Hvorfor er jeg syk når lab-prøvene er normale?

 

Frem til 1958 fantes det altså bare ett terapi-alternativ: Naturthyroid kalt Thyroid og med årene NDT. Frem til 1970 fantes det ingen gode kommersielle lab tester for hormoner. Legeyrket var et praktisk håndverk på de sykes premisser. Men i løpet av perioden 1958-75 fikk vi en helt ny situasjon som ble opplevd slik som det nå er av stadig flere syke: Hvorfor har jeg hypothyreose-symptomer når laboratorieprøvene er normale??

Kortfattet historietime.

Problemet

Nedenfor er tidslinjen for noen relevante data for denne artikkelen. Data om testing er hentet fra Dr. Midgley`s eminente foredrag i 20124.

1.     1810-1893: Man behandlet struma med Iod.

2.     1888 Den britisk revolusjonen starter med at det utarbeides en avhandling som hypothyreose basert på rapporter fra 64 kirurger over hele Europa om pasienters helseforfall når man fjerner skjoldbrusk-kjertelen.

3.     1893- 1958 Thyroid dvs. naturlig thyroid i tablettform og deretter kalt NDT som er ekstrakt fra kjertel hos gris, kveg eller sau og ble brukt i terapi.

4.      1950 kommer Natrium Thyroid som var meget ustabilt og uforutsigbart og legene fortsatte med NDT!

5.     1958 det første syntetiske thyroxin(T4) som er brukbart: Synthyroid. (Knoll Pharma senere kjøpt opp av Abbot)- På nettstedet for Synthyroid er det en feil. Det står at syntetisk thyroid har vært tilgjengelig siden 1927. Dette er året da man først lagde syntetisk Thyroxin i et laboratorium, men det var først i 1950 at man fikk laget NatriumThyroxin for salg. Det første kommersielle produktet var av dårlig kvalitet. Først med Synthyroid fikk man et bedre produkt. NDT faser i denne perioden langsomt ut, men blir fortsatt brukt av mange leger frem til i dag . NDT opplever nå en renessanse blant pasienter som  ikke har den ønskede/forventede bedring av syntetisk hormon.

6.     1960:  de første kommersielle tester for å måle Thyroxin. Dvs. at helt frem til dette året var kliniske vurderinger og pasienters symptomer dominerende i diagnoser av hypothyreose i ulike grader!!

7.     1963-65. De første effektive testene for å regne ut Fritt Thyroxin: FT4. Dessverre var de første metodene for å regne ut FT4 ikke gode og det skulle ta mange år før de ble til å stole på.

8.     1975 De første kommersielle testene for TSH og T3 kommer på markedet. Noen år senere kommer tester for FT3.

Perioden 1958 – 1975 var derfor to tiår som skulle endre alt det leger trodde om stoffskifte og som er glimrende beskrevet av Broda Barnes i hans historiske og analytiske bok: Hypothyroidisme; Den Uventede Sykdom! I denne boken forteller Barnes om et problem vi fortsatt sliter med og som kan beskrives meget enkelt.

(En komplett oversikt over synet på thyroid-terapi kommer i senere artikkel)

Da man stolte på pasientene.

Frem til 1975 stolte de fleste leger på klinisk vurdering av syke. Dette omfattet en nøye symptomanalyse og diverse kliniske tester alle leger kunne gjøre på sitt legekontor ( Se Artikkelen som ble publisert). Når disse informasjonene ble holdt opp mot hverandre fattet så legen en beslutning og foreskrev enten NDT eller syntetisk Thyroxin.

System-analyse: Hva leger skulle lært av dataingeniører.

N.Wiener: Kybernetikk og system analyse

Denne måten å jobbe på er lik den man finner i fysikk, kjemi og ikke minst ingeniøryrke. Metoden kalles systemanalyse og ble utviklet av en rekke matematikere og fysikere og er grunnlaget for kybernetikk; datamaskin-matematikk.

Begrepet system kan være alt fra en maskin, til en plante, et dyr eller et økosystem.

For å beskrive systemet trenger man system-parametere: målbare variable som er typisk for systemet.

Deretter kan man overvåke systemet ved stadig å ta målinger av de variable enhetene og studere endringer og se hvordan disse endrer seg når systemet utsettes for ulike ytre påvirkninger.

Dette kan virke litt teoretisk, men blir straks praktisk når det gjelder å arbeide med menneskers helse. For å forstå hva som skjedde når tyreoidkjertelen sviktet brukte de gamle legene en rekke observasjoner og målinger som til sammen er system-variable som beskriver ”systemet” dvs. din totale psykiske og fysiske yteevne og fysisk målbare endringer i kroppens blodtrykk, reflekser og blodverdier .

Men husk igjen, det var ikke før på slutten av 1960 tallet at man kunne måle Thyroxin i blodet på en troverdig måte og først i 1975 kunne man måle TSH og T3.

Det betyr at i 80 år var legene uten kjemiske analyser de kunne stole på. Stoffskifte var og ble et håndverk: Systembeskrivelse, gi hormoner og observere endringer, uten å ha målinger av hormoner i blodet å navigere etter.

Da erfaring var konge.

Og hva erfarte man?? Ifølge historiske kilder ble folk bedre. Og viktig: Flere hadde nytte av terapi enn det vi ser i dag da leger kun navigerer etter blodverdier (Barnes 1976). Hvorfor fremgår dette av det som er skrevet i denne og foregående artikler. Nedenfor en meget kortfattet oversikt som belyser problemene.

Diagnosemetoder

Naturthyroid

Syntetisk Levaxin

Situasjon

Klinisk(systemtenkning)

Siden 1893

Siden 1958

En optimal periode fra ca 1940- 60

Klinisk + hormontester siden 1970(T4,FT4). Yngre leger begynner å gå bort fra kliniske tester. Den eldre garde holder fast ved kliniske tester

Fases ut

Dominerer

Mange pasienter som ble bedre under det eldre regime får ikke lenger den hjelpen de trenger.

Kliniske hormontester dominerer fra 1980 og utover(T3,FT3,T4,FT4,TSH).Klinisk vurdering ikke lenger på mote

Går av moten

Enerådende

Færre pasienter blir bedre, de lider.

(En fullverdig oversikt kommeretterhvert i senere artikler)

En ny generasjon fatter interesse for lab-kjemi.

Men hvorfor ble det slik at yngre leger begynte å overse klinisk arbeid dersom vi legger til grunn den standard eldre leger brukte? Det hele avhenger av det vi kaller tro om stoffskiftet.

Da leger kunne måle verdien av thyroidhormoner trodde man at man hadde et mål for hva cellene ville motta og at det kliniske resultatet derfor ville bli forutsigbart. Dette stemte forsåvidt for de fleste pasienter og gav da legene et nyttig redskap,  men det stemte ikke alltid for alle ! Hvorfor ?

Professor Karl Popper’s 100 hvite svaner.

Skeptikerne  og legene Petr Petr Skrabanek og James McCormick har fortalt dette på en ironisk og underholdende måte i boka Medisinske Feiltagelser og Fjollerier  (På denne linken kan du laste ned boka gratis!!) ved  blant annet å henvise til vitenskaps-filosofen Karl Popper. Karl Popper hevdet ofte at lege-yrket ikke oppfylte kriteriene til en eksakt vitenskap fordi det var for omtrentlig.

For å illustrere en av vitenskapens store problemer som Petr Skrabanek og  James McCormick  mener er høyst relevant for legers forståelse av verden trekker de frem Popper`s liknelse kalt de ”hundre hvite svaner’s feiltagelse ”: En vitenskapsmann observerer svaner og finner etter 100 observasjoner at de alle er hvite. Han skriver en avhandling der han hevder at ”alle svaner er hvite”. Men en dag observerer han en sort svane (slike finnes) og hele påstanden må forkastes og erstattes med: Svaner kan være svarte eller hvite. Han må videre spesifisere dette nøyere: Det er observert flere hvite svaner enn svarte.

Stoffskifte-medisinens sorte svaner.

Det samme gjaldt stoffskifte-medisinen i de kritiske 20 årene (1958-75) da yngre leger besluttet å forkaste foregående to generasjoners erfaringer.

Man observerte at hos de fleste pasientene var laboratorieprøver en enkel og grei måte å se hvem som hadde nytte av syntetisk hormon. Dette gjorde at stadig flere leger begynte å se bort fra system-beskrivelse dvs. kliniske ferdigheter  og overse at NDT kunne brukes der syntetisk hormon ikke nådde sine mål.

De hadde med andre ord gjort den feilen Karl Popper (På denne Linken er det mulig å laste ned denne gratis) advarte mot: De hadde observert 100 hvite svaner, men begynte å overse at rundt om begynte det også opptre en rekke sorte svaner: Pasienter med klinisk manifest hypothyreose definert etter den gamle metoden som er slik: De som oppfyller en rekke bestemte kriterier for å kunne få thyroidhormoner og bli bedre av nok hormon over tid.

De sorte svanene var de som faktisk kvalifiserte til behandling, men hadde ”normale blodverdier”.

Hvorfor vi bør behandle!

Hypothyreose: før terapi og etter terapi!

Burde det ikke da ”ringt noen bjeller”? Jo hos de flinke klinikerne ringte det varselsklokker. Men ifølge Broda Barnes og de som tenkte som han: Ble det en mote blant yngre leger å se bort fra den tidkrevende delen av legeyrket: Å gjøre grundige undersøkelser og lytte til de syke. I stedet begynte mange å se på et lab-ark og konkludere der og da at pasienten hadde ”hypothyreose” eller ikke.

Over to tiår ble det glemt at stoffskifte betyr manifestasjoner av sviktende energiproduksjon til å ganske enkelt bety ”en viss mengde thyroidhormon” som når alt kommer til alt bare er en av flere hormoner og kjemiske forhold som regulerer energiproduksjonen i kroppen! Og videre: mange av de andre forholdene påvirker effekten av thyroidhormoner, derfor er de verdier thyroid-hormoner man måler i blodet  ikke lenger nok til å opprettholde energiproduksjonen i cellene. (Øverbye 2007)

Legene skifter tro-system.

Disse mange sort svanene ble skapt av en endring i legenes tros-systemer,.I følge de eldre legene  ble den yngre garde begynte de yngre å tenke bekvemmelighet fremfor solid håndverk…Og stoffskiftet’s sorte svaner ble stadig flere, men de fikk seile sin egen sjø. Og hvor seilte de til ?

I følge Broda Barnes bok seilte de mange feilforståtte og ubehandlede stoffskiftesyke inn i psykiatrien, mange utviklet hjertesykdommer, mange fikk leddbetennelser, vektproblemer, utmattelses-tilstander. Da John C Lowe`s arbeider ble kjent ble det klart at en voksende bølge av fibromyalgi-syke også var blant de mange ”sorte svaner”.

Problemene begynte å hope seg opp, ikke til fordel for de syke: men ikke uten en viss fordel for legemiddelindustrien ! I  denne perioden begynte industrien å utvikle stadig nye symptomdempende legemidler som kunne gi en viss lindring der rett dose thyroidhormon i gamle dager tilbød full eller delvis helbredelse!

Hypothyreose inn i glemselen ?

Hypothyreose: før og etter terapi.Glem ikke pasient!!

Ved utgangen av de kritiske årene var legers forståelse snudd på hodet: Klinisk arbeid ble ikke lenger så interessant for den yngre generasjons leger. Lab verdier begynte å dominere .Raske løsninger ble tidens melodi og leger kunne med stadig flere konsultasjoner pr dag behandle flere syke  og henvise til godt handverk ved å påpeke at lab-verdiene tross alt var blitt normale. Men igjen  Poppers » 100 svaner» .

De fleste  ble bedre… men et stort antall pasienter opplevde ikke den påstått forbedring. Det ble ganske enkelt for mange «sorte svaner» i legenes lille innsjø, og da i stadig færre ytet de «sorte svaner» rettferd ble det heller ikke notert i journaler og publisert i tidsskrifter at disse ikke var klinisk utredet og hadde klare målbare tegn på energisvikt.

Mange kalte denne utviklingen fremskritt.

Men Barnes skrev:” Mange begynte å sverge til lab-tester, men mange av oss var bare sverget (dvs. var forbannet) !”

NB! Syke personer må oppsøke kvalifisert lege og få full klinisk utredning (Se fullstendig liste i MY Health Club som blir publisert innen en uke) og  tatt fullverdige blodtester. Deretter må lege og pasient samtale om problemene. Man er da rimelig sikker på at det blir funnet en løsning begge parter er fornøyd med. Dette er viktig for dette Nettstedet er ikke et partsinnlegg i «stoffskifte-krigen», men et nettsted for kjærlighet til kunnskaper. Bare ved kunnskap kan verden bli bedre.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Mer om akupuntursikkerhet og ubegrunnet frykt for dødelige effekter-

I den foregående artikkelen skrev jeg at vi skulle fullføre studien her.Her er de siste anmerkningene og en erfaring ingen ville lytte til
Den kinesiske Zhu-studien .

En rapport fra Kina som omhandler en pasient som fikk hjertestans i forbindelse med akupunktur .Vi lastet opp referansen og kjørte den på vår litteratur-søke motor og havnet på nettstedet Research-Gate. Her ligger det ingen Zhu-studien men en kopi av artikkelen fra JRSM.Er det slik Research- Gate vil at kinesere . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv
Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Påstander om dødsfall etter akupunktur;men hva kan egentlig bevises??

I Nyhetene i beste sendetid 28.11.16 opplyses NRK at en norsk mann døde etter en infeksjon noen mistenker kom etter behandling med akupunktur . Men før man trekker  slutninger og starter å kritisere hverandre bør man tenke seg om å lete etter svar som er bedre enn det vi har i dag!

Starten på en historie:

acupuncture_chinese_1I 2010 publiserte  Journal of the Royal Society of Medicine   en artikkel der forfatteren hevdet   at 90 mennesker var døde etter akupunktur. Ved gjennomlesning innrømmer skribenten  at han ikke samlet egne data ,men at det fantes  anekdoter (=ubekreftede påstander) om 90 dødsfall fra Kina og Asia .

Forfatterens anekdoter ble senere forvandlet til et oppslag i britisk presse som synes å ha sett en sensasjon og som gjengav historien slik at leserne kunne forledes til å tro  disse dødsfallene skjedde i England .Var det slik forfatteren hadde til hensikt å meddele sine beviser??

For å finne ut mer om som ligger bak påstandene har vi sjekket alle kilder i  Journal of of the Royal Society of Medicine overlater til den enkelte  å bedømme vår forskning på kildenes troverdighet.

Den tyske Melchard-studien.

I motsetning til en beklagelig holdning blant visse engelske «overklasse-tenkere» engelske  om at ingen trenger å bevise noe dersom det kommer fra deres munn; bestrebet en gruppe tyskere seg  med å grave dypere ned i materien . Melchard, Weidenhammer og Streng (1)foretok en grundig undersøkelse av tilstanden i Tyskland i 2004.De gikk gjennom rapporter fra 2900 leger om hvordan de opplevde resultater av sine behandlinger. Undersøkelsen opplyste at i alt 97. 733 pasienttilfeller var vurdert.Her er resultatene fra spørsmålene til legene:

58,4 % av legene sa at ingen pasient hadde beklaget seg over noe ubehag!!!

22,7% av legene sa at 10% av pasientene var misfornøyde med legens behandling fordi de følte ubehag.

10% av legene sa at 50% av deres pasienter klaget på hvordan legen hadde behandlet de fordi de følte legens behandling ubehagelig

13% av legene sa at mer enn 50% av deres pasienter klagde på ubehag ved legens bruk av nåle-terapi.

Hvordan fortolker du som leser dette ? Siden akupunktur er en terapi der nåler settes i allerede smertefull områder av en lege/akupunktør ,bør vi ikke forvente at nålestikkene gjør vondt?? Siden terapien utføres en lege/akupunktør bør vi ikke forvente at pasientens opplevelse også gjenspeiler utøverens ferdigheter?? Siden   selve settingen/atmosfæren og legens holdninger vil påvirke utfallet av mange terapier og derved den subjektive opplevelsen av terapi kan ikke dette også medvirke til utfallet?Og før man fordømmer en terapi; bør man ikke vurdere hva pasientene klaget på? Så her er hva  pasientene opplevde som noe de syntes var et uventet ubehag.

Hva akupunktur-pasienter opplevde som uventet ubehag.

Forskerne fant kun 6 alvorlige tilfeller av i alt 97.733 pasient-tilfeller og hva var det?

1)En deprimert mann mente han muligens var blitt mer deprimert av akupunktur ,men ikke sikker. Var han dessuten medisinert og kunne ikke erkjenne hvem som var hva?

2)En dame fikk høyt blodtrykk etter akupunktur ,kanskje, men ikke sikkert.  Og hva er høyt for derom sies det lite og når noe ikke sies er det da akupunktur eller kvakksalveri som ligger til grunn for når en lege ikke opplyser om handlingene er han da en ordentlig lege???

3)En tredje pasient fikk blodtrykksfall av akupunktur, men ikke sikkert ,bare ”mest trolig”. Og hva er høyt og lavt her,ingen sier det,man antyder for å skape engstelse

4)En dame med astma fikk astmaanfall mens hun fikk akupunktur .Men ikke bevist at akupunktur var årsaken. Og hva var anfallet? Dypt åndedrett som kommer ved avspenning eller panikk når to leger ikke kan skille mellom åndedretts-funksjon og panikk?

5)-6De to eneste sikre skadene skjedde ved at to leger som åpenbart ikke kunne nok anatomi stakk nåler så dypt inn i brystet at de punkterte lungen hos to pasienter. Vel burde ikke dette si noe om legen, mer enn metoden og var legene utdannet eller hadde de bare lest i en bok at å stikke dypt i en vene,blodåre,bukhule eller lunge-sekk var OK??

Men dødsfall ;ingen !!

Den kanadiske Chung-studien; ingen dødsfall!!

Den fransk/engelsk artikkel av de kanadiske legene Chui, Bui og Mills tar for seg forholdene i Canada. Artikkelen gir ingen støtte påstander om akupunktur-død ! Artikkelen handler stort sett om behovet for fag-utdannelse i akupunktur og påpeker at godt utdannede personer vil minske farene for problemer .De skriver også at så langt de kan bevise er forekomsten av punktert lunge er 1/70.000 behandlinger. Dødsfall? Ingen

Hva var så «ubehaget» pasientene klaget på??

