Når språkbruk hindrer legen å forstå ditt lave stoffskifte.

Vi ønsker å  stille et spørsmål: Er legers  bruk av språk til hinder for at hypothyreose-syke får rett diagnose og nødvendig terapi?Mye tyder på at dette kan være en årsak til den økende «stoffskifte-krigen» mellom de med lavt stoffskifte som ikke får hjelp og deres leger som mener seg å handle rett «etter boken».På tide med en fredspipe ved å gå språket etter i sømmene og bli fri en gang for alle–??

Fem vanskelige valg.

 

 

I 1958 kom det første stabile syntetiske thyroxin-produktet som er en av de viktige thyroid-hormonene som lages i thyreoidkjertelen . Legene trodde dette skulle helbrede all hypothyreose. Det var feil nummer en.

I 1970 kom de første kommersielle testene for å måle thyroxin, deretter T3 og så TSH. Legene mente nå at de forstod ”alt”. Dette ble feil nummer to.

Mange syke fikk vite at dersom de ikke ble bedre av syntetisk Thyroxin var det ikke hypothyreose. Det var feil nummer tre.

.Mange med  klinisk lavt stoffskifte (myxødem) hadde normale lab tester og fikk vite at  deres laboratorietester viste at de hadde samme verdi som friske -De ble da fortalt at de ikke led av lavt stoffskifte på tross av deres klare helseplager .Dette var feil nummer fire.

De fleste av de med  klinisk lavt stoffskifte og normale lab-tester  ble fortalt at thyroid-hormoner ikke var en del av problemet—- selv om pasientene kunne fortelle noe annet fordi de hadde vært hos leger som arbeidet etter den gamle metoden: Å gi terapi etter kliniske tilstand og notere om terapien gav bedring .Gjør man ikke det fratar man folk mulighet for god helse. Det var feil nummer fem.

Dette var tilstanden i perioden 1970 og utover og starten på en langvarig,tilspisset konflikt kalt laboratorie basert medisin   mot «klinikere» eller:Hvem skal hjelpe?

Hvorfor gikk det så galt etter 1970 spurte mange klinikere??

Hvordan kunne det gå så galt. Vi skal ikke derved anklage ”leger” under ett og si at ”leger gjør feil”. Vi skal bare analysere hva vi leger lærer og tror med litt selvransakelse og bitter erkjennelse av egen tilkortkommenhet,.

For også jeg som skriver dette og er lege tok i mange år feil angående troen laboratorieprøvers ufeilbarlighet hva angår thyroidhormon .Men jeg reformerte meg da jeg selv ble syk. Og det er sykdommers gode side: Legen begynner å tenke som pasient! Og legen begynner å tenke :Hvorfor blir jeg ikke bedre av den medisin jeg selv foreskriver??

Noen blir stående på sitt og går under som leger, andre endrer forståelse og begynner å utforske naturen, mennesket og tar kontakt med de som vet mer.

Når legers språkbruk ikke beskriver din virkelige verden.

Så i denne episoden av fortellingen om thyroidsykdom, husk hva du lærte før:

1.Lavt stoffskifte (hypo-metabolisme) er svikt i cellenes evne til å utføre arbeid som i siste instans gjenspeiler cellers energiproduksjon.

2.Hypothyreose er sviktende produksjon av en eller flere av thyroid-hormonene (T2, T3 eller T4).Siden thyroidhormoner er ”gasspedalen” i energiproduksjonen vil hypothyreose lede til energisvikt dvs lavt stoffskifte-

3.Hypothyoreose er ikke synonymt med Lavt stoffskifte :Men siden også andre hormoner, kjemiske stoffer og nervesignaler regulere energiproduksjonen så kan du få lavt stoffskifte av en rekke andre forhold og det er derfor helt, totalt feil å si at hypothyreose er synonymt med fenomenet  lavt stoffskifte.  Hypothyreose er bare en  av flere årsaker til lavt stoffskifte… men i følge mange forskere; den viktigste, men ikke den eneste.

Thyroid hormon resistens = hypothyreose type II.

Dernest lært du noe i forrige artikler du bør merke deg nå: Mange andre årsaker til lavt stoffskifte kan lede til det ubehagelige forhold at effekten av thyroidhormoner svekkes.

Klarer ikke legen å finne denne feilen og gjøre noe med den, oppstår en situasjon at legen får en oppfatning at cellene er resistente mot thyroidhormoner” (THR), fordi disse syke faktisk blir bedre/bra av tilskudd av thyroid-hormoner selv om de ikke har hypothyreose!!

Dette skremmer leger flest ,fordi de tror at dersom de gir thyroid-hormoner til den prosenten syke som har lavt stoffskifte og normale verdier av thyroid-hormoner; så gjør de folk syke.Men dette er en laboratorie-antakelse!!!Er legen i tvil er det kun et klinisk forsøk, at legen gir den syke terapi,kan avgjøre om handlingen er rett eller galt for—-den syke!!!

Men erfaringene fra historiske dokumenter og fra forskningen til en rekke flinke leger i USA , Frankrike  og en rekke andre teknologisk avanserte land har vist oss noe viktig : Noen av verdens beste thyroid-eksperter behandler THR med thyroidhormoner fordi det gjør syke friske.

Men når det er sagt må syke og leger huske: Det er ingen tvil om at THR finnes, men forklaringen på fenomenet har tatt to retninger! Den gamle forståelsen som professor Samuel Refetoff står for har kun  inkludert en meget liten gruppe syke med genfeil!! Mens nyere forskning har vist at en rekke kjemiske forhold kan fremkalle forbigående eller endog permanent THR selv om syke i utgangspunktet ikke har noen genfeil!! Mye av arbeidet for å forklare dette kan vi takke legene Lowe og Starr for.Vi kunne  kalle dette for ikke-gentisk-THR for å adskille det fra de som kun fokuserer på genetikk som eneste mulige forklaring.(Mer om dette i senere blogger)

Diagnose etter hvilken terapi som gjør deg frisk.

Og det var dette leger gjorde før man fikk lab tester: de behandlet mennesker med lavt stoffskifte med thyroidhormoner og så om folk ble bedre og gjorde de det gjorde de en terapeutisk rett handling, men gav sykdommen feil navn: De kalte alt som ble bedre av thyroid-hormon-terapi  for hypothyreose!!

Det de skulle ha gjort og som vi må gjøre heretter er: Vi må skille mellom to grupper lidelser:

 1. Lavt stoffskifte på grunn av thyroidhormon- produksjons svikt og blir derfor bedre av thyroidhormoner og skal kalles ekte hypothyreose!!
 2. Lavt stoffskifte på grunn av  en rekke forhold gjør at cellene ikke å reagere slik de skal på thyroidhormoner selv når de ankommer i store nok mengder sammenliknet med friske. Disse blir bedre/bra når de får thyroidhormoner. Men de har ikke hypothyreose!!! Dette var hva de gamle legene forstod i praksis, men ikke forstod på cellenivå fordi de manglet tester til å analysere hormonene.(Lowe 2007, Starr 2005: Sjekk også  de andre linkene ovenfor)

Da normalitetsbegrepet ble til et dogme.

Gausskurve,ikke alltid uttrykk for det normale

 

Så til dagens tema når du husker dette. Hva i alle dager betyr så normale verdier?? Begrepet normalt i medisinen gir inntrykk av at legen vet noe du ikke vet, nemlig hva som skal være rett og riktig i dine tanker, adferd og kroppskjemi. Dette er bare delvis sant og noen ganger helt feil. Normalt betyr ikke i lab-skjema: slik det skal være for alle og enhver. Det kommer av ordet ”norm” og en norm er en målestokk laget av mennesker ved studier av seg selv og naturen.

For å lage en målestokk i gamle dager var det nok at konger ,keisere, faraoer bestemte hva som skulle være rett. De gamle målesystemene med tommer og fot er laget av kroppsmål fra engelske konger !

Innen  naturvitenskapene har man et annet syn på sakene, man gjør gjentatte målinger av en og samme fenomen og erkjenner at hver måling dessverre ikke er like en annen. Men gjør man nok målinger vil man erkjenne at med en bestemt målemetodikk vil alle målingene ligge innenfor et visst område; dvs ha en nedre og en øvre grense.

Setter man opp statistikk  over hvor mange ganger målingen lander på samme verdi får vi en grafisk fremstilling som i prinsippet kan ha en hvilken som helst form.——

Fortsettelse neste uke—–

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

 

Hvorfor er jeg syk når lab-prøvene er normale?

 

Frem til 1958 fantes det altså bare ett terapi-alternativ: Naturthyroid kalt Thyroid og med årene NDT. Frem til 1970 fantes det ingen gode kommersielle lab tester for hormoner. Legeyrket var et praktisk håndverk på de sykes premisser. Men i løpet av perioden 1958-75 fikk vi en helt ny situasjon som ble opplevd slik som det nå er av stadig flere syke: Hvorfor har jeg hypothyreose-symptomer når laboratorieprøvene er normale??

Kortfattet historietime.

Problemet

Nedenfor er tidslinjen for noen relevante data for denne artikkelen. Data om testing er hentet fra Dr. Midgley`s eminente foredrag i 20124.

1.     1810-1893: Man behandlet struma med Iod.

2.     1888 Den britisk revolusjonen starter med at det utarbeides en avhandling som hypothyreose basert på rapporter fra 64 kirurger over hele Europa om pasienters helseforfall når man fjerner skjoldbrusk-kjertelen.

3.     1893- 1958 Thyroid dvs. naturlig thyroid i tablettform og deretter kalt NDT som er ekstrakt fra kjertel hos gris, kveg eller sau og ble brukt i terapi.

4.      1950 kommer Natrium Thyroid som var meget ustabilt og uforutsigbart og legene fortsatte med NDT!

5.     1958 det første syntetiske thyroxin(T4) som er brukbart: Synthyroid. (Knoll Pharma senere kjøpt opp av Abbot)- På nettstedet for Synthyroid er det en feil. Det står at syntetisk thyroid har vært tilgjengelig siden 1927. Dette er året da man først lagde syntetisk Thyroxin i et laboratorium, men det var først i 1950 at man fikk laget NatriumThyroxin for salg. Det første kommersielle produktet var av dårlig kvalitet. Først med Synthyroid fikk man et bedre produkt. NDT faser i denne perioden langsomt ut, men blir fortsatt brukt av mange leger frem til i dag . NDT opplever nå en renessanse blant pasienter som  ikke har den ønskede/forventede bedring av syntetisk hormon.

6.     1960:  de første kommersielle tester for å måle Thyroxin. Dvs. at helt frem til dette året var kliniske vurderinger og pasienters symptomer dominerende i diagnoser av hypothyreose i ulike grader!!

7.     1963-65. De første effektive testene for å regne ut Fritt Thyroxin: FT4. Dessverre var de første metodene for å regne ut FT4 ikke gode og det skulle ta mange år før de ble til å stole på.

8.     1975 De første kommersielle testene for TSH og T3 kommer på markedet. Noen år senere kommer tester for FT3.

Perioden 1958 – 1975 var derfor to tiår som skulle endre alt det leger trodde om stoffskifte og som er glimrende beskrevet av Broda Barnes i hans historiske og analytiske bok: Hypothyroidisme; Den Uventede Sykdom! I denne boken forteller Barnes om et problem vi fortsatt sliter med og som kan beskrives meget enkelt.

(En komplett oversikt over synet på thyroid-terapi kommer i senere artikkel)

Da man stolte på pasientene.

Frem til 1975 stolte de fleste leger på klinisk vurdering av syke. Dette omfattet en nøye symptomanalyse og diverse kliniske tester alle leger kunne gjøre på sitt legekontor ( Se Artikkelen som ble publisert). Når disse informasjonene ble holdt opp mot hverandre fattet så legen en beslutning og foreskrev enten NDT eller syntetisk Thyroxin.

System-analyse: Hva leger skulle lært av dataingeniører.

N.Wiener: Kybernetikk og system analyse

Denne måten å jobbe på er lik den man finner i fysikk, kjemi og ikke minst ingeniøryrke. Metoden kalles systemanalyse og ble utviklet av en rekke matematikere og fysikere og er grunnlaget for kybernetikk; datamaskin-matematikk.

Begrepet system kan være alt fra en maskin, til en plante, et dyr eller et økosystem.

For å beskrive systemet trenger man system-parametere: målbare variable som er typisk for systemet.

Deretter kan man overvåke systemet ved stadig å ta målinger av de variable enhetene og studere endringer og se hvordan disse endrer seg når systemet utsettes for ulike ytre påvirkninger.

Dette kan virke litt teoretisk, men blir straks praktisk når det gjelder å arbeide med menneskers helse. For å forstå hva som skjedde når tyreoidkjertelen sviktet brukte de gamle legene en rekke observasjoner og målinger som til sammen er system-variable som beskriver ”systemet” dvs. din totale psykiske og fysiske yteevne og fysisk målbare endringer i kroppens blodtrykk, reflekser og blodverdier .

Men husk igjen, det var ikke før på slutten av 1960 tallet at man kunne måle Thyroxin i blodet på en troverdig måte og først i 1975 kunne man måle TSH og T3.

Det betyr at i 80 år var legene uten kjemiske analyser de kunne stole på. Stoffskifte var og ble et håndverk: Systembeskrivelse, gi hormoner og observere endringer, uten å ha målinger av hormoner i blodet å navigere etter.

Da erfaring var konge.

Og hva erfarte man?? Ifølge historiske kilder ble folk bedre. Og viktig: Flere hadde nytte av terapi enn det vi ser i dag da leger kun navigerer etter blodverdier (Barnes 1976). Hvorfor fremgår dette av det som er skrevet i denne og foregående artikler. Nedenfor en meget kortfattet oversikt som belyser problemene.

Diagnosemetoder

Naturthyroid

Syntetisk Levaxin

Situasjon

Klinisk(systemtenkning)

Siden 1893

Siden 1958

En optimal periode fra ca 1940- 60

Klinisk + hormontester siden 1970(T4,FT4). Yngre leger begynner å gå bort fra kliniske tester. Den eldre garde holder fast ved kliniske tester

Fases ut

Dominerer

Mange pasienter som ble bedre under det eldre regime får ikke lenger den hjelpen de trenger.

Kliniske hormontester dominerer fra 1980 og utover(T3,FT3,T4,FT4,TSH).Klinisk vurdering ikke lenger på mote

Går av moten

Enerådende

Færre pasienter blir bedre, de lider.

(En fullverdig oversikt kommeretterhvert i senere artikler)

En ny generasjon fatter interesse for lab-kjemi.

Men hvorfor ble det slik at yngre leger begynte å overse klinisk arbeid dersom vi legger til grunn den standard eldre leger brukte? Det hele avhenger av det vi kaller tro om stoffskiftet.

Da leger kunne måle verdien av thyroidhormoner trodde man at man hadde et mål for hva cellene ville motta og at det kliniske resultatet derfor ville bli forutsigbart. Dette stemte forsåvidt for de fleste pasienter og gav da legene et nyttig redskap,  men det stemte ikke alltid for alle ! Hvorfor ?

Professor Karl Popper’s 100 hvite svaner.

Skeptikerne  og legene Petr Petr Skrabanek og James McCormick har fortalt dette på en ironisk og underholdende måte i boka Medisinske Feiltagelser og Fjollerier  (På denne linken kan du laste ned boka gratis!!) ved  blant annet å henvise til vitenskaps-filosofen Karl Popper. Karl Popper hevdet ofte at lege-yrket ikke oppfylte kriteriene til en eksakt vitenskap fordi det var for omtrentlig.

For å illustrere en av vitenskapens store problemer som Petr Skrabanek og  James McCormick  mener er høyst relevant for legers forståelse av verden trekker de frem Popper`s liknelse kalt de ”hundre hvite svaner’s feiltagelse ”: En vitenskapsmann observerer svaner og finner etter 100 observasjoner at de alle er hvite. Han skriver en avhandling der han hevder at ”alle svaner er hvite”. Men en dag observerer han en sort svane (slike finnes) og hele påstanden må forkastes og erstattes med: Svaner kan være svarte eller hvite. Han må videre spesifisere dette nøyere: Det er observert flere hvite svaner enn svarte.

Stoffskifte-medisinens sorte svaner.

Det samme gjaldt stoffskifte-medisinen i de kritiske 20 årene (1958-75) da yngre leger besluttet å forkaste foregående to generasjoners erfaringer.

Man observerte at hos de fleste pasientene var laboratorieprøver en enkel og grei måte å se hvem som hadde nytte av syntetisk hormon. Dette gjorde at stadig flere leger begynte å se bort fra system-beskrivelse dvs. kliniske ferdigheter  og overse at NDT kunne brukes der syntetisk hormon ikke nådde sine mål.

De hadde med andre ord gjort den feilen Karl Popper (På denne Linken er det mulig å laste ned denne gratis) advarte mot: De hadde observert 100 hvite svaner, men begynte å overse at rundt om begynte det også opptre en rekke sorte svaner: Pasienter med klinisk manifest hypothyreose definert etter den gamle metoden som er slik: De som oppfyller en rekke bestemte kriterier for å kunne få thyroidhormoner og bli bedre av nok hormon over tid.

De sorte svanene var de som faktisk kvalifiserte til behandling, men hadde ”normale blodverdier”.

Hvorfor vi bør behandle!

Hypothyreose: før terapi og etter terapi!

Burde det ikke da ”ringt noen bjeller”? Jo hos de flinke klinikerne ringte det varselsklokker. Men ifølge Broda Barnes og de som tenkte som han: Ble det en mote blant yngre leger å se bort fra den tidkrevende delen av legeyrket: Å gjøre grundige undersøkelser og lytte til de syke. I stedet begynte mange å se på et lab-ark og konkludere der og da at pasienten hadde ”hypothyreose” eller ikke.

Over to tiår ble det glemt at stoffskifte betyr manifestasjoner av sviktende energiproduksjon til å ganske enkelt bety ”en viss mengde thyroidhormon” som når alt kommer til alt bare er en av flere hormoner og kjemiske forhold som regulerer energiproduksjonen i kroppen! Og videre: mange av de andre forholdene påvirker effekten av thyroidhormoner, derfor er de verdier thyroid-hormoner man måler i blodet  ikke lenger nok til å opprettholde energiproduksjonen i cellene. (Øverbye 2007)

Legene skifter tro-system.

