Hvorfor er jeg syk når lab-prøvene er normale?

 

Frem til 1958 fantes det altså bare ett terapi-alternativ: Naturthyroid kalt Thyroid og med årene NDT. Frem til 1970 fantes det ingen gode kommersielle lab tester for hormoner. Legeyrket var et praktisk håndverk på de sykes premisser. Men i løpet av perioden 1958-75 fikk vi en helt ny situasjon som ble opplevd slik som det nå er av stadig flere syke: Hvorfor har jeg hypothyreose-symptomer når laboratorieprøvene er normale??

Kortfattet historietime.

Problemet

Nedenfor er tidslinjen for noen relevante data for denne artikkelen. Data om testing er hentet fra Dr. Midgley`s eminente foredrag i 20124.

1.     1810-1893: Man behandlet struma med Iod.

2.     1888 Den britisk revolusjonen starter med at det utarbeides en avhandling som hypothyreose basert på rapporter fra 64 kirurger over hele Europa om pasienters helseforfall når man fjerner skjoldbrusk-kjertelen.

3.     1893- 1958 Thyroid dvs. naturlig thyroid i tablettform og deretter kalt NDT som er ekstrakt fra kjertel hos gris, kveg eller sau og ble brukt i terapi.

4.      1950 kommer Natrium Thyroid som var meget ustabilt og uforutsigbart og legene fortsatte med NDT!

5.     1958 det første syntetiske thyroxin(T4) som er brukbart: Synthyroid. (Knoll Pharma senere kjøpt opp av Abbot)- På nettstedet for Synthyroid er det en feil. Det står at syntetisk thyroid har vært tilgjengelig siden 1927. Dette er året da man først lagde syntetisk Thyroxin i et laboratorium, men det var først i 1950 at man fikk laget NatriumThyroxin for salg. Det første kommersielle produktet var av dårlig kvalitet. Først med Synthyroid fikk man et bedre produkt. NDT faser i denne perioden langsomt ut, men blir fortsatt brukt av mange leger frem til i dag . NDT opplever nå en renessanse blant pasienter som  ikke har den ønskede/forventede bedring av syntetisk hormon.

6.     1960:  de første kommersielle tester for å måle Thyroxin. Dvs. at helt frem til dette året var kliniske vurderinger og pasienters symptomer dominerende i diagnoser av hypothyreose i ulike grader!!

7.     1963-65. De første effektive testene for å regne ut Fritt Thyroxin: FT4. Dessverre var de første metodene for å regne ut FT4 ikke gode og det skulle ta mange år før de ble til å stole på.

8.     1975 De første kommersielle testene for TSH og T3 kommer på markedet. Noen år senere kommer tester for FT3.

Perioden 1958 – 1975 var derfor to tiår som skulle endre alt det leger trodde om stoffskifte og som er glimrende beskrevet av Broda Barnes i hans historiske og analytiske bok: Hypothyroidisme; Den Uventede Sykdom! I denne boken forteller Barnes om et problem vi fortsatt sliter med og som kan beskrives meget enkelt.

(En komplett oversikt over synet på thyroid-terapi kommer i senere artikkel)

Da man stolte på pasientene.

Frem til 1975 stolte de fleste leger på klinisk vurdering av syke. Dette omfattet en nøye symptomanalyse og diverse kliniske tester alle leger kunne gjøre på sitt legekontor ( Se Artikkelen som ble publisert). Når disse informasjonene ble holdt opp mot hverandre fattet så legen en beslutning og foreskrev enten NDT eller syntetisk Thyroxin.

System-analyse: Hva leger skulle lært av dataingeniører.

N.Wiener: Kybernetikk og system analyse

Denne måten å jobbe på er lik den man finner i fysikk, kjemi og ikke minst ingeniøryrke. Metoden kalles systemanalyse og ble utviklet av en rekke matematikere og fysikere og er grunnlaget for kybernetikk; datamaskin-matematikk.

Begrepet system kan være alt fra en maskin, til en plante, et dyr eller et økosystem.

For å beskrive systemet trenger man system-parametere: målbare variable som er typisk for systemet.

Deretter kan man overvåke systemet ved stadig å ta målinger av de variable enhetene og studere endringer og se hvordan disse endrer seg når systemet utsettes for ulike ytre påvirkninger.

Dette kan virke litt teoretisk, men blir straks praktisk når det gjelder å arbeide med menneskers helse. For å forstå hva som skjedde når tyreoidkjertelen sviktet brukte de gamle legene en rekke observasjoner og målinger som til sammen er system-variable som beskriver ”systemet” dvs. din totale psykiske og fysiske yteevne og fysisk målbare endringer i kroppens blodtrykk, reflekser og blodverdier .

Men husk igjen, det var ikke før på slutten av 1960 tallet at man kunne måle Thyroxin i blodet på en troverdig måte og først i 1975 kunne man måle TSH og T3.

Det betyr at i 80 år var legene uten kjemiske analyser de kunne stole på. Stoffskifte var og ble et håndverk: Systembeskrivelse, gi hormoner og observere endringer, uten å ha målinger av hormoner i blodet å navigere etter.

Da erfaring var konge.

Og hva erfarte man?? Ifølge historiske kilder ble folk bedre. Og viktig: Flere hadde nytte av terapi enn det vi ser i dag da leger kun navigerer etter blodverdier (Barnes 1976). Hvorfor fremgår dette av det som er skrevet i denne og foregående artikler. Nedenfor en meget kortfattet oversikt som belyser problemene.

Diagnosemetoder

Naturthyroid

Syntetisk Levaxin

Situasjon

Klinisk(systemtenkning)

Siden 1893

Siden 1958

En optimal periode fra ca 1940- 60

Klinisk + hormontester siden 1970(T4,FT4). Yngre leger begynner å gå bort fra kliniske tester. Den eldre garde holder fast ved kliniske tester

Fases ut

Dominerer

Mange pasienter som ble bedre under det eldre regime får ikke lenger den hjelpen de trenger.

Kliniske hormontester dominerer fra 1980 og utover(T3,FT3,T4,FT4,TSH).Klinisk vurdering ikke lenger på mote

Går av moten

Enerådende

Færre pasienter blir bedre, de lider.

(En fullverdig oversikt kommeretterhvert i senere artikler)

En ny generasjon fatter interesse for lab-kjemi.

Men hvorfor ble det slik at yngre leger begynte å overse klinisk arbeid dersom vi legger til grunn den standard eldre leger brukte? Det hele avhenger av det vi kaller tro om stoffskiftet.

Da leger kunne måle verdien av thyroidhormoner trodde man at man hadde et mål for hva cellene ville motta og at det kliniske resultatet derfor ville bli forutsigbart. Dette stemte forsåvidt for de fleste pasienter og gav da legene et nyttig redskap,  men det stemte ikke alltid for alle ! Hvorfor ?

Professor Karl Popper’s 100 hvite svaner.

Skeptikerne  og legene Petr Petr Skrabanek og James McCormick har fortalt dette på en ironisk og underholdende måte i boka Medisinske Feiltagelser og Fjollerier  (På denne linken kan du laste ned boka gratis!!) ved  blant annet å henvise til vitenskaps-filosofen Karl Popper. Karl Popper hevdet ofte at lege-yrket ikke oppfylte kriteriene til en eksakt vitenskap fordi det var for omtrentlig.