1)Smerter i nålestikket .Tallene spriker enormt:1-45% så her er det enorme forskjeller mellom legene som gjør jobben og hva er smerte siden smerte er subjektivt og ikke objektivt??

2)Trøtt etter behandling .Igjen enorme sprik 2-41% ,men å bli trett av terapien er ingen bivirkning ,det er en virkning ved at man slapper av når serotonin og enkefaliner dannes ved at smerten blokkerer for normal nerve-ledning til hjernens dypere lag

3)Besvimelse (0%-0.3% )avhengig av hvilken leger det gjaldt).Men hvem definerte besvimelse og hva er det dersom ingen opplyser om kildene og hva den enkelte forstod??

4)86% sa at de følte seg avslappet og det er som sagt en tilsiktet effekt at pasientene skal slappe av og ikke en bivirkning!!    

5)  Pneumothorax (=Hull på lungene); bare 2 av i alt 70.000 behandlinger.

Igjen : Død? Ingen!!

Risk & Safety advarslen mot akupunktur.

Tidsskriftet  Risk & Safety (2)hevder her at 86 personer i Asia muligens er død av akupunktur; men at opplysningene er anekdotiske (Ubeviste påstander), men man tror det kan være ”toppen av et isfjell”, men medgir at det mangler beviser.

En fortsettelse  blir publisert senere i My health Club for betalende medlemmer:Den vil også gi noen praktiske råd for  hva man bør spørre en akupunktur-lege om, for å sikker og god terapi vi alle kan like.

Referanser ikke meddelt via hyperlink:

1-Melchart D, Weidenhammer W, Streng A, et al. Prospective investigation of adverse effects of acupuncture in 97,733 patients. Arch Intern Med 2004;164:104–5

2-Deaths after acupuncture: a systematic review. Int J Risk & Safety 2010;22:1–6

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Verdensberømt forsker lovpriser gammel kinesisk medisin som du kan gjøre selv!

Pasienter med kreft, MS, leddgikt, ME, Borreliose, langvarige infeksjoner og nesten enhver sykdom du kan si navnet på, har en ting felles: De har et immunsystem som ikke virker slik det skal! Den verdenskjente forfatter og genforskeren Mae-Wan Ho kommer med en sensasjonell avsløring: Det eksisterer en 4000 år gammel kinesisk oppskrift på en  en medisin som styrker immunforsvaret og gir deg bedre helse! Det beste av alt, du kan gjøre dette selv og innta den hver dag uten problemer. Den er endog lovlig å selge og noen har tjent millioner på dette. Les den utrolige historien….

Har asiatiske leger et svar ?

Lyst å prøve noe nytt?

Lyst å prøve noe nytt?

Asiatiske leger har funnet en løsning: De har gjenoppdaget nytten av en energimedisin kjent som Qi Gung! Dette er en medisin som alle kan «lage selv», dersom du bare har oppskriften. Det beste av alt? Den er vitenskapelig bevist, uten bivirkninger og den styrker alle deler av kroppen for enhver som «lager medisinen». Enda bedre, dersom du «lager» medisinen og selger oppskriften videre vil du aldri få konflikt med mattilsynet eller helsemyndighetene.  Flere leger bruker Qi Gung hver dag, endog i lille Norge.

Mitt møte med de smarte og rike  menneskene i Asia!

den gang da

den gang da

I 2012 var jeg æresgjest ved en av Koreas største sykehus. Det jeg opplevde overgikk min «villeste fantasi». Jeg møtte professorer, leger, forskere og kremen av Koreas rikeste familier. Alle lovpriste Qi Gung. De brukte urtemedisiner og akupuntur og gikk selvsagt ikke av veien for å benytte vestlige medisiner dersom de trengte det. Jeg møtte en av Koreas høyest dekorerte generaler som kom til ukentlige besøk på sykehuset for å få akupunktur og urtemedisiner for sin lungekreft. Han hunne fortelle at etter bare få måneder var kreftsvulsten skrumpet inn uten bruk av cellegift eller stråleterapi. Hans behandlende lege dr. Bae kunne fortelle om mange slike tilfeller, og var forundret over at ikke flere pasienter i Vesten besøkte Korea for å bli behandlet med det beste fra to kulturer.

Jeg traff også mange andre pasienter, både fra velstående og fattige familier. Alle lovrpiste sine egne leger og en av overlegene kalt meg «representanten for de uvitende menneskene i Vest«. Dette var ikke ondsinnet, men ærlig og oppriktig. Han sa «Siden vi kan kurere så mye dere ikke klarer å gjøre noe med, hvorfor kommer ikke deres fremste eksperter til Asia for å lære av oss? Man skulle tro deres eksperter var direkte uvillige til å ta til seg ny kunnskap, selv når deres metoder feiler

Asias smarte leger kan ha kjent til medisinske mirakler i tusener av år!

Multikulturelll sengelektyr for moderne leger

Multikulturelll sengelektyr for moderne leger

Ta et kart over Asia og tegner en linje som starter ved Altaji i Russland, videre rundt Mongolia, deretter videre til nordlige og midtre Kina og så rundt Tibet og statene rundt Himalaya. Når dette er gjort har du tegnet inn områdene for der man finner røttene til den Asiatiske høykulturen. Disse folkegruppene utviklet over årtusener en avansert vitenskap basert på studier av dyr, mennesker, planter, jordsmonn og planetenes innvirkning på menneskers helse (i dag kalt astro-biologi).Vitenskapen er på mange områder like bra som den vi besitter. På andre områder enda bedre, fordi den var mer menneskevennlig og respekterte jorden som basis for alt liv!

 

Med årene forgrenet denne kulturen seg i den Russisk-Indiske Veda-kulturen og den kinesiske naturvitenskapen som vi idag kjenner litt til gjennom kunster som akupunktur, urtemedisin og de psykofysiske treningssystemene vi kaller Gung-Fu, Qi Gung og Nei Dan (Meditasjon). I Kina er disse skatter fortsatt høyt verdsatt og intet politisk regime har noen gang ønsket eller turd å  fjerne de. Hver dag lovprises disse skattene ved at millioner av mennesker over hele kloden benytter de og opplever deres verdi på egne liv. Mens mange talsmenn for Vesten og Midt-Østens religioner vender seg mot sin gud i skyene, og synes å ha glemt hvor de bor, lovpriser de fremste eksponenter for den asiatiske høy-kulturen mennesket og dets mulighet for utvikling i samhandling med naturen. De snakker også varmt om menneskets vekst og mulighet for å verne liv og ta vare på seg selv og andre.

