Leger blir hyppigere offer for depresjon, selvmord og mobbing enn folk flest.

Share
Print Friendly, PDF & Email

Legeyrket skulle fylle leger med glede ved å hjelpe syke. Enhver lege skulle være en støttespiller for kolleger og ha en arbeidsgiver som viste forståelse. Slik er det ikke. Les sjokk-rapportene som avslører lege-yrkets mørke sider….

 

Når leger blir pasienter

Når leger blir pasienter

Industrialisert medisin som drives under navnet Helseforetak er bygget på et industrielt mønster kalt New Public Management som er et hierarkisk og tidseffektivt driftssystem der pasientkontakt nå heter ”produksjon”.  Leger har tidsanalyser som forutsetter et visst antall ”produksjoner” per dag og vi har fått henvendelser fra leger som har mistet jobben i helseforetak fordi de ikke ”produserer nok”  dvs. ”bruker for lang tid pr. pasient”.  En lege fikk således sparken fordi legegruppen vedkommende jobbet i forutsatte en høyere ”turnover” med mer inntekt til gruppens eiere.

Under slike forhold kreves det raske beslutninger og det blir liten tid til ettertanke. Mange leger bruker derfor i en presset hverdag data-genererte diagnoser og de samme dataprogrammene generer resepter som er laget i samhandling med industrien.

En dypt deprimert sykehus-lege sa til oss:” Helseforetakene ber oss produsere diagnoser for helseforetak som helseforetaket kan tjene penger på fra staten. Samtidig er vi pålagt å anbefale visse legemidler som generer goodwill for helseforetaket som da får forskningsmidler tilbake fra produsentene. Det hele er uutholdelig !”

Et slikt emosjonelt kaldt og kostnadseffektivt system styrt av økonomer generer store følelsesmessige problemer for leger. I en lenger artikkel fra det anerkjente amerikanske lege-tidsskriftet JAMA , gjengitt i Legetidsskriftet ( nr 4,2016,136) referer undersøkelsen slik: En systematisk oversiktsstudie som omfatter 54 ulike studier; 31 tverrstudier og 24 longitudinelle (oppfølging over tid) varierte forekomst av depresjon blant yngre leger under spesialisering mellom 21-43%, med et snitt på 28%! Dette er mer enn dobbelt så vanlig enn for befolkningen  i Norge. Og det er hele tre ganger vanligere enn for amerikanske borger.

Mange läger begår selvmord pga stress.

Mange läger begår selvmord pga stress.

Studiene omfattet til sammen 17 560 leger og av disse var 5000 deprimerte eller å ha depressive symptomer!!! Det er også en høyere forekomst av selvmord blant leger enn i befolkningen ellers. Dette er skremmende og stort sett fortiede fakta om din leges hverdag.

Lege Reidar Tyssen ved Universitet i Oslo uttaler til Legetidsskriftet at studiens svakhet er mange av de depressive symptomene kan ansees som følger av stress og søvnvansker. Til det er å anmerke at nettopp stress gir depresjoner så uansett er depresjon en depresjon. En annen svakhet ifølge Tyssen er at undersøkelsen ikke sammenlikner leger med den vanlige amerikanske befolkningen.

Tyssen sier til Tidsskriftet at yngre norske leger er mer misfornøyd med livet enn nordmenn flest.

Dersom amerikanske forhold som norsk helsevesen nå kopierer er relevant for Norge betyr det i klartekst at yngre leger har en høy forekomst av stress, depresjoner og at de er mer misfornøyde med sine liv enn folk flest. Det er ikke bra for legene og ikke bra for pasientene. Stressede og misfornøyde leger er ikke bedre stilt enn folk flest og reagerer derfor forutsigbart med adferd som pasientene på sin side opplever som lite omsorgsfull, stresset og lite hyggelig.

Stress avler agressivitet

Stress avler agressivitet

Stressede leger blir også mer aggressive og henfaller derfor ofte til mobbing av kolleger og dessverre pasienter, viser en annen undersøkelse.

Man bør med dette i tankene spørre om regjeringen Stoltenbergs beslutning i sin tid om å innføre amerikanske tilstander i norsk helsevesen var til leger og pasienters beste? Det har åpenbart kostet mer enn det smaker, og leger vi har snakket med føler at de er med i et system som er på vei i feil retning bort fra pasientene og mot stadig overordnet kontroll som skaper angst og usikkerhet. Er det slik yngre, begavede og intelligente mennesker skal behandles og påtvinges en hverdag som gradvis bryter ned deres selvrespekt og helse? Og er dette igjen bra for pasientene….??

Copyright Bjørn Johan Øverbye – 2016

Disclaimer

Share
Posted in Diverse, Legeyrket, Skolemedisin, Stress and tagged , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.