Hvordan avsløre ondsinnede mobbere og skape en bedre hverdag !

Share
Print Friendly, PDF & Email

Psykiater og mobbe-forsker Dragan Milivojevic ved klinikk for medisinavhengige i Beograd har utgitt en interessant og dels banebrytende studie om mobbing. Her er essensen du kan nyttegjøre deg av i hverdagen.

Hva er mobbing??.

Hvem ser du først?

Hvem ser du først?

Nobelprisvinner i biologi Konrad Lorentz innførte begrepet ”mobbing” det vil si at en gruppe utsetter et individ for forfølgelse/skade/smerte/utestengelse. Den svenske psykologen Heinz Leyman overførte dette yrkeslivet og studiet av mobbing på arbeidsplassen.Mobbing forekommer i følge Lorentz ogs blant dyr.Mest kjent er «hakke-loven» blant høns i fangeskap der en høne alltid synes å stå nederst på rangstigen og blir utsatt for hakking fra høns høyere opp i heriarkiet.

Hakkeloven kan sees på som  en adferd som hos mennesker kalles mobbing.Siden mennesker har evnen til refleksjon kan man betrakte mobbere blant mennesker som å ha instinkter de ikke klarer å kontrollere- I følge Milivojevic kan mobbing deles opp i nivåer.

Nedvurdering : nivå I.

just-plain-nutsLaveste nivå av Mobbing er at man overser, hindrer offeret i å snakke ferdig eller å snakke På dette nivået isoleres vedkommende og får ikke delta i sosial aktiviteter gruppen som helhet nyter godt av. Denne type mobbing ansees av de fleste mobbere som helt uproblematisk og dessverre fortelle pasienter oss at innen skoleverket anser de fleste lærere det som et problem ”eleven skal ordne seg i mellom”; derved blir skolegang en utdanning i mobbing.

Karakter-mord; nivå II.

Du er dum du !!Det neste nivået opp på stigen er å ødelegge vedkommendes troverdighet og renomme ved å spre løgnhistorier om vedkommende. Blant leger kan dette gjøres ved at leger og helsearbeidere som mobbes av mobbere utsettes for falske anklager med påstander om at de skal ha opptrådt faglig uforsvarlig, har avvikende farlige meninger, ikke bedriver akseptert behandling osv. En lege skrev til oss at fordi vedkommende hadde studert naturterapi i sitt hjemland (der dette var et valgfag i studiet) ble dette brukt mot vedkommende da vedkommende ble syk og trengte lengre sykemelding. I sykemeldingen ble det skrevet at legen åpenbart var mindre begavet fordi vedkommende fra tid til annen ” anbefalte naturlige løsninger” fremfor skolemedisiner.

På nivå to er det også vanlig at offrene utsettes for straff, påtale bygget på falske anklager eller fordreide fakta og at vedkommende ikke får jobber vedkommende er kvalifiserte til fordi det sirkuleres rykter om at vedkommende ikke er ”faglig forsvarlig”. Det er dessverre sjelden at mobberne stilles til ansvar for sin aktivitet.

Overgrep: Nivå III.

Det bare skjedde ---!!På nivå tre er det vanlig at mobbing leder til at offeret tvinges til å utføre arbeid som er direkte helsefarlig. Seksuell trakassering kan ta form av uthenging på grunn av kjønn eller endog tvunget samleie for å beholde yrke. En kvinnelig helsearbeider skrev til oss og fortalte at i en sak hadde det offentlige krevd en psykologiuttalelse.I løpet av samtalene hadde den mannlige psykologen forsøkt å omgjøre situasjonen til en seksuell situasjon og hevdet at årsaken til konflikten og hennes sykdom lå på seksuelt plan.En kvinnelig  akademiker fortalte at mobbing på jobben i et offentlig foretak gikk ut på at hun  måtte gjøre sin egen jobb og jobben til en mannlig kollega og i tillegg måtte utholde trakassering fordi du hun kom fra et land hennes sjef så ned på ut fra rase og ideologi.Mobberen ble skadelidende med post traumatisk stresssyndrom;sjefen gikk fri .

Hvem er mobberne?

La meg manipulere deg !!Forskning på mobbere avslører at de aller fleste selv har av selvaktelse, er utrygge, har stort behov for å kontrollere andre og at de velger sine offere med omhu slik at de kan utleve sin mangelfull og destruktive tendenser i et spill der de selv er herskere og offeret skal lide slik de selv lider. I senere tid har man i media opplevd at mobbere innen helsevesen har satt mobbing i system og finner glede i å henge ut både andre behandlere, andre leger og pasienter i media og at media stiller seg udelt på mobbernes side. Mobbingen kan ta form av påtatt indignasjon overfor terapier og terapeuter som ikke er slik som mobberne selv .En lege uttalte om en kollega at  kollegas terapi kun var basert på forventninger og om pasientene ble det sagt at deres fysiske symptomer kunne være psykisk lidelse. En annen mobber mente at pasienter som led av en spesielt invalidiserende og dårlig utforsket lidelse ble syke ved å lese om lidelsen på Internett; en fremgangsmåte som dessverre  brukes mot mange som lider av helsesvikt leger har vanskelig for å forstå.

Denne type  mobbing i det mediale er å sammenlikne med andre typer nedvurdering av medmennesker.Sammenlignbare handlinger er: lytehumor, pasientmobbing, mobbing av helsearbeidere, mobbing av mennesker med annen sexuell legning, trakassering av av religiøse grupper , hat mot innvandrere eller politisk mobbing.Dette er uttrykk for en type mennesker som har liten empati og ofte handler impulsivt og uten selvkontroll og derfor skaper mye sorg og lidelse hos de som blir deres offere.Det er mer enn trist at media gir slike personer en megafon i stedet for å søke sannhet og verne mennesker mot å skulle bli offere for bindt hat.

Økonomiske kostnader ved mobbing.

EU tall anslår at det koste samfunnet 25.000 til 75.000 Euro i tapt inntekter pr mobbet person på grunn av sykefravær grunnet mobbing .I USA anslår man inntektstap til rundt 30.000 –100.000 Dollar pr mobbeoffer. Svenske tall er 12 millioner pr mobbeoffer i løpet av ett liv .I Norge er det typisk nok(?) ikke gjort undersøkelse av kostander av mobbing .Er man for feige i dette landet?

Mobbere på nivå I er i beste fall utenksomme/naive og ureflekterte med lav forståelse.På nivå II-III er mobbere  sosiopatiske avvikere . Deres virksomhet er  til hinder for økonomisk velstand og det er såldes in samfunnets interesse ;ikke å fokusere på å skulle sykemelde offere, men i høyeste grad  å skulle omskolere mobbere eller direkte avsette de fra sine stillinger inntil mobberne har forstått sitt eget avvik ,bedt sine offere om unnskyldning,tatt sin straff og forandret sitt avvik.

Sykdommer skapes hver dag på grunn av mobbing.

Er det greit å förbli et offer?Mobbing skaper redsel og bitterhet hos offere som gravis går over i Post Traumatisk Stress syndrom. Offere begynner å frykte å uttale seg. De tror seg å være mindreverdige. Noen utvikler det såkalte ”Stockholm-syndromet” og begynner å ønske å gjøre sine mobbere til lags ,endog unnskylde de og inngår en allianse som er lik den man ser ved sado-masochisme ! Mens sado-masochisme i følge utøvere ansees å være en form for ”lek”, er det spillet mobbere påtvinger offere langt fra lek .Det er resultat av langsiktig, ondsinnet og bevisste handlinger for å skape om ofrene til det de selv er: psykopatologiske karakteravvikere.

Med loven i hånden, men uten dommeren på din side?.

peopleI EU er mobbing straffbart ved lov. I Norge har man §390 i straffeloven. Loven er dessverre uspesifikk og ganske omtrentlig formet og gir vide fullmakter til mobbere og lite forsvar for offere. Som så ofte er det ofrene som må bevise at de er offere fordi det ikke finnes konsensus for hva man skal kalle mobbing og fordi den psykiatriske tradisjon i følge professor Thomas Szasz , oftere er på overgripers side enn på ofrene. Norge har vært et samfunn preget av liten åpenhet og uvilje mot å peke på overgripere, men har en lang og ugrei tradisjon mot å neglisjere offere.

Vi skal senere ta opp en del konkrete saker og lesere som ønsker kan skrive til oss og fortelle om sine saker så skal vi publisere de etter hvert som vi får tid.Vi anbefaler atdu leser hele artikkelen: Milivojević D., Violence – Mobbing – How to Recognize… Physical Culture, 2011; 65 (Suppl. 1): 51-54

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Les vår Disclaimer !

Share
Posted in Personlig utvikling and tagged .

One Comment

  1. Thanks for sharing an informative article. It’s not a small matter, it’s a big deal as hatred and conflicts are also its byproducts. Not only filthy language or words can be offensive but facial expressions can also
    make one feel down and offended. Those who make fun of others are inspired by the idea that other people are inferior or less worthy . People go overboard when they are obsessive. They use this violence when they have no reasons left . Actually the use of violence is their acceptance of defeat. We’re blessed with a beautiful mind which is supposed to be used. When our mind is full of nonsensical things then we need more to satisfy our ego . It’s really tough to deal with these people. We forget that no one is in significant and we all stand equal. A knowledgeable person deserves respect but he can’t put other people down.We are different and it creates diversity which brings appreciation for each other. Not resources but efforts can bring the change. When we change internally then we love to contribute. This is the journey of every human being in which we learn to communicate with each other with our hearts, it’s that simple. Mobbing and a kind heart can’t coexist, it’s just an imbalance equation.

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.