Qi Gung: vidunderkur for kronisk syke ?

Så til en av de mange goder i det asiatiske skattkammer: Qi Gungs evne til å styrke immunforsvaret.

Mae-Wan Ho; geni.Lytt når hun taler!!

Mae-Wan Ho; geni.Lytt når hun taler!!

En av vår tids fremste biologer og genforskere  Mae-Wan Hogrunnlegger av Institute of Science in Society i London, forfatter av 100 vitenskaplige artikler og 81 bøker har noe å fortelle som du bør lytte til!

I en artikkel publisert i Nexus magazine October-November 2014 (side  13-16), forteller denne verdensberømte forskeren om forskning utført på utøvere av Qi Gung. Qi Gung er som du nå vet hvis du har sett video-linkene  – en form for psyko-fysisk trening der du bruker indre visualisering, regulert pust og fysiske kroppsstillinger og bevegelser. Disse tilsynelatende enkle øvelsene har dramatiske effekter: Ifølge Mae-Wan Ho kan øvelsene forandre måten genene dine jobber på! Jeg gjentar: Dr. Mae-Wan Ho sier at forskning bekrefter at du kan med trening endre hvordan dine gener jobber. Du behøver ikke slik vestens leger antar, vente på meningsfylte, spontane mutasjoner en gang i fjern fremtid.

Du skaper din fremtid nå.

Qi Gung gir deg bedre gener!

Ta hand om dine gener!!

Ta hand om dine gener!!

Artikkelen til Mae-Wan Ho forteller at forskere analyserte 12000 gener hos Qi Gung utøvere. Hver utøver trente 2 timer hver dag. Blant de mange genene man undersøkte fant man at 250 spesifikke gener var forskjellige hos Qi Gung utøvere i forhold til den vanlig befolkning! 132 av de 250 genene som tok hånd om nedbrytning av kroppsvev ble dempet, slik at kroppens ble eldet langsommere og heller ikke ble skadet i samme grad under stress.

118 av de 250 genene som økte immunforsvaret, ble derimot oppgradert i sin aktivitet. Dette medførte at Qi Gung utøvere hadde bedre evner til å motstå virusinfeksjoner og bakterieinfeksjon.Treningen gjør også at de cellene som dreper virus og bakterier (immuncellene) blir mer aktive og lever lenger!

Gi deg bedre varme-sjokk proteiner!

Treningen økte også produksjonen av det vi kaller «varme sjokk proteiner «. Disse proteinene har en lang rekke positive virkninger på din kropp. Her er noen av de fantastiske effektene av disse proteinene:

  • De beskytter deg mot økt temperatur, stress og skader påført av giftige stoffer. Siden cellegift er en gift så vil økt produksjon av varme-sjokk protein beskytte mot cellegiftens negative bivirkninger.
  • Sørger for at ulike proteiner samvirker bedre inne i cellene (chaperon-effekten).
  • Reparerer celleskader.
  • Reduserer farene for å utvikle hjerte-kar sykdommer.
  • Bedrer ditt immunsystem.

«Send vestens leger på kurs til Asia….»

Bli multikulturell i praksis..

Bli multikulturell i praksis..

Det sa mitt Koreanske  vertskap da jeg reiste hjem. Da jeg fortalte om dette og viste frem bildene fra Korea var det ingen leger her på berget som trodde meg. Alle trodde jeg spøkte og fortalte løgnhistorier. Ja det var endog de som mente at jeg som norsk lege helst burde holde seg til det man lærte i Norge, fordi fortellinger om de fantastiske resultatene i Asia ville sette norsk medisin i et dårlig lys..

Vel, det er 13 år siden. Norske leger og politikere var mer fordomsfulle den gangen. Mye er endret siden da. Nå er vi blitt et multietnisk og multikulturelt samfunn som lovpriser nye kulturelle strømninger og ønsker velkommen mennesker fra hele verden som fullverdige borgere av Norge. Da må vi også ønske Asias visdom, kultur og vitenskap velkommen, spesielt de sider ved den som er bedre enn vår egen. For vi ønsker vel ikke å fremstå som en nasjon uten innsikt i hva resten av verden bedriver, når landegrenser åpnes og Internett gir oss verden inn i stua?

Vil du vite om hvordan dette gjøres i praksis meld deg inn i My Health Club og få oppskriftene på det gode liv slik asiatiske leger forteller at det skal gjøres.


Copyright Dr. Bjørn J Øverbye 2015


Disclaimer: Dette er helsejournalistikk. Dr. Øverbye praktiserer asiatiske trenings metoder for å bevare sin egen helse og underviser helsepersonell i energimedisin og akupunktur. Syke som leser dette og ønsker å prøve slike metoder må først spørre sin lege om de vet om slike metoder kan være bra for deres helse.

 

Nobelprisvinnere ber oss leger se opp fra reseptblokken og i stedet søke helheten!

Nobelprisvinnere i fysikk søker etter alle tings enhet og sier at vi må innse at alt i universet henger sammen. Legemiddel-industrien  ber oss leger se bort fra helhet og heller dele opp alle ting i stadig mindre biter med ett nytt legemiddel for hver bit. Er det på tide at vi leger sikter høyere i vår praktiske hverdag?

Universet er laget på helhetsprinsippet: Alt henger sammen!

På tide å skru hjernenopp til full ytelse?

På tide å skru hjernenopp til full ytelse?