Disse mange sort svanene ble skapt av en endring i legenes tros-systemer,.I følge de eldre legene  ble den yngre garde begynte de yngre å tenke bekvemmelighet fremfor solid håndverk…Og stoffskiftet’s sorte svaner ble stadig flere, men de fikk seile sin egen sjø. Og hvor seilte de til ?

I følge Broda Barnes bok seilte de mange feilforståtte og ubehandlede stoffskiftesyke inn i psykiatrien, mange utviklet hjertesykdommer, mange fikk leddbetennelser, vektproblemer, utmattelses-tilstander. Da John C Lowe`s arbeider ble kjent ble det klart at en voksende bølge av fibromyalgi-syke også var blant de mange ”sorte svaner”.

Problemene begynte å hope seg opp, ikke til fordel for de syke: men ikke uten en viss fordel for legemiddelindustrien ! I  denne perioden begynte industrien å utvikle stadig nye symptomdempende legemidler som kunne gi en viss lindring der rett dose thyroidhormon i gamle dager tilbød full eller delvis helbredelse!

Hypothyreose inn i glemselen ?

Hypothyreose: før og etter terapi.Glem ikke pasient!!

Ved utgangen av de kritiske årene var legers forståelse snudd på hodet: Klinisk arbeid ble ikke lenger så interessant for den yngre generasjons leger. Lab verdier begynte å dominere .Raske løsninger ble tidens melodi og leger kunne med stadig flere konsultasjoner pr dag behandle flere syke  og henvise til godt handverk ved å påpeke at lab-verdiene tross alt var blitt normale. Men igjen  Poppers » 100 svaner» .

De fleste  ble bedre… men et stort antall pasienter opplevde ikke den påstått forbedring. Det ble ganske enkelt for mange «sorte svaner» i legenes lille innsjø, og da i stadig færre ytet de «sorte svaner» rettferd ble det heller ikke notert i journaler og publisert i tidsskrifter at disse ikke var klinisk utredet og hadde klare målbare tegn på energisvikt.

Mange kalte denne utviklingen fremskritt.

Men Barnes skrev:” Mange begynte å sverge til lab-tester, men mange av oss var bare sverget (dvs. var forbannet) !”

NB! Syke personer må oppsøke kvalifisert lege og få full klinisk utredning (Se fullstendig liste i MY Health Club som blir publisert innen en uke) og  tatt fullverdige blodtester. Deretter må lege og pasient samtale om problemene. Man er da rimelig sikker på at det blir funnet en løsning begge parter er fornøyd med. Dette er viktig for dette Nettstedet er ikke et partsinnlegg i «stoffskifte-krigen», men et nettsted for kjærlighet til kunnskaper. Bare ved kunnskap kan verden bli bedre.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Wayne`s Indeks: test om du tar for mye thyroidhormon!

 

Noen pasienter føler seg bedre uten at de anser seg som overdosert når de tar såpass med thyroidhormoner at legen mener de er overdosert ut fra laboratorietestene. I et forsøk på å forstå dette paradokset har forskere innført begrepet Hypothyreose Type 2 og Thyroid Hormon Resistens. Hva om det fantes en enkel test alle kunne ta som fortalte om de var overdosert? Kan Sir Edward Wayne`s indeksen være en løsning??

 

En test uten bruk av laboratorietester.

Graves sykdom med Struma

Wayne-indeksen ble lansert av  Sir Edward Wayne og hans medarbeidere Crooks og Murray i 1959 for å avgjøre om pasienter hadde thyreotoxikose, dvs. Graves Sykdom (også kalt Basedow-Flajani sykdom).

I slike tilstander lager tyreoidkjertelen så høye verdier av thyroidhormoner at pasientene blir fysisk syke. Ved å analysere symptomer  hos et stort antall syke  med kjent overproduksjon, såkalt thyreotoxikose, o Graves -Basedow-Flajani’s sykdom fant de tre forskerne at leger kunne avgjøre sykdommen ved et enkelt spørreskjema.

Testen har den fordelen at den kan gjøres på legens kontor før legen tar blodprøver og pasienten kan gjøre den hjemme!

Mens Graves sykdom = thyreotoxicose  oppstår av overaktiv kjertel,bruker nå mange leger begrepet thyreotoxikose dersom pasienter som har hypothyreose tar så mye hormon-tabletter at deres blodverdier blir som ved Graves sykdom/thyreotoxikose.

Krig på legekontoret!!!

Hva skjer ?

Legene råder da selvsagt de syke til å redusere dosen. Dette er OK for de fleste… men det er tilkommet et problem leger ikke har forutsett!! Mange syke mener at legens råd er feil og har ved selvmedisinering oppdaget at de  føler seg bedre når de tar så mye at blodverdiene blir som ved mild thyretoxikose (Lav TSH og lett forhøyet FriT4). Det viser seg at mange leger, spesielt i USA og Frankrike har vært klar over problemet i over 60år!! Pasientene har hørt om dette, og et «spøkelse fra fortiden» har begynt å plage oss leger.

Dette  kan  tidvis lede til heftige diskusjoner mellom bekymrede leger og pasienter, når pasientene påstår at «–endelig har jeg funnet en dose som gjør meg bra!!»

De fleste leger blir da redde for at pasientene er på ville veier og sier at pasientene må redusere dosen fordi de mener at pasientene har thyrotoxikose!!

Det har derved kommet en uforutsett krig inn på legekontorene mange leger er ubekvemme med. Ja noen leger er så ubekvemme at de ikke lenger vil behandle disse pasientene.

Vi forstår dette til en viss grad – men det er vanskelig å motsi det fåtall pasienter som blir bedre når de er høyt dosert og som påstår at de blir dårligere på doser som gir labverdier slik som hos friske!!

Så hva skal vi leger gjøre…?

Pasientene det gjelder har sin oppfatning basert på erfaring og henviser nettsider, bøker skrevet av pasienter og til leger i utlandet med lang fartstid som støtter de. Vi leger må ta dette på alvor! Vi kan ikke avfeie deres erfaringer ved bare å henvise til labverdier og tale nedlatende om forskere i andre land som har viet hele sitt liv til å løse problemene.

En forsker ved navn John C. Lowe.

John C Lowe

For å løse dette mysteriet har forskere som den verdenskjente hormonforskeren John C. Lowe innført begrepet Thyroid Hormon Resistens: redusert følsomhet for thyroid hormoner i cellene. Ifølge Lowe må disse pasientene ta såpass med hormoner at deres lab-verdier viser en mild thyreotoxikose før de blir klinisk bra. Problemet med forskere som Lowe er at hans hovedverk er på over 1000 sider og selv en indremedisiner vi har snakket med før vi skriver dette, innrømmer åpenhjertig at de ikke har tid eller energi til å sette seg inn i så omfattende forskning.

Vi har, og det tok noen måneder med iherdig lesning for å få med alle detaljene og sjekke viktige referanser. Men det er verd strevet. Anbefalingen sendes derfor her via denne bloggen.

Kan Wayne Indeksen løse en fastlåst konflikt?

En pasient som følte seg bedre på høye doser hormoner  tipset vårt

Exofthalmus ved Graves sykdom

nettsted på denne ideen som vi bringer videre: Vedkommende har etter lange diskusjoner med sin lege kommet over en 58 år gammel klinisk test  «Wayne Indeksen» etter den kjente britiske endokrinologen Sir Edward Wayne. Pasienten tenkte «kan det være man kan også bruke Wayne indeksen for å avgjøre om man er overdosert? dvs tablettfremkalt thyreotoxikose ? Vedkommende og dennes lege hadde så testet ut dette en stund og fant den nyttig.

Dette er å bruke testen til noe annet enn det den var tiltenk,  men det er allikevel relevant fordi testen avgjør de kliniske manifestasjonene av for mye thyroidhormoner. Nedenfor er en oppdatert versjon av Wayne`s orginale test.

 

Symptom Dersom tilstede Symptom Dersom tilstede Dersom ikke tilstede
Tungpustet ved anstrengelse +1 Forstørret kjertel(1) +3 -3
Hjertebank +2 Arterie lyd(2) +2 -2
Liker det varmt -5 Utstående øyne(Exoftalmus) +2
Liker det kjølig +5 Øyenlokk trukket bakover +2
Svetter mye +3 Van Graefes tegn(3) +1
Nervøs/anspent +2 Varme hender +2 -2
Økt appetitt +3 Svetter i handflatene +1 -1
Redusert appetitt -3 Normal puls -3
Vekttap +3 Puls over 90 +3
Økt vekt -3 Hjerteflimmer +4
Mye trett +2 Hyperkinese(4) +4 -2
 • Hos de med ekte Graves sykdom er tyreoidkjertelen forstørret, hos de som tar tabletter (Naturthyroid eller levaxin), er kjertelen enten normal eller liten. Det kan selvsagt være at de som har hypothyreose har struma, men dette funnet regnes altså ikke inn ved overdosering av thyroid-legemiddel!
 • Arterielyd: dette er sterk pulsering i halsarterien som legen hører med stetoskop, men man kan også høre det selv.
 • Van Graefes tegn : Øyenlokkene trekkes bakover når man ser ned, skyldes av øynene presses frem og blir utsående, såkalt exoftalmus(se bilde).
 • Hyperkinese: musklene reagerer raskt og ens reflekser er uvanlig raske. Dette kan legen avgjøre ved å slå Akilles-sene refleksen som da er raskere enn normalt.

Hvordan tolke svarene.

Svarene nedenfor må tolkes med varsomhet og sammen med din lege!

