Hvorfor er jeg syk når lab-prøvene er normale?

 

Frem til 1958 fantes det altså bare ett terapi-alternativ: Naturthyroid kalt Thyroid og med årene NDT. Frem til 1970 fantes det ingen gode kommersielle lab tester for hormoner. Legeyrket var et praktisk håndverk på de sykes premisser. Men i løpet av perioden 1958-75 fikk vi en helt ny situasjon som ble opplevd slik som det nå er av stadig flere syke: Hvorfor har jeg hypothyreose-symptomer når laboratorieprøvene er normale??

Kortfattet historietime.

Problemet

Nedenfor er tidslinjen for noen relevante data for denne artikkelen. Data om testing er hentet fra Dr. Midgley`s eminente foredrag i 20124.

1.     1810-1893: Man behandlet struma med Iod.

2.     1888 Den britisk revolusjonen starter med at det utarbeides en avhandling som hypothyreose basert på rapporter fra 64 kirurger over hele Europa om pasienters helseforfall når man fjerner skjoldbrusk-kjertelen.

3.     1893- 1958 Thyroid dvs. naturlig thyroid i tablettform og deretter kalt NDT som er ekstrakt fra kjertel hos gris, kveg eller sau og ble brukt i terapi.

4.      1950 kommer Natrium Thyroid som var meget ustabilt og uforutsigbart og legene fortsatte med NDT!

5.     1958 det første syntetiske thyroxin(T4) som er brukbart: Synthyroid. (Knoll Pharma senere kjøpt opp av Abbot)- På nettstedet for Synthyroid er det en feil. Det står at syntetisk thyroid har vært tilgjengelig siden 1927. Dette er året da man først lagde syntetisk Thyroxin i et laboratorium, men det var først i 1950 at man fikk laget NatriumThyroxin for salg. Det første kommersielle produktet var av dårlig kvalitet. Først med Synthyroid fikk man et bedre produkt. NDT faser i denne perioden langsomt ut, men blir fortsatt brukt av mange leger frem til i dag . NDT opplever nå en renessanse blant pasienter som  ikke har den ønskede/forventede bedring av syntetisk hormon.

6.     1960:  de første kommersielle tester for å måle Thyroxin. Dvs. at helt frem til dette året var kliniske vurderinger og pasienters symptomer dominerende i diagnoser av hypothyreose i ulike grader!!

7.     1963-65. De første effektive testene for å regne ut Fritt Thyroxin: FT4. Dessverre var de første metodene for å regne ut FT4 ikke gode og det skulle ta mange år før de ble til å stole på.

8.     1975 De første kommersielle testene for TSH og T3 kommer på markedet. Noen år senere kommer tester for FT3.

Perioden 1958 – 1975 var derfor to tiår som skulle endre alt det leger trodde om stoffskifte og som er glimrende beskrevet av Broda Barnes i hans historiske og analytiske bok: Hypothyroidisme; Den Uventede Sykdom! I denne boken forteller Barnes om et problem vi fortsatt sliter med og som kan beskrives meget enkelt.

(En komplett oversikt over synet på thyroid-terapi kommer i senere artikkel)

Da man stolte på pasientene.

Frem til 1975 stolte de fleste leger på klinisk vurdering av syke. Dette omfattet en nøye symptomanalyse og diverse kliniske tester alle leger kunne gjøre på sitt legekontor ( Se Artikkelen som ble publisert). Når disse informasjonene ble holdt opp mot hverandre fattet så legen en beslutning og foreskrev enten NDT eller syntetisk Thyroxin.

System-analyse: Hva leger skulle lært av dataingeniører.

N.Wiener: Kybernetikk og system analyse

Denne måten å jobbe på er lik den man finner i fysikk, kjemi og ikke minst ingeniøryrke. Metoden kalles systemanalyse og ble utviklet av en rekke matematikere og fysikere og er grunnlaget for kybernetikk; datamaskin-matematikk.

Begrepet system kan være alt fra en maskin, til en plante, et dyr eller et økosystem.

For å beskrive systemet trenger man system-parametere: målbare variable som er typisk for systemet.

Deretter kan man overvåke systemet ved stadig å ta målinger av de variable enhetene og studere endringer og se hvordan disse endrer seg når systemet utsettes for ulike ytre påvirkninger.

Dette kan virke litt teoretisk, men blir straks praktisk når det gjelder å arbeide med menneskers helse. For å forstå hva som skjedde når tyreoidkjertelen sviktet brukte de gamle legene en rekke observasjoner og målinger som til sammen er system-variable som beskriver ”systemet” dvs. din totale psykiske og fysiske yteevne og fysisk målbare endringer i kroppens blodtrykk, reflekser og blodverdier .

Men husk igjen, det var ikke før på slutten av 1960 tallet at man kunne måle Thyroxin i blodet på en troverdig måte og først i 1975 kunne man måle TSH og T3.

Det betyr at i 80 år var legene uten kjemiske analyser de kunne stole på. Stoffskifte var og ble et håndverk: Systembeskrivelse, gi hormoner og observere endringer, uten å ha målinger av hormoner i blodet å navigere etter.

Da erfaring var konge.

Og hva erfarte man?? Ifølge historiske kilder ble folk bedre. Og viktig: Flere hadde nytte av terapi enn det vi ser i dag da leger kun navigerer etter blodverdier (Barnes 1976). Hvorfor fremgår dette av det som er skrevet i denne og foregående artikler. Nedenfor en meget kortfattet oversikt som belyser problemene.

Diagnosemetoder

Naturthyroid

Syntetisk Levaxin

Situasjon

Klinisk(systemtenkning)

Siden 1893

Siden 1958

En optimal periode fra ca 1940- 60

Klinisk + hormontester siden 1970(T4,FT4). Yngre leger begynner å gå bort fra kliniske tester. Den eldre garde holder fast ved kliniske tester

Fases ut

Dominerer

Mange pasienter som ble bedre under det eldre regime får ikke lenger den hjelpen de trenger.

Kliniske hormontester dominerer fra 1980 og utover(T3,FT3,T4,FT4,TSH).Klinisk vurdering ikke lenger på mote

Går av moten

Enerådende

Færre pasienter blir bedre, de lider.

(En fullverdig oversikt kommeretterhvert i senere artikler)

En ny generasjon fatter interesse for lab-kjemi.

Men hvorfor ble det slik at yngre leger begynte å overse klinisk arbeid dersom vi legger til grunn den standard eldre leger brukte? Det hele avhenger av det vi kaller tro om stoffskiftet.

Da leger kunne måle verdien av thyroidhormoner trodde man at man hadde et mål for hva cellene ville motta og at det kliniske resultatet derfor ville bli forutsigbart. Dette stemte forsåvidt for de fleste pasienter og gav da legene et nyttig redskap,  men det stemte ikke alltid for alle ! Hvorfor ?

Professor Karl Popper’s 100 hvite svaner.

Skeptikerne  og legene Petr Petr Skrabanek og James McCormick har fortalt dette på en ironisk og underholdende måte i boka Medisinske Feiltagelser og Fjollerier  (På denne linken kan du laste ned boka gratis!!) ved  blant annet å henvise til vitenskaps-filosofen Karl Popper. Karl Popper hevdet ofte at lege-yrket ikke oppfylte kriteriene til en eksakt vitenskap fordi det var for omtrentlig.

For å illustrere en av vitenskapens store problemer som Petr Skrabanek og  James McCormick  mener er høyst relevant for legers forståelse av verden trekker de frem Popper`s liknelse kalt de ”hundre hvite svaner’s feiltagelse ”: En vitenskapsmann observerer svaner og finner etter 100 observasjoner at de alle er hvite. Han skriver en avhandling der han hevder at ”alle svaner er hvite”. Men en dag observerer han en sort svane (slike finnes) og hele påstanden må forkastes og erstattes med: Svaner kan være svarte eller hvite. Han må videre spesifisere dette nøyere: Det er observert flere hvite svaner enn svarte.

Stoffskifte-medisinens sorte svaner.

Det samme gjaldt stoffskifte-medisinen i de kritiske 20 årene (1958-75) da yngre leger besluttet å forkaste foregående to generasjoners erfaringer.

Man observerte at hos de fleste pasientene var laboratorieprøver en enkel og grei måte å se hvem som hadde nytte av syntetisk hormon. Dette gjorde at stadig flere leger begynte å se bort fra system-beskrivelse dvs. kliniske ferdigheter  og overse at NDT kunne brukes der syntetisk hormon ikke nådde sine mål.

De hadde med andre ord gjort den feilen Karl Popper (På denne Linken er det mulig å laste ned denne gratis) advarte mot: De hadde observert 100 hvite svaner, men begynte å overse at rundt om begynte det også opptre en rekke sorte svaner: Pasienter med klinisk manifest hypothyreose definert etter den gamle metoden som er slik: De som oppfyller en rekke bestemte kriterier for å kunne få thyroidhormoner og bli bedre av nok hormon over tid.

De sorte svanene var de som faktisk kvalifiserte til behandling, men hadde ”normale blodverdier”.

Hvorfor vi bør behandle!

Hypothyreose: før terapi og etter terapi!

Burde det ikke da ”ringt noen bjeller”? Jo hos de flinke klinikerne ringte det varselsklokker. Men ifølge Broda Barnes og de som tenkte som han: Ble det en mote blant yngre leger å se bort fra den tidkrevende delen av legeyrket: Å gjøre grundige undersøkelser og lytte til de syke. I stedet begynte mange å se på et lab-ark og konkludere der og da at pasienten hadde ”hypothyreose” eller ikke.

Over to tiår ble det glemt at stoffskifte betyr manifestasjoner av sviktende energiproduksjon til å ganske enkelt bety ”en viss mengde thyroidhormon” som når alt kommer til alt bare er en av flere hormoner og kjemiske forhold som regulerer energiproduksjonen i kroppen! Og videre: mange av de andre forholdene påvirker effekten av thyroidhormoner, derfor er de verdier thyroid-hormoner man måler i blodet  ikke lenger nok til å opprettholde energiproduksjonen i cellene. (Øverbye 2007)

Legene skifter tro-system.

Disse mange sort svanene ble skapt av en endring i legenes tros-systemer,.I følge de eldre legene  ble den yngre garde begynte de yngre å tenke bekvemmelighet fremfor solid håndverk…Og stoffskiftet’s sorte svaner ble stadig flere, men de fikk seile sin egen sjø. Og hvor seilte de til ?

I følge Broda Barnes bok seilte de mange feilforståtte og ubehandlede stoffskiftesyke inn i psykiatrien, mange utviklet hjertesykdommer, mange fikk leddbetennelser, vektproblemer, utmattelses-tilstander. Da John C Lowe`s arbeider ble kjent ble det klart at en voksende bølge av fibromyalgi-syke også var blant de mange ”sorte svaner”.

Problemene begynte å hope seg opp, ikke til fordel for de syke: men ikke uten en viss fordel for legemiddelindustrien ! I  denne perioden begynte industrien å utvikle stadig nye symptomdempende legemidler som kunne gi en viss lindring der rett dose thyroidhormon i gamle dager tilbød full eller delvis helbredelse!

Hypothyreose inn i glemselen ?

Hypothyreose: før og etter terapi.Glem ikke pasient!!

Ved utgangen av de kritiske årene var legers forståelse snudd på hodet: Klinisk arbeid ble ikke lenger så interessant for den yngre generasjons leger. Lab verdier begynte å dominere .Raske løsninger ble tidens melodi og leger kunne med stadig flere konsultasjoner pr dag behandle flere syke  og henvise til godt handverk ved å påpeke at lab-verdiene tross alt var blitt normale. Men igjen  Poppers » 100 svaner» .

De fleste  ble bedre… men et stort antall pasienter opplevde ikke den påstått forbedring. Det ble ganske enkelt for mange «sorte svaner» i legenes lille innsjø, og da i stadig færre ytet de «sorte svaner» rettferd ble det heller ikke notert i journaler og publisert i tidsskrifter at disse ikke var klinisk utredet og hadde klare målbare tegn på energisvikt.

Mange kalte denne utviklingen fremskritt.

Men Barnes skrev:” Mange begynte å sverge til lab-tester, men mange av oss var bare sverget (dvs. var forbannet) !”

NB! Syke personer må oppsøke kvalifisert lege og få full klinisk utredning (Se fullstendig liste i MY Health Club som blir publisert innen en uke) og  tatt fullverdige blodtester. Deretter må lege og pasient samtale om problemene. Man er da rimelig sikker på at det blir funnet en løsning begge parter er fornøyd med. Dette er viktig for dette Nettstedet er ikke et partsinnlegg i «stoffskifte-krigen», men et nettsted for kjærlighet til kunnskaper. Bare ved kunnskap kan verden bli bedre.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Natur Thyroid (NDT) ved hypothyreose. Historiske fakta.

I perioden 1892-1958 fantes kun ett legemiddel mot stoffskiftesvikt: Naturlig desikrert Thyroid (NDT). Legene definerte i denne perioden lavt stoffskifte som en gruppe lidelser man kunne identifisere via pasientens symptomer og grundig legearbeid og som ble bra eller bedre med NDT. Her er hvordan man tenkte den gangen:

En  klargjøring: Kjærlighet til kunnskap!

Selve Problemet

La det være klart fra starten av: Dette er ikke et nettsted med reklame for bruk av Natur Thyroid (NDT) til fordel for syntetiske hormoner. Når vi tar opp temaet NDT er det ene og alene fordi vi søker etter kunnskaper om hvorfor fortidens leger kunne rapportere så mange positive resultater med NDT før man i det hele tatt fikk kommersielt tilgjengelige syntetiske hormoner.

Når bruken av syntetisk hormoner kom i allment bruk er uklart. Men det er kjent at  Thyroxin Natrium ble registrert i Norge i 1950 og Synthyroid  i  USA 1958 .

Tillot norske myndigheter dårlig legemiddel i 8 år??

Så i Norge regnes 1950 som året da «den nye tiden startet».  Dette årstallet er beheftet med en noe besynderlig opplysning. Ifølge Amerikansk Legemiddelkontroll : FDA var Thyroxin-Natrium et ikke FDA-godkjent legemiddel før år 2000 fordi dets virkemåte var dårlig. Dette  kan bety at Norsk Legemiddelkontroll i 8 år tillot brukt et ikke FDA-godkjent legemiddel av dårlig kvalitet for hypothyreose? Enda mer underlig: Det ser ut til at myndighetene i mange delstater tross dette tillot salg av Thyroxin-Natrium.

I  dag 50 år senere anser man i USA at først i  1958 kom det syntetisk thyroxin av god kvalitet på markedet som kunne konkurrere med NDT. Det gode produktet ble kalt Synthyroid. (Steven B Johnson, Division of Pharmaceutical Evaluation Phase II-FDA, 13 March 2003)

Vi har derfor i dette nettstedet valgt å bruke 1958 som året da pålitelig syntetisk thyroxin(T4) ble kommersielt tilgjengelig, som det året da NDT fikk en troverdig konkurrent.

Et problem som bygger på en misforståelse.

Bidragsyter til NDT

Utgangspunktet for vår søken er å forstå hvilken type lege-arbeid man bedrev i perioden 1892- 1958 da NDT var det eneste terapitilbudet og som førte legene til å si at de observerte bedringer hos stoffskiftesyke. Hva var det de gjorde som ledet til helt andre konklusjoner enn det motstandere av NDT kommer med nå i nyere tider?

I denne sammenheng gjør vi en klar reservasjon: Vi tror ikke på enhver lovprisning fra fortiden.Vi tar takhøyde for datidens begrensede laboratorietjenester. Vi innser at dagens «gullstandard» dobleplacebo-kontrollerte blindforsøk ikke var mulig å gjennomføre fordi:

 1. Man hadde bare ett preparat av god kvalitet mot stoffskiftesvikt: NDT frem til 1958. ( Thyroxin Natrium kom på markedet i Norge i 1950, men i USA angis  årstallet : «på 50 tallet»)
 2. Placebo-testing  ble ikke brukt, da det ville  bli avslørt med en gang, fordi har man hormonsvikt merker man at det dreier seg om narrepiller fordi de ikke kan fremkalle en hormon-effekt.

Vi kan derfor ikke som mange gjør, klandre fortidens leger for ikke å gjøre som i dag. Situasjonen var rent ut sagt helt forskjellig-

Det som fantes  av forskning  må kun vurderes hvorvidt det var godt eller dårlig legearbeid. Det er det resultatene fra de legene som drev med det gode legearbeidet vi vil undersøke for å se om de kunne gi oss svar på hvor bra NDT var.

Trofasthet mot bevisbare fakta.

Myxoedema,i behov for NDT(1892-1958)

Men det er noe som slår en når man leser de positive uttalelsene til fordel for NDT  fra 1920 og fremover da leger som O.P.Kimball(1933), G.K. Wharton(1939), og siden B. Broda Barnes(1976) og en rekke andre fremragende leger gjorde sine observasjoner, nemlig dette ene faktum: De gode legene var trofaste mot en yrkes-etikk som gikk på trofasthet mot virkeligheten!

De flinke legene  var tro mot virkeligheten ved at de hadde tiltro til de sykes fortellinger og endringene de så i pasientens kropp som de betegnet som myxedema i en eller annen utgave/grad.

Dernest anså de det som deres moralske forpliktelser å bruke det legemiddel de hadde tilgjengelig: NDT i slike doser at de observerte gradvis forbedring hos de syke(Barnes 1976).

For det tredje: Legene arbeidet forsatt i en tidsalder da legevitenskap ikke ble betalt av legemiddelindustrien for å bevise at bestemte kjemiske industriprodukter skulle ha et fortrinn overfor andre produkter. Det fantes kun NDT!

Først observere så konkludere.

Legene som drev forskning og noterte erfaringer med NDT  beskriver hvordan  de vurderte effekten ved å lytte til hva pasientene fortalte om subjektive bedringer(symptomene)(Barnes sid24)

Videre iakkta og berøre pasientene beskriver de hvordan observere endringer i pasientens kroppsform og  kroppens konsistens(tegn).Videre å måle muskelstyrke.

For det tredje beskriver de hvilke målinger de gjorde for å søke målbare effekter av terapi slik som:

 1. Vekt
 2. Måle Blodtrykk.
 3. Lytte på hjertet
 4. Ta EKG (EKG var tilgjengelig allerede for 120 år siden)
 5. Woltman tegn: Forsinket  hel-sene-refleksene (oppdaget 1870!)
 6. Måle temperaturen(siden 1920 tallet)
 7. Gjøre målinger av visse blodverdier som endrer seg med stoffskifte slik som kolester, kalk-indeksen, blodsukker-belastningskurven mm.

Legene hadde således gode metoder for å observere endringer som følge av inntak av NDT og de doserte tablettene slik at endringene ble stadig mer lik det vi ser hos friske!

Hormontester i blodet kom først mye senere!!

Kommersielle målinger av thyroxin i blodet kom først på 1960 tallet. Fri Thyroxin test kom i 1965. 1975 kom kommersielle tester for TSH, men først i 1985 ble TSH testene brukbare. Men så sent som 1992 var det stor uenighet blant kjemikere og leger om det mest brukte Fri T4 testene – om de i det hele tatt var brukbare i klinisk arbeid!!

Diskusjonen om Fri T4 og TSH var i samsvar med fakta fortsatte helt frem til 2009 (John Midgely 2014). Dette betyr at helt inn i vårt århundre var mye av såkalt «moderne thyroidforskning» beheftet med store problemer og at det å feste all tillit til labverdier ikke var så godt som mange idag tror.

Leger må lære av atomfysikken.

De første generasjoner thyroid- leger var derfor avhengige av å  observere resultater av handlinger. Dette er også i samsvar med en annen oppdagelse som ble gjort i slutten av det 19ende århundre innen atom-fysikken og som gjorde fysikken til en strålende suksess:

Fysikeren innså at man ikke kunne uttale seg om noe før det har skjedd!( Feynmann 1963)

I fysikken ble man klar over at ingen kan forutsi hva som skal skje på atomnivå uten målinger. Dette var grunnen til mange oppfinnsomme atomteorier som ble laget før man hadde gode målinger ble forkastet fordi de oppfinnsomme teoretikerne ikke kunne fremlegge målinger som støttet deres antagelser.(Feynmann 1963)

Fysikerne forstod at man må måle det man skal uttale seg om, hva enn det måtte være. 

Kvante-mekanikkens far

Dette ble grunnpillaren i fysikken: Man kan ikke lage en teori/tankebilder ledsaget av matematiske modeller, før man har måledata. Derfor var samtidens fysikere forferdet da Einstein uttalte at mystiske opplevelser var en vei til erkjennelse! Derfor fikk ikke Einstein Nobelpris for sine relativitets-teorier fordi han hevdet å ha laget den på prinsipper som enda ikke var forklart ved måling. Han fikk det kun for: forklaringen på Planck`s foto-elektriske forsøk.

Medisin er ikke vitenskap før man har observert.

Dette vil nødvendigvis også gjelde medisinen: Man kan ikke uttale seg om et legemiddel før man har målt dets effekt på den enkelte pasient.Deretter må observasjonene kunne beskrives i et forstålig språk som peker hen på en erkjennbar virkelighet( Korzybski 1994)

Før og etter terapi.

Siden menneskers evne til å reagere på et legemiddel avhenger av en rekke faktorer, vil den målte og observerte effekt avhenge helt og holdent av hva pasienten opplever og legen registrerer.

Det er derfor henimot umulig å bedrive medisinsk virksomhet og dosere syke med standard-doser og glemme basis for objektiv, materialistisk vitenskap: iakttagelsesevne. Legen må derfor å lære opp syke til å forstå hva som skjer i egen kropp slik at pasienten kan meddele til legen hva som skjer. Dernest må legen iakkta det som skjer. ( Skrabanek og McCormick).

Man kan ikke  føre noen meningsfylt samtale om NDT kontra Thyroxin og hvorvidt det ene er bedre enn det andre. Man kan kun fastslå de observasjoner som er gjort av den syke selv og av legen med lege-verktøy!!

Derfor i følge professor Broda Barnes og flere med ham : uten nøyaktig observasjon gjort av syke og av lege med lege-verktøy  ingen grunnlag for troverdig meningsytring i en debatt eller i argumentasjon overfor pasienter og kolleger. Er du enig ?

Viderefører vi denne logiske betraktning, så spør vi deg som leser dette enda noen spørsmål : Blir en person bedre med syntetisk hormoner enn NDT ? hva skal denne personen da ha?

Blir en annen bare bedre med NDT og ikke av syntetisk hormon, hva skal denne personen ha ?

Vi overlater her konklusjonene til leserne, fordi dette bare var ment som en oppsummering av historiske fakta og ikke en diskusjon om det ene kontra det andre.

De som ønsker mer informasjon bør lese alle linkene i denne  artikkelen og spesielt for helse-personell  F.Loch, 1968

NB.Har du helseproblemer forhold deg alltid til kvalifisert leges råd og gjør ikke eksperimenter på egen hånd med legemidler.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

DICLAIMER

 

Hypothyreose : Oppskrift på rett diagnose !

Eksperter anbefaler presis, systematisk diagnose og rask behandling for å kartlegge stoffskiftesvikt fremkalt av svikt i thyroid-kjertelen. Her er en god mal laget på grunnlag av informasjon fra mange land om hvordan de beste og mest samvittighetsfulle legene mener det skal gjøres.

Stoffskifte kontra hypothyreose:

Mange pasienter får ikke rett diagnose eller behandling fordi  mange leger blander kortene. De tror feilaktig at stoffskifte thyroid-gland--cancer«=»  hypotyreose! Men dette er feil! Semantiker Alfred Korbzynski  som grunnla det prestisjetunge  Institute of General Semantics beklager at ikke flere vitenskapsutdannede personer har en klar språkforståelse og derfor roter til begrepene og misleder hverandre når de prøver å løse problemer. I tråd med dette råd, denne oppklaring, må du huske når du besøker legen at:

 • Stoffskifte betyr cellers samlede kjemiske prosesser og derved produksjon av energi i celler, enten globalt eller i organsystemer. Det er svikten i stoffskifte du erfarer som sykelighet og som kan måles ved å bruke metoder som registrerer endringer som fremkalles når kroppen lager for lite kjemisk energi.
 • Hypo-thyreose betyr svikt i thyroid-kjertelens aktivitet på grunn av sykdom/alder/skader/operasjon mm. Dette leder til at kjertelen lager for lite hormon. Forbindelsen mellom de to begrepene er følgende: thyroidhormoner øker cellers energiproduksjon ved å aktiver cellekjernens styring av mitokondriene som produserer energi fra glukose. Når tilførsel av hormon til cellene svikter, da synker metabolismen og man får  hypothyreose fremkalt hypometabolisme. Det er viktig at du vet dette, fordi det finnes også andre  årsaker til hypometabolsime enn hypothyreose.
 • Thyroid Hormon Resistens ble først beskrevet i 1967 og døpt Refetoff Syndrom. Dette er en tilstand da man har like mye eller mer hormon enn friske, men hormonet gir ikke samme effekt som hos friske og pasientene får hypometabolske tilstander som krever at mengden hormon må økes ved tilførsel av ekstra thyroidhormon. En periode trodde leger dette kom av genfeil, men det skulle snart vise seg at  fenomenet også forekom av andre årsaker enn bare genfeil. Denne erkjennelsen ble gjort av den kjente hormonforskeren Dr. John C Lowe og nøye beskrevet i hans 1000 sider hovedverk  : Metabolic Treatment of Fibromyalgia . Lowe og mange andre forskere erkjente/oppdaget/målte at problemet lå i defekt transport og /eller syke celler . Cellene kunne være  skadet av gifter, visse legemidler, mikrober m.m. slik at deres evne til spesifikt å reagere på thyroidhormon var svekket slik at de artet seg som ved en genfeil.   Tilstanden ble deretter av pasienter og enkelte forskere  døpt  hypothyreose II  fordi den er analog til diabetes II der det er nok insulin-hormon, men effekten på cellene er svekket og pasienten får sykdommen diabetes som man før bare kjente fra pasienter som laget for lite insulin-hormon.

Rasjonell Diagnostikk.

Legen skal ta opp sykehistorie /pasient fyller ut skjema nedenfor enten hjemme eller på kontoret.

Helseproblemer hypothyreose -syke (%) Normale stoff -skifteprøver (%) Pasientens egne opplevelser
Allmenn svakhet 98,5 21
Tørr hud 88 26
Grov hud 83,5 10
Søvnighet 83 17
Snakker langsomt 73 7
Hovne øyenlokk 78 28
Kuldefølelse 92 33
Hoven tunge 71 17
Hoven i ansiktet 87 27
Tørt ,stivt hår 75,5 43
Blek hud 58,5 14
Glemsomhet 65,5 31
Forstoppelse 57,5 10
Vektøkning 68 36
Mister hår 49 21
Bleke lepper 53,5 0
Pustevansker 63,5 52!
Ødemer 56
Hes stemme 63 18
Spisevegring 42,5 15
Nervøsitet/uro 43 42!
Kraftig mens 32,5
Døvhet 35 15
Hjertebank 27 20
Svak hjertelyd 30
Angina smerter 20,5
Redusert syn 24
Øyenbunns endring 20
PMS 18
Vekttap 13 9
Atrofisk tunge 13 9
Mentalt ustabil 11
Kvelnings –følelse 9
Tynt hår 9
Blå lepper 7
Svelgevansker 3
Sprø negler 41 20
Depresjoner 60 41
Svake muskler 60 21
Leddverk 29 24
Nummenhet 56 15

Skjema er hentet fra boka : Lavt Stoffskifte av dr. Bjørn J Øverbye )

0 : Du har ikke dette symptomet. Hva er da poenget med å notere at du ikke har det? At du har tenkt over det ,fordi det kan tenkes at det oppstår senere.

1: Svak følelse av symptomer, ikke mye til hinder, kan leve med det ,men det er der.

2: Middels problem .Du har det kjenner på¨ det, det er til bry, du vil absolutt bli kvitt det. Andre bemerker kanskje at det er noe galt med deg.

3: Et problem som er til stor besvær. Du opplever det som sterkt plagsomt, vil bli kvitt det for enhver pris.

 

Mere utredning ved første lege-besøk

hypothyreosisfaceNedenfor er en sjekkliste du og din lege bør gå igjennom ved første legebesøk.Sett av 40-60 minutter. Hvert punkt blir omtalt dels i Helseklubben og noen blir omtalt på den åpne delen, slik som her.

 • EKG: Hypometabolske tilstander /også de som er fremkalt av hypothyreose endrer hjertets arbeidsevne og dette viser seg på EKG. Det meget avanserte Hjerte Rytme Variasjons-EKG  programmet fortolket ut fra professor R M Bayevski matematiske metode gjør det i dag mulig å avlese hvordan hormoner og nerver styrer hjertet. Dette gir et godt innblikk i thyroidhormonene. Ved vårt kontor (stenges 1.ste april) har vi analysert 2000 HRV-EKG med FDA godkjent utstyr. Alle leger kan i dag skaffe seg slikt utstyr. En engelsk omtale av grunn-prinsippene i HRV-EKG kan bestilles fra vår nettside for kroner 150,-.
 • Pasienten tar morgentemp etter professor  Broda Barnes prinsipp hjemme. Kroppstemperaturen faller ved hypometabolske tilstander. Metoden er ikke entydig, dvs den kan også vise lave temperaturer ved andre tilstander enn hypothyreose.
 • Dernest skal din lege ta en rekke prøver. Hvilket vil kunne leses på egen artikkel som kommer på helseklubbens side for betalende medlemmer. Her nevner vi bare de viktigste: Total T4, Total T3, Fri T4, Fri T3, TBG og anti TPO.
 • Moderne innstilte pasienter liker at deres leger gir de adresser til relevante nettsteder for å «lese deg opp». For helsepersonell og mer akademisk utdannede forbrukere er Thyroid Disease manager en gullgruve. Men i dagens kunnskapssamfunn bør også ikke-akademikere kunne tilegne seg slikt stoff.  Det finnes i prinsippet  ingen grenser for kunnskaps-tilegnelse om man er ivrig nok og tar tiden til hjelp. Dette gjelder leger så vel som deres pasienter.
 • De mest motiverte pasientene ber også leger om å få  titler på bøker å lese. Hvilke bøker skal vi ta for oss etterhvert. Opplyste forbrukere av helsevesenet er et gode for den som har helsesvikt og for legene. De fleste moderne leger setter pris på pasienter som er aktive deltagere, men syke støter tidvis på leger som  beklager at opplyste forbrukere av deres tjenester tidvis kan mer enn de om egen lidelse. Heldigvis hører dette fortiden til!
 • Mange kjøper også bøker av stoffskiftepasienter med god innsikt, slik som  Hypothyreose og meg av Audhild Løhre ,  Lavt Stoffskifte Endelig Forklart Slik Det Skal av Bjørn Johan Øverbye.  Sistnevnte ble frisk ved kosthold, trening og forsknings-resultater  som lå til grunn for Nobelprisen i 1998.

Oppfølging  og terapi av pasienter.

Etter første besøk skal din lege følge deg opp.

 • Du skal ved neste fremmøte på kontoret bli  forklart prøver på best mulig måte i henhold til din mulighet til å forstå!
 • Bor du langt unna legen eller er forhindret fra fremmøte pleier flinke leger å gi en telefonkonsultasjon + de skriver et brev som forklarer alle prøvesvar og sender kopi av svarene til deg slik at du kan ta med disse og bruke en lokal lege  hjemme eller i utlandet (om du  bor der som turist i deler av året). En del pensjonister gjør dette., som så kan følge deg opp.
 • Terapi foreskrives (hvilken kommer i senere artikler).
 • Dersom det krever spesialisttilsyn eller problemet ligger utenfor legens kompetanseområdet bør det skrives henvisning til sykehus /privat spesialist,
 • Pasienten skal følges opp regelmessig, men erfaring viser at en del pasienter dessverre ikke følger opp   legens råd og uteblitt resultat hviler langt fra alltid på legens skuldre. Også du som pasient bærer et ansvar for eget liv, et forhold mange overser fordi de tror at legen skal passe på de. Leger er ikke der for å passe på deg i hverdagen, men for å gi deg informasjon og lære å passe på deg selv. En god del kritikk av leger er derfor uberettiget,

  Neste artikkel : Subklinisk Hypo Thyreose: Tidlig stadie som ofte oversees.

Dr. B.J Øverbye har de siste 15 årene viet mesteparten av tiden til studier, forskning, forfatterskap og utredning av personer med hypometabolske syndromer. Dr.Øverbye tar ikke lenger i mot pasienter fordi han skal over i annen legevirksomhet og hans kontor stenger den 1ste april 2016.

Pasienter som ønsker fullverdig utredning slik som beskrevet og som vil beskrives i ukene fremover, kan du derfor skrive ut herfra og ta det med til din fastlege som igjen kan henvise videre til evt. spesialist.

Copyright Bjørn J Øverbye – 2016

Disclaimer

Hypothyreose II: Hvorfor er jeg syk når legen sier labsvarene er som hos de normale?

Noen av Amerikas fremste stoffskifteforskere har i mer enn 50 år hevdet at man kan ha normale blodprøver og likevel ha alle de viktigste symptomene på lavt stoffskifte og bli bedre av thyroid hormontilskudd! Er tiden inne for å introdusere begrepene Hypothyreose II og Thyroid Hormon Resistens i den norske debatten? Og hva betyr dette for deg?

Professor Broda Barnes: USA`s topp ekspert tok alltid syke på alvor.

Stopp opp,nå!I 1976 kom boken Hypothyreose Den Uventede Diagnosen[i] og ble over natten en bestselger, lest med stor iver av leger og deres pasienter. Boken forteller om utviklingen av stoffskifteforskning i USA og Broda Barnes egne erfaringer med flere tusen pasienter. Boken tar utgangspunkt i erfaringene før laboratoriemålinger kom på markedet i 1965, da leger var henvist til å stille diagnosen ”lavt stoffskifte” ved å analysere pasientens symptomer, fysiske kjennetegn og måle morgentemperaturen. Dersom pasienten hadde mange eller alle tegn og symptomer på lavt stoffskifte og samtidig hadde lav morgen-temperatur foreskrev en hel generasjon leger organisk thyroid hormon (Armour Thyroid og lignende).

De erfaringene denne generasjons leger gjorde var: 40% av alle kronisk syke hadde de karakteristiske kjennetegn på lavt stoffskifte og ble bra eller bedre med stor nok dose organisk thyroidhormon! Organisk thyroidhormoner hadde da vært brukt siden 1895 i Europa, men helt siden 1475 i Kina[ii]!

Per Egil Hegge – vaktbikkja for de stoffskiftesyke!

Trenger vi vaktbikkjer..?

Trenger vi vaktbikkjer..?

Broda Barnes suksess som lege og forsker bygget på det vi kaller klinisk medisin, det vil si å ta pasienten på alvor og observere effekter av legemidler. Klinisk medisin forutsetter stor dyktighet hos leger i å gjenkjenne karakteristiske symptomer og tegn (endringer hos pasienter).

Hvordan det går når leger ikke lenger er klinikere og glemmer hvordan lavt stoffskifte arter seg kan man lese om i den kritikerroste og meget provokative boken «Og så må du ikke stille spørsmål» av Aftenpostens mangeårige USA- korrespondent : Per E Hegge. Boken omhandler forfatterens kone som har alle tegn på lavt stoffskifte, men ikke tas på alvor fordi legen tror mer på blodprøven enn på pasienten. Boken kan lastes ned gratis i sin helhet HER og er et lærestykke i hvordan ”alt kan gå galt” når legen ikke kan sitt fag. Boken beskriver også hvordan det hele går slik det skal i USA der Hegge møter en lege som kan klinisk medisin og setter blodprøven inn i en helhet og ikke lar laboratorieprøven bestemme alt!

Revolusjonen som kom for brått på!

På 1950 tallet skjedde det store fremskritt innen thyroid -forskningen. Dette startet med at doktor Chalmers i 1949 isolerte og laget kunstig thyroxin (T4). I 1952 ble det laget syntetisk Tri-jod-Tyronin. I 1960 klarte man å indentifisere og måle Thyroid Stimulerende Hormon (TSH)[iii]. Kjemikerne fant da hvilke verdier som var vanlige hos friske personer og når pasienter kom til legen kunne legen ta blodprøver og sammenlikne de med laboratoriets verdier for normale. Dersom pasientens verdier var avvikende (Høy TSH og Lave verdier av FT4 og /eller FT3 ) fikk pasientene thyroidhormoner. Fra 1960 tallet ble thyroidhormoner likeverdig med syntetiske Thyroxin.

Glemt var håndverket og pasientene med?

I følge Broda Barnes skjedde nå det tragiske: Legene begynte å stole 100% på lab prøvene, men glemte noe særdeles viktig. Laboratoriemåling av thyroidhormoner forteller intet om deres transport i blodet, deres omdannelse i lever og tarm eller virkningene på cellene og deres avhengighet av en rekke faktorer som gjør thyroidhormoner mer eller mindre potent, fordi man på 60 tallet manglet denne innsikten skriver en annen av USA`s fremste thyroid-forskere John C Lowe, så trakk legene altfor kjappe konklusjoner. De burde ha innsett at når en stor andel pasienter med klare symptomer på klinisk thyroidhormonsvikt (Klinisk hypothyreose) ble bedre av thyroidhormoner  – og ikke hadde unormale blodprøver i utgangspunktet, ja da var det ikke pasientene det var noe galt med – det var legenes forståelse av hele stoffskifteproblemet. Legene var med andre ord ikke kunnskapsrike nok!

Kunnskapsrevolusjonen starter og lar seg ikke stanse!

Dette ble løst av John C Lowe da han i år 2000 utgav sitt 1000 siders store : Stoffskifte-Behandling av Fibromyalgi.[iv] Boken tar for seg spesielt fibromyalgi, men omtaler også en rekke andre tilstander der pasienter har ”normale verdier av TSH og FT3 og FT4 ” men har alle kliniske tegn på svikt og blir bedre av thyroidhormoner. Bokens klare budskap bevist ved referanser til flere tusen artikler er: Det finnes en rekke tilstander og forhold som reduserer effekten av hormonene slik at selv med ”normale verdier ” vil pasienter ha samme symptomer som ved hormonsvikt og følgelig bli bedre av hormonterapi i store nok doser til at syke blir bedre.

Boken var en veritabel bombe i USA`s stoffskiftemiljø. Ingen som har lest den og forstått kan være i tvil om forfatterens omfattende kunnskaper og hans evne til å omsette teori i praksis. Det hører med til min store lykke i livet å ha Lowe som mentor for et eget forskningsprosjekt om fibromyalgi og få brev tilbake ”awesome” om min egen forskning[v] som deretter ble publisert i USA!

Hypothyreose II kommer…

Broda Barnes som hadde anbefalt samtidens leger til å stole på de syke, gi hormoner og registrere om de ble bedre, selv når blodprøvene

Think !!!

Think !!!

sa noe annet, ble trodd i sin samtid av et stort antall leger som fortsatt var klinikere. De som kritiserte Barnes og hevdet at han ikke visste hva han snakket om ble tause da John C Lowe’s forskning som forklarte hvorfor det var slik: nemlig eksistens av Thyroid Hormon Resistens eller det vi kaller Hypothyreose II[vi].. Ble pasientene bedre skulle man tro de. Dette gikk bra i USA som var og er delvis et pluralistisk og liberalt samfunn. Det gikk ikke helt så bra i andre land der medisinen var statlig styrt og man ønsket enhetlig tolkning og minst om mulig ingen pluralisme [vii]. [viii]

John C Lowe: The man…

Således har enda noen leger i Norge som ikke forstår den amerikanske stoffskifte revolusjonen der legene valgte å tro på pasientene selv om labtester synes normale. De samme legene vil så absolutt ikke lese forskning som forklarer hvorfor det er slik. Men et voksende antall moderne og kunnskapsrike leger som vil vite mer – tar dette på alvor. Når jeg reiser rundt i Norge og andre land med mine foredrag om vitenskapelig forskning på stoffskifte så møter jeg stadig flere som forteller at opplyste leger nå kjenner til både Per Egil Hegge, Broda Barnes og John C Lowe, og tar syke på alvor. Disse legene hvis antall øker for hver dag, er på pasientene og vitenskapens side. Neste gang skal vi se på noen av de mange vitenskapelige bevisene John C Lowe har for (Funksjonell Thyroid Hormon Resistens) Hypothyreose II og deretter på arbeidene til Datis Kharrazian.

Da sa legen : Og så må du  slutte å tenke…. ?

Kvinner stå opp!!!Vi avslutter med noe jeg hørte nylig : En eldre lege forstod ikke hva Hypothyreose II var. Denne legen sa til pasienten (som selv jobbet i helsevesenet og hadde en solid utdannelse) da vedkommende prøvde å forklare fastlegen om den nye kunnskapen: ” Du er useriøs, leger som sier at det finnes er useriøse. Det du trenger er å gå hjem og å slutte å tenke!” Heldigvis dør denne holdningen ut med en generasjon der det å tenke nytt og innovativt ikke blir ansett som greit!

Copyright Bjørn J Øverbye


Disclaimer Dette er helsejournalistisk innlegg og ikke nødvendigvis hva forfatteren mener eller gjør til daglig. Du må selv lese innholdet og ta stilling til hva du ønsker å tro.


Litteratur og Kilder: 

[i] Barnes B & Lawrence Galton: Hypothyroidism the unsuspect illness, Fitzherny and Whiteside,1976

[ii] Øverbye Bjørn J : Lavt Stoffskifte-endelig forklart slik det skal, Veiviseren Forlag, Fevik 2014

[iii] Øverbye BJ . På Jakt etter Sannheten om Hypothyreose : et tre timers Power Point foredrag som holdes på bestilling.

[iv] Lowe J C Metabolic Treatment of Fibromyalgia, Mc Dowell, Colorado , 2000

[v] http://www.thyroidscience.com/studies/overby.2007/ overby.metabolicfailure.fms.lowethesis.pdf

[vi] Kharrazian D: Why do i still have thyroid symptoms when my labtests are normal ?Elephant Press, 2010

[vii] Bøhmer AM. Helsevesenet 1940–1983. En administrasjonshistorisk oversikt. Riksarkivet 1984.

[viii] Evang K. Legevitenskapen kan revolusjonere verden. En sunn slekt overalt – hvis fornuften får rå, Orientering 1. mai 1958.

Per Egil Hegge’s Bok: OG SÅ MÅ DU IKKE STILLE SPØRSMÅL

Energimedisin: fakta eller fantasi (del 1)

Hva er lavt stoffskifte? Det betyr at din kropp ikke lager nok energi til at cellene gjør jobben de skal. Derav følger et stort antall helseproblemer. Men hva er energimedisin? Er det alternativ medisin, New Age, fantasi, tankespinn? Nei, det er vitenskap så god som noen. Her er noen glemte og fortiede kunnskaper som hjelper deg til å sette rett ord på tingene.

Alle sykdommer er energi – sykdommer!

Burde Eistein ha hjulpet legene til å forstå energi?

Burde Einstein ha hjulpet legene til å forstå energi?

Hva er likheten mellom det å lide av hodepine, høyt blodtrykk, fedme, fryse på bena, holde på vann, ha menstruasjonssmerter, ikke få barn, være deprimert, ha høyt kolesterol, dø av hjerteinfarkt, eldes og noen hundre andre lidelser? Vel i følge fastlege og universitetet og legemiddelfabrikantene er det overhode ingen forbindelse mellom disse sykdommene. Jeg kan godt legge til: heller ikke din lokale naturlege vil se noen forbindelse her, med unntak av kanskje en eller to typer naturleger,  men mer om de få senere. OK, så hva er fellesneveren? Alle de nevnte sykdommene skyldes mangel på energi i cellene dine .Dersom du har en av disse helseproblemene lager du kort og godt for lite energi til å holde hjulene i gang!

Bare en påstand, sier mange. Nei, noen av verdens fremste forskere har sagt dette i snart 100 år. Her er noen få av disse (og listen kunne gjøres minst 1000 ganger lenger):

 1. Professor Otto Warburg fikk Nobelprisen i medisin i 1931 for å ha oppdaget i 1926 at kreft er en sykdom som fremkalles av mangel på energi i celler.[i]
 2. Paul Gerhard Seeger utførte mellom 1930-1980 over 100.000 forsøk på dyr som bekreftet at når kreftsyke dyr fikk økt energiproduksjonen i cellene, forsvant kreften av seg selv![ii]
 3. 1936 beviste oppfinner og forsker Royal Rife at enhver kreftform kan helbredes ved å tilføre elektrisk energi til kreftceller.Reife ble hyllet som en av de fremste forskere i sin tid og mange mente han burde hatt mer enn en Nobelpris.[iii]
 4. Professor Broda Barnes i Chicago behandlet 1560 pasienter med lavt stoffskifte slik at de fikk riktig energiproduksjon . Dette førte til at forekomsten av hjerteinfarkt sank med 5000% i forhold til forekomsten av hjerteinfarkt i den vanlige befolkningen![iv]
 5. Det har vært kjent i 60 år at høytkolesterol skyldes for liten energiproduksjon i cellene og ikke at vi spiser for mye fett.[v]
 6. Det finnes 1000 sentre for energimedisin i Russland der man behandler 50 ulike sykdommer med mikrobølgeterapi.3 millioner syke behandles hvert år med til dels utrolige resultater![vi]
 7. Doctor Philos .James Oschsmann, assistent til Nobelprisvinner Professor Szent-Györgyi, uttalte : ”…all medisin er i grunnen energi -medisin”.[vii]

Kan legene noe om dette?

Cellers liv handler om energi til å leve

Cellers liv handler om energi til å leve

Jeg kunne ha gjort listen mye lenger, dette er bare noen få smakebiter på det som kommer senere. En liten forvarsel på det som skal komme, nemlig å lede deg som leser til å godta den nye tidens medisin: energi-medisin. Når du forstår poengene vil du som jeg bli forbauset og tenke med deg selv: dette skulle jeg ha visst før så hadde jeg unngått å gå syk. Eller du vil tenke: Hvorfor i alle dager kan ikke min lege noe om dette? Hvorfor skal jeg leve på streng fettfattig diett, trene hardt, spise fettsenkende legemidler for å forebygge hjertesykdommer, når en enkelt korrigering av energiproduksjonen i kroppen kunne ha gjort jobben mange ganger bedre og latt meg leve et ellers normalt liv?

 

Kinesisk medisin: verdens eldste energimedisin!

Burde akupunktur studeres på Universitetet?

Burde akupunktur studeres på Universitetet?

Før vi glemmer det? Hvilke naturleger har samme synspunkt som de kjente forskere vi har nevnt? Vel kinesisk medisin har i 4000 år bygget på erkjennelse av at all sykdom beror på en forstyrrelse av energien i kroppen[viii]. Indisk medisin er av samme erfaring. I vesten deles synspunktet av homøopater som i 200 år har talt varmt for at all energi kan forstås som forstyrret energi og at man kan helbrede ved å bringe energien i kroppen i orden[ix]. Så må vi ikke glemme ”healere” som beviselig kan kurere mange lidelser bare ved å bruke energien fra hendene sine.[x].

 

 

 

Copyright Dr. Bjøn Johan  Øverbye


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur: 

[i] Seeger PG: Krebs Problem Ohne Ausweg? Verlag für Medizin Dr. E Fischer,Heidelberg,1974

[ii] Se fotnote 1.

[iii] Lyne B: The Cancer Cure That Worked ,Marcus Books ,Ontario, 1987

[iv] Barnes B , Galton L: Hypothyroidism –the unsuspected Illness, Harper Row , New York, 1976

[v] Se fotnote 4

[vi] Pakomov AG et al: Current state and implications of Research on Biological effects of Millimter waves ,Biomagnetics. Vol 19,nr 7,393-413

[vii] Oschsmann J: Energy Medicine in Therapeutics and Human preformance,Elsevier Limited, 2003

[viii] Poerkert M, Hempen CH: Systematische Akupunktur, Urban & Schwartzenberger,Baltimore, 1985

[ix] Hahnemann S: Chronic Diseases,jain Publishers, New dehli, 1992

[x] Adam, Energihealing bind 1-2, link er til den engelske versjonen. Cappelen Damm ,Oslo, 2008

Why do I suffer from hypothyroidism when my lab-tests are OK?

 

Why hypothyreose symptoms, when blood-tests are normal? According to a growing number of doctors there are at least two major categories of patients needing thyroid hormones: Hypothyroidism Type I and Type II. Type I is the classical problem: low thyroidhormon in the blood,Type II is heterogenic group where thyroid hormone tests are normal but the function of the hormones on the cells are sadly failing! These are the patients who have “normal tests”, suffer from the symptoms of lack of hormones and get better from thyroid hormone therapy.

 

Hypothyroidism from the mainstream into the light!

The historical proof.

Suffering but recognised?

Suffering but recognised?

A major problem today is the doctor’s reliance on lab -test’s instead of trusting their eyes, ears, hands and brains. Hypothyreose, in earlier days of medicine called myxedema, is largely a clinical diagnose. Ever since the first description of myxedema and its identification as caused by an injured thyroid gland as early as 1873, the diagnose has been done by clinical investigation. The great thyroid expert of past generation professor Broda Otto Barnes in USA relied nearly 100% on clinical examination plus taking the morning temperature. In his now classic book Hypothyroidism; The unsuspected Illness[i] from 1976 he could look back on 40 years of successful scientific research and clinical work. His conclusions rests on the meeting with thousands of myxedemic patients, today called hypothyreosis or even better called : hypometabolic patients due to thyroid hormone failure.

Thyroid problem a part of the greater picture of energy-failure.

Dr. John C Lowe

Dr. John C Lowe

Before going further I should mention the new trends emerging mainly from clinical and theoretical work by doctor John C Lowe [ii]also USA. Low followed in the footsteps of Barnes but with access to a far more advanced science he could explain in detail what Barnes could only experience in daily practice when giving thyroid hormones to patients with low basal temperature plus symptoms of clinical hypothyreose. Having the privilege to be given inspiration and personal advices by Lowe in my own clinical work here in Norway I came to appreciate the importance of believing the patients more than the lab. I also came to understand even more by investigating in depth more than 2000 patients that what we see is this: Myxedema later called hypothyroidism is a manifestation in a decay in energy-production in the cells of the body due to lack of thyroid-hormone effects on the cells.

The energy function puts things straight.

Failure to produce biological energy( E)[iii] results in a proportional decay in metabolism which is the name we use for a cells ability to do work (W). Doing work cells also produce heat, measured as temperature. Since the universal law of energy is:

Energy = Work + Temperature[iv]

We see that less energy leads to less Work and a colder body, precisely as Broda Barnes described. Ability to do work is called metabolism, so having less energy available leads to hypo-metabolism.

Since thyroid-hormones makes cells produce energy faster from free fatty acids, glucose, Oxygen, water and nutrients, more thyroid hormones are increasing Energy and accordingly metabolism. When thyroid hormone effect falls we enter a hypo-metabolic state which is typical for lack of energy as that which goes with less thyroid hormone effects! Therefore hypothyreose leads to hypo- metabolism; but metabolism is not always cased by hypothyroidism, if we bay that means less available thyroidhormoner due to a thyroid gland defect!

Hypometabolism more than just low thyroid hormones in blood.

Illness,more than just one gland!

Illness,more than just one gland!

As a matter of fact there are many causes for hypometabolism, but interesting enough the majority leads to a reduced effect of thyroidhormones, therefore the majority of hypometabolic states are also in a way hypothyroidism; but with the exception that apart from pure/classical hypothyroidism , the majority of other states have enough thyroid hormones. But because other factors such a depleted adrenal glands, estrogen -dominance, use of anabolic hormones, malnutrition and so on leads to a weakening of thyroid hormones on the cells; one can if ignoring the cause, improve patients health with thyroid hormone supplements. This is of course not attacking the problem, but it is a temporary relief. This is what professor Broda Barnes observed in a period when lab tests were sparse; that as much as 40% of all hypometabolic patients improved their health by using thyroid hormones. Later research proved that 2-20% of all hypometabolic patients had thyroid hormone deficiency (depending on population, gender, age, nutrition etc.)!![v] This caused a schisma that doctor Lowe tried to solve 30 years after Broda Barnes period by introducing the concept of Thyroid Hormone Resistance (THR): enough hormone in the blood but unresponsive cells. The situation could be fixed with addition of extra thyroid hormones!!

Hypothyreose type I and II

We thus have the following clinical situation

 1. Clinical picture identical to hypothyreose + Lab tests show low thyroid hormones in blood + Gets better from thyroid hormone therapy = Hypothyreosis I
 1. Clinical picture identical to hypothyreose + Lab tests show normal thyroid hormones in blood + Other tests not normal +Gets better from thyroid hormone therapy = Hypothyreosis II
When cell energy fails,hypo -metabolism starts.

When cell energy fails,hypo -metabolism starts.

What are the other lab tests that are abnormal? Having tested more than 2000 hypometabolic patients we today starts to get a fair knowledge of the terrain. It is complicated and very intricate and demands a long experience to understand and convert into practice. It will be dealt with later on.

As for now: remember: Hypometabolism is the name for the underlying phenomena appearing as hypothyroidism or hypothyroid-like states. Of these as previously mentioned approximately 2-20% are Hypothyroidism I (depending on age ,nutrition, medication of the population investigated. ), the remaining 20-38% are Hypothyroidism II. Both will be relived by thyroid hormone therapy, but Hypothyroidism II should definitively be treated by removing what blocks the thyroid hormone effect by all means. In many cases this is possible and making it unnecessary to use thyroid hormone therapy; but when the ideal goal is not reached some thyroid hormones has to be added.

Out of the stagnant pool of industrial medicine.

Do not turn the clock back

Do not turn the clock back

Revolution means evolving again, anew. Hypothyroidism has for years been a stagnant pool if we are to trust the stories from more than 2000 patients I myself have personally in depth interviewed and the reports written by brave pioneers like professor Broda Otto Barnes and doctor John C Lowe. This stagnation is not due to lack of intelligence or integrity of the generation we could call the “industrial generation of doctors” when medicine turned away from clinical work to the current New Public Management Medicine where there is a high reliance on labwork; without necessary skepticism to its usefulness.

To befree oneself from the stagnant pool and doing justice to the genius of ones own creative abilities one has to look at the situation from a different angel: the clinical situation[vi].

Treating patients the doctor of the new area questions the sick, uses his/her eyes and ears and hands to collect data. The doctor then collects labdata from a variety of body parameters (more than 50 oftentimes) including body-temperature measurements done by patients at home and then the doctor adds all the factors together and finally settles on thyroid-hormone therapy or not plus other chemicals needed to correct the situation.

When going through such a process a doctors archive will eventually over the years contain two groups of patients if he sorts the sick according to one parameter: patients getting better from thyroid hormone or not.

Starting all over

Starting all over

Looking back the doctor will get a very simple definition of his/her patients: People needing thyroid therapy to get better or healed, and those for whom thyroid therapy has no effects. So instead of the tedious feuds in the stagnant pool we simply end up with a new and fruitful situation: Sicknesses that can be improved by thyroid therapy or not. So we now ask: Who will improve their quality of life using thyroid therapy?

This is nothing different than asking: Who benefits from cortisone therapy? This also befree us from the problem of what type of product and how much is best! We simply look to the clinical results and observe how labdata change as we approach and finally reach the correct dose.

End of part I

[i] Barnes, Broda Otto (1976). Hypothyroidism: The Unsuspected Illness. HarperCollins. ISBN 0-690-01029-X.

[ii] Lowe John C : · McDowell Publishing Company; 1st Edition (Februar 1, 2000)

[iii]   – Horst W. Doelle BIOTECHNOLOGY – Vol. I – Cell Thermodynamics and Energy Metabolism

[iv] For thos with intrest in physics: W= w(Xi) is called th Work function and Xi is a tensor –notation indicating a n-deminsional space where X1 is denoting E, for energy produced by intracellular mitochondrias. W is defending on several factos such as functiron of alfa and beta receptors, cll membrane potential etc. T = t(Y1 ) is the tempraturefunction to be dealt with likewise.In a later paper we will deal with these functions that appears to be nonlinearl renasorfamtions.

[v] Vanderpump Mark P: The epdidemiology of Thyroid disease. British Medical Bulletine, , June , 2011,http://bmb.oxfordjournals.org/content/99/1/39.full.pdf+html

 

[vi] R., Heimdal, A., Karlsen, K., . . . Wyller, T. B. (2013). Ta faget tilbake! Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 133(6), 655–659. Aarre, T. F. (2010). Manifest for Psykisk Helsevern. Oslo: Universitetsforlaget.

Lavt stoffskifte: Nytt håp for syke

Hpothyreose

Hypothyreose

Lavt stoffskifte, normale blodprøver sier din lege. Er pasient og lege på to ulike planeter, eller finnes det endelig en bro mellom dem?

Ja, broen er energi-medisin, slik legevitenskap blir når lege og fysikere slår lag og forklarer det slik det endelig skal forklares!

-Problemet ligger i at legen bruker gammeldagse ord i en ny vitenskaplig tidsalder!! Vitenskapen har dratt fra språkbruken som ble oppfunnet for 100 år siden. Diagnosen lavt stoffskifte som stammer fra vitenskapens ord stoffskifte handler nemlig ikke om thyroidhormoner alene. Det handler om  mange lidelser, kanskje over 50 eller 100 som har det til felles at du ikke lager nok energi!

Hva er biologisk energi ?

Det er elektrisk energi dine celler lager i celle-organer som kalles mitokondrier ved å feste elektroner på mineralet Fosfat og så transporterer rundt i cellen som ATP til de deler som behøver energi for å holde «hjulene i gang». Prosessen trenger drivstoff : glukose eller fettsyrer og går best når det er nok Oksygen tilstede. Produksjonen trenger også vann, fett, mineraler og  vitaminer!! Energien som lages følger en enkel lov du og din lege må memorere for all fremtid:

Loven : Energi= A(Arbeid) + T(Varme).

Det legevitenskapelige ordet for cellers arbeid i cellene  er stoffskifte!! Stoffskifte er ikke en betegnelse på svikt i tyreoidkjertelen; en konsekvens av svikten. Det finnes også en rekke andre årsaker til energisvikt. Fordi en del leger stokker ordene tror de feilaktig at lavt stoffskifte alltid er hypothyreose og dersom det ikke er for lite thyroidhormon i blodet og du fortsatt er energisvak, pleier den vanlige misforståelsen å være at du har en psykisk lidelse. Hvorfor er det lett å tro dette? Fordi energisvakhet rammer også hjernen. Lav energiproduksjon i hjerneceller leder til svekket konsentrasjon og redusert livsglede. Det er ikke omvendt: det er ikke liten livsglede som leder til energisvakhet når dine celler svikter!

Den andre delen i likningen kan være til stor nytte. T for temperatur øker når E stiger og synker når E svikter. Dette betyr at kroppstemperatur blir et mål for din energiproduksjon. Teknikken med å bruke termometer til å måle energiproduksjon ble utviklet av professor Bora Otto Barnes i perioden 1942-50 og testet på flere tusen friske og syke. Energiproduksjonen i hvilken tilstand om morgenen kalles Basal Stoffskiftet. Broda Barnes temperaturtest består i å måle morgentemperaturen under armen før du går ut av sengen. Jo lenger under 36,6 grader Celsius målt (uten at du legger til noe), jo mindre kroppsenergi lager du.

Årsaker til lav energi-produksjon er mange!

Her er noen kjente årsaker :

 • For lite thyroidhormon-produksjon (Hypothyreose type I)
 • Svikt i thyroidhormonenes transport, aktivering og virkning på cellene ( Hypothyreose type II)
 • Feilernæring og mangel mineraler og vitaminer
 • Tarmsykdommer (Endret næringsopptak; forstyrret tarmflora).
 • Ekstrem lavkarbo med uvanlig høy fettprosent.
 • Svekkede binyrer (symptomer likner hypothyreose)
 • Langtkomne stadier av stress (leder til binyresvikt).
 • Betablokkere (hemmer thyroid-hormonenes effekt på cellene)
 • Enkelte antidepressiva (kan forstyrre TSH produksjonen).
 • Unormale høye verdier av østrogen eller  testosteron, pga geinfeil eller unødvendig  bruk av hormoner over tid. (Forstyrrer transport av hormoner)
 • Inaktivitet
 • Narkotiske midler.
 • Elektromagnetisk stråling.

Det er ikke slik at alle disse årsakene gir helsesvikt hos alle som utsettes for de, fordi vår genetikk, alder, kjønn, levesett, kosthold osv. er individuelt. Dette er potensielle årsaker. Derfor kjenn årsaker til svikt og unngå de du har herredømme over!!


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

Benedek G B ,Villars Felix M H: Physics With Illustrative Examples From Medicine and Biology

Kharrazian D: Why Do I still Have Thyroid Symptoms.. , Elephant Press, 2010

Lowe JC og Yellin J G: The Metabolic Treatment of Fibromyalgia, McDowell Publishing, Boulder, 2000

Øverbye B. J: Lavt Stoffskifte ,endelig forklart slik det skal .Veiviseren Forlag.( Kan bestilles på 37023931)