Legers hverdag er ikke det samme som vitenskapen om mennesket! Vi vet alle at alt alt henger sammen og at ingen del av oss er upåvirket  om selv den minste del av oss blir syk eller skadet. Denne intuitive og direkte erkjennelse av oss selv blir nå forklart av fysikkens heteste  modell: holografien. Den Holografiske vitenskap lærer oss: Alt henger sammen. Den minste bit er en kopi av helheten.Ved å forstå en bit kan vi forstå det hele. Det hele ivaretar alle sine biter. Hele universet er fylt av bevissthet og intelligens. Selv det minste atom har bevissthet. New Age fantasi? Nei moderne holografisk fysikk! En fysikk så fantastisk at den endrer alle som forstår budskapet og hvilken praktiske konsekvenser den har for vår forståelse av atomene, oss selv, andre dyrearter, naturen og til sist hele universet.

Holografisk vitenskap på vei inn i mot legekontorene!!

Professor Rakovic; holografi for leger!

Professor Rakovic; holografi for leger!

Vitenskapen om mennesket er i dag kommet så langt at det har lykkes en gruppe Serbiske forskere under ledelse av professor Dejan Rakovic  i Beograd og lage verdens første komplette kvantefysiske modell av kroppens informasjonssystem. Denne meget avanserte matematiske modellen for hvordan kroppen din fungerer knytter mennesket sammen med to av tidenes mest suksessfulle fysiske oppdagelser: hvordan konstruere ”tenkende” superdatamaskiner og modellene for atomenes verden kalt kvantefysikken. Forskergrupper kaller modellen av kroppens virkelighet for den Bio-Holografiske modellen.

 

Akupunktur =Holografisk legevitenskap i praksis!

Rakovic sier at det beste systemet for å omsette disse avanserte modellene for hvordan ditt nervesystem og kropp fungerer ikke ligger i den type medisin som praktiseres i dag. I stedet sier de at man bør ta i bruk prinsippene for akupunkturen og visse moderne psykologiske metoder som enda ikke brukes i vårt helsevesen.

Elektro-akupunktur er allerede en del av romfartsmedisinen !

El-akupunktur diagnose allerede på plass i romfarts-mdisin.

El-akupunktur diagnose allerede på plass i romfarts-mdisin.

Professor Rakovic`s teoretiske forklaringer ligger langt over hva selv leger på professornivå leser og kan forstå. Man kan derfor ikke vente at  teorien i seg selv skal kunne leses av leger, med mindre de har med fysikere på laget. Men den praktiske anvendelsen er derimot enklere: elektro-akupunktur diagnose tilkoplet datasystemer som tolker resultatene. På den internasjonale Romstasjonen er en russsike utgave  alt i bruk av kosmonauter og astronauter..

Det russiske systemet gir legene mulighet til å studere hvordan kroppens holografiske energisystem forteller datasystemet hvor problemet er, hva den selv trenger, hvilke organer som skal behandles, i hvilke rekkefølge de skal behandles og med hvilke metoder legene skal velge. Et tilsvarende system er utviklet i Tyskland av Holimed. 

Konsekvensene av  holografisk vitenskap for din helse!

My Health Club vil som første nettsted for helseinformasjon bruke disse metodene når vi i årene fremover vil fremme forståelsen for praktisk anvendelse av metoden. Jeg sitter på over 1 million kjemiske- måledata tatt på norske laboratorier som jeg for tiden legger over i datasystemer. Disse data bekrefter riktigheten i kartet Rakovic`s og de russiske forskernes har laget over hvordan den levende kroppen og sinnet fungerer. Riktigheten er bedre forståelse og bedre terapiresultater.

Forskere som anser den holografiske forklaringen på bevisstheten, nervesystemet, kroppen, naturens eller universets oppbygging som den beste forklaring vi har så langt er blant andre disse.

Bli kjent med  holografi på Nettet. 

Redaktør Ken Wilbner : Re Vision Journal

Nobelprisvinner i fysikk David Bohm : sammen med Kar H Pribram grunnla de den holografiske vitenskapen om universet, atomene og som førte til professor Rakovic fantastiske oppdagelser!

Nobelprisvinner  Karl H Pribram , forfatter av 700 vitenskapelige artikler om neurologi, adferd, psykologi, bevissthets-vitenskap m.m.

Antialdringsforsker og psykolog Ken Dytchwald .

Professor Fridtjof Capra :Verdensbrømt Fysiker og forfatter hvis bøker er lest av millioner av mennesker over hele verden.

Professor i neurologi Yigqing Zhang : oppdager av en enkelt metode for å forene  holografi og akupunktur.Hans metode er har vist seg å matche treffsikkerheten  Vestens mest avanserte diagnosemetoder på flere områder.

Fysiker og bevissthetsforsker Itzhak Bentov  .

Og selvsagt:

Professor i fysikk og  mikroelektronikk Dejan Rakovic

Vil du vite om den praktiske anvendelsen må du tegne medlemskap for ett år i MY Health Club. I Nyhetsbrev Vol 1, nr 3 tar vi for oss hvordan holografi kan anvendes i praksis for å forstå problemet ME, kroniske infeksjoner, Lyme-Borreliose og stoffskiftesvikt.


Coypyright Bjørn J Øverbye 2015


 Disclaimer: Dette er helsejournalistiskk og ikke nødvendigvis betandig hva forfatteren mener eller gjør selv.Vi overlater til leserne å selv lese og å sjekke kilder og velge hva de selv ønsker å tro.

Ligger forklaringen på akupunktur- effekten mellom ørene?

Akupunktur er en del av Asias fantastiske medisinske arv som har funnet husrom i Vesten. Daglig behandles millioner av syke over hele verden med akupunktur og mange blir friske der vestlig medisin melder pass!! En viktig oppdagelse innen akupunktur er meridianer; også kalt ”energibaner”. I 1980 klarte kinesiske forskere å finne forklaringen på disse 3000 år gamle iakttagelsene. Nøkkelen lå i hjernen! Les dette og innse at kunnskapen om kroppen er mer omfattende og fantastisk enn det vi har trodd til nå (En artikkel i serien om energimedisin).

Magesmerter : det fikser jeg med akupunktur ..”

Gamle nyheter dør aldri

Gamle nyheter dør aldri

….sa doktor Li Zhanyuan da den kjente amerikanske journalisten James Reston [i], to ganger Pulitzer-prisvinner fra New York Times, da han våknet med sterke smerter etter en blindtarmsoperasjon på sykehus i Beijing den 15 juli 1971.

Reston var sammen med utenriksminister Kissinger for å forhandle med Mao Tze Dong om president Nixons nær forestående reise til Kina.

Reston gikk med på å prøve denne tradisjonelle metoden som for han var totalt ukjent fremfor å få morfin slik man gjør i USA (og selvsagt Norge). Doktor Li satte en nål ved kneet og varmet opp en nål som ble satt i buken. Smertene forsvant og Reston kunne ta med deg en sensasjonell nyhet til USA: kinesisk medisin virker fortsatt like bra som vestlig medisin..og vel så det[ii]!

Kennedys livlege brukte akupunktur og urtemedisiner !

Dr. Brusch satte nåler i presidenten

Dr. Brusch satte nåler i presidenten

Dette var ikke første gang akupunktur ble brukt i USA, kinesiske innvandrere hadde brukt det i over 200 år på amerikansk jord. President Kennedy’s livlege Charles Brusch, kjent som legen som hadde anbefalt Kennedy`s nevø å la seg behandle med den indianske urtemedisinen Essiac [iii]for uhelbredelig kreft, hadde i mange år før dette satt nåler på Kennedy for hans ryggsmerter. Det hører med til historien at Kennedy`s nevø ble frisk og at Brusch sine nåler hjalp presidenten. Men nyhetene nådde ikke media. Det var politisk ukorrekt da som nå: Hvem vil gi indianske medisinmenn eller kinesiske akupunktører[iv] ære i en kultur der alt er nytt, blankpolert og ansett som ”best i verden”[v]. ? Først 1971 ble Reston´s historie det som fikk begrepet akupunktur fra mørket og inn i det amerikanske media- lyset.

Men da var metoden alt 3000 år gammel.

Da akupunktur nådde USA var dette siste stopp på en flere tusen år gammel reise som startet i en tid ingen lenger har dokumentert. Kunnskapen var bygget på en rekke oppdagelser, blant disse var oppdagelsen at kroppen har et nettverk av energibaner, som ikke er nervetråder og som kinesiske leger kalte Jing-Lo[vi] (kanaler og forbindelser).  Chi, ble forklart å kunne sammenliknes med vann som beveger seg i i kanaler/elver. 34 kanaler ble kartlagt i oldtiden og med tiden stadig flere. Av disse er de 12 symmetrisk plasserte hovedkanalene mest kjent fordi de har en forbindelse med kroppens indre organer, kjertler, ledd og muskler[vii].

Da franske jesuitter besøkte Kina på 1600 tallet og fortalte om de kinesiske legenes kart over energibanene døpte de kanalene for ”meridianer” etter linjene kartografer tegner på en globus.[viii]! Etterhvert som metoden ble kjent i land som Frankrike, Russland, Tyskland og til sist USA overlevde de fundamentale kinesiske erfaringene; herunder kunnskapen om meridianer. Men er dette et virkelig fenomen? Kan det være mulig at vi har et slags energisystem som ikke er identisk med nerver? Er ikke dette humbug, overtro og bløff slik kritiske røster hevder etter å ha lest om fenomenet, men ikke praktisert kunnskapen? Eller som min lærer i neurologi professor dr. med Birger Kaada oppgitt utbrøt etter å ha hørt om forskningen i Kina :” Hvilken nytte skulle naturen ha av noe slikt som meridianer? ”  I senere innlegg skal vi avsløre ukjent amerikansk og russisk  forskning som forteller hvorfor !!

PSC : nervene dine rapporterer om et fenomen som skjer i ”kanaler”.

Åpem hjertekirurugi med akupunkturbedøvelse! "Bare inbildning"??

Åpem hjertekirurugi med akupunkturbedøvelse! «Bare inbildning»??

En vanlig erfaring blant akupunktører er et spennende fenomen som kalles Propagated Sensation along the Channel (PSC), på norsk ”Vandrende følelser som brer seg langs kanalen”.  PSC fenomenet oppstår når man setter en nål inn i et punkt og dreier den rundt eller man setter strøm på. Etter en tids kraftig stimulering opplever pasienten en følelse av varme, prikkende fornemmelser eller endog kulde eller følelse som de renner vann langs huden. Samtidig med dette begynner pasienten å føle mindre smerter i området som stimuleres.

Opplevelsen av fenomenet er klart knyttet til hva hjernen opplever når det settes en nål i bestemte punkter (ikke alle) og nålen påvirkes på en særskilt måte (strøm, varme eller hurtig dreining)!! Det finnes da ulike forklaringer: enten skaper nålen endringer i båndformede strukturer i kroppsvev som nervetrådene rapporterer om som ”meridianer” /kanaler/PSC. Teori nummer to er at det hele skjer inne i hjernen.

4784 kinesere forbløffer kinesiske forskere med egenopplevde meridian-kart.

Moderne vestlig leger roser seg selv når man har klart å samle noen få hundre frivillige til å prøve ut en medisin, det blir da statistisk

Ikke latterliggjør den kinesiske arven!!

Ikke latterliggjør den kinesiske arven!!

signifikant, et matematisk begrep for ”troverdig”.  Men hva om du som forsker samlet 5986 frivillige for å forske på akupunktur-kanaler? Her er en slik avhandling utgitt i Kina i 1980.

Forskere ved Akademiet for Tradisjonell Medisin ved det 262 Hospitalet for PLA i Jishan Kommune[ix] samlet 5986 frivillige personer. Nåler ble satt i spesielle punkter på armer og ben kjent som Jing punkter. Nålene ble tilkoplet elektrisk pulserende strøm. Etter noen minutter kunne 81% (4784 ) av de frivillige fortelle at de kjente PSC fenomenet som spredte seg fra nålene oppover og nedover langs ben og armer.

Forsøkspersonene ble bedt om å tegne hvor PSC gikk! Under over alle under!! De følge baner i huden som var ca 1-2 cm brede og som samstemte med flere tusen år gamle kart over det europeerne kalte meridianer. Legene som utførte forsøkene skrev: ” Vi kunne demonstrere at PSC er et objektivt fenomen og at opplevelsen av fenomenet sirkulerte langs baner og forbindelsesbaner slik som beskrevet i antikke bøker”. De skrev også ”.. endringer kunne observeres i tilhørende organsystemer”. Vil du ikke si dette var 1-0 til kinesisk akupunktur på hjemmebane når seriøse leger møter de som kritiserer andre kulturer og minoriteter uten å ha innsett betydningen av egenopplevd førstehandskunnskap?

Neuro-kirurger oppdager fantomkanaler!

Xuechongcheng-90 og fortsatt aktiv!!

Xuechongcheng-90 og fortsatt aktiv!!

Men for noen er heller ikke dette nok! Å kritisere det som er nytt og ukjent er en slem uvane mange i den vestlige overklasse har lagt til seg siden de okkuperte og ødela andre kulturer. Denne kulturarroganse gikk i arv som forakt for andre folkeslag, deres hudfarge, kunst, kultur, åndelige erkjennelser og medisinske bedrifter[x]. Men hva skjer når disse kulturers leger tar i bruk våre metoder og invaderer vårt territorium? Les dette, nå:

Neurokirurgien Xue Chongcheng [xi]mente at PSC, kanalfenomenet, var et rent hjernefenomen siden han ikke hadde funnet spesielle strukturer i kroppen som kunne kalles meridianer. Xue antok derfor at meridianene fantes som neurologiske strukturer i hjernen!! Han studerte først en gruppe på 25 pasienter som hadde amputert enten ben eller arm. Man kunne fremkalle PSC ved å sette nåler i det som var igjen av lemmet og pasientene opplevde fantom-PSC !! De opplevde at de hadde PSC i den delen som visselig var fjernet. Hvor ellers enn i hjernen kunne fenomenet ha skjedd?

Hjerneskader kan hindre kanal-fenomenet.

15 pasienter med svulster /skader i parietallappen eller capsula interna[xii] ble undersøkt. Forandringer i disse områdene påvirket evnen til å erfare PSC lik som elektrisk stimulering av områdene kunne fremkalle PSC. Disse hjerneområdene må altså ha noe med opplevelsen eller dannelsen av PSC å gjøre[xiii].

Åpen hjerne-kirurgi på våkne pasienter avslører mer!!

Hva med akupunkturbedøvelse, men ingen narkose under åpen hjernekirurgi? Nei ikke i Vesten, men i Kina. Da finner man ut mye: vår mann Xue Chongcheng oppdaget områder i lille-hjernen som når de ble stimulert fremkalt PSC[xiv]. Disse forsøkene viste at PSC måtte ha noe med muskelskjelett systemet å gjøre siden lillehjernen styrer bevegelsene våre.

Doktor Xue kunne også rapportere at følelsen av PSC var proporsjonal med antall nerveceller i hjernen der man kunne fremkalle fenomenet.

Det er i hodet ditt!!

Mind your brain.Vi tenker ikke på psykologi at du innbiller deg dette slik skeptikere antar. Vi mener : det er noe med hjernen vi må erkjenne. Xue hadde funnet ulike områder som var involvert i dannelsen og opplevelsen av kanalfenomenet. Av spesiell interesse var Brodmans Område (SI). Når dette området stimuleres på pasienter som er våkne under hjerneoperasjon oppleves sterk PSC. Men det viste seg at enda bedre PSC oppstod når man aktiverte et område som kalles SII[xv]. SII er et område som ligger i deler av hjernen vi har felles med alle dyrearter også mer primitive. Derfor må vi tro at de fleste dyr har akupunkturmeridianer.

Kunnskap som aldri dør.

Moderne måleutstyr må til

Moderne måleutstyr må til

I USA, som er et forbilde for norske leger, forskere og politikere er det i dag utdannet ca. 21.000 akupunktører på amerikansk jord og 5000 har utdannelse fra Kina, til sammen 26.000 akupunktører [xvi]fordelt på 300 millioner mennesker (ca 1 akupunktører pr 10.000 innbyggere). Alle disse benytter seg av kunnskapene om meridianer hver dag til pasientens beste[xvii]. I Norge kunne Tidsskriftet for Legeforeningen[xviii] i 2002 notere: ” Det er anslått at 4 % av norske leger selv praktiserer akupunktur og at 65 % henviser til akupunkturbehandling”.  Som en av flere leger som behersker akupunktur har jeg hver dag glede av kunnskapen om meridianer og bruker i dag  diverse avansert elektronisk måleutstyr, utstyr som kan bevise fenomenet ved hjelp av  målinger.

Jeg har notert at mange ikke synes om akupunktur, men jeg tar det som et uttrykk for at det man ikke selv gjør kan være vanskelig å bedømme eller at man ganske enkelt ikke ønsker å gi kreditt til annet enn hva man selv har mellom ørene? .

Copyright Dr. B.J.Øverbye 2015


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] www.nih.gov/news/pr/nov97/od-05.htm

[ii] David Eisenberg MD: Encounters with Qi. Norton, 1995 – Health & Fitness –

[iii]   Brusch  hevdet i ettertid  å ha  mottatt drapstrusler for å få ham til å tie om disse forholdene. Det er kanskje noe bedre i dag?

[iv] www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/acu.html

[v] http://www.medicinekillsmillions.com/articles/history-of-medicine-medical-progress.html

[vi] http://www.sacredlotus.com/go/acupuncture/get/acupuncture-channel-theory

[vii] Unschuld P & tessenow H:Huang Di neij ing su wen. Volume 1-52, UCLA Press

[viii] http://www.docteurvandesrasier.com/pages/l-acupuncture-1/nos-produits.html

[ix] Academy of Traditional Chinese Medicine,262 Hospital of Peoples Liberation Army, Peoples Hospital, Jishan County, Shanxi:Observation of PSC.Publisert i Kina 1980.

[x] www.quackwatch.com

[xi] Xue Chengchong: The phenomenon of PSC and cerebral cortex, Department of Neuro-psychiatry and Neurosurgery, The Peoples Hospital, Guanxi Zhiangzu Autonomous Region, publisert 1980.

[xii] lexikon.doccheck.com/de/Capsula_interna

[xiii] Xue Chongcheng- se xi

[xiv] se referanse Viii

[xv] http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_somatosensory_cortex

[xvi] https://arthuryinfan.wordpress.com/2009/08/16/how-many-acupuncturists-in-united-states-in-2009-how-much-dollars-business-these-provider-created/

[xvii] http://www.hindawi.com/journals/ecam/2012/543943/

[xviii] Anjesen et al .Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122:921 – 23