ELEKTRO-SENSITIV; SLIK STATENS EKSPERTER FORTOLKER DET.

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

En kort innledning til tema El-overfølsom/helseplager tilskrevet Elektro-Magnetiske Felter/stråling . Debatten angår i dette tilfellet pålegg om innstallering av  trådløse AMS-smartmålere og om mennesker som mener seg å erfare symptomer og sykdomsbekymring ved slike installasjoner ,kan få medhold i å avstå fra disse. Vi har her en innledende artikkel om grunnleggende begreper man kan dra nytte av, for  å forstå hva  staten, industrien  og akademi mener om saken.

Kort sammendrag av konsensus.

Poenget tatt på kornet

I flere rapporter har statens ekspertise og akademika prøvd å fremlegge konsensus om hvorvidt relativt svake Radiofrekvente  stråling /felter og/eller  Ekstra Lavfrekvente felter (ELF) spesielt fra kraftlinjer kan fremkalle vedvarende helseplager. Utredningen NOU:1995:20 :Elektromagnetiske Felt og Helse fokuserer særlig på mulige helseskader på mennesker fra kraftlinjer som utsender EMF i området 50-60 Hz   nå også kjent som SLF: Super Lav Frekvens elektromagnetiske felter (30-300Hz) .

Man  nevner også RadioFrekvent Stråling/felter og problemer med datidens datautstyr som brukte katoderør-skjermer med ioniserende  fra skjermen SVF stråling fra strømforsyning o .I  Utredningen sies så : «El-overfølsomhet er en betegnelse på et komplekst helseplager som rapporteres fra et stigende antall mennesker.I sin vanligste form er det subjektive plage i forbindelse med arbeid ved dataskjerm»(vår utheving) Man skriver videre: »  noen få (av disse formodes det herved) synes etterhvert å utvikle en overfølsomhet også for andre kilder til (fra) lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, som for eks. TV apparat ( Vår anmerkning: datidens var katoderør), lysrør og vanlige glødelamper Sammen med hudplager kalles dette «overfølsomhet for elektrisitet» ( i mangel på dekkende uttrykk )»

I 1995 under  regjeringen Jagland ble det gitt mandat til Helsetilsynet og skrive en kort utredning med titlen El-Overfølsomhet ( #4-1997)  innføres et nytt begrep : «Symptomer antatt relatert til elektrisk og/eller magnetiske felt» og det sies klart at: Pasientens symptomer aksepteres og videre »  at det er knyttet usikkerhet til hvilke faktorer som forårsaker symptomene«.

I 2012 skrev så Folkehelseinstitutt ( 2012:3) og konsensus-rapport  med tema   svake Høy Frekvent Elktromagnetiske  felte-.Konsensusutvalget vedlikeholder begrepet El-overfølsomhet og innfører Helseplager fra–; men konkludere med at heller ikke for det statens eksperter kaller «svake» kunne påvises forbindelse mellom opplevde helsplager og de felter man registrerte i pasientens næromgivelser og eventuelt ved bruk av mobiltelefoni

Det utkom også flere andre betraktninger fra ulkike forfattere som tok utgangspunkt i at det  ikke finnes forklaringer som linker «svake felter» til det pasienter   kaller El-allergi (Nordstrøm 1995) eller El-overfølsomhet .Statens konsensus har da det utgangspunkt at   at deres forståelse er er vitenskaplig og dels politisk korrekt på alle plan og man står derfor overfor et problem kalt et paradigme (παράδειγμα,) som i følge Thomas Kuhn som den dominerende vitenskaplige metode innen vitenskapen på et gitt tidspunkt (Kilde: Wikipedia), men som dessverre ikke kan sies å dekke alle personers møte med miljøet rundt deg.

For å forstå dette må en ha noen begreper klare.

For å forstå hvorfor noen personer blir uvel/allergiske eller direkte syke eller at deres sykelighet forverres i møte med svake elektro-magnetiske felter/strålinger; må man ha til dels omfattende kunnskaper om både biologi, human energetikk og elektromagnetisme i en videre forstand. Man vil forsøke å redgjøre for disse utviudedebegrepene ved å kalle det et paradigme-skifte i forhold til konsensus og påpekte at det finnes andre former for konsensus innen andre vitenskapsfelter vi mener er relevante for å hjelpe de som faktisk blir syke,mens de som allerede tåler dette;må åpenbart ha en annen form for energetikk.

Noen enkle Elektro-magnetiske begreper.

EM: forkortelse for elektro-magnetisme.

Hz: Variasjon innen elektronikk måles i Hertz. 1 Hz er en variasjon pr sekund. Hz brukes herved i forbindelse om fenomenet elektro-magnetisme.

Felter: EMF er et område der man kan registrere variasjon av elektrisitet og magnetisme ved bruk av teknisk utstyr.

Stråling:Når elektromagnetisme utsendes fra en identifisert kilde med fokusert utsendelse dvs er retningsbestemt  kalles det stråling

El-følsomhet: Begrepet er dualistisk.Alle prosesser i naturen er følsomme for visse bølgeområder(frekvenser) av elektro-magnetisk energi  bare styrke og frekvens og bølgeform er avpasset til de individuelle prosessene i de levende organismer.Semantisk sett da:alt i naturern er på sett og vis følsomt for energier(Brüggerman 1993 , Oschman 2012))

El-overfølsom :Men noen individer reagerer mer sensitivt enn andre og fremtrer derfor som overfølsomme i frohold til det statistiske tverrsnitt. I Statens utredning NOU1995:20 henvises til det svenske begrepet El-overfølsom (elöverkänslig) som i følge Wikipedia oppstod i Sverige i 1985 i en artikkel i TCO-tidningen av Guni Nordström om helseproblemer hos dataskjermarbeidere.Begrepet ble utdypet og vedlikeholdt i Statens Helsetilsyn : Utredningsserie 4-97 : El-overfølsomhet .I Utredningen finnes et spørreskjema man bør bruke for å utdype tema på individuell basis, fordi ingen reagerer likt;bare liknende.

Eelktro-magnetisk- Hypersensitiv: et synonym for el-overfølsom opptrer i ulike dokumenter, uten at primærkilden  er funnet,men man kan anbefale å lese professor Olle Johanssons brev a 11.11.2014 som viser at det skjer sammenblanding mellom EHS og diverse andre problemer av helt annen natur(www.electromagnetichealth.org).dette forklarer hvorfor det ofte er strid mellom legfolk om hva de erfarer og mistenker kan være skadelig og det en akademisk elite mener er forsvarlig å publisere uten at det foreligger en konsensus-rapport .I følge Weller foreligger det enda ikke en slik konsensus innen EU.(Weller 2013)

» El-syk» :Begrepet ikke  identifisert i offenlige dokumenter, men brukes i mer denominativ stil blant individer som erfarer sykdom i møte med konsekvenser av stråleskader de påføres av omgang med elektromagnetisk utstyr.I de offentlige avhandlinger slik som Folkehelseinstituttets Rapport  2012:3 heter det ikke sykdom ;men «helseplager tilskrevet EMF «(s 21 og 181-82), mens pasienter omtaler sykdommer de opplever utløses av forverres av EMF.

Redaktørens anmerkning: Innlegget er under utvikling  og mer stoff kommer etterhvert i tråd med Wikipedia  modellen og den mer omfattende utredningen finner sted i helseklubben vi har her poå nettet.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2018

Disclaimer

Share
Posted in Diverse and tagged , , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar