vært nødvendig å revurdere egen innsikt mer enn en gang; men jeg var heldig på et tidlig tidspunkt å bli kjent med doktor John C Lowe som person og hans arbeider. Han var på den tiden (2001) en av USA’s mest innovative og erfarne thyroid-forskere med spesialitet på fibromyalgi [i]. Hans oppdagelse var at fibromyalgi var en type lidelse der pasientene hadde tilsynelatende normale thyroid-hormon verdier i blodet, men tross dette ble bedre og endog bra av å bruke thyroidhormon-terapi. Han døpte lidelsen Thyroid Hormon Resistens (THR), det man i dag alt mer kaller Hypo-Thyreose type II.

Omfanget av Hypothyreose type II er i ferd med å revolusjonere hele begrepet lavt stoffskifte og i oppvåkningsfasen begås det mange feil fordi vi enda ikke har en ordbruk som dekker det vi nå erkjenner. Derfor kalte jeg det første foredraget mitt i 2010: Som å Snakke Kinesisk. Jeg har nå lært mer ”kinesisk” . Her følger det jeg har erkjent og som jeg vil dele via min kunnskapskilde Helseblogg.Dr-Overbye.

Din opplevelse er utgangspunktet.

Et språk må bygges opp av ord, begreper og grammatikk som gjenspeiler den sansbare verden og etter hvert den verden vi erkjenner via måleinstrumenter. Er det et sprik mellom verden vi erfarer via sanser og målinger, bruker vi et mentalt veikart som ikke er i pakt med terrenget. Tar vi utgangspunkt i det sansbare har alle med tyreoidkjertel- defekt en direkte erfaring av helsebristen man kan skrive ned på et ark med ord fra hverdagslivet: utmattelse, mindre fysisk yteevne, mindre livsglede, vansker med å samle tankene osv.

Disse symptomene har vært kjent innen vestlig medisin siden 1873 [ii]da de første legene i London satte seg ned for å samle alle symptomer forbundet med tyreoidkjertel-svikt. Dette kalles klinisk medisin. Dette er basis for enhver legekontakt. Legen må lytte til hele historien. Å fokusere på ett problem eksempelvis tap av livslyst og kalle dette depresjon og så prøve å løse hele problemstillingen ut fra ett symptom er et forsøk på å se hele verden ut fra en foreldet tro på at alt kan ha utspring i psykologiske årsaker. En slik tankegang harmonerer med de mest naive holdninger fra New Age og psykologisk ønsketenkning som setter all sin lit til hjernen og overser resten av systemet.

Holdningen er forståelig som en reaksjon mot en like naiv materialisme fra de foregående år; men i søken etter egen helbredelse fant jeg ingen glede i verken ren psykologi eller ren kroppsfokusering; man må forene de to. Det er etter pasienters opplevelse  et overgrep mot deres person når legen satser  på at «vognen trekkes kun av hest»; når pasienter vet innerst inne at deres liv drives fremover av  to hester: tanke/sinn og kropp.

Hysteri og somatisering.

Tilhengere av psyke/sinn er alt , ble i sin tid kalt hysteri og deretter endret til somatoform lidelse. Begrepet er ingen forklaring  av en sansbar eller målbar  realitet, men en  påstand om realitet. Den amerikanske legen Weintraub[iii] som har vært en ivrig talsmann for hysteri som forklaring på smerter skriver rett ut at diagnosen ”er ikke direkte verifiserbar gjennom eksperimenter”. Det vil si det er en spekulasjon, et tankemønster i eget hode hos den som erkjenner. En annen lege doktor Slater[iv] skriver helt riktig om dette:…. å anta at man bedriver diagnostikk når man sier at pasienter lider av hysteri ( kroppslig problem fremkalt av tanke/sinn/sjel med mer) er å bedra seg selv. Å påstå at hysteri som et syndrom (sykdomsmønster som har individuelle variasjoner og ikke opptrer som noe fastlagt ) har sitt utspring i tradisjon (fortidige oppfatninger) og mangler grunnlag i bevisbare fakta. Man kan ikke knytte noen mening til dette..

Vi er her ved en kjerne i alle medisin som blir monoman; være det seg hypothyreose eller Borrelia. Når legers kunnskaper bygges på manglende evne til å utføre kliniske undersøkelser, innskrenket laboratorietjenester fordi sykehusene skal spare penger eller har manglende skolering eller tid til i å snakke med syke ender man opp i en situasjon der legen ikke kan forklare det han/hun erkjenner. I slike situasjoner tyr menneskesinnet til en nødløsning: man ønsker å se det hele ut fra det man tror man behersker. Å ty til lettvinte påstander om hysteri/ somatisering (Tanke som styrer kropp) blir da en tilfredsstillende situasjon for legen der og da; men er ikke legehandverk.

Dette betyr ikke at jeg selv som lege ikke har begått slike feil, men for å redde egen helse måtte jeg som den franske filosof Descartes lære deg å tvile som utgangspunkt for ny erkjennelse. Ved å tvile på foreldede tenkemønstre som forklaring på ny viten  fører til en av to: spekulative fantasier eller at man begrenser det nye og bare tar til seg det som passer med fortidig tankemønstre/teorier. Når vi oppfanger nye erfaringer  må vi utvide /endre eller noen ganger totalt forkaste gamle tankemønstre, i stedet lage nye og så utvikle nye vitenskaplige tester og instrumenter for å forklare det vi  erfarer. Dette gjør at gamle autoriteter må revurdere egen storhet bygget på fortidig erkjennelse og redde ære ved velvillig å gå fremover. De som vil tviholde på fortidens tankebaner kan vinne frem ved undertrykkelser og vitenskaplig urederlighet; men til sist vil slik storhet falle i grus. Dette er ikke min private påstand, det er historiens bitre erkjennelse: enten beveger vi oss fremover eller så lever vi i fortiden og opprettholder fortiden ved myter eller rent menings-diktatur!

Av Dr. Lowe lærte jeg derfor å ikke tro at lavt stoffskifte som ikke kan forklares av enkle blodprøver basert på gårsdagens tenkesett skal lede en til å tro at pasienten lider av ”noe mellom ørene” dvs et rent tankemønsterfeil. For ikke å falle i fellen med å overse dette studerte jeg og studerer jeg fortsatt mental trening og driver dette daglig, men har erkjent at mental trening (også av noen kalt meditasjon, autogen treningen osv.) ikke gir ønskede resultater om man ikke samtidig studerer hvordan kroppen styrer sinnet. Ved å studere fundamentet for fortidige kulturer som legevitenskapen i de gamle kinesiske, indiske, Tibetanske og sjamanistiske tradisjoner i Nord og Sør-Amerika har jeg lært dette: de gamle hadde større sans for ånden enn vi, men de overså aldri kroppen som bolig for sinnet. Kosthold, levesett, fysisk trening var i disse kulturene like viktig som meditasjon og åndelig aktivitet.

Det er kun i den unge vestlige industrialiserte kultur at mange har skilt hode fra kropp og tror man bedriver vitenskap ved å fokusere på det ene og ekskludere det andre og ikke se at begge deler hører sammen.

Back to Basic.

For å komme ut av klemmen med å skulle kalle personer med helsebrist som ikke kan forklares med begrenset prøvetaking /begrenset klinisk undersøkelse for hysteri eller somatisering må vi transcendere (gå bortenfor) der tragedien ligger: på legekontoret enten det er på landet, i en by eller på våre sykehus. Vi må ned på et nivå der erkjennelse er udiskutabel, det som kalles grunnforskning. For å løfte stoffskifteforskningen opp på et høyere plan må vi altså senke oss ned på et dypere nivå enn språket, vi må ned der ting skjer: på cellenivå å studere hvordan celler lager biologisk energi. Hvorfor et slikt skifte i fokus? Fordi stoffskifte peker ikke hen på thyroidhormoner men direkte på termodynamikkens (varmelærens) fundamentale lov som kalles…….(Neste innlegg om energiproduksjon )

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] Lowe J C.  The Metabolic Treatment of Fibromyalgia, Mc Dowll Publishing Company, Boulder, 2000

[ii] Øverbye B J: Hypothyreose II: den nye stoffskifterevolusjonen. Utkommer på Veiviseren Forlag 2015.

[iii] Werner and Inglebar: The Thyroid A fundamental and Clinical Text 6th edition. JB LippincottCo, 1991 s: 121

[iv] Hinkle PM et al: Mechanisms of thyroid hormone inhibition of thyreotrop releasing hormone action, Endocrinology, 108; 199, 1981

close

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.

Posted in Stoffskifte and tagged , , , , , , , , , .

One Comment

  1. Har hatt lavt stoffskifte siden jeg var først i tenårene. Ble medisinert som 19 åring og det har funger greit til for ca.
    6 – 7 år siden. Jeg er nå 73 år og har mistet mye av energien min.
    Jeg leter etter behandling og forklaring på problemet mitt.
    Legene jeg bruker har ikke noen sikre råd.

Comments are closed.