For å illustrere en av vitenskapens store problemer som Petr Skrabanek og  James McCormick  mener er høyst relevant for legers forståelse av verden trekker de frem Popper`s liknelse kalt de ”hundre hvite svaner’s feiltagelse ”: En vitenskapsmann observerer svaner og finner etter 100 observasjoner at de alle er hvite. Han skriver en avhandling der han hevder at ”alle svaner er hvite”. Men en dag observerer han en sort svane (slike finnes) og hele påstanden må forkastes og erstattes med: Svaner kan være svarte eller hvite. Han må videre spesifisere dette nøyere: Det er observert flere hvite svaner enn svarte.

Stoffskifte-medisinens sorte svaner.

Det samme gjaldt stoffskifte-medisinen i de kritiske 20 årene (1958-75) da yngre leger besluttet å forkaste foregående to generasjoners erfaringer.

Man observerte at hos de fleste pasientene var laboratorieprøver en enkel og grei måte å se hvem som hadde nytte av syntetisk hormon. Dette gjorde at stadig flere leger begynte å se bort fra system-beskrivelse dvs. kliniske ferdigheter  og overse at NDT kunne brukes der syntetisk hormon ikke nådde sine mål.

De hadde med andre ord gjort den feilen Karl Popper (På denne Linken er det mulig å laste ned denne gratis) advarte mot: De hadde observert 100 hvite svaner, men begynte å overse at rundt om begynte det også opptre en rekke sorte svaner: Pasienter med klinisk manifest hypothyreose definert etter den gamle metoden som er slik: De som oppfyller en rekke bestemte kriterier for å kunne få thyroidhormoner og bli bedre av nok hormon over tid.

De sorte svanene var de som faktisk kvalifiserte til behandling, men hadde ”normale blodverdier”.

Hvorfor vi bør behandle!

Hypothyreose: før terapi og etter terapi!

Burde det ikke da ”ringt noen bjeller”? Jo hos de flinke klinikerne ringte det varselsklokker. Men ifølge Broda Barnes og de som tenkte som han: Ble det en mote blant yngre leger å se bort fra den tidkrevende delen av legeyrket: Å gjøre grundige undersøkelser og lytte til de syke. I stedet begynte mange å se på et lab-ark og konkludere der og da at pasienten hadde ”hypothyreose” eller ikke.

Over to tiår ble det glemt at stoffskifte betyr manifestasjoner av sviktende energiproduksjon til å ganske enkelt bety ”en viss mengde thyroidhormon” som når alt kommer til alt bare er en av flere hormoner og kjemiske forhold som regulerer energiproduksjonen i kroppen! Og videre: mange av de andre forholdene påvirker effekten av thyroidhormoner, derfor er de verdier thyroid-hormoner man måler i blodet  ikke lenger nok til å opprettholde energiproduksjonen i cellene. (Øverbye 2007)

Legene skifter tro-system.

Disse mange sort svanene ble skapt av en endring i legenes tros-systemer,.I følge de eldre legene  ble den yngre garde begynte de yngre å tenke bekvemmelighet fremfor solid håndverk…Og stoffskiftet’s sorte svaner ble stadig flere, men de fikk seile sin egen sjø. Og hvor seilte de til ?

I følge Broda Barnes bok seilte de mange feilforståtte og ubehandlede stoffskiftesyke inn i psykiatrien, mange utviklet hjertesykdommer, mange fikk leddbetennelser, vektproblemer, utmattelses-tilstander. Da John C Lowe`s arbeider ble kjent ble det klart at en voksende bølge av fibromyalgi-syke også var blant de mange ”sorte svaner”.

Problemene begynte å hope seg opp, ikke til fordel for de syke: men ikke uten en viss fordel for legemiddelindustrien ! I  denne perioden begynte industrien å utvikle stadig nye symptomdempende legemidler som kunne gi en viss lindring der rett dose thyroidhormon i gamle dager tilbød full eller delvis helbredelse!

Hypothyreose inn i glemselen ?

Hypothyreose: før og etter terapi.Glem ikke pasient!!

Ved utgangen av de kritiske årene var legers forståelse snudd på hodet: Klinisk arbeid ble ikke lenger så interessant for den yngre generasjons leger. Lab verdier begynte å dominere .Raske løsninger ble tidens melodi og leger kunne med stadig flere konsultasjoner pr dag behandle flere syke  og henvise til godt handverk ved å påpeke at lab-verdiene tross alt var blitt normale. Men igjen  Poppers » 100 svaner» .

De fleste  ble bedre… men et stort antall pasienter opplevde ikke den påstått forbedring. Det ble ganske enkelt for mange «sorte svaner» i legenes lille innsjø, og da i stadig færre ytet de «sorte svaner» rettferd ble det heller ikke notert i journaler og publisert i tidsskrifter at disse ikke var klinisk utredet og hadde klare målbare tegn på energisvikt.

Mange kalte denne utviklingen fremskritt.

Men Barnes skrev:” Mange begynte å sverge til lab-tester, men mange av oss var bare sverget (dvs. var forbannet) !”

NB! Syke personer må oppsøke kvalifisert lege og få full klinisk utredning (Se fullstendig liste i MY Health Club som blir publisert innen en uke) og  tatt fullverdige blodtester. Deretter må lege og pasient samtale om problemene. Man er da rimelig sikker på at det blir funnet en løsning begge parter er fornøyd med. Dette er viktig for dette Nettstedet er ikke et partsinnlegg i «stoffskifte-krigen», men et nettsted for kjærlighet til kunnskaper. Bare ved kunnskap kan verden bli bedre.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Mat=Helse: Kolesterolsenkende og hjertestyrkende effekter av vanlige matvarer!

Mat for livMange helt vanlige matvarer har gunstige helse-effekter dersom de inntas regelmessig.De må selvsagt  være frembragt giftfritt (= økologisk).Her er noen vanlige matvarer du kan spise for å få bedre  hjertehelse helse og senke kolesterol.

 • Epler: innhold av pektin kan øke andelen av det gode kolesterolet(HDL-kolesterol)
 • Artisjokk: Inneholder cyanocider som aktiverer lever og derved senker kolesterol-nivåer i blodet.
 • Ølgjær: Inneholder Folinsyre (Vitamin B6) med gunstig effekt på opptak av B12 og nervesystemet.
 • Bokhvete : Inneholder mer av aminosyren L-arginin enn de fleste andre kornsorter. L-Arginin har gunstig effekt på blodsirkulasjon og blodtrykk. Det er dessverre ikke nok mengder i bokhvete til å ha medisinske effekter hos syke, men litt kan det bidra.
 • Gurkemeie : Kurkumin senker kolesterol like bra som enkelte legemidler dersom det inntas i store nok mengder ,hver dag over tid.
 • Guarkjerne-mel: Inneholder stoffer med gunstig effekt på galde-produksjon.
 • Yoghurt: Inneholder visse melkesyrebakterier som kan senke innhold av kolesterol i blodet.
 • Hvitløk: Kan  senke kolesterol og fjerne kalkdannelser i blodårene og regulerer innhold av fett i blodet!
 • Laks: Vill-laks fri for miljøgifter er rik på Omega-3.Dessverre er havområdene rundt de fleste land nå så forurenset av miljøutslipp fra oljeindustri og avfall som dumpes i sjøen av selv vill-laks  fanget i land-nære områder kan være forurenset. Det er derfor bedre å spise Haiolje fra MedicMarine som trolig er den reneste Omega-3 oljen på markedet.
 • Lammekjøtt: Rik på L-carnitin som styrker muskulatur ,herunder hjertets muskulatur. Det er tvilsomt om lammekjøtt har nok L-Carnitin til ha effekt hos hjertesyke.
 • Linolje ,Rapsolje, Sesamolje og Olivenolje: disse planteoljene er rike på flerumettede fettsyrer som senker fettinnhold i blodet.Dersom oljene brukes til steking blir de oppvarmet og det dannes giftig transfett.
 • Mandler: Inneholder flere virkestoffer som senker kolesterol.
 • Appelsiner: rik på naturlig vitamin C som hjelper til å senke kolesterol .Inneholder også andre kolesterolsenkende stoffer.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2016

Disclaimer

 

Forskere advarer:Opptil 70% av hjertesyke trenger B12 !!

 Nederlandske forskere har påvist B12 mangel hos opptil 70% av alle med hjertesykdom. I Norge virker det som om dette ikke er tema i det hele tatt.Hva er galt…..?

Alle sykdommer har mer enn en årsak…B12 mangel er av en flere..

B12 når det trengs mest!

B12 når det trengs mest!

B12 er som du leste i forrige artikkel et viktig tilskudd ved en rekke sykdommer .Hvorfor vet ikke leger dette ?Hva er forklaringen ? I følge professor Werbach’s 7-bindsverk er det minst to forklaringer: Den ene og mest åpenbare er at mange sykdommer er multifaktorielle; dvs fremkalt av flere ulike årsaker! Når en av årsakene er B12 mangel vil det å gi nok B12 bedre sykdommen, selv om det også er andre årsaker som ligger til grunn.

En annen forklaring som også ble støttet av dobbelt Nobelprisvinner Linus Pauling er at vitaminer i større doser har en medisinsk effekt, dvs virker som legemidler!

Hungersnød i Slaraffenland.

fatmancharlesdickensMen tilbake til den første årsaken: mangel-sykdommer !Det er allmenn enighet om dette er et stort problem;likevel vil de fleste som tester seg for B12 i Norge få beskjed om at deres verdier er innenfor normalen (130/170- 700 enheter/L:Lyngbye:Norsk Hanbok i Laboratorie-Kjemi ,1999).Holder man seg til slike definisjoner oppgir norske forskere høys varierende tall:noen mener at kun 0.1% av befolkningen mangler B12 andre mener at så mange som 14% lider av det.

I USA der  mange leger mener at alt under 200 enheter bør regnes som mangler anslår noen at alt fra 3%-42% av  de underskte lider av B12 mangel avhengig av sykelighet og alder osv,(Webach Textbook of Nutritional Medicine side 36)

70% av alle med angina kan behøve B12

b12mangel kurve 1Enda verre: I en undersøkelse foretatt i Nederland i 2007 hadde 70% av alle pasienter som ble innlagt på sykehus med angina pectoris behov for B12!! 

Men problemet med denne undersøkelsen var at legene i Nederlad setter nedre gresen for sikker B12 mangel til 203 enheter /liter og  opptil 339 enheter/L kaller man det subklinisk B12 mangel.

I Norge behandler ikke leger pasientene før B12 er under 170 enheter/liter og mange sykehus behandler selv ikke da fordi legene unnlater å ta prøver med begrunnelsen av at de er for dyre tester etter hva syke forteller oss!Norge har med andre ord « lite B12 mangel» fordi man definerer bort de syke ved å sette urimelig strenge krav til hva man kan kalle en B12 mangel! Er dette er mønster i en nasjonal «helsekosmetikk» eller...?

Hvorfor B12 mangel i (var engang) verdens rikeste stat.. ?

Så langt: Norske helsevesen   synes å være på  på jumboplass  blant helsevesener i  land vi burde like å sammenlikne oss med . I Nederland, USAog andre land der man fortsatt har våkne myndigheter operere man med helt andre tall enn i Norge.Der snakkes det om  B12 mangel i størrelse 3%-70% avhengig av sykdomsgruppe ,alder og genetikk. 

Mer fakta  neste uke. I mellomtiden tenk etter: Har minsitere med ansvar for forlkehelsen sovnet i timen….??Står vi ovenfor en helseskadnale …? Eller overdriver utenlandske forskere og operer med helt urealistiske tall.Følg med i føljetongen om B12 problemet som forsvant

Disclaimer.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Forskere finner nye typer sykdomsfremkallende spiroketer i munnen hos syke!

«Det finnes flere sykdomsskapende spiroketer mellom himmel og jord enn statlige eksperter har hatt fokus på til nå…Horatio……. «

Fritt & modernisert etter William Shakespeare (1564-1616)

Å være eller ikke være: det er stadig noe å lære..

Borreila bare en av mange spiroketer.

Borreila bare en av mange spiroketer.

Borrelia som hører med til spirokete-familien (trådbakterie) har lenge vært et hett emne i media. Norske eksperter anser som bevist at sykdommer skapt av bakterien er helt uproblematisk og kan kureres med en 2-4 ukers kur med et svakt antibiotika. Kronisk syke og mange utenlandske eksperter mener at spiroketer kan  forårsake alvorlige, invalidiserende sykdommer som krever langvarig terapi.  Denne debatten er omtalt i boken Syk av Flåttbitt.

Den faglige nysgjerrigheten blant autoritative leger synes å ha stilnet inntil videre. I stedet har man fått uttalt seg slik at etter hva pasienter forteller oppfatter leger det dithen at statens forståelse har satt en bom for videre individuell tankevirksomhet. Dette forhindrer ikke at nysgjerrige sjeler, frustrerte syke og enkelte modige forfattere fortsatt holder liv i søken etter svar på nettet. Media på sin side har med få hederlige unntak vært talerør for helsedirektoratets oppfatning at saken nå er oppe og avgjort. I dette villniss av meninger, tro og viten dukker det imidlertid opp en ny «kanin av trollmannens hatt»: sykdomsskapende spiroketer i munnhulen. Som første nettsted på norsk(?)  tar vi opp en ny mulig sykdomskilde: Treponema denticola.

 

Spiroketer: naturens skuespillere!

Spiroketene er en av verdens mest avanserte bakterier. Den er trådformet, snor seg lik en slange i blodbanen og borer seg inn i organer. Under angrep skifter den form og egenskaper, den kan rulle seg sammen, lage små sekker (gemma), kle seg inne i slim, kaste av seg den ytre veggen og bli til en såkalt L-form som immunceller ikke kan gjenkjenne. Som om ikke dette er nok: spiroketer kan endre sin genetiske struktur i løpet av timer og skifte overflate slik at immuncellene ikke gjenkjenner de. De kan i nødsfall bore seg inn i immuncellene og derved gjemme seg i cellene kroppen bruker for å drepe de. De kan også lage giftstoffer som lammer nervene. De kan skade de deler av kroppens celler som lager celle-energi og etterlate offeret i total kraftløshet…og enda verre: de synes uangripelige av antibiotika.

«Syfilis også kalt Franskesyken».

