Dette bør du vite om å bli gammel!!

Share
Print Friendly, PDF & Email

Hva du kan gjøre for å styrke din helse og forebygge demens og få et bedre liv? Før du begynner må du ha et motiv. Hva er det beste motiv? Det beste motiv er virkeligheten. Les dette om aldring og helseforfall i Norge og bli motivert. Vi gir deg rådene, oppskriftene og løsningene! Følg med!

Eldrebølgen kommer, har du redningsvest?

De som glemmes..

De som glemmes..

Er du eldre? Ikke det! Men du skal en dag bli det. Har du planene klare? Her er hva som kommer og som legene tier om. Din nåtid eller nære fremtid: Innen 15 år vil det være 320.000 eldre over 80 år i Norge. Av disse vil 130.000 forventes å være demente og 65.000 skal ha sykehjemsplasser. Dette anslås å ville kreve 1.350.000 nye årsverk i sykehus, sykehjem og pleie; en arbeidskraft for å møte eldrebølgen. Problemet er: Vi har ikke penger eller planer gode nok, og ikke nok hender til gjøre jobben. Hva skal skje da, når du eller en av dine nærmeste trenger pleie og det ikke er nok ansatte dit du kommer? Vel – forbered deg på et mulig skrekk-scenario. Maskinene overtar. Det er ikke science fiction. Dette er i ferd med å skje!

Når menneskelig varme erstattes av en datamaskin

Ingeniør Rune Fensli, en kreativ og intelligent person ved Universitetet i Agder har en mulig visjon i pakt med kommende avmakt: Uføre og demente skal bo i egne hjem og overvåkes med video og elektroniske sensorer festet til kroppen og datasystemer skal varsle dersom det trengs innsats fra pleiere som skal kjøre rundt i bil! I bunnen ligger ikke omsorg, men en voksende nød og mangel på medmenneskelig omsorg.

Allerede i dag er hjemmesykepleie og hjemmehjelp styrt med stoppeklokke . Tid til grundig jobb og omsorg er ikke det man har tid til. Bevilgningene øker ikke i takt med behovene.

Eldre= helseforfall !

Eldre= helseforfall !

Hvilken rolle tiltenker legene seg i dette scenario 2030? Standen synes til tider handlingslammet. New Public Management i helsevesenet har fratatt leger initiativ og levert de ferdigtrykte manualer for hva som skal gjøres og hva som ikke bør gjøres. Kunnskaps-manualene  om geriatri, de eldres behov, er  ikke ajour med behovene. Og det leger burde kunne mest om: eldres næringsbehov blir ikke ivaretatt. Avhandlingen Ernæring, Sunn Aldring og Helsepolitikk skrevet av Bransjerådet for Naturmidler i 2008 tar opp tema om kosthold og kosttilskudd. Avhandlingens 98 sider burde pugges av leger, helsesøstre, hjemmehjelpere og skulle vært sengelektyre for Erna Solberg. Rapporten konkluderer med at de fleste eldre på institusjon er underernærte, feilernærte og mange blir sultet til sykdom og død!! Tror du det ikke? Les rapporten. Nå! I Dag.

Hva venter deg mot livets slutt?

Avhandlingen tegner følgende sykdomsscenario for eldre:

  • Kreft: 67% av alle kvinner og 85% av alle menn over 55 rammes av kreft!!
  • Hjerneslag: 55-000 pr dato og 130.000 forventet innen 2030. Tilgangen er ca 3500 pr år! Legene har ingen piller som kan forhindre det; men det som kunne forhindre det nekter man sykehjemspasientene ( se enste artikkel)
  • Beinskjørhet; mer enn 24.000 nye brudd pr år og 230.000 med kroniske ryggskader av samme årsak. Legemedisin virker dårlig; det som forebygger blir sjelden eller aldri brukt (mer om dette siden)
  • Psykisk sykdom: 49% av alle på sykehjem er deprimerte, 40% er sinnsforvirrede. Mange legemidler eldre får har dette som bivirkninger .Det som kunne forebygge blir sjelden eller aldri gitt( mer om dette senere)
  • Diabetes type II:10% av alle over 75 år lider av dette. Kan forebygges og helbredes ,men tiltakene blir ikke brukt innen industrielt helsevesen.
  • Neurologiske lidelser av ulike slag som Parkinson (60.000 , nerve-degenerasjoner, organiske hjerne-forandringer. Mye av dette kan forebygges; men blir ikke iverksatt!

Er du forberedt på dette ? Hva vil du gjøre for dine eldre venner og pårørende ? Hva vet du om  disse lidelsene, dersom legene ikke har noe å tilby ?

Vesten forfaller sier kjent historiker!

Rikere,sykere; på vei bort fra Utopia.

Rikere,sykere; på vei bort fra Utopia.

Disse problemene er bare toppen på et enorm isfjell av et kommende sosialt forfall. Den verdenskjente amerikanske historikeren Professor Carroll Quigley ser dystert på det. Eldrebølge og sviktende pleietilbud er i følge ham bare symptomer på et kommende forfall. Det rammer deg, nå!  Du kan fornekte det, lukke dine øyne, håpe, tro og innbille deg at det ikke er slik eller vil bli slik. Men i følge Stortingsmelding 47 er prosessen utforbakke i gang. Meldingen forslår en rekke tiltak som muligens kan vare en stund……Så hva skal man gjøre?

Rådet er: ta skjebnen i egne hender og start å forebygge og lindre på egen hånd når tilbudene svikter.

Det er mulig. Men det krever at du starter i dag – Så kjapt som mulig.

Med en gang.

 


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

IADSA: Ernæring, sunn aldring og helsepolitikk, 2008. Kan bestilles fra Bransjerådet for Naturmidler.

Quigley C: Tragedy and Hope, Kjøpes som Kindle- bok på www.amazon.com ( 1300 sider tettpakket fakta om vestens forfall og den kommende ny verdensorden der politikere blir styrt av bankvesen og økonomer. Allerede implementert i norsk helsevesen i 2002 under Stoltenbergs regime i det som kalles New Public Management)

Stortingsmelding 47 ( Det beste politiske dokument under den Rød Grønne Regjeringen regissert av Bjarne Håkon Hansen . Hansen ble avsatt kort tid etter publiseringen. Dokumentet som alle burde lese ,men selv ikke politikere kjenner god nok. Om Norsk helsepolitisk forfall og mulige

Share
Posted in Diverse, Skolemedisin and tagged , , , , , , , , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.