-25 opp til +11:  Klinisk normal. Dersom du ikke tar thyroidhormoner, men mistenker ekte Graves sykdom, så er dette området regnet for normalt. Har du diagnosen hypothyreose og tar thyroid-tabletter regnes dette området slik at du ikke er klinisk overdosert! Men det utelukker ikke at blodprøver kan vise noe annet!!

+12 til +19: Vanskelig å avgjøre, dvs. gråsone hvor man ikke kan fatte endelig avgjørelse. Har du diagnosen hypothyreose og tar thyroid-tabletter regnes dette området slik at du muligens er klinisk overdosert, men det er ikke sikkert! Det utelukker ikke at blodprøver kan vise noe annet! men i dette området vil selvsagt blodprøvenes verdi spille stadig større rolle.

+20 til +45: Thyreotoxikose: Bruker du ikke tabletter har du en ekte  Graves sykdom  fremkalt av overaktiv kjertel. Dersom du har diagnosen hypothyreose og  tar thyroid-tabletter for hypothyreose så er du overdosert.

Waynes indeks gir rett diagnose i forhold til laboratorieverdier i 85 av 100 tilfeller.

Dr. Starr og Hypothyreose Type 2.

Van Graefs tegn

Men hva om du scorer som normalt og lab testene viser at du er overdosert?  dvs. for lav TSH eller/og samtidig for høy FriT4? Da har du en situasjon der du ikke er klinisk overdosert (thyreotoxikose), men bare er lab-messig høy. En slik situasjon kaller forskere som John C. Lowe for  THR :Thyroid Hormon Resistens ! (Lowe 2000) dette er det samme som Doktor Mark Starr kaller det Hypothyreose type II (Starr 2005).

Før du trekker forhastede konklusjoner: ta med denne testen til legen din og drøft med han/henne hva du skal gjøre! Husk syke skal alltid rådføre seg med kvalifisert lege før man gjør noe med dosering av legemidler.

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2017

Disclaimer

Natur Thyroid (NDT) ved hypothyreose. Historiske fakta.

I perioden 1892-1958 fantes kun ett legemiddel mot stoffskiftesvikt: Naturlig desikrert Thyroid (NDT). Legene definerte i denne perioden lavt stoffskifte som en gruppe lidelser man kunne identifisere via pasientens symptomer og grundig legearbeid og som ble bra eller bedre med NDT. Her er hvordan man tenkte den gangen:

En  klargjøring: Kjærlighet til kunnskap!

Selve Problemet

La det være klart fra starten av: Dette er ikke et nettsted med reklame for bruk av Natur Thyroid (NDT) til fordel for syntetiske hormoner. Når vi tar opp temaet NDT er det ene og alene fordi vi søker etter kunnskaper om hvorfor fortidens leger kunne rapportere så mange positive resultater med NDT før man i det hele tatt fikk kommersielt tilgjengelige syntetiske hormoner.

Når bruken av syntetisk hormoner kom i allment bruk er uklart. Men det er kjent at  Thyroxin Natrium ble registrert i Norge i 1950 og Synthyroid  i  USA 1958 .

Tillot norske myndigheter dårlig legemiddel i 8 år??

Så i Norge regnes 1950 som året da «den nye tiden startet».  Dette årstallet er beheftet med en noe besynderlig opplysning. Ifølge Amerikansk Legemiddelkontroll : FDA var Thyroxin-Natrium et ikke FDA-godkjent legemiddel før år 2000 fordi dets virkemåte var dårlig. Dette  kan bety at Norsk Legemiddelkontroll i 8 år tillot brukt et ikke FDA-godkjent legemiddel av dårlig kvalitet for hypothyreose? Enda mer underlig: Det ser ut til at myndighetene i mange delstater tross dette tillot salg av Thyroxin-Natrium.

I  dag 50 år senere anser man i USA at først i  1958 kom det syntetisk thyroxin av god kvalitet på markedet som kunne konkurrere med NDT. Det gode produktet ble kalt Synthyroid. (Steven B Johnson, Division of Pharmaceutical Evaluation Phase II-FDA, 13 March 2003)

Vi har derfor i dette nettstedet valgt å bruke 1958 som året da pålitelig syntetisk thyroxin(T4) ble kommersielt tilgjengelig, som det året da NDT fikk en troverdig konkurrent.

Et problem som bygger på en misforståelse.

Bidragsyter til NDT

Utgangspunktet for vår søken er å forstå hvilken type lege-arbeid man bedrev i perioden 1892- 1958 da NDT var det eneste terapitilbudet og som førte legene til å si at de observerte bedringer hos stoffskiftesyke. Hva var det de gjorde som ledet til helt andre konklusjoner enn det motstandere av NDT kommer med nå i nyere tider?

I denne sammenheng gjør vi en klar reservasjon: Vi tror ikke på enhver lovprisning fra fortiden.Vi tar takhøyde for datidens begrensede laboratorietjenester. Vi innser at dagens «gullstandard» dobleplacebo-kontrollerte blindforsøk ikke var mulig å gjennomføre fordi:

 1. Man hadde bare ett preparat av god kvalitet mot stoffskiftesvikt: NDT frem til 1958. ( Thyroxin Natrium kom på markedet i Norge i 1950, men i USA angis  årstallet : «på 50 tallet»)
 2. Placebo-testing  ble ikke brukt, da det ville  bli avslørt med en gang, fordi har man hormonsvikt merker man at det dreier seg om narrepiller fordi de ikke kan fremkalle en hormon-effekt.

Vi kan derfor ikke som mange gjør, klandre fortidens leger for ikke å gjøre som i dag. Situasjonen var rent ut sagt helt forskjellig-

Det som fantes  av forskning  må kun vurderes hvorvidt det var godt eller dårlig legearbeid. Det er det resultatene fra de legene som drev med det gode legearbeidet vi vil undersøke for å se om de kunne gi oss svar på hvor bra NDT var.

Trofasthet mot bevisbare fakta.

Myxoedema,i behov for NDT(1892-1958)

Men det er noe som slår en når man leser de positive uttalelsene til fordel for NDT  fra 1920 og fremover da leger som O.P.Kimball(1933), G.K. Wharton(1939), og siden B. Broda Barnes(1976) og en rekke andre fremragende leger gjorde sine observasjoner, nemlig dette ene faktum: De gode legene var trofaste mot en yrkes-etikk som gikk på trofasthet mot virkeligheten!

De flinke legene  var tro mot virkeligheten ved at de hadde tiltro til de sykes fortellinger og endringene de så i pasientens kropp som de betegnet som myxedema i en eller annen utgave/grad.

Dernest anså de det som deres moralske forpliktelser å bruke det legemiddel de hadde tilgjengelig: NDT i slike doser at de observerte gradvis forbedring hos de syke(Barnes 1976).

For det tredje: Legene arbeidet forsatt i en tidsalder da legevitenskap ikke ble betalt av legemiddelindustrien for å bevise at bestemte kjemiske industriprodukter skulle ha et fortrinn overfor andre produkter. Det fantes kun NDT!

Først observere så konkludere.

Legene som drev forskning og noterte erfaringer med NDT  beskriver hvordan  de vurderte effekten ved å lytte til hva pasientene fortalte om subjektive bedringer(symptomene)(Barnes sid24)

Videre iakkta og berøre pasientene beskriver de hvordan observere endringer i pasientens kroppsform og  kroppens konsistens(tegn).Videre å måle muskelstyrke.

For det tredje beskriver de hvilke målinger de gjorde for å søke målbare effekter av terapi slik som:

 1. Vekt
 2. Måle Blodtrykk.
 3. Lytte på hjertet
 4. Ta EKG (EKG var tilgjengelig allerede for 120 år siden)
 5. Woltman tegn: Forsinket  hel-sene-refleksene (oppdaget 1870!)
 6. Måle temperaturen(siden 1920 tallet)
 7. Gjøre målinger av visse blodverdier som endrer seg med stoffskifte slik som kolester, kalk-indeksen, blodsukker-belastningskurven mm.

Legene hadde således gode metoder for å observere endringer som følge av inntak av NDT og de doserte tablettene slik at endringene ble stadig mer lik det vi ser hos friske!

Hormontester i blodet kom først mye senere!!

Kommersielle målinger av thyroxin i blodet kom først på 1960 tallet. Fri Thyroxin test kom i 1965. 1975 kom kommersielle tester for TSH, men først i 1985 ble TSH testene brukbare. Men så sent som 1992 var det stor uenighet blant kjemikere og leger om det mest brukte Fri T4 testene – om de i det hele tatt var brukbare i klinisk arbeid!!

Diskusjonen om Fri T4 og TSH var i samsvar med fakta fortsatte helt frem til 2009 (John Midgely 2014). Dette betyr at helt inn i vårt århundre var mye av såkalt «moderne thyroidforskning» beheftet med store problemer og at det å feste all tillit til labverdier ikke var så godt som mange idag tror.

Leger må lære av atomfysikken.

De første generasjoner thyroid- leger var derfor avhengige av å  observere resultater av handlinger. Dette er også i samsvar med en annen oppdagelse som ble gjort i slutten av det 19ende århundre innen atom-fysikken og som gjorde fysikken til en strålende suksess:

Fysikeren innså at man ikke kunne uttale seg om noe før det har skjedd!( Feynmann 1963)

I fysikken ble man klar over at ingen kan forutsi hva som skal skje på atomnivå uten målinger. Dette var grunnen til mange oppfinnsomme atomteorier som ble laget før man hadde gode målinger ble forkastet fordi de oppfinnsomme teoretikerne ikke kunne fremlegge målinger som støttet deres antagelser.(Feynmann 1963)

Fysikerne forstod at man må måle det man skal uttale seg om, hva enn det måtte være. 