Syfilis

Syfilis

Heldigvis er de fleste spiroketer (mener forskere) ufarlige for menneskene, men de som er skadelige er det til gangs. Syfilis-sykdommen som overføres ved seksuell smitte, fremkalles av spiroketen Treponema pallidum. Sykdommen rammer ledd, nerver, blodårer, hjerte , hud og mange indre organer. Sykdommen ble antatt å komme fra Sør-Amerika med de spanske erobrerne og skapte panikk i Europa fra det 15 århundre i  flere århundrer deretter. Av historiske grunner påtok ikke spanske sjøfolk seg ansvaret for å ha brakt sykdommen til Europa, man la det i stedet på franske soldater. Neuro-syfilis som likner sterkt på neuro-borreliose skapte skrekk og forferdelse blant befolkningen og det finnes historikere som mener at sykdommen var en del av vrangforestillingene om besettelser som ledet til heksejakten som startet omtrent samtidig. For fremtidens historikere er det mye å høste av når noen setter seg ned å trekker paralleller mellom fortidens syfilis-epedemi og vår tids Lyme-Borreliose samt hvordan de syke ble (mis)forstått av sin samtid. Hva angikk syfilisen så endte dette noe lykkeligere: I begynnelsen av forrige århundre lyktes det tyske leger å utvikle antibiotika som drepte Treponema spiroketene.

Antibiotikabehandlingen av syfilis kan vare fra 2- 4 uker. Om dette er «nok» strides de «lærde»om, slik som man fortsatt «strides» om Borrelia-terapi. Historien om de to sykdommene er omtalt i boken Syk av Flåttbitt som jeg har skrevet.

Borrelia – en slektning av Syfilis-mikroben?

Borrelia-ekspert:Burgdorfer og medhjelper.

Borrelia-ekspert:Burgdorfer og medhjelper.

Men ikke før var Treponema pallidum på vei ned, så kommer den tilbake til landet med turister som har besøkt afrikanske land der sykdommen fortsatt florerer og med prostituerte som bringer med seg smitten til Norge fra sine respektive hjemland. Samtidig med dette oppdager leger at en nær slektning av Treponema pallidum;  de etterhvert så omtalte  Borrelia spiroketene spres til nordmenn via flåttbitt. Forskere mener det er bevist at Borrelia også kan smitte ved  samleie, fra syk mor til foster eller via blodoverføringer i land der kontroll med blodet ikke er god nok. Denne forskningen er kontroversiell og det er de som anser det som «konspirasjons-teorier», men det er for lengst bevist at spiroketer kan smittes på ulike vis og at deres evne til å unndra seg identifisering med både mikroskopi og blodprøver er legendarisk blant spirokete-forskere. Med fremvekst av Lyme-Borreliose og det faktum at fri bevegelse av mennesker mellom U-land og I land på ny sprer syfilis til Europa, bør yngre leger som vil noe i denne verden satse på å bli spirokete-jeger. De blir da i sannhet «leger uten grenser» for mikrober kjenner ingen nasjonale grenser….

Spiroketene vi har i munnen, hva med de…..??

Treponema denticola

Treponema denticola

Som om dette ikke er nok: I en meget omfattende og godt begrunnet artikkel i tannlegetidsskriftet Journal of Dental Research (90(6), 609-703, 2011) skriver fire forskere Daspher, Seers ,Tan og Reynolds at i betent tannkjøtt finner man ulike mikrober, herunder flere mulige spiroketer. En av disse er Treponema denticola. I alt har tannleger funnet 48 ulike spirokete-typer som kan gi opphav til tannkjøttbetennelse.

Forskere mener det er fullt mulig at tannkjøtt-bakterier, herunder munnhule-spiroketer kan trenge gjennom slimhinner og komme over i pasienters blodbane og derved gi oppgav til mulige sykdommer. Dette faktum gjør det viktig at de som driver med mikroskopi bør være oppmerksomme på at spiroketer de ser i blodet også kan være munnhule-spiroketer !! Serumtesting hører derfor med til mikroskopi-yrket om man vil levere 100% sikker diagnose.

Kan munnhulespiroketer gi opphav til hjerte-kar-sykdommer?

Periodontitis:mer enn bare en syk munn?

Periodontitis:mer enn bare en syk munn?

Forskere slik som William Nordquist skriver i sine artikler at når leger søker etter årsaker til hjerte-kar sykdommer så kan spiroketer av ulike slag være ”the smoking gun” som fritt oversatt betyr ”drapsvåpenet”. Det er mye leger og tannleger ennå ikke vet om hvordan de skal bruke denne forskningen i den praktiske hverdag, og det er fortsatt langt igjen til laboratorier kan tilby analyse av de mange ulike artene av spiroketer i munnhulen og blodet hos syke. Den nye erkjennelsen gjør det også trolig at vi må omskrive deler av historiene om Borreliose fordi det spiroketer- forskere i fortid så i blodbanen hos syke og trodde kunne være Borrelia kan vise seg å være «Treponea denticola-rømlinger» i pasienters munnhule.

Det kan synes som om  Spirokete- fremkalte sykdommer blir en av dette tiårets store tema i medisinen. Borrelia-debatten er bare toppen av isfjellet som seiler inn medisinen. Trolig vil forskerne denne gangen stå bedre rustet enn da man sist gang fikk Borrelia-debatten i fanget; for nå har de støttespillere i tannleger som allerede er i gang med spirokete-behandling av pasienter med tannkjøttssykdommer… med antibiotikakurer som varer mange uker! For ingen tannlege ønsker at hans/hennes klienter skal ha dårlig tannkjøtt…osv.


Copyright Bjørn J Øverbye 2015


Les vår Ansvarsfraskrivelse.Syke bør forholde seg til autorisert helsepersonell.

Professoren Enderlein, oppdaget han årsakene til Alzheimer og kreft for 100 år siden?

Professor Günther Enderlein (1872-1968) var zoolog, mikrobiolog og pioner i bruken av ultra- høyoppløslig mikroskoper. Hans oppdagelser revolusjonerte det meste av hva vi tror om sykdom og mikrober. Hans oppdagelser kan inneholde svar på viktige deler av gåter som årsaker til og behandling av kreft, Alzheimers sykdom, ALS, åreforkalkning og en rekke andre degenerative sykdommer. Dette er lidelser som påfører talløse mennesker ufattelige lidelser hvert år og der industriell medisin fortsatt hevder at de leter etter løsninger.

 

Er oppvåkningen fra uvitenhet begynt?

Latent killers inside??

Latent killers inside??

Vi lever i en fantastisk tidsalder der kunnskap er blitt tilgjengelig på en helt ny måte. Endelig kan du få vite hva andre mennesker tenker og tror og har opplevd ved å bruke Internett. Du kan få tilgang til vitenskaplig informasjon som kan endre ditt liv. For å erverve kunnskapen om dagens tema måtte jeg for 38 år siden gå på kurser, reise til Tyskland og besøke Dr.med Grüger som var en elev av mannen vi skal omtale. Jeg måtte lese bøker på tysk og studere mikroskopi. Idag kan du på Internett finne alt i løpet av timer. Men dette betyr ikke at internett leverer alt og på en måte du kan forstå. Derfor trenger du nettsider som denne skrevet av en lege som har førstehånds kunnskap om temaet. Så vi ønsker velkommen til artikkel nr.2 fra kunnskapsreisen om hvorfor vi blir syke, hvordan sykdommer utvikles og deres endelige helbredelse! Bli med på en reise bort fra uvitenhet og inn i fremtidens medisin.

Banebrytende oppdagelser som endret forståelsen av mennesket.

Professor G.Enderlein.

Professor G.Enderlein.

Det har gått 220 år siden den italienske prest og naturforsker Spallanzani opplyste verden om at det fantes mikrober som gav opphav til sykdommer. Det tok 50 år før noen trodde det og anvendte kunnskapen for å forstå sykdommers opphav samt forebygge smitte. Det har gått 150 år siden professor Antoine Bèchamp opplyste verden om at det finnes sykdomsfremkallende bakterier i vårt blod og at disse skifter form alt etter kroppens sunnhet. Det gikk 50 nye år før en tysk lege forstod budskapet og omsatte det i praktisk tiltak for å bedre menneskers helse. Legen som tok opp arven var professor i zoologi og mikroskopi Günther Enderlein. Det gikk nye 20 år før en amerikansk forsker Roy Rife tok opp arven etter Enderlein og brukte den til å forklare at kreft skyldes to mikrober som lever i blodet til syke og friske. Rife brukte kunnskapen til å helbrede kreft. Det gikk 15 år så videreførte mikrobiologen Virginia Livingstone –Wheeler arven da hun oppdaget en kreftbakterie i blodet hos friske og syke og brukte kunnskapen til å helbrede kreftsyke som andre ikke kunne hjelpe.

Pionerene som forteller sannheten om tilværelsen?

Dr. Livingston-Wheeler

Dr. Livingston-Wheeler

Felles for alle disse pionerene var at deres kunnskaper bygget på bruken av mer avanserte mikroskoper enn sin samtid. De delte derved samme skjebne: Det store antall leger forstod ikke deres oppdagelser fordi disse ikke kunne nok, eller eide ikke gode nok mikroskoper. Disse uopplyste individer kritiserte pionerene uten grunn. Deres stemme er derfor ikke interessant. Det som er interessant er at en elite fremtidsrettede, kunnskapsrike og mentalt utviklede mennesker omsatte pionerenes metoder i praksis. Derved kunne de fremtidsrettede personene forstå verden bedre og helbrede sykdommer som før ble ansett for uhelbredelig. Mange av disse utviklede menneskene viste seg å være begavede personer utenfor den industrielle medisinens murer som innså det revolusjonære ved den tiden som nå kommer: kunnskapens tidsalder som vil forvandle vår forståelse av oss selv i naturens store syklus.

I sannhet: en revolusjonær professor.

Hva er det som er så uvanlig med en tysk mikrobiolog og zoolog ved Günther Enderlein at hans oppdagelser formår å vekke beundring blant tenkende mennesker og forvirring blant de som lever i fortiden? Hans revolusjonære oppdagelser lå på flere plan: Han var zoolog og uttalte seg om mennesket som det var bare en av mange dyrearter på jorda; underlagt de samme lovmessigheter som andre dyr. Han hadde tilgang til noen av samtidens beste mikroskoper og kunne studere mikrober som var for små til å sees i vanlige mikroskoper som de fleste leger i hans tid hadde råd til å eie. Han klassifiserte stadig nye mikrober og sopparter andre enda ikke hadde satt navn på. Han skrev lange avhandlinger om mikrober han hadde sett i blodet hos både syke og friske dyr og mennesker.

Er dette et budskap fra fremtiden?

Nanobakterier lever inne i deg!

Nanobakterier lever inne i deg!

Kunnskapen om at alle dyr og mennesker er bærere av sykdomsskapende mikrober var for de fleste leger og zoologer totalt ukjent. Takket være professor Enderlein kunne nå alle leger lese at de fleste mikrober skifter form og egenskaper etter det miljø de lever i.  De kunne lese at Enderlein hadde sett hvordan formskiftende mikrober utviklet seg fra mikroskopiske, virusliknende partikler til bakterier og deretter laget soppliknende kolonier. De kunne lese hvordan Enderlein så denne forvandling finne sted i blodet hos syke og hvordan man med enkle metoder kunne stanse og snu utviklingen slik at sykdommer ble helbredet. Enderlein kom derfor med et budskap som lå så langt forut for sin tid at man i sannhet må kalle ham en budbringer fra fremtiden. Og selv om det nå er 100 år siden han startet sine undersøkelser er det fortsatt en kunnskap som må ansees som budskap fra fremtiden.

Ur-mikroben alle levende vesener har i blodet!

Enderlein oppdaget videre at alle levende vesener har en tikkende bombe i blodet. Denne tikkende bomben er en pleomorfe mikrobe som han døpte endobionten. Endobionten var i følge Enderlein en mikroskopisk organisme som kunne utvikle seg fra det vi i dag ville kalles virus-liknende organisme via et bakteriestadium til å danne kolonier slik som hos sopp.

Oppdaget professor Enderien årsaken og kuren for Alzheimer?

Blir dette din fremtidige hjerne?

Blir dette din fremtidige hjerne?

Enderlein fortalte at han også hadde sett proteiner som opptrådte som levende organismer og at disse proteiner var forstadiene til endobionten. Endereins samtid kunne muligens akseptere at det fantes formskiftende (pleomorfe) mikrober i blodet; men nesten alle som hørte om hans arbeider hadde mer enn store vansker med å tro på oppdagelsen av levende, sykdomsskapende proteiner. Først i 1982 ble disse levende, selvformerende proteinene gjenoppdaget av doktor Stanley B Prusiner og døpt prioner (prion=levende protein). Prusiner fikk senere Nobelprisen for denne oppdagelsen. Prusiner gjentok det som Enderlein hadde sagt to generasjoner før ham: levende proteiner sees hos syke med ALS, Alzheimers sykdom og en rekke nerve og hjerne sykdommer. Prusiner knyttet fenomenet prioner til andre mikrober, akkurat slik Enderlein hadde gjort! Prusiner og Enderlein hadde beskrevet samme fenomenet om enn med andre ord. Men Enderlein lå foran Prusiner for Enderlein hevdet at han hadde funnet en kur mot sykdommer fremkalt av det Prusiner kaller prion-sykdommer! Enderlein’s oppdagelse var en vaksine mot endobionter og prioner som han hevdet forbygde, lindret og endog helbredet en rekke sykdommer sammen med et helhetlig terapiopplegg som inkluderte tiltak som pH regulering, vegetabilsk kosthold med mer!

Fortsettelse følger. For medlemmer av My Health Club vil det komme et utdrag av mine intervjuer med Dr.med.Grüger fra 1980 om hvordan han brukte Enderlein´s metode for å behandle sykdommer. Intervjuene er undervisningsmateriale og ikke oppfordring til terapi.


Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015.


Dette er helsejournalistikk, derfor fraskriver vi oss ethvert Ansvar for hvordan våre lesere oppfatter og bruker denne kunnskapen.

Hvordan styrke hjertet, lunger og immunsystemet.

Et unikt kurs på 10 artikler om å utvikle og å styrke din indre helbreder!

Tenn den indre ilden! My Health Club Vol 1. Nr.6, 2015. 

Hvordan vi kan bedre helsen ved å styrke viljen til å leve, hjertet, nerver og immunsystem, det som kalles «den indre helbreder». Kurset bygger på årtusen gammel viten utviklet av Asias sjamaner, yogier og vismenn for å kunne overleve de mest ekstreme klimatiske forhold på jorden. Lær deg metodene du også og få bedre helse!

Den Indre Varmen: Arven fra istids-folkene, sjamaner og Yogier fra det høye nord.

istidsfolketDere har sikkert hørt om sjamaner og sjamanisme. I våre dager er dette ofte sett på som urbefolkningers helbredere, og når man tenker på sjamanisme vil de fleste se for seg folk fra Sør-Amerika eller indianere fra Nord-Amerika. Men ordet sjaman stammer ikke fra disse områdene i det hele tatt, men fra Hyperboria i Russland, Mongolia og Himalaya – regioner som er kjent for et kaldt og barskt klima der bare de best egnede overlevde. Sjamanene var disse urbefolkningens leger og visjonære som var kyndige i en rekke ferdigheter, herunder plantemedisin, kosthold, fysisk trening og de hadde en evne til å tåle kulde som var legendarisk .

Fordi de ofte kunne gå barbent i snøen eller sitte nakne i snøen midt på vinteren å meditere ble de kalt sjamaner som betyr ”de som eier den indre varmen” eller en ”med indre lys”. Noen mente at det også betød ”en som ser i mørket”. Alt synes å være riktig; sjamaner kunne ”se i mørket” det vil si de var klarsynte og hadde visjoner mens øynene var gjenlukket. De opplevde indre lys, et fenomen som kommer når elektrisiteten også kalt kroppsenergien øker. Mediterende kan da se elektriske gnister med gjenlukkede øyne og gnistene kan samle seg til et indre lys som sees som en sirkel foran den mediterende med gjenlukkede øyne. Man kan også se lyset rundt andre når det er mørkt!

Indre varme i kulden.

isbad2Den tredje evnen er å skape indre varme som er en evne som er vitenskaplig testet i mange land. Varmen genereres med såkalt kuldetrening kombinert med meditasjon og pusteteknikker. Vi skal starte dette kurset allerede i denne artikkelen. Men før vi gjør det skal vi fortelle hvorfor det er sunt å trene indre varme som motsvar på kulde. Nedenfor kommer noen erfaringer gjort av de som trener slik. I artiklene fremover skal vi fremlegge vitenskaplige beviser for dette.

 

Fordelene ved kuldetrening, meditasjon og pusteteknikker:

 • Det styrker pusten
 • Det styrker hjertet.
 • Det aktiverer hjernen.
 • Det øker blodsirkulasjonen.
 • Det skaper evnen til å utholde kulde.
 • Det styrker viljen!!
 • Man trenger mindre varme i huset man bor i. Det går fint å leve behagelig med 15-16 grader innendørs når du trener på denne måten.
 • Man sparer utgifter til varmt vann: kald dusj erstatter delvis varm dusj.
 • Immunforsvaret øker dramatisk og du vil være beskyttet mot infeksjonssykdommer.
 • Eksperter som har testet utøvere av metoden mener at det også kan bedre helsen til mennesker med en rekke ulike sykdommer der man trenger bedre immunitet, som eksempelvis leddgikt, kreft osv.
 • Det øker forbrenningen og bidrar til fettforbrenning!!
 • Det styrker viljen: man må ha sterk vilje for å ta isbad om vinteren.
 • Idrettsfolk får mindre problemer etter trening med et isbad fremfor varm dusj. I amerikansk fotball er isbad etter trening og kamper nå vanlig!

Alt det din lege måtte tro om kalde bad kan altså være galt. Høy innetemperatur og forkjærlighet for varme er et tegn på at blodsirkulasjon og stoffskiftet svikter. Dersom du ikke eksponerer deg for kulde vil kroppen adaptere seg til den hjelp den får fra varmen og følgelig skru ned egen produksjon.

Advarsel til personer med  spesielle sykdommer.

Advarsel: de som har hatt infarkt eller har fare for å få det, har hjertefeil, er operert for hjertesykdom, har behov for blodtrykksregulerende medisiner må rådføre seg med sin lege før de starter med å trene indre varme. Dette skyldes at blodtrykksmedisiner og hjertemedisiner blokkerer de nervesignalene som trengs for å skape indre varme , derved kan man kunne få en heller ubehagelig opplevelse av denne typen trening. For hjertesyke kan det endog være helsefarlig. For de med god hjertehelse og som ikke bruker blodtrykksmedisiner er denne formen for trening stort sett uten problemer; men rådfør deg med din lege. Pusteøvelsene som er beskrevet kan derimot gjøres av folk flest. Men er du i tvil så spør legen.

Hjemmetrening for bedre blodtilførsel til hender og føtter.

kuldetreningFørste treningen er å ta frem to bøtter og fylle de med kaldt vann fra springen, sett føttene opp i bøttene og ha de der så lenge du orker. Ta tiden og sats på å øke tiden ettersom dagen går. Når du synes at det er uutholdelig, tøm ut vannet og fyll bøttene med varmt vann og sett føttene i det varme vannet. Dette kalles vekselbad og er i bruk på badeanstalter over hele Europa. Norge er det eneste land i Europa der man ikke har kurbad eller badeanstalter etter Europeisk mønster. Da jeg selv hadde neuroborreliose på 1970 tallet var jeg til behandling ved et tysk sykehus der kalde bad og vekselbad var en del av den daglige terapien. Metoden stimulerte immunsystemet og demper smerter i leddene, det gav en økt kroppsenergi som varte.

Man kan også ta vekselbad for hendene i en vanlig vaskeservant. Samme prinsippet som for føtter. Du kan også eksperimentere med å ta varmt vann før du tar kaldt vann og se om dette øker evnen til å utholde kulde. Før dagbok over vanntemperatur og hvor lenge du holder ut, samt hva du erfarer. Lær ved direkte erfaring. Dette er ikke noe du lærer i lærebøker. Dette er erfaring.

Ettersom du får bedre blodsirkulasjon og kan oppholde deg lenger i kaldt vann, kan du sløyfe det varme badet og bare ta kalde fot og hånd bad.

Utetrening.

Du kan også trene ved å kle deg lettere i kaldt vær (under 15 grader Celcius), men da må du huske på å gå raskt og løpe/jogge slik at du generer indre varme. Når du er ute i kulden husk å puste regelmessig: En fin metode er å puste inn gjennom nesen på 2-4 skritt for så å puste ut med smale lepper slik at du må jobbe for å presse luften ut på 2-4 skritt. Dette skaper fort indre varme. Du kan også forsterke effekten ved å holde pusten 2-4 skritt, både når du har trukket pusten inn og etter at du har pustet ut. Men press deg ikke!! La kroppen være læremester. Dette er ingen konkurranse. Dette er gradvis trening!

Selv begynte jeg å trene ved å gå meg varm i kulden ved rask gange og pustemetoden beskrevet ovenfor. Jeg målte pulsen og holdt den jevnt på 100-120 slag/min (dvs. en dobling av min hvilepuls). Temperaturen var +2 grader Celsius og det blåste en lett vind. Stedet var Rolløya i Nord-Norge, nord for Polarsirkelen. Etter 30 minutter tok jeg av meg genser og vindjakke og gikk i T-skjorte, på slutten av turen gikk jeg med bar overkropp. Jeg passet på å holde nyrene varme ved å knytte genseren rundt livet. Nyrene er kuldefølsomme og det krever trening å få økt blodsirkulasjon til nyrene.

Mange moderne blodtrykksmedisiner virker ved å redusere blodsirkulasjonen til nyrene. Vær varsom hvis du bruker såkalte angiotensin- hemmere eller angiotensin- reseptor-hemmere, da kan du teoretisk sett påskynde nyre- problemer ved denne type trening ut over de nyreskadene slike legemidler gir over lenger tids bruk! Bruker du slike medisiner så er best å rådføre deg med din lege før en slik trening starter.

Yoga- varme-pust.

Den andre delen av å øke evnen til å lage varme er ved å bruke pusteteknikkene til sjamanene. Disse ble senere adoptert av en spesiell gren av sjamanisme som blir idag kalt Yoga. I dag selges Yoga til Vesten som et trenings- system alle kan ha nytte av. Noen er imidlertid fascinert av en del religiøse fantasier knyttet til Yoga, og går seg vill i forestillinger om guder, gudinner og overmenneskelige læremesteres påståtte fanatiske evner.

Intet er mer galt: Yoga er en direkte nedarvet tradisjon fra sjamanismen og metoden var ment for å skape sterke, sunne mennesker og utvikle sinnets evner slik at mennesket kunne manifestere mer av sin iboende åndelige kraft og evner. Det var ment å utvikle mennesket til noe mer enn bare en skapning av ”kjøtt og blod”.

Metoden var definitivt ikke ment for å skape sekter, religioner eller nesegrus tilbedelse av guder, gudinner eller mennesker med uvanlige evner.

Vase-pust.

Så hvilken pusteteknikk er brukbar? Utøvere av indre varme i Tibet som ble kalt ”Tummo-utøvere ” lærte en nybegynnerteknikk kalt ”vase-pust”. Dette skyldes formen på kroppen når en puster .

Gjør det slik: sitt komfortabelt på en stol med ryggen rett. De som driver med Yoga setter seg i Yoga-stilling. Legg hendene i fanget med håndflatene i hverandre oppadvendt under navlen. Man trekker pusten dypt inn via nesen mens buken skytes frem. Derved senkes mellomgulvet og lungene får større plass. Fortsett så med å utvide brystkassen og avslutt med å fylle toppen av lungene ved å løfte skuldrene litt opp. Hold 1-2 sekunder og slipp luften ut via munnen. Gjenta dette 20-3o ganger i rolig tempo. Pust så helt ut og hold pusten 10-30 sekunder, trekk deretter pusten dypt inn og hold 10-30 sekunder. Deretter start så en ny runde. Se video under og evt. se flere videoer relatert til denne metoden på youtube – søk på Wim Hoff:

Advarsel om ikke å overdrive.

Når man ikke er vant med pusteøvelser blir man fort svimmel og ”rar i hodet”. Dette skyldes at mengden kulldioksid faller og oksygenmengden stiger samtidig som årene til hele kroppen utvides og dette ledsages av et blodtrykksfall. Har du lavt blodtrykk (under 110 i overtrykk) gjør heller øvelsen liggende! Det er lite poeng å puste og så besvime fordi blodtrykket faller. Føler du ubehag gjør heller færre gjentagelser og ikke hold pusen mer enn noen få sekunder. Dette er ikke en idrettskonkurranse, men en gradvis opptrening over flere uker. La kroppen være din læremester. Når kroppen vil ha mer gi den mer, vil den ha mindre så reduserer du. Det er viktig at din egen angst ikke kommer i veien. Dette er lite å være redd for.

Pusten er bare ment å være slik som når man løper raskt, med unntak av å holde pusten! Man må heller ikke forveksle dette med hyperventilering, det er snakk om rolig og behersket pust. NB: Hyperventilering med rask pust er ikke å anbefale da det kan utløse ubehagelige reaksjoner både fysisk, mentalt og emosjonelt!

Pustetrening i kaldt utemiljø.

Råd for vinter,vår og høst og kjølige sommerdager: Du kan bruke pusteteknikk for å lage varme når du går. Ta på deg vanlige varme klær når det er kaldt; T-skjorte, genser og jakke.Ta med skritt-teller og pulsklokke, har du et termometer er dette også nyttig. Pust regelmessig i takt med skrittene: inn på to skritt og ut på to skritt. Når du puster ut: press leppene sammen og press pusten ut. Etterhvert som du går opp i tempo og føler deg varm så kan du puste inn på 3, 4 eller 5 skritt og ut på like mange skritt. Ikke forser: la kroppen vise deg veien .

Gjør det som gjør kroppen godt. Etter 10-20 minutter rask gange/lett jogging vil du føle en indre varme og du tar da av deg jakken. Etter en stund går genseren og resten av turen kan du gå i T-skjorte eller bar overkropp, avhengig av hvor godt trent du er. Pass på å ikke bli underkjølt. Du vil kjenne kulden, det er greit, men du må ikke på noe tidspunkt fryse slik at du har indre frost. Dette er ikke «helvetesuka» i forsvaret, dette er gradvis trening av kroppen.

Første gangen jeg prøvde det var på Rolla utenfor Harstad i mars. Jeg gikk da 30 minutter fullt påkledd og med lue og votter. Jeg passet på pusten hele tiden, inn, holde, puste ut med smale lepper, holde, inn osv.. Når varmen kom etter 10 minutter tok jeg av genser og vindjakke og fortsatte i T-skjorte i 30 minutter. Jeg fortsatte å puste og holdt rask gange. Da jeg fortsatt ikke frøs så kastet jeg T-skjorten og avsluttet med 30 minutter oppstigning langs en sti i bratt lende i bar overkropp. Det var da +2 grader Celsius, overskyet og vind rundt 5 meter/sekundet. Jeg beholdt hele tiden lue for ikke å bli kald i hodet og votter fordi varme håndledd gjør at du beholder varmen bedre.

Lokalbefolkningen jeg traff på veien gikk med vindjakke og lue.

NB! Du bør absolutt  ikke trene dette når utetemperaturen er under minus 20 grader Celsius, med mindre du har trent i mange år! Ned mot -10 grader Celcius kan de fleste tåle dette etter noen måneders gradvis tilvending!

Ingen ting av dette er spesielt vanskelig, alle kan klare det.

Historier om eneboere og trening i «Indre varme» i Tibet.

Mens du har en slik treningsøkt vil du føle en indre varme i kroppen som øker med trening. Huden vil kjennes kald, det er naturlig. Jeg testet dette i går med en infrarød varmemåler (TAT) som er spesiallaget for å måle temperatur inne i blodårene. Etter 5 minutters bad i havet der det var 4 grader Celcius klokken 19.30, da sank temperaturen i huden til under 30 grader, men temperaturen i halsarterien holdt seg på 36.5 grader Celcius. Så kom en periode på noen minutter med frost når kaldt veneblod fra avkjølt hud tømmes inn i kroppens indre og deretter steg temperaturen til over 37 grader og jeg følte meg god og varm resten av kvelden.

Vil du lese mer om den immunstyrkende effekten av kuldetrening så gå inn og last ned den vitenskaplig artikkelen. For å styrke moralen og bli inspirert begynn å se videoer på Youtube om isbading. Russiske nettsteder har mange fantastisk fine videoer. Vil du studere urbefolkningens metoder søk på ”Tummo” som er tibetansk og betyr ”indre varme ” eller ”indre lys” eller ”indre ild” og tilsvarer omtrentlig i betydning det mongolsk/russiske ordet ”sjaman”. Dette viser at tibetanske buddhister videreførte tradisjonene til sjamanene. Sjamanenes ”religion” ble kalt Bönpo og som fantes i Tibet årtusener før buddhister fra India kom til landet på 600 tallet under kong Songsen Gampo .

Milarepa: eneboeren i Tibets høyfjell som aldri frøs.

milarepaBlant de mest kjente utøvere av indre varme i Tibetansk buddhisme var munken Milarepa (1040-1123) som var elev av den tibetanske buddhisten Marpa. Milarepa skrev sin biografi om hvordan han levde i huler rundt om i Tibet og vandret nesten naken i snøen. Han uttalte at av alle metoder han kjente til så var indre varme det mest fantastiske han hadde lært og praktisert.

Idag kan man lese om metoden i artikler som denne og om ikke annet øke helsen ved å følge sjamanene og yogiens gamle metoder for å styrke kropp, sinn og manifestere mer av det vi kaller sann ånd og vilje. Du behøver ikke å være religiøs, tro på gud eller guder, være buddhist eller sjaman. Dette er evner du har i deg fordi du er et menneske, dette er en del av det å være menneske: å styrke seg selv til å tåle barske forhold og derved øke kroppens iboende evner til selvforsvar. Ja erfaringen er slik at med disse metodene og mange andre metoder fra naturfolkenes erfaringer trenger du aldri mer å frykte infeksjoner eller epidemier. Men husk! Ting tar tid, dette er ikke gjort på noen få dager. Beregn deg måneder og for bedre erfaringer over mange år.

Er du eldre (over 50 år), fysisk utrent, har hjertesykdom og er i tvil om din helse tåler dette: da lønner det seg alltid å ta en belastningstest med EKG på tredemølle hos lege før man skal starte med denne treningen. Spør også hjertelegen til råds! Normalt sett bør man kunne tåle dette dersom hjertelegen mener du tåler vanlig Sprek-trening. Er du i tvil fullfør Sprek-kurset i regi av sykehuset, så du har peiling på hvor grensene går.

Hos hjertelege får man vite hvor mye maksimal puls man kan tåle og ved å kjøpe en pulsklokke kan du alltid følge med på pulsen hvordan treningen går. En god pulsklokke med HRV-registrering. Disse typene klokker sier også ifra med alarm dersom du overskrider grensen hjertelegen har satt for treningen.

Så til noen forskningsresultater som dreper gamle myter og setter fart i interessen for sunnere helse.

Moderat kuldetrening øker ikke faren for infeksjoner.

Kuldetrening i vanlig kaldt vær (ikke ekstrem kulde ) øker ikke fare for infeksjoner eller forkjølelser. Derimot er det å trene hardt og puste inn kald luft under arktisk kulde et problem som utløser luftveisinfeksjoner. Dette er bevist ved undersøkelser foretatt av legene Castellani, Rhind og Brenner og er gjengitt i Medical Sports Science and Excercise, Desemberutgaven 2002, Årgang 34, nummer 12 side 2013-20. Artikkelen er godkjent av PubMed.

Kuldetrening styrker immunforsvaret.

I Tidsskriftet Journal of Applied Physiology, August ,1999, Vol 87, nr.2, side 699-701 kan man lese en undersøkelser foretatt av I. K. M. Brenner , J. W. Castellani , C. Gabaree , A. J. Young , J. Zamecnik , R. J. Shephard , P. N. Shek, her kan man lese en leges artikkel om et forsøk utført på militært personell mellom 18-24 år. Forsøkspersonene ble delt i tre grupper: Gruppe 1 skulle hvile i et rom med 35 grader Celsius, gruppe nr. 2 skulle sitte i vann i 38 grader Celsius og gruppe 3 skulle drive fysisk trening i vann med 18 grader. Alle skulle forberede seg i en time. Deretter ble alle tre grupper iført shorts og sokker og gikk inn i et klima-rom med 5 grader Celsius og 40% luftfuktighet og oppholdt seg der i 2 timer!

De som hadde trent i vanlig badevann: 18 grader fikk lavere kroppstemperatur i forhold til de andre ved eksponering i kaldt vær. Deres kroppstemperatur sank til 36.5 grader, de to andre gruppene som var ”forvarmet” hadde høyere temperatur i kald eksponering. De to gruppene som var forvarmet ved enten varm luft eller varme bad fikk ikke bedre immunrespons. De som hadde trent i 18 Grader celsius badevann og så ble utsatt for kulde fikk en kraftig økning i antall immunaktive celler i blodet!

Immuncellene ble mer funksjonsdyktige og reagerte sunnere.

Sammensetningen av immuncellene ble også positivt endret hos de som hadde først trent i vanlig vann og deretter utsatt for kulden: deres forekomst av de immunaktive CD3, CD8, CD19 økte. Dette er celler som bidrar til å bekjempe infeksjoner og som samtidig er gunstige ved autoimmune sykdommer! De samme personene hadde også økning i såkalte NK-drapsceller som er kjent for å drepe kreftceller, bakterier og sopp. Dette er derved gunstig for personer med ME, CFS og Lyme-Borreliose.

Gruppe 3 hadde også en  økning av det immunstimulerende stoffet InterLeukin-6. De som var oppvarmet før testen hadde ikke en slik effekt!!

Gruppen som hadde trent i vanlig vann og så vært i kuldekammer i to timer, der økte stresshormonet kortisol og nerve-aktivatorene adrenalin og noradrenalin. Dette er gunstig for å bekjempe smerter, betennelser og det øker yteevnen!

Noen få foreløpige konklusjoner.

Forskning bekrefter det mange erfarer, at varme bad ikke styrker immunforsvaret eller bedrer blodsirkulasjonen. Varmt vann er bare godt for å myke opp ledd hos smertepasienter. På den annen side vil fysisk trening etterfulgt av kuldetrening føre til bedre sirkulasjon, gi mindre smerter og redusert betennelse fordi de lager mer kortisol og nerveaktiverende substanser som respons på kulde. De vil også bedre immunforsvaret og dette vil kunne gagne autoimmune tilstander, kreft, ME, kroniske infeksjoner, Lyme-Borreliose med mer! Skal man ha disse effektene må man ikke varmes opp i forkant, men heller trene fysisk og utsette seg for vanlig ute-temperatur. Du som leser dette og bor i Syden eller vi trene slik på varme sommerdager kan imitere det hele ved  at svømme i vanlig havvann 18-23 Grader Celsius. Har du ikke ikke tilgang til havet er en svømmetur i innlandsvann eller en elv flott. Vanlig elvevann eller innlandsvann holder rundt 15-20 grader Celsius selv på varme dager. Deretter går du og tar en kald dusj i 5-10 minutter. Tørk deg godt og legg deg å hvile i varmen.


Copyright Bjørn Johan Øverbye 2015


På Nettsiden vår kan du lese dokumentet Ansvarsfraskrivelse som forklarer hvordan vi ser på det vi legger ut i forhold til våre leseres forståelse og bruk av materialet.