Kvante-mekanikkens far

Dette ble grunnpillaren i fysikken: Man kan ikke lage en teori/tankebilder ledsaget av matematiske modeller, før man har måledata. Derfor var samtidens fysikere forferdet da Einstein uttalte at mystiske opplevelser var en vei til erkjennelse! Derfor fikk ikke Einstein Nobelpris for sine relativitets-teorier fordi han hevdet å ha laget den på prinsipper som enda ikke var forklart ved måling. Han fikk det kun for: forklaringen på Planck`s foto-elektriske forsøk.

Medisin er ikke vitenskap før man har observert.

Dette vil nødvendigvis også gjelde medisinen: Man kan ikke uttale seg om et legemiddel før man har målt dets effekt på den enkelte pasient.Deretter må observasjonene kunne beskrives i et forstålig språk som peker hen på en erkjennbar virkelighet( Korzybski 1994)

Før og etter terapi.

Siden menneskers evne til å reagere på et legemiddel avhenger av en rekke faktorer, vil den målte og observerte effekt avhenge helt og holdent av hva pasienten opplever og legen registrerer.

Det er derfor henimot umulig å bedrive medisinsk virksomhet og dosere syke med standard-doser og glemme basis for objektiv, materialistisk vitenskap: iakttagelsesevne. Legen må derfor å lære opp syke til å forstå hva som skjer i egen kropp slik at pasienten kan meddele til legen hva som skjer. Dernest må legen iakkta det som skjer. ( Skrabanek og McCormick).

Man kan ikke  føre noen meningsfylt samtale om NDT kontra Thyroxin og hvorvidt det ene er bedre enn det andre. Man kan kun fastslå de observasjoner som er gjort av den syke selv og av legen med lege-verktøy!!

Derfor i følge professor Broda Barnes og flere med ham : uten nøyaktig observasjon gjort av syke og av lege med lege-verktøy  ingen grunnlag for troverdig meningsytring i en debatt eller i argumentasjon overfor pasienter og kolleger. Er du enig ?

Viderefører vi denne logiske betraktning, så spør vi deg som leser dette enda noen spørsmål : Blir en person bedre med syntetisk hormoner enn NDT ? hva skal denne personen da ha?

Blir en annen bare bedre med NDT og ikke av syntetisk hormon, hva skal denne personen ha ?

Vi overlater her konklusjonene til leserne, fordi dette bare var ment som en oppsummering av historiske fakta og ikke en diskusjon om det ene kontra det andre.

De som ønsker mer informasjon bør lese alle linkene i denne  artikkelen og spesielt for helse-personell  F.Loch, 1968

NB.Har du helseproblemer forhold deg alltid til kvalifisert leges råd og gjør ikke eksperimenter på egen hånd med legemidler.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

DICLAIMER

 

Hva er riktig diagnose og terapi for hypothyreose del 2

Utviklingen av hvordan man skal  forstå følgene av en svikt i thyroidkjertelen har pågått i 160 år. Rett terapi har vært kjent i 126 år. For å forstå hvorfor så mange syke hevder de ikke får rett diagnose og rett terapi så må man kjenne hele historien om hvorfor det gikk så galt i forståelse av deres lidelser. Det hele  burde jo vært så enkelt å løse om man hadde kunnet historien bak det hele…

Myxedema: Hypothyreose før 1900.

Hvor lenge har Europeiske leger kjent til sammenhengen mellom sykdom og svikt i thyroidkjertelen? Er kunnskapen av ny dato? Er det først i våre dager at leger kan nok til å forstå det hele? Var fortidens leger uvitende? Les dette og bli forbauset over hvor mye man egentlig visste for over 150 år siden. Her er den første beskrivelsen :

Den klassiske beskrivelse av Myxedema: Redusert mentale evner, mye trøtt, hoven tunge, nedsatt yteevne, svake muskler, hevelser, redusert blodsirkulasjon, opphoping av gele-liknende vev under huden. Pasientene hadde skadet tyreoidkjertel. Basert på beskrivelser fra legene Curling, Gull og Ord 1848- 1878.

 

Men også her er det verd å merke seg: nåtidens leger gir den sveitsiske kirurgen professor Kocher æren fordi han i 1883 beskrev myxedema som følge av thyroidkirurugi. Men han var ikke først,  han ropte høyest i datidens aviser og legeforsamlinger. For allerede i 1850 hadde de britiske kirurgene Addison og Curling skrevet en avhandling for British Royal Medical and Surgical Society of London om hvilke helseplager som følger når man mangler tyreoidkjertel.

Kretinisme: utviklings-hemming pga. hypothyreose.

Hvor mye visste man for 150 år siden om de psykiske effekter av hypothyreose?? Her er den kunnskapen legene hadde på den tiden. Forbauser det deg at man for mange generasjoner siden faktisk visste såpass mye om mentale og fysiske plager hos barn?

Den klassiske beskrivelse av Kretinisme: Redusert lengdevekst, mentalt tilbakestående, forsinket pubertet, redusert forplantningsevne. Ledsaget ofte av struma eller skadet tyreoidkjertel. Kjent i historisk tid siden Romersk tid,»gjenoppdaget» av Ord.

Men i pakt med et visst medisinsk sløvsinn så glemte deres kolleger det hele og først i 1873 beskrev Sir William Whithey Gull klart hypothyroidisme hos kvinner. Han kalte det kretinin-liknende tilstand, fordi kvinnene hadde problemer slik man så hos kretinin barn som manglet tyreoidkjertel. Men tro ikke at den engelske legestanden var først ute. Forbindelsen mellom Kretinisme og Thyroidsykdom ble beskrevet 300 år før av den nyskapende legen Paracelsus som i ettertid ble kritisert av samtiden fordi han mente at for mange av hans kolleger ikke kunne nok om det de uttalte seg om!

En kortfattet familie-historie.

Struma(illustrasjon)

I skrivende stund merker jeg meg at Gull  for 144 år siden noterte at pasientens væskeansamling og reduserte yteevne ikke kom fra nyre eller hjertesvikt, men måtte tilskrives thyroidproblemer. 90 år etter at Gull skrev dette fikk en venn av mine foreldre samme problemer. Hun og alle hennes søsken  hadde  grader av struma, men legen i min hjembygd mente det var nyresvikt og gav henne vanndrivende, hvoretter hun døde som følge av feil diagnose og medisiner…

At hun og alle hennes søsken hadde thyroid-problemer ble ikke tatt på alvor av leger anno 1960!!!  40 år senere da jeg begynte å studere thyroid-problemer innså jeg at både jeg selv og de fleste leger i min samtid ikke var ajour, derfor kom jeg for resten av mitt liv til å ville gjenopprette denne feilen ved min legegjerning og ved å spre faktabaserte kunnskaper via bøker og denne bloggen om et underkjent problem!!

Men det er ikke min filosofi  å hevde å  «ha rett eller gå til rette med uvitenhet»,  men å vekke kjærlighet til kunnskap, slik at alle som kan lite vil ønske å kunne mer. Bare slik blir verden bedre. Det er nok krig allerede om ikke krigen skal bre seg til legekontorene og ødelegge dialogen mellom legen og hans/hennes medborgere som tilfeldigvis har helseproblemer.

Professor Kocher og resultat av ikke å ha thyroidkjertel.

Emil T Kocher

Professor  Kocher  fikk Nobelprisen for å ha utviklet kirurgiske metoder for å fjerne en forstørret og/eller syk thyroidkjertel. Kocher fikk da se med egne øyne det Ord og Gull hadde beskrevet 40 år tidligere og som var blitt glemt, nemlig myxedema:  de  fysiske og psykiske lidelsene som er direkte følger av thyroidea-mangel.

Den Engelske Thyroid-revolusjonen.

I 1883 skjedde det noe enhver stoffskiftesyk bør lese med stor interesse:

Felix Semon

Den britiske legen doktor Felix Semon holdt da et foredrag der han hevdet at myxedema, kretinisme og cachexia strumipriva(Myxedema etter at tyreoidkjertelen er fjernet kirurgisk) var sykdommer som kom på grunn av manglende thyroid funksjon!!

Foredraget vakte stor latter blant enkelte i salen! Men i 1883 førte Semon`s foredrag etter hvert til noe positivt: etter foredraget ble det nedsatt en komité som skulle kontakte 118 kirurger i den kjente del av verden for å høre hva de erfarte hos pasienter som hadde fjernet tyreoidkjertelen .

64 av svarene var av god kvalitet og i 1888 utgav Clinical Society of London  den første  avhandlingen om følgene av mangelende thyroidfunksjon!!

Dette er begynnelsen på det som  ble om grunnlaget for virkelig thyroid-

Dr. Schiff

vitenskap som er ta syke på alvor. Avhandlingen  kom til å revolusjonere medisinen for de som forstod hva som var skrevet. Men avhandlingen manglet merkelig nok et viktig poeng: Den inneholdt ingen forslag til behandling!! Men den burde ha gjort det,  for allerede da fantes det forskning som kunne fortalt legene hva de skulle gjøre!

Den jødiske forskeren Moritz Schiff som da bodde i Bern , utførte i 1884 forsøk med å transplantere thyroidea fra friske dyr til dyr som hadde fått fjernet tyreoidkjertelen. Forsøkene bekreftet at dyrene fikk tilbake sin helse. Det skulle gå 7 år før dette ble brukt på mennesker. Å være tidlig ute betyr ikke alltid at man får fortjent ære.

 Dr. Murray: Behandlings-revolusjonen starter.

I 1891 beviste Dr. Murray at Myxedema lot seg behandle med NDT (Naturlig Desikrert Thyroid dvs. vev fra tyreoidkjertel). Fortsettelse om hvordan det først gikk veldig bra og deretter gikk mindre bra kommer i neste artikkel på bloggen i løpet av noen få dager.  Vil du ha de praktiske rådene må du inn på My Health Club der vi forteller hva du skal ha av utredning i denne moderne tid.

Disclaimer

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Hypothyreose : Oppskrift på rett diagnose !

Eksperter anbefaler presis, systematisk diagnose og rask behandling for å kartlegge stoffskiftesvikt fremkalt av svikt i thyroid-kjertelen. Her er en god mal laget på grunnlag av informasjon fra mange land om hvordan de beste og mest samvittighetsfulle legene mener det skal gjøres.

Stoffskifte kontra hypothyreose:

Mange pasienter får ikke rett diagnose eller behandling fordi  mange leger blander kortene. De tror feilaktig at stoffskifte thyroid-gland--cancer«=»  hypotyreose! Men dette er feil! Semantiker Alfred Korbzynski  som grunnla det prestisjetunge  Institute of General Semantics beklager at ikke flere vitenskapsutdannede personer har en klar språkforståelse og derfor roter til begrepene og misleder hverandre når de prøver å løse problemer. I tråd med dette råd, denne oppklaring, må du huske når du besøker legen at:

 • Stoffskifte betyr cellers samlede kjemiske prosesser og derved produksjon av energi i celler, enten globalt eller i organsystemer. Det er svikten i stoffskifte du erfarer som sykelighet og som kan måles ved å bruke metoder som registrerer endringer som fremkalles når kroppen lager for lite kjemisk energi.
 • Hypo-thyreose betyr svikt i thyroid-kjertelens aktivitet på grunn av sykdom/alder/skader/operasjon mm. Dette leder til at kjertelen lager for lite hormon. Forbindelsen mellom de to begrepene er følgende: thyroidhormoner øker cellers energiproduksjon ved å aktiver cellekjernens styring av mitokondriene som produserer energi fra glukose. Når tilførsel av hormon til cellene svikter, da synker metabolismen og man får  hypothyreose fremkalt hypometabolisme. Det er viktig at du vet dette, fordi det finnes også andre  årsaker til hypometabolsime enn hypothyreose.
 • Thyroid Hormon Resistens ble først beskrevet i 1967 og døpt Refetoff Syndrom. Dette er en tilstand da man har like mye eller mer hormon enn friske, men hormonet gir ikke samme effekt som hos friske og pasientene får hypometabolske tilstander som krever at mengden hormon må økes ved tilførsel av ekstra thyroidhormon. En periode trodde leger dette kom av genfeil, men det skulle snart vise seg at  fenomenet også forekom av andre årsaker enn bare genfeil. Denne erkjennelsen ble gjort av den kjente hormonforskeren Dr. John C Lowe og nøye beskrevet i hans 1000 sider hovedverk  : Metabolic Treatment of Fibromyalgia . Lowe og mange andre forskere erkjente/oppdaget/målte at problemet lå i defekt transport og /eller syke celler . Cellene kunne være  skadet av gifter, visse legemidler, mikrober m.m. slik at deres evne til spesifikt å reagere på thyroidhormon var svekket slik at de artet seg som ved en genfeil.   Tilstanden ble deretter av pasienter og enkelte forskere  døpt  hypothyreose II  fordi den er analog til diabetes II der det er nok insulin-hormon, men effekten på cellene er svekket og pasienten får sykdommen diabetes som man før bare kjente fra pasienter som laget for lite insulin-hormon.

Rasjonell Diagnostikk.

Legen skal ta opp sykehistorie /pasient fyller ut skjema nedenfor enten hjemme eller på kontoret.

Helseproblemer hypothyreose -syke (%) Normale stoff -skifteprøver (%) Pasientens egne opplevelser
Allmenn svakhet 98,5 21
Tørr hud 88 26
Grov hud 83,5 10
Søvnighet 83 17
Snakker langsomt 73 7
Hovne øyenlokk 78 28
Kuldefølelse 92 33
Hoven tunge 71 17
Hoven i ansiktet 87 27
Tørt ,stivt hår 75,5 43
Blek hud 58,5 14
Glemsomhet 65,5 31
Forstoppelse 57,5 10
Vektøkning 68 36
Mister hår 49 21
Bleke lepper 53,5 0
Pustevansker 63,5 52!
Ødemer 56
Hes stemme 63 18
Spisevegring 42,5 15
Nervøsitet/uro 43 42!
Kraftig mens 32,5
Døvhet 35 15
Hjertebank 27 20
Svak hjertelyd 30
Angina smerter 20,5
Redusert syn 24
Øyenbunns endring 20
PMS 18
Vekttap 13 9
Atrofisk tunge 13 9
Mentalt ustabil 11
Kvelnings –følelse 9
Tynt hår 9
Blå lepper 7
Svelgevansker 3
Sprø negler 41 20
Depresjoner 60 41
Svake muskler 60 21
Leddverk 29 24
Nummenhet 56 15

Skjema er hentet fra boka : Lavt Stoffskifte av dr. Bjørn J Øverbye )

0 : Du har ikke dette symptomet. Hva er da poenget med å notere at du ikke har det? At du har tenkt over det ,fordi det kan tenkes at det oppstår senere.

1: Svak følelse av symptomer, ikke mye til hinder, kan leve med det ,men det er der.

2: Middels problem .Du har det kjenner på¨ det, det er til bry, du vil absolutt bli kvitt det. Andre bemerker kanskje at det er noe galt med deg.

3: Et problem som er til stor besvær. Du opplever det som sterkt plagsomt, vil bli kvitt det for enhver pris.

 

Mere utredning ved første lege-besøk

hypothyreosisfaceNedenfor er en sjekkliste du og din lege bør gå igjennom ved første legebesøk.Sett av 40-60 minutter. Hvert punkt blir omtalt dels i Helseklubben og noen blir omtalt på den åpne delen, slik som her.

 • EKG: Hypometabolske tilstander /også de som er fremkalt av hypothyreose endrer hjertets arbeidsevne og dette viser seg på EKG. Det meget avanserte Hjerte Rytme Variasjons-EKG  programmet fortolket ut fra professor R M Bayevski matematiske metode gjør det i dag mulig å avlese hvordan hormoner og nerver styrer hjertet. Dette gir et godt innblikk i thyroidhormonene. Ved vårt kontor (stenges 1.ste april) har vi analysert 2000 HRV-EKG med FDA godkjent utstyr. Alle leger kan i dag skaffe seg slikt utstyr. En engelsk omtale av grunn-prinsippene i HRV-EKG kan bestilles fra vår nettside for kroner 150,-.
 • Pasienten tar morgentemp etter professor  Broda Barnes prinsipp hjemme. Kroppstemperaturen faller ved hypometabolske tilstander. Metoden er ikke entydig, dvs den kan også vise lave temperaturer ved andre tilstander enn hypothyreose.
 • Dernest skal din lege ta en rekke prøver. Hvilket vil kunne leses på egen artikkel som kommer på helseklubbens side for betalende medlemmer. Her nevner vi bare de viktigste: Total T4, Total T3, Fri T4, Fri T3, TBG og anti TPO.
 • Moderne innstilte pasienter liker at deres leger gir de adresser til relevante nettsteder for å «lese deg opp». For helsepersonell og mer akademisk utdannede forbrukere er Thyroid Disease manager en gullgruve. Men i dagens kunnskapssamfunn bør også ikke-akademikere kunne tilegne seg slikt stoff.  Det finnes i prinsippet  ingen grenser for kunnskaps-tilegnelse om man er ivrig nok og tar tiden til hjelp. Dette gjelder leger så vel som deres pasienter.
 • De mest motiverte pasientene ber også leger om å få  titler på bøker å lese. Hvilke bøker skal vi ta for oss etterhvert. Opplyste forbrukere av helsevesenet er et gode for den som har helsesvikt og for legene. De fleste moderne leger setter pris på pasienter som er aktive deltagere, men syke støter tidvis på leger som  beklager at opplyste forbrukere av deres tjenester tidvis kan mer enn de om egen lidelse. Heldigvis hører dette fortiden til!
 • Mange kjøper også bøker av stoffskiftepasienter med god innsikt, slik som  Hypothyreose og meg av Audhild Løhre ,  Lavt Stoffskifte Endelig Forklart Slik Det Skal av Bjørn Johan Øverbye.  Sistnevnte ble frisk ved kosthold, trening og forsknings-resultater  som lå til grunn for Nobelprisen i 1998.

Oppfølging  og terapi av pasienter.

Etter første besøk skal din lege følge deg opp.

 • Du skal ved neste fremmøte på kontoret bli  forklart prøver på best mulig måte i henhold til din mulighet til å forstå!
 • Bor du langt unna legen eller er forhindret fra fremmøte pleier flinke leger å gi en telefonkonsultasjon + de skriver et brev som forklarer alle prøvesvar og sender kopi av svarene til deg slik at du kan ta med disse og bruke en lokal lege  hjemme eller i utlandet (om du  bor der som turist i deler av året). En del pensjonister gjør dette., som så kan følge deg opp.
 • Terapi foreskrives (hvilken kommer i senere artikler).
 • Dersom det krever spesialisttilsyn eller problemet ligger utenfor legens kompetanseområdet bør det skrives henvisning til sykehus /privat spesialist,
 • Pasienten skal følges opp regelmessig, men erfaring viser at en del pasienter dessverre ikke følger opp   legens råd og uteblitt resultat hviler langt fra alltid på legens skuldre. Også du som pasient bærer et ansvar for eget liv, et forhold mange overser fordi de tror at legen skal passe på de. Leger er ikke der for å passe på deg i hverdagen, men for å gi deg informasjon og lære å passe på deg selv. En god del kritikk av leger er derfor uberettiget,

  Neste artikkel : Subklinisk Hypo Thyreose: Tidlig stadie som ofte oversees.

Dr. B.J Øverbye har de siste 15 årene viet mesteparten av tiden til studier, forskning, forfatterskap og utredning av personer med hypometabolske syndromer. Dr.Øverbye tar ikke lenger i mot pasienter fordi han skal over i annen legevirksomhet og hans kontor stenger den 1ste april 2016.

Pasienter som ønsker fullverdig utredning slik som beskrevet og som vil beskrives i ukene fremover, kan du derfor skrive ut herfra og ta det med til din fastlege som igjen kan henvise videre til evt. spesialist.

Copyright Bjørn J Øverbye – 2016

Disclaimer

Forbløffende fakta fra den lite kjente historien om hypothyreose!

For å forstå problemet lavt stoffskifte på grunn av hypothyreose må vi studere hvordan de beste legene i verden jobber med et problem. Det beste legene er etter min erfaring de som ut fra lang erfaring gjenkjenner sykdommer, tar prøver som bekrefter mistanken og deretter lager en behandling som er bygget på sykdommenes årsak og egenart, og følger opp pasientene til de er blitt friske. Her er historien om hvordan det hele begynte.

 

Myksødema;  det første navnet på hypothyreose.

thyroid-gland--cancerDersom du hadde oppsøkt en lege hvor som helst i Europa eller USA for 200 år siden ville legene den gang da ha forklart lidelsen som en opphopning av flegma (slim) i kroppen og forordnet ”purgative” det er avførende urter, klyster og årelating for å få ut ”dårlig blod” . Kuren hadde utvilsomt virket og fremkalt pasientens alt for tidlige død.

I 1869 foreslo den britiske legen Sir William Miller Ord[1] fra London å omdøpe tilstanden som Eva Vik led av fra flegma til myksødem. Myksødem er et moderne ord for opphoping av slim i kroppen; noe leger kunne se ved selvsyn når man obduserte liket av pasienter som hadde lidd en for tidlig død. Myksødem var dessverre ikke mer beskrivende enn flegma, det var bare mer moderne!

Det som var mer revolusjonerende var at Sir William Withey Gull[2] 4 år senere i 1873 skrev en avhandling der han forteller at han har observert at en pasient som omtales som fru B med skadet tyreoidkjertel hadde utviklet myksødem.

Gull´s beskrivelse inneholder mange gode observasjoner og det som er interessant når man leser hans avhandling er at han bruker tid på å beskrive pasientens tilstand med interesse og en god observasjonsevne som moderne leger kan lære noe av.  Her er de viktigste punktene fra Sir William Withey Gull´s avhandling[3]:

 1. Fru B’s vekt gikk opp.
 2. Hun fikk svakere muskler, begynte å reagere langsommere og ønsket å være mer i ro.
 3. Stemmen ble dypere.
 4. Tungen føltes tykkere og det ble vanskeligere å snakke.
 5. Hun ble mentalt mindre aktiv, ble uoppmerksom, men tapte ikke sin intelligens.
 6. Huden ble glattere, underhuden ble vannholdig og kinnene fikk en rosenrød farge.

Denne beskrivelsen betød ikke at legene hadde ”oppdaget noe nytt”; sykdommen de beskrev hadde alltid vært der. Det nye var at to observante leger Ord og Gull hadde beskrevet en tilstand som før hadde vært antatt å være en slimansamling (flegma), gitt det et nytt navn Myksødema og inspirert andre leger til å bli mer nøyaktige i sin observasjon av syke.

Professor Kocher og de to ulike variantene av hypothyreose.

Hpothyreose

Hpothyreose med klassisk myksødem-ansikt

10 år senere begynte den sveitsiske kirurgen Theodor Kocher å operere ut skjoldbruskkjertelen hos personer med struma (forstørret kjertel) og kreft i skjoldbruskkjertelen. Ved å påføre pasientene totalt mangel på tyreoidkjertel ved operasjon påførte Kocher samtidig pasientene myksødem. Kocher observerte dette hos 30 av de 100 pasientene han opererte. Dette lærer oss to viktige ting: Når thyroidkjertel fjernes helt oppstår det selvsagt hypothyreose. Dette vet vi i dag. Den gangen var det ikke så klart, fordi man enda ikke visste nok om kjertelens funksjon.

Men Kocher [4]oppdaget noe du bør tenke over. Når man fjerner thyroid-kjertelen helt iakttok Kocher at:

 1. 30% fikk alle tegn på myksødem (dvs klassisk hypothyreose)
 2. 70% endret seg slik Gull hadde beskrevet, men uten å utvikle typisk myksødem .

Kocher merket seg begge deler og ble en av de første sammen med de sveitsiske kirurgene Jacques- Louise og Auguste Reverdin og doktor Dawtrey fra London til å erkjenne at det finnes ulike grader av sykdom når skjoldbruskkjertelen fjernes eller bare er skadet/betent.

I 1888 nedsatt The Clinical Society i London en komité som leverte en 212 sider rapport om alle sider ved myksødemproblemet og konkluderte med at det var fremkalt av tap av tyroidkjertelens funksjon. Man forstod nå at skjoldbrusk-kjertelen utskilte et sekret (senere kalt hormon) som hadde en livsviktig funksjon for kroppen.

Natur-thyroid terapi ser dagens lys.

Hypothyreose:mange symptomer-enkel terapi:nok hormon.

Hypothyreose:mange symptomer-enkel terapi:nok hormon.

I 1891 ble forskningen fullbyrdet ved at en lege fra Newcastle : George Redmanye Murray helbredet myksødem med å gi pasienten en injeksjon med ekstrakt fra tyreoidkjertel hos sau. Kocher fikk høre om dette og foreslo en enklere løsning i 1893: som skulle revolusjonere medisinen en gang for alle. Han oppdaget at man like gjerne kunne gi pasienter med myksødem og andre former for helsesvikt på grunn av skjoldbruskkjertelsykdom tabletter med tørket tyroidkjertel istedet for injeksjoner. Tabletter var enkelt å lage og leger over hele Europa som hadde lært seg å gjenkjenne sykdommer på grunn av skadet/syk eller fjernet skjoldbruskkjertel kunne nå for første gang i Europeisk historie gi pasientene livet tilbake!

Revolusjonen fortsetter.

Det gikk nå raskt fremover og vi skal her bare ta for oss noen viktige punkter å lære av. Les dette og tenk over hvor mye leger visste for mer enn 100 år siden og som synes å være glemt i vår tid.

1895, bare 2 år etter at organisk thyroid-tabletter ble kjent, skrev den britiske legen Magnus-Levy [5]at når pasienter får organiske thyroid-tabletter (fra sau/gris eller kyr) øker pasientens metabolisme! Dette bør enhver leser få med seg: Metabolisme betyr: cellers evne til å gjøre arbeid.

Magnus-Levy kunne måle at cellenes opptak av oksygen økte, som er det direkte beviset for at cellene arbeider raskere og mer effektivt. Denne oppdagelsen skulle revolusjonere medisinen for de som forstod at heretter var det født kunnskap om et nytt syn på verden: sykdom som fravær av energiproduksjon!

Hypothyreose gir lavt stoffskifte,gir utmattelse.

Hypothyreose gir lavt stoffskifte,gir utmattelse.

I 1915 oppdaget professor Edward Kendall som var ansatt ved Mayo-klinikken i USA den endelige forklaringen: I kjertelen lages det et stoff som hører med til gruppen av kjemiske stoffer vi kaller hormoner. Kendall døpte det spesifikke hormonet i kjertelen for Thyroxin og han beviste at tilførsel av thyroxin fra kjertelvev hadde samme effekt som tørket kjertelvev på syke. Siden hormonet bestod av to aminosyrer Thyrosin og 4 Jod-atomer ble det i kortform kalt T4.

I 1926 oppdaget en annen forsker Harington[6] hvordan man kunne lage syntetisk thyroxin. Men det skulle gå nærmere 40 år før det ble mulig å lage kjemisk stabilt, syntetisk Thyroxin,  i mellomtiden fortsatte leger å bruke enten kjertelvev (naturlig thyroid tabletter) eller hormon ekstrahert fra kjertelvev (kun brukt i liten målestokk).

I 1952 oppdaget de britiske forskerne Gross og Pitt-Rivers[7] enda et hormon i skjoldbruskkjertelen; T3 (Tri-Jodo-thyronin), men selv i dag er det mange leger som forteller sine pasienter at dette hormonet ikke er viktig, at det er farlig å ta som tablett – eller at det aldri er bevist at tilskudd med T3 har noen betydning… det er skremmende for T3 er det mest aktive hormonet, det som skal gi energi.

[1][1][1] Ord W M. Report of a Committee of the Clinical Society of London nominated December 14, 1883, to Investigate the Subject of Myxoedema. Trans Clin Soc Lond 1888. 21 (supp)

[2] . Gull W W. On a cretinoid state supervening in adult life in women. Trans Clin Soc Lond. 1873– 1874. 7180–185.185

[3] Gull W W. On a cretinoid state supervening in adult life in women. Trans Clin Soc Lond. 1873– 18747180–185.185

[4] Kocher Th. Ueber Kropfexstirpation und ihre Folgen. Arch Klin Chir 1883;29:254-335

[5] http://www.medscape.com/viewarticle/433848

[6] Harington CR: Chemistry of thyroxine I. Isolation of thyroxine from the thyroid gland. Biochem J 1926; 20:293

[7] Gross J, Pitt-Rivers R: The identification of 3:5:3′-1 triiodo-thyronine in human plasma. Lancet 1952; 1:439

Copyright Bjørn Johan Øverbye  – 2016

Discliamer

» Når slankedietter ikke reduserer vekten ! Hva gjør jeg galt ?»

 Mange overvektige har et problem som forverres av slankedietter og motedietter: De går ikke ned i vekt selv om de spiser underkalorisk dvs mindre enn 1000 kilokalorier per dag. Disse pasientene er det beste beviset for at slanking ikke er rett ”medisin” for mange. Hva er forklaringen? Vi utdyper en observasjon gjort av den berømte urtelegen Doktor Paul Belaiche…..

Fedme hos småspisere, er du en slik ?

fatmancharlesdickensI boken ” 3 av 4 syke kan bli helbredet ved hjelp av urter” intervjuer den kjente franske journalisten den like berømte urte-legen doktor Paul Belaiche. Selv om intervjuet i dag er over 45 år gammel, er det like sant i dag. Belaiche hevder problemet ligger i endringer i hormon og nervesystemet som fremkalles av stress. Det er ikke tilkommet vesentlig mye ”ny forskning” eller ”nye data” som motsier dette. Forklaringen på at vi kan tro på Belaiche er at sannferdig kunnskap om kroppen er relativt enkelt å forstå og at mennesket som fenomen og maskineri i det store og hele har vært uendret noen titusener av år.

Vitenskapen har flere data, men har vi likevel mindre innsikt ?

Oops!!!

Oops!!!

Det eneste som har skjedd med menneskene som vesen over årtusener er at vi har blitt flere, fått mer avansert teknologi og ødelagt planeten systematisk og metodisk for å nyte goder du kan kjøpe for penger og blitt fordummet med hensyn til vår plass i naturen. Med mer penger lever vi materielt bedre, men vi har bittert erkjent at god helse ikke alltid var noe vi kunne kjøpe for penger. Beviset er at antall leger øker for hvert år, det samme gjør antall ”medisiner”, men samtidig øker antall kronisk syke. Man behøver ikke å være professor i medisin for å forstå poenget. Se bare på  den grafiske kurven til venstre; antall syke øker. Dette er fra USA. Pussig nok publiseres ikke slike kurver over kronisk syke fra norske helse økonomer. Prøver «noen» å skjule hva som skjer med vår lille nasjon?

Stress som årsak til fedme.

Fedme hos småspisere er i følge Belaiche et sammensatt problem som i mange tilfeller skyldes kronisk stress. Ved vårt legekontor har vi i 15 år forsket på dette fenomenet og jeg skal derfor utdype doktor Belaiche betraktninger med en del ekstra viten som var kjent på Belaiche’s tid, men som Bourret ikke nevner i boken. Denne nye viten bygger på mulighetene vi har fått ved å kunne måle stresshormoner i blod og urin som en rutine-test, samt utvikling av måleutstyr for å studere hjernen/nervesystemet og hjertet’s  aktivitet under stress,

Penger nok,men lykke?

Penger nok,men lykke?

Vi vet at ved kronisk stress vil ditt automatiske nervesystem gå over i en modus som kalles ”parasympatikus-dominans”. Dette betyr at de nervetrådene som hemmer cellenes energiproduksjon blir mer aktive enn ”sympatikus-nervene” som skal øke cellenes energiproduksjon. Hva er hensikten med å skifte fra ”sympatikus-dominans ” til ”parasympatikus dominans” ? Hjernen, din store datamaskin innhenter milliarder av informasjoner fra kroppens ulike deler og kalkulerer hvor mye energi man har til rådighet, Dersom energiforbruket er vedvarende høyt slik som ved stress så vil hjernen velge å skru ned tempoet. Dette gjøres ved at den delen av hjernen som kalles hypothalamus i samråd med hjernebarken skifter til langsomt stoffskifte ved å kople over til ”parasympatikus-dominans”. Alt går nå langsommere.

Kronisk stress leder til lavt stoffskifte!

thyroid-gland--cancerThyroidhormonene fra skjoldbruskkjertelen (som er cellenes gasspedal )får derved mindre effekt og man opplever lavt stoffskifte selv om det er ”nok thyroidhormoner ” i blodserum. Med andre ord en form for hypothyreose type II (Nok hormon, men lav energi).

Inntil nylig var det vanskelig for leger å kunne uttale seg om dette fenomenet, ganske enkelt fordi vi ikke har noen kjemiske tester for parasympatikus-dominans; men det er nå utviklet et enkelt måleutstyr enhver kan kjøpe og eie og som de som melder seg inn for ett år i My Health Club kan kjøpe og få opplæring på via helseklubben. Det blir også arrangert kurser der interesserte med behov for å forstå fedme, lavt stoffskifte, utmattelse, ME og liknende helseproblemer kan få opplæring i å bruke slikt utstyr. Ved regelmessige målinger vil det tekniske utstyret gi deg en rekke informasjoner for å forstå om kroppen din bremser eller gir gass på cellenivå.

Stress2Det er mer til dette enn bare thyroidhormoner og automatiske nervesignaler; det er også en rekke andre forhold som spiller inn. Men selv med denne utvidede kunnskapen vi har ervervet ved å analysere flere hundre tusen måledata fra alle typer syke; er doktor Paul Belaiche’s forståelse den samme som jeg har kommet til: kronisk stress leder til overvekt !! Og videre: Du kan ikke redusere vekten uten å fjerne det som gir deg  oppkavet, urolighet, sinne, angst, opphisset eller tvinger deg til å gjøre mer enn du har godt av!

Hva er løsningen på stress ?

Børsmeglere finner fred med Yoga

Børsmeglere finner fred med Yoga

Doktor Belaiche anbefaler psykoterapi. På dette området har det nok skjedd en del endringer i samfunnet på 45 år. Den gamle Freudianske  terapien bestod i å snakke om problemene og at terapeuten ut fra beste erfaring gav råd om hvordan man kunne leve for å ha et mer harmonisk liv. Dette var utmerket i det sosiale lag av folket Belaiche henvendte seg til; den opplyste , velsituerte middelklasse i Frankrike. Belaiche var tross alt det vi kaller en kjendislege fra øvre middelklassen og hans klienter kom fra velsituerte og dels rike mennesker med god utdannelse og et stabilt liv. Men slik er ikke Norge anno 2015!

I dag er mye endret. Vi har fått et økende antall feilopplyste mennesker formet av media, reklame, tro på kortsiktig løsninger ved  medisiner og uten forståelse for kosthold, trening og harmoni med naturen og preget angst og uro i et samfunn i sosial oppløsning. Samtale er derfor ikke løsningen: men mestring.

De fleste problemer skyldes økonomi, jobb og familie.

Bourret intervjuer dr.Belaiche (1980)

Bourret intervjuer dr.Belaiche (1980)

Jeg har i de siste 15 årene notert endringer i mine pasienters forestillinger, tro, adferd og sosiale situasjon og samvittighetsfullt notert resultater av psykoterapi, meditasjon, yoga og en rekke andre former for anti-stress mennesker har foretatt seg i beste mening

Jeg har da erfart at noe av det første pasienter bør endre på er familieforhold, forhold på jobben og forhold til ektefelle/ kjæreste og sin økonomi. Mer enn 90% hva jeg har sett hos syke som lider av kronisk  stress ser ut til å komme fra sosial mistilpasning fordi man har uløste problemer på jobb eller i hjemmet. Legger vi til at mange mennesker ønsker raske løsninger ved å bruke ”lykkepiller” i stedet for å bedre sin innsikt og forøke ferdigheter har vi i store trekk den moderne stressede person .Vi skal derfor ta for oss ulike mestringsmetoder i helseklubben .Vanlige lesere får denne gangen tenke over en glemt diagnose: Fedme som følge av stress !!

Kilder:

Bourret J.C  «3 malades sur 4 peuvent être guéris par les plantes»: Editiones France- Empire, Paris, 1984

Bjørn J. Øverbye : Lavt stoffskifte – endelig forklart slik det skal, Veiviseren Forlag, 2014.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer